4. Tilakohtainen toimenpide: Ravinteiden tasapainoinen käyttö

Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen an­ta­neen vil­je­li­jän on nou­da­tet­ta­va maa­ti­lan koko pel­to­a­lal­la ra­vin­tei­den tasa­pai­noi­sen käy­tön toi­men­pi­det­tä. Tila­koh­tais­ta toi­men­pi­det­tä on nou­da­tet­ta­va siis kai­kil­la si­tou­muk­sen ulko­puo­li­sil­la­kin loh­koil­la. Toi­men­pi­tee­seen si­tou­tu­mi­nen on edel­ly­tyk­se­nä ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen loh­ko­koh­tai­siin toi­men­pi­tei­siin si­tou­tu­mi­sel­le.

Ra­vin­tei­den tasa­pai­noi­sen käy­tön toi­men­pi­tee­seen kuu­lu­vat vuo­sit­tai­sen vil­je­ly­suun­ni­tel­man, vii­den vuo­den vil­je­ly­suun­ni­tel­man, vil­ja­vuus­tut­ki­mus­ten, pel­to­maan laa­tu­tes­tin ja loh­ko­koh­tais­ten muis­tiin­pa­no­jen te­ke­mi­nen sekä suo­ja­kais­to­jen ja moni­muo­toi­suus­kais­to­jen pe­rus­ta­mi­nen ja ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen yh­den päi­vän kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen tai ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen verk­ko­ten­tin suo­rit­ta­mi­nen sekä ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen lan­noi­tus­a­si­at.

Vuo­sit­tai­nen vil­je­ly­suun­ni­tel­ma

Vil­je­li­jän on laa­dit­ta­va vuo­sit­tain kir­jal­li­nen vil­je­ly­suun­ni­tel­ma. Vil­je­ly­suun­ni­tel­ma on laa­dit­ta­va en­nen jo­kai­sen kas­vu­kau­den al­kua, en­sim­mäi­se­nä si­tou­mus­vuon­na kui­ten­kin 15.6. men­nes­sä. Sii­nä on esi­tet­tä­vä pe­rus­loh­kon eri kas­vu­loh­koil­la vil­jel­tä­vik­si suun­ni­tel­lut kas­vi­la­jit ja suun­ni­tel­tu lan­noi­tus (lan­noi­te­mää­rät ja la­jit). Vil­je­ly­suun­ni­tel­ma on aie­suun­ni­tel­ma ja sen si­säl­tö tar­ken­tuu kyl­vö­jen yh­tey­des­sä. Vuo­sit­tai­nen vil­je­ly­suun­ni­tel­ma on säi­ly­tet­tä­vä maa­ti­lal­la.

Vii­si­vuo­ti­nen vil­je­ly­suun­ni­tel­ma

Vil­je­li­jän on laa­dit­ta­va si­tou­mus­kau­den vii­si­vuo­ti­nen vil­je­ly­suun­ni­tel­ma en­sim­mäi­sen si­tou­mus­vuo­den ai­ka­na. Vii­si­vuo­ti­ses­sa vil­je­ly­suun­ni­tel­mas­sa on esi­tet­tä­vä vil­je­li­jän hal­lin­nas­sa ole­vien pe­rus­loh­ko­jen eri kas­vu­loh­koil­la vil­jel­tä­vik­si suun­ni­tel­lut kas­vi­la­jit vii­den vuo­den ai­ka­na. Suun­ni­tel­ma on jä­tet­tä­vä kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le en­sim­mäi­sen si­tou­mus­vuo­den lop­puun men­nes­sä (30.4.2016).

Vil­ja­vuus­tut­ki­mus

Vil­je­li­jän on teh­tä­vä vil­je­ly­suun­nit­te­lua ja seu­ran­taa var­ten vil­ja­vuus­tut­ki­muk­set vil­je­lys­sä ole­vis­ta pel­lois­ta ja sel­lai­sis­ta py­sy­vää nur­mea ole­vis­ta loh­kois­ta, jot­ka ovat maan­käyt­tö­muo­dol­taan pel­toa. Vil­je­le­mät­tö­mis­tä loh­kois­ta ja ke­san­nois­ta sekä muis­ta vil­je­lyyn otet­ta­vis­ta ja vil­je­li­jän hal­lin­taan tu­le­vis­ta loh­kois­ta on otet­ta­va näyt­teet sen kas­vu­kau­den ai­ka­na, jona sato­kas­vin vil­je­ly aloi­te­taan. Näy­te on kui­ten­kin otet­ta­va aina, kun loh­kol­le il­moi­tet­tua kas­via on lan­noi­tet­tu. Vil­je­li­jän hal­lin­taan tu­le­vis­ta loh­kois­ta voi­daan käyt­tää myös voi­mas­sa ole­vaa, ai­em­man hal­ti­jan te­ke­mää vil­ja­vuus­tut­ki­mus­ta, jos se on käy­tet­tä­vis­sä.

