HANKESUUNNITELMA

Muokattu 13.1.2020

Han­ke­suun­ni­tel­ma-väli­leh­del­le täy­te­tään seu­raa­vat ha­et­ta­vaan hank­kee­seen liit­ty­vät tie­dot:

 1. Yri­tyk­sen omis­ta­jat
  • Täs­sä koh­das­sa ker­ro yri­tyk­sen omis­ta­jat ja omis­ta­jien omis­tus­o­suu­det yri­tyk­ses­tä. Mi­kä­li toi­nen yri­tys omis­taa ha­ki­ja­y­ri­tyk­ses­tä 1/4 tai enem­män, il­moi­ta myös omis­ta­ja­y­ri­tyk­sen tai -yri­tys­ten tili­kau­den lii­ke­vaih­to, ta­seen lop­pu­sum­ma ja työn­te­ki­jöi­den mää­rä. Ker­ro vas­taa­vat tie­dot myös yri­tyk­sis­tä, joi­ta ha­ki­ja­y­ri­tys tai sen omis­ta­jat omis­ta­vat. Ha­ki­ja­y­ri­tyk­seen si­dok­sis­sa ole­vien yri­tys­ten tie­dot tar­vi­taan yri­tys­ko­koa mää­ri­te­tä­es­sä.
 2. Tii­vis­tel­mä toi­men­pi­tees­tä (ku­vaus yri­tyk­sen toi­min­nas­ta ja toi­men­pi­teen mer­ki­tyk­ses­tä yri­tyk­sel­le)
  • Ker­ro ly­hy­es­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­ta ja suun­ni­tel­lun toi­men­pi­teen mer­ki­tyk­ses­tä yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­sel­le, laa­jen­ta­mi­sel­le tai ke­hit­tä­mi­sel­le. Esi­tä yk­si­tyis­koh­tai­sem­min nämä tie­dot lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­sa. Lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma li­sä­tään ha­ke­muk­sen liit­teek­si Han­ke­suun­ni­tel­ma-väli­leh­den ala­o­sas­sa koh­das­sa Liit­teet ja Lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma.
 3. Yri­tyk­sen (uu­det) tuot­teet
  • Ker­ro, mil­lä alal­la yri­tys toi­mii ja mitä tuot­tei­ta se val­mis­taa tai ai­koo ryh­tyä val­mis­ta­maan.
 4. Myyn­ti ja mark­ki­noin­ti
  • Kir­joi­ta tä­hän ly­hy­es­ti tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den myyn­nis­tä ja mark­ki­noin­nis­ta: ke­nel­le, mi­hin ja mi­ten yri­tyk­se­si tuot­teet/pal­ve­lut myy­dään.
  • Ly­hy­en ja­ke­lu­ket­jun kaut­ta myy­mi­nen tar­koit­taa täs­sä sitä, että yri­tyk­se­si os­taa raa­ka-ai­neet/tuot­teet suo­raan maa­ti­loil­ta ja myy tuot­teet suo­raan ku­lut­ta­jal­le.
 5. Vii­mek­si teh­ty yri­tys­tut­ki­mus
  • Ker­ro täs­sä yri­tyk­ses­tä vii­mek­si teh­dys­tä yri­tys­tut­ki­muk­ses­ta, sen ajan­koh­das­ta ja te­ki­jäs­tä.
 6.  Han­ke­suun­ni­tel­ma
  • Ker­ro hank­keen si­säl­tö ja hank­kees­sa suun­ni­tel­lut toi­men­pi­teet.

Pa­kol­li­set ken­tät on mer­kit­ty pu­nai­sel­la täh­del­lä ja tool­ti­pit an­ta­vat oh­jei­ta ky­sei­sen ken­tän täyt­tä­mi­seen. (Kat­so Yleis­tä Hyr­rän käy­tös­tä).

Han­ke­suun­ni­tel­ma-väli­leh­del­tä va­li­taan, mil­lais­ta tu­kea ol­laan ha­ke­mas­sa: In­ves­toin­nin to­teu­tet­ta­vuus­tut­ki­mus, In­ves­toin­ti­tuki, Pe­rus­ta­mis­tuki toi­mi­val­le yri­tyk­sel­le, Pe­rus­ta­mis­tuki uu­del­le yri­tyk­sel­le vai Pe­rus­ta­mis­tuki­ko­kei­luun. Va­lit­se yksi vaih­to­eh­dois­ta.

Tä­män va­lin­nan jäl­keen va­lit­se hank­keel­le Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­man mu­kai­nen Toi­men­pide ja Koh­den­net­tu toi­mi, joi­ta hank­keel­la to­teu­te­taan. Toi­men­pi­teet on ja­o­tel­tu Elin­tar­vik­kei­den ja­los­tuk­seen kes­kit­ty­nei­siin yri­tyk­siin ja Muu­hun yri­tys­toi­min­taan.

Jos  et ole var­ma, mikä si­nun pi­täi­si va­li­ta, ota yh­teyt­tä oman alu­ee­si Le­a­der-ryh­mään tai ELY-kes­kuk­seen.

