HUR DU GÖR ANSÖKAN OM BETALNING

Uppdaterad 21.4.2017

När myn­dig­he­ten har fat­tat ett stöd­bes­lut som är po­si­tivt för pro­jek­tet kan stöd­mot­ta­ga­ren an­sö­ka om ut­be­tal­ning, alltså göra en be­tal­ning­san­sö­kan. Den elekt­ro­nis­ka be­tal­ning­san­sö­kan blir an­hän­gig när den har un­der­teck­nats i Hyr­rä, med and­ra ord läm­nats in till den myn­dig­het som be­vil­jar stö­det.

Se den se­pa­ra­ta an­vis­ning för an­sö­kan om förs­kotts­be­tal­ning som finns i avs­nit­tet An­sö­kan om förs­kotts­be­tal­ning.

In­nan du gör be­tal­ning­san­sö­kan ska du nogg­rant läsa ige­nom det gäl­lan­de stöd­bes­lut som har getts för pro­jek­tet och de be­tal­nings­vill­kor som stöd­bes­lu­tet in­nehål­ler. Lägg mär­ke till att de ut­red­nin­gar och bok­fö­rings­hand­lin­gar som en­ligt EU-lags­tift­nin­gen och den na­ti­o­nel­la lags­tift­nin­gen om stöd för ut­veck­lingsp­ro­jekt inom ra­men för prog­ram­met för ut­veck­ling av lands­byg­den i Fast­lands­fin­land 2014–2020, Lands­bygds­ver­kets be­tal­nings­fö­resk­rift om pro­jekts­töd (Lands­bygds­ver­kets fö­resk­rift om an­sö­kan om ut­be­tal­ning av stöd för ut­veck­lingsp­ro­jekt, fö­re­tagss­töd för lands­byg­den och verk­sam­hets­pen­ning för ak­ti­onsg­rup­per Nr 53/15, Dnr 1189/54/2015) och det gäl­lan­de stöd­bes­lut som har getts för pro­jek­tet är nöd­vän­di­ga för ut­be­tal­nin­gen ska bi­fo­gas till an­sö­kan om ut­be­tal­ning.

Vid be­hov ber NTM-cent­ra­len sö­kan­den komp­let­te­ra be­tal­ning­san­sö­kan. En brist­fäl­lig an­sö­kan ska komp­let­te­ras inom den tid som myn­dig­he­ten har ut­satt. I an­nat fall kan an­sö­kan avslås på grund av brist­fäl­li­ga upp­gif­ter. NTM-cent­ra­len fat­tar ett bes­lut i ären­det ef­ter den ut­sat­ta ti­dens utgång.

Hur du gör betalningsansökan

Gö­ran­det av an­sö­kan om be­tal­ning bör­jar med att du går till Pro­jekt. Där ska du klic­ka med mu­sen på det pro­jekt som öns­kas. Då öpp­nas ett föns­ter för an­sök­ning­supp­gif­ter. Öpp­na stö­dan­sö­kan ge­nom att väl­ja Stöd­bes­lut.

I sam­band med att stöd­bes­lu­tet fat­ta­des upp­kom för pro­jek­tet den nya fli­ken Bes­lut. Bör­ja där när du gör an­sö­kan om ut­be­tal­ning.

Kont­rol­le­ra först att stöd­bes­lu­tet är i lä­get God­känd. Det ser du i ru­tan Bes­lut. I ned­re de­len av fli­ken Bes­lut finns funk­ti­o­ner med vil­ka du kan bör­ja ska­pa be­tal­ning­san­sö­kan. Välj först be­tal­ningss­la­get, alltså ty­pen av be­tal­ning­san­sö­kan: Be­tal­nings­rat el­ler Slut­be­tal­ning. Rull­gar­dins­me­nyn öpp­nar du ge­nom att klic­ka på pi­len till hö­ger om ru­tan.