Uusi vil­ja­vuus­tut­ki­mus on teh­tä­vä, kun edel­li­ses­tä ana­lyy­sis­tä on ku­lu­nut 5 vuot­ta pait­si lin­ja­näyt­teen­o­tos­sa, jos­sa näyt­teet on otet­ta­va joka kol­mas vuo­si. Uu­den vil­ja­vuus­tut­ki­muk­sen tu­lok­sen on ol­ta­va käy­tet­tä­vis­sä en­nen seu­raa­vaa lan­noi­tus­ker­taa. Ai­em­min ym­pä­ris­tö­tuki­jär­jes­tel­mään si­tou­tu­neen maa­ti­lan vil­ja­vuus­tut­ki­mus­ten on ol­ta­va ym­pä­ris­tö­kor­vaus­jär­jes­tel­män eh­to­jen mu­kai­set sen jäl­keen, kun edel­li­ses­tä ana­lyy­sis­tä on ku­lu­nut 5 vuot­ta. Vil­je­li­jäl­lä, joka an­taa ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen, eikä hän ole ai­em­min ol­lut si­tou­tu­nee­na ym­pä­ris­tö­tuki­jär­jes­tel­mäs­sä, on ol­ta­va eh­dot täyt­tä­vä vil­ja­vuus­tut­ki­mus en­sim­mäi­sen si­tou­mus­vuo­den lop­puun men­nes­sä.

Jos loh­kos­ta ei ole vie­lä vil­ja­vuus­tut­ki­mus­ta, lan­noi­tuk­ses­sa käy­te­tään ty­pel­le tau­lu­kos­sa 1,3 ja 4 tar­koi­tet­tu­ja run­sas­mul­tais­ten mai­den ar­vo­ja ja fos­fo­ril­le tau­lu­kos­sa 5 ja 7 tar­koi­tet­tu­ja hy­vän vil­ja­vuus­luo­kan ar­vo­ja. Jos pe­rus­loh­kol­ta on otet­tu use­am­pia maa­näyt­tei­tä kuin vä­him­mäis­näyt­teen­otto­ti­heys edel­lyt­täi­si, lan­noi­tuk­sen pe­rus­tee­na on käy­tet­tä­vä uu­sim­pia maa­näyt­tei­tä.

Vil­ja­vuus­tut­ki­muk­sen on ol­ta­va vä­hin­tään pe­rus­tut­ki­mus, jos­sa on mää­ri­tet­ty maa­laji, mul­ta­vuus, hap­pa­muus, joh­to­kyky, vaih­tu­va kal­sium, help­po­liu­koi­nen fos­fo­ri, vaih­tu­va ka­lium ja vaih­tu­va mag­ne­sium. Ana­lyy­si­tu­lok­sis­ta on käy­tä­vä ilmi ana­lyy­si­päi­vä­mää­rä tai päi­vä­mää­rä, jol­loin näy­te on toi­mi­tet­tu ana­ly­soi­ta­vak­si. Tut­ki­mus on tee­tet­tä­vä la­bo­ra­to­ri­os­sa, joka on eri­kois­tu­nut maa-ana­lyy­sien te­ke­mi­seen. Näyt­tei­siin on lii­tet­tä­vä loh­ko­tun­nuk­set.

Vil­ja­vuus­tut­ki­muk­sen näy­te­ti­heys mää­räy­tyy pe­rus­loh­kon koon eikä kas­vu­loh­kon koon mu­kaan. Vil­ja­vuus­tut­ki­muk­seen si­säl­ty­viä näyt­tei­tä on otet­ta­va vä­hin­tään 1 näy­te pe­rus­loh­koa koh­ti, jos pe­rus­loh­ko on yli 0,5 ha. Jos pe­rus­loh­ko on suu­rem­pi kuin 5 ha, on otet­ta­va 1 näy­te jo­kais­ta al­ka­vaa 5 ha koh­ti. Pe­rus­loh­koil­la, jot­ka ovat 0,5 ha tai tätä pie­nem­piä, voi käyt­tää sa­maa vil­ja­vuus­näy­tet­tä kuin vie­rei­sel­lä loh­kol­la. Vie­rei­sel­lä pe­rus­loh­kol­la tar­koi­te­taan pe­rus­loh­koa, jol­la on yh­teis­tä raja­vii­vaa pe­rus­loh­kon kans­sa tai pe­rus­loh­ko­ja erot­taa tie tai oja. Yk­sit­täi­sil­tä pe­rus­loh­koilta, jot­ka ovat 0,5 ha tai tätä pie­nem­piä on otet­ta­va näy­te tai käy­tet­tä­vä typ­pi­lan­noi­tuk­ses­sa tau­lu­kos­sa 1,3 ja 4 tar­koi­tet­tu­ja run­sas­mul­tais­ten mai­den ar­vo­ja ja fos­fo­ri­lan­noi­tuk­ses­sa tau­lu­kos­sa 5 ja 7 tar­koi­tet­tu­ja hy­vän vil­ja­vuus­luo­kan mu­kai­sia ar­vo­ja. Lin­ja­näyt­teen­o­tos­sa näyt­teen­oton ti­hey­dek­si riit­tää 1 näy­te jo­kais­ta al­ka­vaa 10 ha:a koh­ti.

