KUSTANNUKSET JA RAHOITUS

Myönnetty de minimis -tuki

(Ky­sy­tään vain, jos ky­sees­sä Maa­seu­tu­y­ri­tys­ten väli­ai­kai­nen tuki)

Jos si­nul­le on ai­kai­sem­min myön­net­ty de mi­ni­mis -tu­kea, va­lit­se Kyl­lä ja li­sää tie­dot tu­es­ta. Li­sää-pai­nik­keel­la saat li­sää ri­ve­jä, jos si­nul­le on myön­net­ty use­am­pi de mi­ni­mis -tuki.

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Ha­et­ta­van avus­tuk­sen mää­rä voi olla enin­tään 80 % koh­das­sa ”Ha­ke­muk­sen pe­rus­tee­na ole­vat kus­tan­nuk­set enin­tään puo­len vuo­den jak­sol­ta” esi­te­tyis­tä kus­tan­nuk­sis­ta. Voit ha­kea avus­tus­ta 5 000 – 10 000 eu­roa.

Muu julkinen tuki

Il­moi­ta koh­das­sa Muu jul­ki­nen tuki, Ha­e­taan­ko toi­men­pi­tee­seen muu­ta jul­kis­ta ra­hoi­tus­ta ja/tai Onko toi­men­pide saa­nut muu­ta jul­kis­ta ra­hoi­tus­ta. Jos aiot ha­kea tai olet saa­nut muu­ta jul­kis­ta tu­kea sa­maan tar­koi­tuk­seen, klik­kaa va­lin­ta­laa­tik­koon täp­pä, jol­loin ala­puo­lel­le il­mes­tyy laa­tik­ko, jos­sa erit­te­let muun jul­ki­sen tuen tie­dot.

Jat­ka ha­ke­muk­sen seu­raa­val­le väli­leh­del­le klik­kaa­mal­la Seu­raa­va tai tal­len­na täy­te­tyt tie­dot va­sem­mas­sa reu­nas­sa ole­vas­ta pai­nik­kees­ta Tal­len­na.

HYR­RÄ-OHJEMaa­seu­tu­y­ri­tys­ten ja maa­ta­lou­den väli­ai­kai­nen tuki5.5.2020