Slut­be­tal­ning väl­jer du när den sis­ta ut­be­tal­nin­gen för pro­jek­tet söks. Re­dan den förs­ta ut­be­tal­nin­gen kan vara Slut­be­tal­ning, om pro­jek­tet har slut­förts  och alla kost­na­der inom ra­men för pro­jek­tet upp­kom re­dan före an­sö­kan om den förs­ta ut­be­tal­nin­gen. I an­nat fall väl­jer du Be­tal­nings­rat.

(Obs! Stöd som ef­ter slut­be­tal­nin­gen söks för se­mes­ter­pen­ning, se­mes­ter­lön och se­mes­te­rer­sätt­ning kan för till­fäl­let sö­kas i form av slut­be­tal­ning. Hyr­rä kom­mer läng­re fram att komp­let­te­ras med be­tal­ningss­la­get Stöd som ef­ter slut­be­tal­nin­gen söks för se­mes­ter­pen­ning, se­mes­ter­lön och se­mes­te­rer­sätt­ning.)

När be­tal­ningss­la­get har valts ak­ti­ve­ras knap­pen Gör be­tal­ning­san­sö­kan. Ef­ter det öpp­nas be­tal­ning­san­sö­kan, som in­nehål­ler tre fli­kar: Ba­supp­gif­ter, Kost­na­der och fi­nan­sie­ring samt Un­der­teck­ning och in­läm­ning.

Fliken Basuppgifter

Den be­tal­ning­san­sö­kan som du har valt syns un­der Be­tal­ningss­lag på fli­ken Ba­supp­gif­ter. In­till va­let finns ru­tor som vi­sar en ka­len­der när du klic­kar på dem. Välj i ka­len­dern start- och slut­da­tu­met för den pe­ri­od som be­tal­ning­san­sö­kan om­fat­tar.

Sökande och kontaktuppgifter

Sö­kan­dens upp­gif­ter kom­mer di­rekt ur FODS. Du kan re­di­ge­ra www-ad­res­sen med knap­pen Re­di­ge­ra. Ef­ter ett klick för­vand­las knap­pen Re­di­ge­ra till Spa­ra, och när du klic­kar på den spa­ras upp­gif­ter­na i sys­te­met.

I rull­gar­dins­me­nyn Kon­to­num­mer väl­jer du det kon­to­num­mer dit be­tal­nin­gen ska sty­ras. Om du re­dan ti­di­ga­re har spa­rat ditt kon­to­num­mer i sys­te­met syns det i rull­gar­dins­me­nyn. Om du inte har spa­rat ditt kon­to­num­mer ti­di­ga­re el­ler om du vill spa­ra ett nytt kon­to­num­mer i sys­te­met, välj då Lägg till nytt kon­to­num­mer. Skriv kon­to­num­ret i IBAN-form (exem­pel: FI12 3456 7890 1234 56) i fäl­tet Nytt kon­to­num­mer. Sys­te­met ger au­to­ma­tiskt den BIC-kod som hör ihop med kon­to­num­ret.

Kom ihåg att spa­ra upp­gif­ter­na ge­nom att klic­ka på Spa­ra.

Ansvarsperson

Som ans­vars­per­son för be­tal­ning­san­sö­kan syns au­to­ma­tiskt den som är in­log­gad i sys­te­met.

Du kan byta ans­vars­per­son/läg­ga till en ans­vars­per­son med hjälp av knap­pen Lägg till ans­vars­per­son el­ler med hjälp av en rull­gar­dins­me­ny. Ovan­för knap­pen öpp­nas en ruta med tex­ten Skriv per­son­be­teck­ning. Skriv ans­vars­per­so­nens per­son­be­teck­ning i ru­tan, då ak­ti­ve­ras knap­pen Sök. Klic­ka på den, så le­tar sys­te­met fram Be­folk­nings­re­gis­ter­cent­ra­lens upp­gif­ter om den nya ans­vars­per­so­nen och för in dem i an­sö­kan.