Kun­kin vil­ja­vuus­tut­ki­muk­seen si­säl­ty­vän näyt­teen on koos­tut­ta­va vä­hin­tään seit­se­mäs­tä osa­näyt­tees­tä. Näyt­tei­den on edus­tet­ta­va ta­sai­ses­ti koko loh­koa. Näyt­teet on otet­ta­va koko muok­kaus­ker­rok­sen sy­vyy­del­tä.

Vil­ja­vuus­tut­ki­mus­ten tu­lok­set on säi­ly­tet­tä­vä maa­ti­lal­la.

Pel­to­maan laa­tu­tes­ti

Vil­je­li­jän on teh­tä­vä pel­to­maan laa­tu­tes­ti ker­ran si­tou­mus­kau­den ai­ka­na vii­meis­tään 3. si­tou­mus­vuo­den lop­puun men­nes­sä. Laa­tu­tes­ti on teh­tä­vä kai­kis­ta yli 0,5 ha pe­rus­loh­kois­ta. Jos kaik­ki pe­rus­loh­kot ovat tätä pie­nem­piä, vil­je­li­jän on teh­tä­vä laa­tu­tes­ti yh­des­tä va­lit­se­mas­taan pe­rus­loh­kos­ta.

Pel­to­maan laa­tu­tes­ti on teh­tä­vä täyt­tä­mäl­lä pel­to­maan laa­tu­tes­tin itse­ar­vi­oin­ti­lo­ma­ke tai Maa­seu­tu­vi­ras­ton hy­väk­sy­mä vas­taa­va lo­ma­ke. Laa­tu­tes­ti on pa­lau­tet­ta­va kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le kol­man­nen si­tou­mus­vuo­den lop­puun men­nes­sä.
Loh­ko­koh­tai­set muis­tiin­pa­not

Vil­je­li­jän on mer­kit­tä­vä loh­ko­koh­tai­siin muis­tiin­pa­noi­hin loh­kon pe­rus­tie­dot ja tie­dot vuo­sit­tai­sis­ta vil­je­ly­toi­men­pi­teis­tä si­tou­mus­kau­den alus­ta läh­tien. Loh­kon pe­rus­tie­toi­hin on mer­kit­tä­vä tie­to­ja loh­kon si­jain­nis­ta ja maa­la­jis­ta sekä kal­ki­tuk­ses­ta, pien­ta­reis­ta, suo­ja­kais­tois­ta, moni­muo­toi­suus­kais­tois­ta, kas­te­lus­ta, sala­o­ji­tuk­ses­ta, val­ta­o­jien kai­vuus­ta ja muis­ta to­teu­te­tuis­ta ym­pä­ris­tön­hoi­to­toi­men­pi­teis­tä sekä muis­ta vas­taa­vis­ta tie­dois­ta. Eri läh­teis­tä koot­ta­vat tie­dot voi­daan säi­lyt­tää ja tal­len­taa erik­seen omi­na asia­kir­joi­na tai kart­toi­na.

Loh­ko­koh­tai­siin muis­tiin­pa­noi­hin on mer­kit­tä­vä vuo­sit­tai­sis­ta vil­je­ly­toi­men­pi­teis­tä seu­raa­vat tie­dot:

 1. loh­kon tun­nus ja pin­ta-ala;
 2. loh­kon muok­kaus­päi­vä ja -tapa;
 3. kyl­vö- tai is­tu­tus­päi­vä;
 4. kas­vi­laji ja sie­men- tai tai­mi­mää­rä;
 5. lan­noi­tus­päi­vä tai -päi­vät;
 6. väki­lan­noit­tei­den ja or­gaa­nis­ten lan­noit­tei­den la­jit ja mää­rät;
 7. fos­fo­rin ja ty­pen mää­rä, tar­vit­ta­es­sa mer­kin­tä fos­fo­rin­ta­sauk­sen al­ka­mi­ses­ta ja ta­saus­vuo­des­ta;
 8. kas­vin­suo­je­lu­ai­neen täy­del­li­nen nimi, käyt­tö­mää­rä, ajan­koh­ta, käyt­tö­koh­de, ha­vai­tut tau­dit ja tu­ho­lai­set, syy kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käyt­töön sekä muut to­teu­te­tut kas­vin­suo­je­lu­toi­men­pi­teet;
 9. lai­dun­nus, sa­don­kor­juun tai nii­ton päi­vä­mää­rä sekä sato­taso tar­peel­li­si­ne pe­rus­te­lui­neen;
 10. va­li­tun loh­ko­koh­tai­sen toi­men­pi­teen ja ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­sen eh­dois­sa edel­ly­te­tyt asi­at.