Teh­ty­jä va­lin­to­ja pää­set muok­kaa­maan Muok­kaa teh­ty­jä va­lin­to­ja -pai­nik­kees­ta.

Va­lit­se tuen koh­den­ta­mi­nen va­li­kos­ta Koh­den­net­tu toi­mi.

Maa­ta­lous­tuot­tei­den ensi­as­teen ja­los­tei­ta tuot­ta­va yri­tys on yri­tys, joka os­taa maa­ta­lou­den alku­tuot­tei­ta tai mui­ta EU:n pe­rus­ta­mis­so­pi­muk­sen liit­tees­sä 1 eli ns. An­nex I -lis­tal­la mai­nit­tu­ja tuot­tei­ta ja myy tuot­tei­ta, jot­ka edel­leen ovat An­nex I -lis­tal­la mai­nit­tu­ja tuot­tei­ta. Jos haet tu­kea täl­lai­sel­le yri­tyk­sel­le, ker­ro, mitä tuot­tei­ta se tuot­taa tai ai­koo tuot­taa ja mi­ten suu­ri osa tuo­tan­nos­ta on luo­mu­tuot­tei­ta.

Pi­dem­mäl­le ja­los­tet­tu­ja elin­tar­vik­kei­ta val­mis­ta­va yri­tys on yri­tys, joka os­taa maa­ta­lou­den alku­tuot­tei­ta tai mui­ta An­nex I -lis­tal­la mai­nit­tu­ja jo ja­los­tet­tu­ja tuot­tei­ta ja val­mis­taa niis­tä elin­tar­vik­kei­ta, jot­ka ovat sen ver­ran ja­los­tet­tu­ja, että ne ei­vät enää ole An­nex I -lis­tan tuot­tei­ta. Jos haet tu­kea täl­lai­sel­le yri­tyk­sel­le, ker­ro, mitä tuot­tei­ta se tuot­taa tai ai­koo tuot­taa ja mi­ten suu­ri osa tuo­tan­nos­ta on luo­mu­tuot­tei­ta.

Jos yri­tyk­se­si in­ves­toi sa­maan ai­kaan sekä maa­ta­lous­tuot­tei­den ensi­as­teen ja­los­tei­den tuo­tan­toon että pi­dem­mäl­le ja­los­tet­tu­jen elin­tar­vik­kei­den tuo­tan­toon, hae tu­kia eri ha­ke­muk­sil­la.

Elin­tar­vik­kei­ta val­mis­ta­va yri­tys, jon­ka raa­ka-aine ei ole An­nex I -lis­tan tuo­te, kuu­luu alim­mai­seen ryh­mään eli on mui­ta kuin edel­lä mai­nit­tu­ja tuot­tei­ta val­mis­ta­va yri­tys.

Va­lit­se Tal­len­na ja jat­ka, min­kä jäl­keen voit tal­len­taa ha­ke­mus­tyyp­pi­koh­tai­set liit­teet Han­ke­suun­ni­tel­ma-väli­leh­del­le. Lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma on pa­kol­li­nen lii­te ha­ke­muk­sen vi­reil­le­tu­lol­le.

Lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­sa tu­lee esit­tää yri­tyk­sen toi­min­ta ja tu­et­ta­van toi­men­pi­teen mer­ki­tys sil­le. Suun­ni­tel­maan tu­lee si­säl­tyä:

1.    ha­ki­jan ta­lou­del­li­nen ja ra­hoi­tuk­sel­li­nen läh­tö­ti­lan­ne
2.    yri­tyk­sen toi­min­ta-aja­tus, lii­ke­idea ja ku­vaus uu­sien toi­min­to­jen ke­hit­tä­mi­ses­tä
3.    suun­ni­tel­lut pe­rus­ta­mis­tu­el­la tai in­ves­toin­ti­tu­el­la to­teu­tet­ta­vat toi­men­pi­teet ja nii­den to­teut­ta­mis­ta kos­ke­vat ta­voit­teet sekä tar­kas­te­lu­ajan­koh­dat ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sen ar­vi­oi­mi­sek­si
4.    suun­ni­tel­tu­jen toi­men­pi­tei­den to­teu­tu­mi­sen ta­voi­te­aika­tau­lu
5.    suun­ni­tel­tu­jen toi­men­pi­tei­den kus­tan­nus­ar­vio ja ra­hoi­tus­suun­ni­tel­ma sekä ar­vio työl­li­syys­vai­ku­tuk­sis­ta
6.    tar­vit­ta­vat muut lisä­tie­dot ja asi­an­tun­ti­ja­lau­sun­not.

Lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­maan tu­lee si­säl­tyä myös las­kel­ma yri­tyk­sen kan­nat­ta­vuu­des­ta ja mak­su­val­miu­des­ta. Las­kel­mien tu­lee kos­kea ha­ke­mus­vuot­ta ja vä­hin­tään tu­et­ta­van toi­min­nan aloit­ta­mis­ta seu­raa­vaa kah­ta tili­kaut­ta. Jo toi­mi­van yri­tyk­sen osal­ta las­kel­mat ja sel­vi­tyk­set on laa­dit­ta­va si­ten, että ne pe­rus­tu­vat ha­ke­mis­ta edel­tä­nei­den kah­den ka­len­te­ri­vuo­den kir­jan­pito­tie­to­jen tai muu­hun luo­tet­ta­va­na pi­det­tä­vään sel­vi­tyk­seen (so­vel­tu­vin osin Yri­tys­tut­ki­mus­neu­vot­te­lu­kun­nan lo­mak­keet T2 ja T4 tai vas­taa­vat tie­dot).

Lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­ses­sa voit käyt­tää apu­na ylei­ses­ti käy­tös­sä ole­via lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma­mal­le­ja. Suo­mi.fi-pal­ve­lun kaut­ta voit laa­tia lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man in­ter­ne­tis­sä. Pal­ve­lus­ta löy­dät myös run­saas­ti muu­ta hyö­dyl­lis­tä tie­toa yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­ses­ta ja ke­hit­tä­mi­ses­tä.

Liitetiedoston lisäys

Lii­te­tie­dos­to li­sä­tään pai­nik­kees­ta Li­sää lii­te.

Se­laa-pai­nik­kees­ta au­ke­aa käyt­tä­jän ko­neen re­surs­sien­hal­lin­ta, jos­ta pää­set va­lit­se­maan ha­lu­tun liit­teen. Kun olet va­lin­nut tie­dos­ton re­surs­sien­hal­lin­nas­sa ja pai­na­nut Avaa, va­li­tun tie­dos­ton nimi nä­kyy ik­ku­nas­sa ja ik­ku­na sul­keu­tuu au­to­maat­ti­ses­ti het­ken ku­lut­tua.

Jos ha­lu­at pois­taa lii­te­tyn lii­te­tie­dos­ton, klik­kaa lii­te­tie­dos­ton ni­men pe­räs­sä ole­vaa pu­nais­ta ras­tia. Liit­tei­den kap­pa­le­mää­rää ei ole ra­joi­tet­tu, jo­ten voit li­sä­tä tar­vit­se­ma­si mää­rän liit­tei­tä jo­kai­seen koh­taan. Uu­den liit­teen li­sää­mi­nen ta­pah­tuu Li­sää-pai­nik­kees­ta.

Li­sää liit­teet pdf-muo­toi­si­na. Yh­den liit­teen mak­si­mi­koko on 10 Mt.

Voit myös li­sä­tä tar­vit­ta­van mää­rän mui­ta ha­ke­muk­seen liit­ty­viä liit­tei­tä.

Mui­den liit­tei­den li­säys ta­pah­tuu koh­das­ta Ha­ke­mus­tyyp­piin liit­ty­vät liit­teet. Laa­ti­kon si­säl­lä ole­vas­ta nuo­les­ta avau­tuu alas­veto­va­lik­ko, jos­ta voit va­li­ta li­sät­tä­vän lii­te­tyy­pin. Jos oi­ke­aa lii­te­tyyp­piä ei löy­dy va­li­kos­ta, va­lit­se Muut liit­teet. Tä­män jäl­keen il­mes­tyy laa­ti­kon vie­reen pai­ni­ke Lisää lii­te. Liit­teet  li­sä­tään edel­lä ku­va­tul­la ta­val­la.

Huom! Sa­las­sa pi­det­tä­vil­le liit­teil­le on oma koh­tan­sa, jon­ne voi­daan li­sä­tä sel­lai­sia liit­tei­tä, joi­ta et voi ava­ta enää tal­len­nuk­sen jäl­keen. Vain vi­ran­o­mai­nen nä­kee sa­las­sa pi­det­tä­vät liit­teet ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyn yh­tey­des­sä. Tun­nis­tat sa­las­sa pi­det­tä­vän liit­teen su­luis­sa ole­vas­ta teks­tis­tä sa­las­sa­pi­det­tä­vä. Li­sää tän­ne kaik­ki ne liit­teet, jot­ka vain kä­sit­te­le­vä vi­ran­o­mai­nen voi näh­dä.

Liit­tei­siin koh­das­sa In­ves­toin­tia/ra­ken­ta­mis­ta var­ten tar­vit­ta­vat lu­vat on otet­ta­va kan­taa.

Han­ke­suun­ni­tel­ma-väli­leh­den tie­to­jen tal­len­ta­mi­nen ta­pah­tuu joko lo­mak­keen va­sem­mas­ta ylä­reu­nas­ta pai­nik­kees­ta Tal­len­na

tai lo­mak­keen oi­ke­as­ta ala­reu­nas­ta pai­nik­kees­ta Tal­len­na ja jat­ka. Tä­män jäl­keen lo­mak­keel­le au­ke­aa kol­me uut­ta väli­leh­teä: Kus­tan­nus ja ra­hoi­tus, Ta­voit­teet sekä Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys.

HYR­RÄ-OHJEYri­tys­tuki28.4.2015