Ange Un­der­teck­na­re som ans­vars­per­so­nens roll. Klic­ka på kryss­ru­tan fram­för or­det Un­der­teck­na­re så att den boc­kas för. Det gör att ans­vars­per­so­nen blir den som un­der­teck­nar an­sö­kan, och han el­ler hon ska ha rät­tig­he­ter som Hyr­rä-Sö­kan­de i tjäns­ten Kat­so.

Te­le­fon­num­ret och e-pos­tad­res­sen kom­mer du åt att läg­ga till/re­di­ge­ra när du klic­kar på knap­pen Re­di­ge­ra. Ef­ter klic­ket för­vand­las knap­pen till en Spa­ra-knapp, och när du klic­kar på den spa­ras upp­gif­ter­na i sys­te­met.

Obs! Det ska fin­nas en e-pos­tad­ress för an­sö­kan. Alla med­de­lan­den om an­sö­kan skic­kas till den ad­res­sen.

Uppgifter om den som ger tilläggsuppgifter om betalningsansökan

Fyll i nam­net på den som ger til­lägg­supp­gif­ter om be­tal­ning­san­sö­kan och hans el­ler hen­nes te­le­fon­num­mer och e-pos­tad­ress i de text­fält som har re­ser­ve­rats för de här upp­gif­ter­na.

Bokföring

Vid be­hov ska du skri­va upp­gif­ter­na om den bok­fö­ring­sans­va­ri­ge i de text­fält som har re­ser­ve­rats för de här upp­gif­ter­na.

Genomförande av projekt

Be­rät­ta i be­tal­ning­san­sö­kan om pro­jekt­ge­nom­fö­ran­det i förhål­lan­de till den i stöd­bes­lu­tet god­kän­da pla­nen för den tid som be­tal­ning­san­sö­kan om­fat­tar. Besk­riv vil­ka de­lar av den i stöd­bes­lu­tet god­kän­da pla­nen som har ge­nom­förts och hur de har ge­nom­förts. En mer de­tal­je­rad besk­riv­ning kan ges i en friståen­de bi­la­ga i punk­ten Bi­la­gor.

Om fö­ränd­rin­gar ef­ter att stö­det be­vil­ja­des har skett i sö­kan­dens verk­sam­het el­ler eko­no­mis­ka oms­tän­dig­he­ter el­ler i and­ra oms­tän­dig­he­ter som in­ver­kar på pro­jekt­ge­nom­fö­ran­det, ska en re­do­gö­rel­se för dem ges här. Vid be­hov kan du re­do­gö­ra för fö­ränd­rin­gar­na i en friståen­de bi­la­ga i punk­ten Bi­la­gor.

De upp­gif­ter som ges här ut­nytt­jas i til­lämp­li­ga de­lar vid pro­jek­tupp­följ­nin­gen.

Obs! Den re­do­gö­rel­se som fö­rut­sätts i be­tal­ning­san­sö­kan är inte det­sam­ma som en an­sö­kan om änd­ring av stöd­bes­lu­tet (änd­ring­san­sö­kan). Stöd­mot­ta­ga­ren ska vid be­hov läm­na in till den myn­dig­het som be­vil­jat stö­det en änd­ring­san­sö­kan som gäl­ler stöd­bes­lu­tet. Änd­ring­san­sö­kan ska gö­ras in­nan de pla­ne­ra­de änd­rin­gar­na ge­nom­förs.

Bilagor

I rull­gar­dins­me­nyn An­sök­nings­ty­pens bi­la­gor väl­jer du de bi­la­gor som be­hövs för din ut­be­tal­ning­san­sö­kan, en i sän­der. Du läg­ger till en bi­la­ga ge­nom att klic­ka på knap­pen Lägg till bi­la­ga. Ma­xi­mis­tor­le­ken per bi­la­ga är 10 MB.