Tai­mi­tar­ha­vil­je­lys­sä loh­ko­koh­tai­set muis­tiin­pa­not on teh­tä­vä kas­vi­ryh­mit­täin. Kas­vi­ryh­miä ovat puut, pen­saat ja pe­ren­nat.

Loh­ko­koh­tai­siin muis­tiin­pa­noi­hin liit­ty­vät asia­kir­jat on säi­ly­tet­tä­vä maa­ti­lal­la.

Suo­ja­kais­ta

Jos pe­rus­loh­ko ra­joit­tuu ve­sis­töön, loh­kon ve­sis­tön puo­lei­sel­la reu­nal­la on ol­ta­va kes­ki­mää­rin vä­hin­tään 3 m le­veä suo­ja­kais­ta. Suo­ja­kais­ta voi olla enin­tään 10 m le­veä. Suo­ja­kais­tan tar­vet­ta ar­vi­oi­ta­es­sa apu­na käy­te­tään Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen tuot­ta­maa ja yllä­pi­tä­mää uoma­ver­kos­toa, jos­sa on pe­rus­tee­na 10 km2 va­lu­ma-alu­een koko.

Uoma­ver­kos­to löy­tyy Vipu- pal­ve­lus­ta. Uoma­ver­kos­tos­ta voi lä­het­tää pa­lau­tet­ta osoit­tee­seen vipu.uo­mat[at]ym­pa­ris­to.fi.

Pe­rus­loh­ko ei ra­joi­tu ve­sis­töön, jos

 1. pel­lon ja ve­sis­tön vä­lil­lä on met­sää, pen­saik­koa, tont­ti­maa­ta, tie­a­lu­et­ta, jou­to- tai ki­tu­maa­ta tai muu­ta alu­et­ta aina vä­hin­tään kes­ki­mää­rin 10 met­riä eikä vesi tul­van­kaan ai­ka­na nou­se maa­ta­lous­maal­le;
 2. pel­to si­jait­see tul­va­pen­ke­reen ta­ka­na ja kui­va­tus­ve­det joh­de­taan pois pump­paa­mal­la tai muul­la vas­taa­val­la ta­val­la.

Suo­ja­kais­tan on ol­ta­va moni­vuo­ti­sen nur­mi-, hei­nä- tai niit­ty­kas­vil­li­suu­den peit­tä­mä. Suo­ja­kais­taa ei saa muo­ka­ta, lan­noit­taa tai kä­si­tel­lä kas­vin­suo­je­lu­ai­neil­la. Kas­vus­ton hä­vit­tä­mi­nen ja uu­si­mi­nen ovat poik­keuk­sel­li­ses­ti sal­lit­tu­ja vai­keis­sa rik­ka­kas­vi­ta­pauk­sis­sa kas­vin­suo­je­lu­ai­neen käyt­tö­ra­joi­tus­ten mu­kai­ses­ti pe­sä­ke­tor­jun­ta­na. Vai­ke­al­la rik­ka­kas­vi­ti­lan­teel­la tar­koi­te­taan tuu­len mu­ka­na tai muu­ten hel­pos­ti muil­le loh­koil­le le­vi­ä­vien rik­ka­kas­vien laa­ja­mit­tais­ta esiin­ty­mis­tä, puu­var­tis­ten kas­vien tai pen­sai­den tai­met­tu­mis­ta loh­kol­le, hai­tal­lis­ten vie­ras­laji­kas­vien esiin­ty­mis­tä tai muu­ta vas­taa­vaa ti­lan­net­ta.

Jos suo­ja­kais­tan kas­vil­li­suus vau­ri­oi­tuu tai tu­hou­tuu tal­ven ai­ka­na, rik­ka­kas­vien pe­sä­ke­tor­jun­taa teh­tä­es­sä, ojien kun­nos­tus­työn tai val­ta­o­jien per­kauk­sen yh­tey­des­sä tai muul­la vas­taa­val­la ta­val­la, uusi nur­mi­kas­vil­li­suus on kyl­vet­tä­vä suo­ja­kais­tal­le heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Suo­ja­kais­tal­la teh­tä­vis­tä toi­men­pi­teis­tä on mer­kit­tä­vä tie­to loh­ko­koh­tai­siin muis­tiin­pa­noi­hin. Suo­ja­kais­tal­ta voi­daan kor­ja­ta sato ja sitä voi­daan hoi­taa lai­dun­ta­mal­la.

Moni­muo­toi­suus­kais­ta

Pe­rus­loh­kon muil­le kuin ve­sis­töi­hin ra­joit­tu­vil­le reu­noil­le voi­daan pe­rus­taa luon­non moni­muo­toi­suu­den edis­tä­mi­sek­si kes­ki­mää­rin enin­tään 3 met­riä le­veä vil­je­ly­kas­vin pin­ta-alaan si­säl­ty­vä moni­muo­toi­suus­kais­ta.

