ALLEKIRJOITUS JA LÄHETYS

Osio päivitetty 29.12.2020

Allekirjoittaminen

Myös alle­kir­joi­tus ja lä­het­tä­mi­nen ta­pah­tu­vat säh­köi­ses­ti.

Kaik­kien alle­kir­joit­ta­jik­si mää­ri­tel­ty­jen on alle­kir­joi­tet­ta­va ha­ke­mus en­nen kuin sen lä­het­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Alle­kir­joit­ta­jien on kir­jau­dut­ta­va si­sään omil­la tun­nuk­sil­laan.

Seu­raa­vien eh­to­jen tu­lee täyt­tyä jo­kai­sen alle­kir­joit­ta­jan koh­dal­la:

Alle­kir­joit­ta­mi­nen ta­pah­tuu klik­kaa­mal­la Va­kuu­tan, että ha­ke­muk­ses­sa an­ta­ma­ni tie­dot ovat oi­kei­ta -teks­tin edes­sä ole­vaa va­lin­ta­ruu­tua. Ruu­tuun il­mes­tyy täp­pä, ja sa­mal­la Alle­kir­joi­ta-pai­ni­ke ak­ti­voi­tuu. Klik­kaa sitä alle­kir­joit­taak­se­si ha­ke­muk­sen.

Jos ha­lu­at muut­taa ha­ke­mus­ta, joka on alle­kir­joi­tet­tu mut­ta jota ei ole vie­lä lä­he­tet­ty, si­nun täy­tyy en­sin pois­taa alle­kir­joi­tus Pois­ta alle­kir­joi­tuk­set -pai­nik­kees­ta. Tä­män jäl­keen pää­set muut­ta­maan ha­ke­muk­sen tie­to­ja. Muis­ta, että te­ke­mie­si muu­tos­ten jäl­keen kaik­kien alle­kir­joit­ta­jien pi­tää alle­kir­joit­taa ha­ke­mus uu­del­leen en­nen kuin sen lä­het­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta.

Alle­kir­joi­tuk­sen alle il­mes­tyy Lä­he­tä. Jos alle­kir­joit­ta­jia on use­am­pia, il­mes­tyy Lä­he­tä-pai­ni­ke vas­ta, kun jo­kai­nen alle­kir­joit­ta­ja on alle­kir­joit­ta­nut ha­ke­muk­sen. Pai­na Lä­he­tä lä­het­tääk­se­si ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyyn. Saat il­moi­tuk­sen, kun ha­ke­muk­se­si on lä­he­tet­ty on­nis­tu­nees­ti.

Hakemuksen peruminen ja muokkaaminen

Jos olet jo lä­het­tä­nyt ha­ke­muk­sen, mut­ta sitä ei ole vie­lä otet­tu vi­ran­o­mais­kä­sit­te­lyyn, voit pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen tai muo­ka­ta sitä. Tämä ta­pah­tuu va­sem­mas­ta reu­nas­ta Toi­min­not-ot­si­kon alla ole­vas­ta pai­nik­kees­ta Pe­ruu­ta ja muok­kaa. Pää­set muok­kaa­maan ha­ke­mus­ta, kun olet en­sin pois­ta­nut kaik­ki alle­kir­joi­tuk­set edel­lä ole­van oh­jeen mu­kai­ses­ti. Muis­ta, että jos pois­tat alle­kir­joi­tuk­set muok­kaus­ta var­ten, pi­tää kaik­kien alle­kir­joit­ta­jien alle­kir­joit­taa ha­ke­mus uu­del­leen, jot­ta voit lä­het­tää sen.

Huom! Jos pa­lau­tat ha­ke­muk­sen it­sel­le­si pai­na­mal­la Pe­ruu­ta ja muok­kaa, ha­ke­muk­sen vi­reil­le­tu­lo­päi­vä siir­tyy eteen­päin!

Hakemuksen vireilletulo

Kun ha­ke­muk­se­si on saa­pu­nut vi­ran­o­mais­kä­sit­te­lyyn, saat ha­ke­muk­sen vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta vie­lä vi­reil­le­tu­loil­moi­tuk­sen il­moit­ta­maa­si säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen.

Ha­ke­muk­sen täy­den­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta vie­lä sen­kin jäl­keen, kun ha­ke­mus on siir­ty­nyt vi­ran­o­mais­kä­sit­te­lyyn. Ota täl­löin yh­teyt­tä ha­ke­muk­sen kä­sit­te­li­jään.

HYR­RÄ-OHJENuo­ren vil­je­li­jän aloi­tus­tuki13.3.2015