Namn­ge bi­la­gan så att det är lätt att kopp­la ihop den med rätt ären­de när be­tal­ning­san­sö­kan be­hand­las. Till exem­pel kan bi­la­gan kopp­las ihop med ett visst kost­nadss­lag (ut­veck­lingsp­ro­jekt) el­ler in­ves­te­ring­sob­jekt (all­män­nyt­ti­ga in­ves­te­ringsp­ro­jekt). Se till att bi­la­gan in­nehål­ler lämp­li­ga iden­ti­fi­ka­ti­on­supp­gif­ter.

Fliken Kostnader och finansiering

Mervärdesskatt i anslutning till kostnaderna för projektet

Ange i punk­ten Mer­vär­dess­katt i ans­lut­ning till kost­na­der­na för pro­jek­tet hu­ru­vi­da du an­sö­ker om att ut­be­tal­nin­gen av kost­na­der för pro­jek­tet ska ink­lu­de­ra mer­vär­dess­katt el­ler inte. Lägg mär­ke till att du inte kan ink­lu­de­ra mer­vär­dess­katt i de kost­na­der som an­ges i be­tal­ning­san­sö­kan, om du får mer­vär­dess­katt som ank­ny­ter till kost­na­der­na som avd­rag el­ler åter­be­tal­ning el­ler om dina ut­gif­ter för mer­vär­dess­katt er­sätts i de fi­nan­sie­ring­san­de­lar som sta­ten be­vil­jat för din verk­sam­het.

Kostnadsspecifikation

I kost­nadss­pe­ci­fi­ka­ti­o­nen an­ges alla kost­na­der som det an­söks om i be­tal­ning­san­sö­kan. Bi­la­gor­na som ska spa­ras i ta­bel­len är ko­pi­or av ut­gifts­ve­ri­fi­kat, ko­pi­or av be­tal­nings­ve­ri­fi­kat, re­do­gö­rel­ser för ar­be­te som ut­förts till förmån för pro­jek­tet utan ve­der­lag samt vid be­hov ko­pi­or av ve­ri­fi­kat över in­koms­ter.

Bi­la­gor­na ska skan­nas in i sam­ma ord­ning som de fö­re­kom­mer i hu­vud­bo­ken, ett ve­ri­fi­kat i sän­der el­ler fle­ra ve­ri­fi­kat i ett knip­pe (ett och sam­ma kost­nadss­lag). Om ve­ri­fi­ka­ten skan­nas in bunt­vis, ska sum­man av kost­na­der­na i bun­ten skri­vas in i fäl­tet Kost­nad €.

Klic­ka på knap­pen Lägg till, så öpp­nas föl­jan­de fält:
•    Kost­nadss­lag: Välj rätt kost­nadss­lag i rull­gar­dins­me­nyn.
•    Förk­la­ring: Skriv i förk­la­rin­gen vad be­tal­ning söks för, al­ter­na­tivt vad be­tal­ning inte söks för om nå­got avg­rän­sas ur be­tal­ning­san­sö­kan.
•    Kost­nad €: Ange i fäl­tet den kost­nad (i euro) för vil­ken be­tal­ning söks. Obs! All­män­nyt­ti­ga in­ves­te­rin­gar: Om du läg­ger fram kost­na­der för in­ves­te­ring­sob­jek­ten Mas­ki­ner, anord­nin­gar, reds­kap och/el­ler Byg­gan­de, ska du på kost­nads­ra­den ange sum­man av de fak­tis­ka be­tal­da kost­na­der­na och så­dant ar­be­te som ut­förts till förmån för pro­jek­tet utan ve­der­lag!
•    Ve­ri­fi­kat­bi­la­ga: Lägg till de bi­la­gor som mots­va­rar kost­na­der­na.