Moni­muo­toi­suus­kais­ta voi­daan pe­rus­taa nur­mi-, hei­nä-, niit­ty-, riis­ta- tai mai­se­ma­kas­vien sie­me­nil­lä kyl­vä­en. Moni­muo­toi­suus­kais­tal­la voi myös kas­vaa sa­maa vil­je­ly­kas­via kuin loh­kon muul­la osal­la, mut­ta täl­löin moni­muo­toi­suus­kais­taa hoi­de­taan jät­tä­mäl­lä kes­ki­mää­rin enin­tään 3 m le­veä kais­ta loh­kon reu­nal­la tai reu­noil­la kor­jaa­mat­ta. Moni­muo­toi­suus­kais­taa on hoi­det­ta­va sa­mal­la ta­val­la kuin edel­lä mai­nit­tua suo­ja­kais­taa.

Kou­lu­tus­päi­vä­vaa­ti­mus

Vil­je­li­jän on osal­lis­tut­ta­va pai­kal­li­sen yh­teis­toi­min­ta-alu­een maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sen, elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen ja si­dos­ryh­mien yh­teis­työs­sä jär­jes­tä­mään yh­den päi­vän kou­lu­tuk­seen ym­pä­ris­tö­kor­vaus­jär­jes­tel­mään liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Kou­lu­tus­vaa­ti­muk­sen voi suo­rit­taa myös it­se­näi­ses­ti säh­köi­ses­ti to­teu­tet­tu­na tent­ti­nä. Kou­lu­tuk­seen on osal­lis­tut­ta­va ker­ran oh­jel­ma­kau­den 2014–2020 ai­ka­na joko en­nen si­tou­mus­kau­den al­kua tai kah­den en­sim­mäi­sen si­tou­mus­vuo­den ai­ka­na. Tent­tiin pää­see kir­jau­tu­maan Vipu-pal­ve­lun etu­si­vul­ta.

Lan­noi­tus

Typ­pi­lan­noi­tus

Typ­pi­lan­noi­tus on to­teu­tet­ta­va loh­ko­koh­tai­ses­ti kas­vin, maan mul­ta­vuu­den ja sato­ta­son pe­rus­teel­la.

Käy­tet­tyi­hin ra­vin­ne­mää­riin on las­ket­ta­va mu­kaan sekä epä­or­gaa­nis­ten että or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den ja koti­e­läin­ten lan­nan si­säl­tä­mät ra­vin­teet sekä mui­den pel­loil­le le­vi­tet­tä­vien ai­nei­den ra­vin­teet, jos ne on il­moi­tet­tu lan­noi­te­val­mis­teen tuo­te­se­los­tees­sa. Lan­nan ja or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den si­säl­tä­mä liu­koi­nen typ­pi ote­taan ko­ko­naan huo­mi­oon.

Koti­e­läin­ten tuot­ta­man lan­nan ra­vin­teet on otet­ta­va huo­mi­oon eräi­den maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­des­ta pe­räi­sin ole­vien pääs­tö­jen ra­joit­ta­mi­ses­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (1250/2014) mu­kai­ses­ti (tau­luk­ko A). Lan­nan ra­vin­ne­las­ken­nas­sa tu­lee käyt­tää lan­ta­la­jeit­tain tau­luk­ko­ar­vo­ja (tau­luk­ko A) tai lan­ta-ana­lyy­sin ar­vo­ja.

Maa­ti­lal­la voi­daan käyt­tää typ­peä enin­tään tau­lu­kois­sa 1-4 esi­te­tyt mää­rät. Typ­pi­lan­noi­tus­mää­riä voi­daan li­sä­tä ra­joi­te­tus­ti saa­vu­te­tun sato­ta­son pe­rus­teel­la. Saa­vu­tet­tu sato­taso mää­ri­te­tään ja­ka­mal­la koko maa­ti­lal­ta saa­tu ky­sei­sen vil­je­ly­kas­vin sato niil­le loh­koil­le, joil­la ky­seis­tä kas­via on vil­jel­ty, tai osoit­ta­mal­la muul­la ta­val­la, että sato­mää­rä on saa­tu ky­sei­sel­tä loh­kol­ta. Jos vil­je­li­jä käyt­tää enem­män typ­pi­lan­noi­tus­ta kuin tau­lu­kos­sa 1 on sää­det­ty, lan­noi­tus­mää­rän pe­rus­tee­na ole­van sato­ta­son on ol­ta­va sel­lai­nen, että se on saa­tu loh­kol­ta jo­nain vii­des­tä ai­em­mas­ta sato­vuo­des­ta. Saa­vu­te­tun kor­ke­am­man sato­ta­son pe­rus­teel­la on mah­dol­lis­ta käyt­tää vil­jo­jen ja öljy­kas­vien vil­je­lys­sä tau­lu­kon 1 mu­kais­ten typ­pi­mää­rien li­säk­si tau­lu­kon 2 mu­kais­ta lisä­typ­pi­mää­rää. Jos loh­kol­la on saa­vu­tet­tu jol­lain kas­vil­la tau­lu­kon 2 mu­kai­seen li­säyk­seen oi­keut­ta­va sato­taso, vas­taa­vaa sato­taso­kor­jaus­ta voi­daan käyt­tää myös muil­la tau­lu­kon 2 mu­kai­sil­la kas­veil­la. Sato­taso­kor­jaus­ta voi­daan so­vel­taa por­taat­to­mas­ti. Syys­kyl­vöi­sil­lä kas­veil­la sato­taso­kor­jauk­sen mu­kais­ta lisä­typ­peä ei saa an­taa kyl­vö­vuo­den syk­syl­lä.

Jos yksi­vuo­ti­sil­la puu­tar­ha­kas­veil­la käy­te­tään ke­rää­jä­kas­via, typ­pi­lan­noi­tus­ta voi­daan li­sä­tä 20 kg/ha. Ke­rää­jä­kas­vi on täl­löin kyl­vet­tä­vä vii­meis­tään 15.8. Edel­lä mai­nit­tua typ­pi­lan­noi­tuk­sen li­sää­mis­mah­dol­li­suut­ta ei ole kerä- ja ruu­su­kaa­lin, pal­ko­kas­vien ja pur­jon eikä kerä- ja leh­ti­sa­laat­tien vil­je­lys­sä sil­loin, kun niis­tä kas­va­te­taan kak­si sa­toa.

Avo­ke­san­toa, sän­ki­ke­san­toa ja yksi­vuo­tis­ta vi­her­ke­san­toa ei saa lan­noit­taa. Jos ke­san­nol­le pe­rus­te­taan 15.7. syys­vil­ja- tai muu vas­taa­va kas­vus­to tai eko­lo­gi­sel­la alal­la ((EU) N:o 1307/2013 46 ar­tik­la) vil­jel­lään sato­kas­via, loh­koa voi­daan lan­noit­taa tau­lu­koi­den 1 ja 3 mu­kai­ses­ti.

Fos­fo­ri­lan­noi­tus

Fos­fo­ri­lan­noi­tus on to­teu­tet­ta­va loh­ko­koh­tai­ses­ti kas­vin, maan vil­ja­vuu­den ja sato­ta­son pe­rus­teel­la.

Käy­tet­tyi­hin ra­vin­ne­mää­riin on las­ket­ta­va mu­kaan sekä epä­or­gaa­nis­ten että or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den ja koti­e­läin­ten lan­nan si­säl­tä­mät ra­vin­teet sekä mui­den pel­loil­le le­vi­tet­tä­vien ai­nei­den ra­vin­teet, jos ne on il­moi­tet­tu lan­noi­te­val­mis­teen tuo­te­se­los­tees­sa ja ra­vin­teis­sa le­vi­te­tään fos­fo­ria enem­män kuin kilo heh­taa­ril­le vuo­des­sa. Mu­kaan ei las­ke­ta fos­fo­rin pi­dät­tä­mi­seen tar­koi­te­tuis­sa ke­mi­al­li­sis­sa ai­neis­sa (kip­si tai ra­ken­ne­kalk­ki) le­vi­tet­tä­vää fos­fo­ria. Lan­noi­tuk­ses­sa huo­mi­oi­daan koko­nais­fos­fo­ri.

Lan­nan ja pe­ru­nan solunes­teen si­säl­tä­mäs­tä koko­nais­fos­fo­ris­ta ote­taan huo­mi­oon 100 %. Tur­kis­e­läin­ten lan­nan koko­nais­fos­fo­ris­ta, liha­luu­jau­hon ja elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­den ruo­ka­jät­teen koko­nais­fos­fo­ris­ta sekä kä­si­tel­lyn sako­kai­vo­liet­teen ja puh­dis­ta­mo­liet­teen koko­nais­fos­fo­ris­ta ote­taan huo­mi­oon 60 %. Tuh­kan koko­nais­fos­fo­ris­ta ote­taan huo­mi­oon 40 %. Edel­lä mai­nit­tu­ja koko­nais­fos­fo­rin las­ken­ta­sään­tö­jä so­vel­le­taan or­gaa­ni­siin lan­noi­te­val­mis­tei­hin si­ten, että or­gaa­ni­sen lan­noi­te­val­mis­teen si­säl­tä­mä fos­fo­ri ote­taan huo­mi­oon sii­tä lan­noi­te­val­mis­teen si­säl­tä­mäs­tä raa­ka-ai­nees­ta, jota lan­noi­te­val­mis­tees­sa on eni­ten.