En bi­la­ga som du har lagt till kan du ra­de­ra med hjälp av den röda cir­keln med ett kryss i som finns i slu­tet av kost­nads­ra­den. Sys­te­met stäl­ler kont­rollfrå­gan om du är sä­ker på att du vill ra­de­ra ve­ri­fi­ka­tet. Om du av miss­tag lade till fel bi­la­ga för en rad ska du ra­de­ra hela ra­den och skri­va den på nytt. En ny rad läg­ger du till ge­nom att klic­ka på Lägg till.

Kostnader

De kost­na­der som du lade till i kost­nadss­pe­ci­fi­ka­ti­o­nen över­förs au­to­ma­tiskt till ta­bel­len Kost­na­der.

Om kost­nads­mo­del­len för pro­jek­tet en­ligt stöd­bes­lu­tet har god­känts som Kal­kyl­mäs­sig all­män kost­nad 24 % el­ler Kal­kyl­mäs­sig all­män kost­nad 15 %, hjäl­per Hyr­rä till ge­nom att när be­tal­ning­san­sö­kan fylls i räk­na ut hur myc­ket den all­män­na kost­na­den ut­gör av de lö­ne­kost­na­der som upp­getts i be­tal­ning­san­sö­kan, när den pro­cent­sats för all­män­na kost­na­der som fasts­tälls i stöd­bes­lu­tet an­vänds.

Till den del som de in­di­rek­ta pro­jekt­kost­na­der­na i stöd­bes­lu­tet har god­känts som kal­kyl­mäs­si­ga be­räk­nas de slut­ligt god­tag­ba­ra in­di­rek­ta kost­na­der­na utgåen­de från de lö­ne­kost­na­der som god­kän­des i be­tal­nings­bes­lu­tet.

Ob­ser­ve­ra:

Om kost­na­der som inte är stöd­be­rät­ti­gan­de har ink­lu­de­rats i be­tal­ning­san­sö­kan, drar myn­dig­he­ten av dem från de i be­tal­ning­san­sö­kan upp­giv­na kost­na­der­na när be­lop­pet av stöd som ska be­ta­las fasts­tälls (be­lop­pet av stöd som ska be­ta­las mins­kar).

Finansiering

Ange i ta­bel­len Fi­nan­sie­ring det stöd/un­ders­töd som du öns­kar att NTM-cent­ra­len ska be­ta­la ut (EU:s och sta­tens an­del sam­man­lagt) och den öv­ri­ga re­a­li­se­ra­de pro­jekt­fi­nan­sie­rin­gen. I be­tal­nings­bes­lu­tet god­kän­ner NTM-cent­ra­len det stöd­be­lopp som ska be­ta­las (EU:s och sta­tens an­del) samt den öv­ri­ga pro­jekt­fi­nan­sie­rin­gen. Stöd (EU+sta­ten) kan be­ta­las högst i en­lig­het med de fi­nan­sie­rings­förhål­lan­den som god­känts i stöd­bes­lu­tet (i stöd­bes­lu­tet ser du vil­ket av­gö­ran­de NTM-cent­ra­len har träf­fat och vil­ken den god­kän­da fi­nan­sie­ringsp­la­nen för pro­jek­tet är). Be­lop­pet av stöd som ska be­ta­las (EU+sta­ten) kan inte vara stör­re än be­lop­pet av stöd som har be­vil­jats.

I ta­bel­len Fi­nan­sie­ring upp­ger stöd­mot­ta­ga­ren föl­jan­de re­a­li­se­ra­de med­fi­nan­sie­ring för pro­jek­tet un­der den pe­ri­od som be­tal­ning­san­sö­kan om­fat­tar:
•    kom­mun­pen­ning från ak­ti­onsg­rup­pen
•    di­rekt pro­jekt­fi­nan­sie­ring från kom­mu­nen
•    an­nat of­fent­ligt stöd som fåtts för pro­jek­tet
•    pri­vat fi­nan­sie­ring (i pen­gar och ar­be­te utan ve­der­lag)
•    pro­jek­tets in­koms­ter.