Koti­e­läin­ten tuot­ta­man lan­nan ra­vin­teet on otet­ta­va huo­mi­oon eräi­den maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­des­ta pe­räi­sin ole­vien pääs­tö­jen ra­joit­ta­mi­ses­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (1250/2014) mu­kai­ses­ti (tau­luk­ko A). Lan­nan ra­vin­ne­las­ken­nas­sa tu­lee käyt­tää lan­ta­la­jeit­tain tau­luk­ko­ar­vo­ja (tau­luk­ko A) tai lan­ta-ana­lyy­sin ar­vo­ja.

Maa­ti­lal­la on käy­tet­tä­vä fos­fo­ria enin­tään tau­lu­kos­sa 5 ja 6 esi­tet­ty mää­rä. Tau­lu­kon 5 lan­ta­poik­keuk­ses­sa mai­nit­tu­ja fos­fo­ri­mää­riä on sal­lit­tua käyt­tää sil­loin, kun fos­fo­ri­lan­noi­tuk­ses­sa käy­te­tään pel­käs­tään koti­e­läin­ten lan­taa. Lan­ta­poik­keuk­seen saa so­vel­taa fos­fo­rin ta­saus­ta mut­ta ei sato­taso­kor­jauk­sia.

Jos maa­ti­lan loh­kol­la, jol­la vil­jel­lään vil­ja-, öljy- tai pal­ko­kas­ve­ja, käy­te­tään fos­fo­ri­lan­noit­tee­na pel­käs­tään koti­e­läin­ten lan­taa, sitä voi­daan käyt­tää tau­lu­kos­sa 5 tar­koi­te­tun lan­ta­poik­keuk­sen mu­kai­ses­ti vil­ja­vuus­luo­kis­sa tyy­dyt­tä­vä ja hyvä. Jos moni­vuo­ti­sen nur­mi­kas­vin loh­kol­la käy­te­tään fos­fo­ri­lan­noit­tee­na pel­käs­tään koti­e­läin­ten tuot­ta­maa lan­taa, sitä saa käyt­tää vuo­sit­tain tau­lu­kos­sa 5 koh­dan tar­koi­te­tun lan­ta­poik­keuk­sen mu­kai­ses­ti vil­ja­vuus­luo­kis­sa vält­tä­vä, tyy­dyt­tä­vä ja hyvä. Lan­ta­poik­keus­ta ei saa käyt­tää 25 met­riä lä­hem­pä­nä ve­sis­töä.

Jos saa­vu­tet­tu sato­taso on vil­joil­la kor­ke­am­pi kuin 4000 kg/ha vuo­des­sa, ru­kiil­la enem­män kuin 3000 kg/ha vuo­des­sa ja öljy­kas­veil­la enem­män kuin 1750 kg/ha vuo­des­sa, tau­lu­kos­sa 5 esi­tet­tyi­hin luku­mää­riin voi tau­lu­kon 6 mu­kai­ses­ti li­sä­tä 3 tai 6 kg fos­fo­ria. Sato­taso­kor­jaus­ta voi so­vel­taa por­taat­to­mas­ti. Jos tau­lu­kos­sa 5 ei ole fos­fo­ri­lan­noi­tuk­sel­le luku­ar­voa, sato­taso­kor­jaus­ta ei voi käyt­tää.

Avo­ke­san­toa, sän­ki­ke­san­toa ja yksi­vuo­tis­ta vi­her­ke­san­toa ei saa lan­noit­taa. Jos ke­san­nol­le pe­rus­te­taan 15.7. jäl­keen syys­vil­ja- tai muu vas­taa­va kas­vus­to tai eko­lo­gi­sel­la alal­la ((EU) N:o 1307/2013 46 ar­tik­la) vil­jel­lään sato­kas­via, loh­koa voi­daan lan­noit­taa tau­lu­kon 5 mu­kai­ses­ti.

Yli 5 ha:n suu­rui­sil­la loh­koil­la lan­noi­tuk­sen on pe­rus­tut­ta­va kah­teen tai use­am­paan maa­näyt­tee­seen. Vil­je­li­jä voi suun­ni­tel­la ja to­teut­taa lan­noi­tuk­sen joko maa­näyt­tei­tä edus­ta­vien lan­noi­tus­loh­ko­jen mu­kai­ses­ti tai las­kea lan­noi­tuk­sen käyt­tä­en sal­lit­tu­jen enim­mäis­mää­rien kes­ki­ar­voa tai pai­no­tet­tua kes­ki­ar­voa. Fos­fo­ri­lan­noi­tus­ta ei voi­da las­kea kes­ki­ar­vo­na koko loh­kol­le, jos jon­kin maa­näyt­teen fos­fo­rin vil­ja­vuus­luok­ka on niin kor­kea, että fos­fo­ri­lan­noi­tus­ta ei voi­da lain­kaan an­taa vil­jel­tä­väl­le kas­vil­le.

Jos sato jää kor­jaa­mat­ta, pel­toon le­vi­tet­ty fos­fo­ri on huo­mi­oi­ta­va seu­raa­va­na vuon­na täy­si­mää­räi­ses­ti lan­noi­tuk­ses­sa.

Fos­fo­rin­ta­saus

Fos­fo­ri­lan­noi­tuk­ses­sa voi­daan käyt­tää enin­tään 5 vuo­den fos­fo­rin ta­saus­ta. Fos­fo­rin­ta­sauk­sen las­ke­mi­nen on aloi­tet­ta­va sil­loin, kun kas­vu­loh­kol­le le­vi­tet­ty fos­fo­ri­mää­rä ylit­tää en­sim­mäi­sen ker­ran sal­li­tun vuo­sit­tai­sen mää­rän. Ta­sauk­sen voi aloit­taa myös fos­fo­ri­mää­rän alit­ta­es­sa sal­li­tun vuo­sit­tai­sen mää­rän. Ta­saus­jak­son al­ka­mi­nen ja päät­ty­mi­nen on kir­jat­ta­va loh­ko­koh­tai­siin muis­tiin­pa­noi­hin.

Fos­fo­rin­ta­saus on teh­tä­vä kas­vu­loh­ko­koh­tai­ses­ti. Jos pe­rus­loh­kol­la ole­vien kas­vu­loh­ko­jen si­joit­te­lu muut­tuu ta­saus­kau­den ai­ka­na, fos­fo­rin­ta­saus­ta on seu­rat­ta­va pe­rus­loh­ko­ta­sol­la. Vuo­tui­nen pe­rus­loh­kon ku­lut­ta­ma fos­fo­ri­mää­rä las­ke­taan täl­löin ker­to­mal­la kun­kin kas­vu­loh­kon kas­vil­le käy­tet­ty fos­fo­ri­mää­rä heh­taa­ria koh­den ky­sei­sen kas­vu­loh­kon pin­ta-alal­la ja las­ke­mal­la nämä sum­mat yh­teen. Ky­sei­sil­le kas­veil­le sal­lit­tu enim­mäis­fos­fo­ri­mää­rä pe­rus­loh­kol­le las­ke­taan vas­taa­val­la ta­val­la. Fos­fo­rin­ta­sauk­sen seu­ran­nas­sa käy­te­tään sal­li­tun enim­mäis­fos­fo­ri­mää­rän ja käy­te­tyn fos­fo­ri­mää­rän ero­tus­ta.

Tau­luk­ko A. Lan­nan si­säl­tä­mien ra­vin­tei­den tau­luk­ko­ar­vot

Siir­ty­mä­sään­nök­set lan­noi­tuk­ses­sa

Kas­vu­kau­den 2015 lan­noi­tus to­teu­te­taan uu­den ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen vaa­ti­mus­ten ja lan­noi­tus­tau­lu­koi­den mu­kai­ses­ti. Kui­ten­kin, syk­syl­lä 2014 le­vi­te­tyn lan­nan osal­ta nou­da­te­taan oh­jel­ma­kau­den 2007 -2013 sään­tö­jä, eli ty­pes­tä huo­mi­oi­daan 75 % ja fos­fo­ris­ta 85 % vuo­den 2015 lan­noi­tuk­ses­sa. Vuon­na 2015 le­vi­tet­tä­vät lan­noit­teet, lan­ta ja muut or­gaa­ni­set lan­noit­teet ote­taan huo­mi­oon näis­sä si­tou­mus­eh­dois­sa esi­te­tyl­lä ta­val­la.

Jos fos­fo­rin­ta­saus on kes­ken ym­pä­ris­tö­si­tou­mus­ta an­net­ta­es­sa, on siir­ty­vät fos­fo­ri­lan­noi­tuk­sen yli­tyk­set otet­ta­va lan­noi­tuk­ses­sa huo­mi­oon. Myös fos­fo­ri­lan­noi­tuk­sen ali­tuk­set voi­daan ot­taa huo­mi­oon vil­je­li­jän niin ha­lu­tes­sa. Jos loh­kol­la on fos­fo­rin­ta­saus kes­ken, loh­kol­la voi aloit­taa uu­den fos­fo­rin­ta­sauk­sen vas­ta edel­li­sen fos­fo­rin­ta­sauk­sen lo­put­tua.

Jos loh­ko tu­lee vil­je­li­jän hal­lin­taan kes­ken­si­tou­mus­kau­den, vil­je­li­jän ei tar­vit­se ot­taa huo­mi­oon pel­lon ai­em­paa fos­fo­rin­ta­saus­ta. Tämä ei kui­ten­kaan kos­ke ta­pauk­sia, jois­sa loh­ko­ja sään­nöl­li­ses­ti vaih­de­taan kah­den vil­je­li­jän kes­ken esi­mer­kik­si vil­je­ly­kier­ros­ta joh­tu­en.

Näis­sä si­tou­mus­eh­dois­sa esi­tet­ty­jä lan­noi­tus­eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va vuo­des­ta 2015 al­ka­en koko si­tou­mus­kau­den.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 201516.2.2015