Utgångs­punk­ten är att stö­det be­ta­las och den öv­ri­ga pro­jekt­fi­nan­sie­rin­gen god­känns i en­lig­het med den fi­nan­sie­ringsp­lan som ingår i stöd­bes­lu­tet.

Av­vi­kel­ser i ge­nom­fö­ran­det av den fi­nan­sie­ringsp­lan som god­känts i stöd­bes­lu­tet in­ver­kar på det stöd­be­lopp som be­ta­las! Stöd­mot­ta­ga­ren är skyl­dig att un­der­rät­ta den stöd­be­vil­jan­de myn­dig­he­ten om be­ty­dan­de fö­ränd­rin­gar som int­räf­fat ef­ter att pro­jek­tet på­bör­jats. Det­ta kan leda till en skyl­dig­het att göra en änd­ring­san­sö­kan, var­vid myn­dig­he­ten tar ställ­ning till änd­rin­gen.

Obs! Om det stöd­be­lopp som i be­tal­ning­san­sö­kan an­ges som be­lopp som öns­kas bli ut­be­talt är över tio pro­cent stör­re än det stöd­be­lopp som fasts­tällts ef­ter gransk­nin­gen av hu­ru­vi­da kost­na­der­na är stöd­be­rät­ti­gan­de, mins­kas be­lop­pet av stöd som ska be­ta­las des­su­tom i en­lig­het med ar­ti­kel 63 i kom­mis­si­o­nens fö­rord­ning (EU) nr 809/2014. Minsk­nin­gen til­läm­pas inte, om det inte är stöd­mot­ta­ga­rens fel att ut­gif­ter som inte är stöd­be­rät­ti­gan­de har upp­getts.

Om utredningar som gäller finansieringen och inkomsterna

An­nan fi­nan­sie­ring som är fö­ren­lig med stöd­bes­lu­tet och av­vi­ker från stöd­bes­lu­tet än det be­vil­ja­de stö­det/un­ders­tö­det (EU/sta­ten) upp­ges och reds ut ge­nom utd­rag ur hu­vud­bo­ken, och vid be­hov ge­nom ko­pi­or på ve­ri­fi­kat som vi­sar fi­nan­sie­ringst­ran­sak­ti­o­ner­na.

De in­koms­ter som ut­veck­lingsp­ro­jekt har ut­gör in­koms­ter från för­sälj­ning av så­da­na va­ror och tjäns­ter som har köpts för att pro­jek­tet ska ge­nom­fö­ras, in­koms­ter från för­sälj­ning av så­dant som har pro­du­ce­rats inom pro­jek­tet samt bruk­sav­gif­ter som hör ihop med pro­jekt­nyt­tig­he­ter och pro­jekt­lo­ka­ler­na. Pro­jek­tets in­koms­ter dras av från de god­tag­ba­ra kost­na­der­na. I be­tal­nings­bes­lu­tet be­ak­tas de in­koms­ter som be­ta­las till stöd­mot­ta­ga­ren un­der pro­jek­tets ge­nom­fö­ran­de­tid. In­koms­ter­na be­hö­ver inte upp­ges, när de sam­man­lag­da stöd­be­rät­ti­gan­de kost­na­der­na inom pro­jek­tet är högst 50 000 euro.

En ut­red­ning om kost­na­der­na inom pro­jek­tet ska ges. In­koms­ter­na ut­reds ge­nom utd­rag ur hu­vud­bo­ken. (Vid be­hov läggs ve­ri­fi­kat som vi­sar in­koms­ter­na till i ta­bel­len för kost­nadss­pe­ci­fi­ka­ti­on, på de ra­der som re­ser­ve­rats för in­koms­ter.)

Kvittning av förskott

Av var­je egent­lig be­tal­nings­rat an­vänds 30 pro­cent till kvit­te­ring av förs­kott tills förs­kot­tet kvit­tats helt och hål­let. Hela den återståen­de an­de­len av förs­kot­tet ska dock kvit­tas se­nast med den sis­ta be­tal­nings­ra­ten. På stöd­ta­ga­rens ini­ti­a­tiv kan en stör­re kvit­te­ringsp­ro­cent an­vän­das. Stöd­ta­ga­ren ska i Hyr­rä an­mä­la den stör­re kvit­te­ringsp­ro­cent som han vill an­vän­da.

Annat offentligt stöd

Välj Ja el­ler Nej be­ro­en­de på hu­ru­vi­da an­nat of­fent­ligt stöd har fåtts för de kost­na­der som du har upp­gett.

I text­fäl­tet Til­lägg­supp­gif­ter kan du vid be­hov skri­va til­lägg­supp­gif­ter.

Fliken Underteckning och inlämning

På fli­ken Un­der­teck­ning och in­läm­ning kan du skic­ka an­sö­kan till NTM-cent­ra­len för att be­hand­las. Klic­ka på kryss­ru­tan fram­för tex­ten Med un­der­teck­nin­gen för­säk­rar jag att upp­gif­ter­na ovan är rik­tig; ef­ter det ak­ti­ve­ras knap­pen Un­der­teck­na. Vid be­hov kan du ra­de­ra un­der­teck­nin­gar­na för att re­di­ge­ra an­sök­ning­supp­gif­ter­na. Det gör du ge­nom att klic­ka på knap­pen Ra­de­ra un­der­teck­nin­gar.

Med knap­pen Skic­ka an­sö­kan skic­kar du iväg din an­sö­kan för att be­hand­las. Om du vill åter­ta an­sö­kan klic­kar du på knap­pen Åter­ta och re­di­ge­ra un­der rub­ri­ken Funk­ti­o­ner­na. Du kan åter­ta an­sö­kan bara om be­hand­lin­gen av den inte har bör­jat ännu.

Hur du öppnar en halvfärdig betalningsansökan

Du kan avb­ry­ta ifyl­lan­det av be­tal­ning­san­sö­kan för att komp­let­te­ra den läng­re fram. Kom ihåg att spa­ra den halv­fär­di­ga be­tal­ning­san­sök­nin­gen in­nan du stän­ger an­sö­kan.

I pro­jekt­bib­li­o­te­ket i Hyr­rä ser du alla dina pågåen­de pro­jekt. Ta­let ef­ter eu­ro­sym­bo­len an­ger num­ret för be­tal­ning­san­sök­nin­gen.

Klic­ka på pro­jek­tet, så öpp­nas an­sök­ning­supp­gif­ter­na. Du kan grans­ka an­tin­gen Stö­dan­sö­kan el­ler Be­tal­ning­san­sö­kan.

På ra­den Visa ser du alla etap­per som an­sö­kan har gått ige­nom. Välj i punk­ten Visa den be­tal­ning­san­sö­kan som du vill bet­rak­ta. För ett och sam­ma pro­jekt kan det också fin­nas fle­ra be­tal­ning­san­sök­nin­gar; då syns var och en av dem som en ruta för sig på ra­den Visa.

Be­tal­ning­san­sök­nin­gen öpp­nar du ge­nom att klic­ka på den övers­ta be­hand­ling­supp­gif­ten med grå bakg­rund.

Om du vill ra­de­ra en halv­fär­dig be­tal­ning­san­sö­kan, klic­ka på knap­pen Ra­de­ra be­tal­ning­san­sö­kan. Sys­te­met stäl­ler då kont­rollfrå­gan hu­ru­vi­da du sä­kert vill ra­de­ra an­sök­nin­gen.

Om prob­lem uppstår me­dan du fyl­ler i be­tal­ning­san­sö­kan så kon­tak­ta NTM-cent­ra­len el­ler Le­a­derg­rup­pen.

HYR­RÄ-AN­VIS­NIN­GARUt­veck­lingsp­ro­jekt27.3.2015