YLEISTÄ HYRRÄN KÄYTÖSTÄ

Muokattu 15.1.2020

Selaimen valinta

Hyr­rä-jär­jes­tel­mä toi­mii pää­sään­töi­ses­ti kai­kil­la ylei­sim­min käy­tös­sä ole­vil­la se­lai­mil­la, mut­ta suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään Mo­zil­la Fire­foxia tai Goog­le Chro­mea. Tu­em­me aina se­lain­ten uu­sim­pia ver­si­oi­ta.

En­nen jär­jes­tel­mään kir­jau­tu­mis­ta tyh­jen­nä se­lai­men sivu­his­to­ria. Tyh­jen­tä­mi­sen jäl­keen avaa se­lai­mes­sa Uusi yk­si­tyi­nen ik­ku­na. Käy­tä Hyr­rää täs­sä yk­si­tyi­ses­sä ik­ku­nas­sa.

Aloitusikkunan toiminnot

Ik­ku­nan oi­ke­as­sa ylä­reu­nas­sa nä­kyy Ter­ve­tu­loa: kir­jau­tu­neen hen­ki­lön nimi. Tä­män ala­puo­lel­ta pää­set tar­kis­ta­maan, min­kä or­ga­ni­saa­ti­on edus­ta­ja­na olet kir­jau­tu­nut Hyr­rään.

Omat tiedot

Omat tie­dot -va­li­kos­ta pää­set muok­kaa­maan omaa pro­fii­li­a­si ja kir­jau­tu­maan ulos jär­jes­tel­mäs­tä.

Jär­jes­tel­mä ha­kee ha­ki­jan osoi­te­tie­dot Digi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta (DVV) tai Yri­tys­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä (YTJ). Jos nämä tie­dot ovat vää­riä, kor­jaa ne oi­keik­si. Jos osoi­te­tie­dot ovat sa­lai­set tai ha­lu­at muu­ten il­moit­taa Maa­seu­tu­hal­lin­nol­le oman osoit­teen, voit teh­dä sen koh­das­ta Omat tie­dot → Pro­fii­li.

Va­lit­se Omat tie­dot → Pro­fii­li, min­kä jäl­keen avau­tuu nä­ky­mä, jos­sa näet jär­jes­tel­män re­kis­te­reis­tä saa­dun osoit­teen ja kie­len.

Klik­kaa Muok­kaa-pai­ni­ket­ta, niin pää­set muok­kaa­maan koh­tia Osoi­te Maa­seu­tu­hal­lin­to ja Kie­li Maa­seu­tu­hal­lin­to.

Muis­ta tal­len­taa te­ke­mä­si muu­tok­set Tal­len­na-pai­nik­kees­ta. Pe­ruu­ta-pai­nik­kees­ta pää­set pois­tu­maan nä­ky­mäs­tä muut­ta­mat­ta tie­to­ja.

Pu­he­lin­nu­me­roa, säh­kö­pos­ti­o­soi­tet­ta tai tili­nu­me­roa ei pys­ty tal­len­ta­maan täs­sä ik­ku­nas­sa.

Uusi hakemus

Ik­ku­nan va­sem­mas­ta ylä­reu­nas­ta koh­das­ta Uusi ha­ke­mus avau­tuu va­lik­ko ha­et­ta­vis­ta ha­ke­mus­tyy­peis­tä. Va­lit­se ha­lu­a­ma­si ha­ke­mus­tyyp­pi ja klik­kaa sitä, min­kä jäl­keen avau­tuu esi­täy­tet­ty säh­köi­nen tuki­ha­ke­mus­lo­ma­ke.

Hakemuksen tulostaminen

Voit tu­los­taa ha­ke­muk­se­si Ha­ke­mus­koos­te-pai­nik­kees­ta, jol­loin jär­jes­tel­mä muo­dos­taa ha­ke­muk­ses­ta­si pdf-tie­dos­ton. Ha­ke­mus­koos­te-pai­ni­ke löy­tyy va­sem­mal­ta Toi­min­not-pal­kis­ta.

Hankkeet (Hankekirjasto)

Hank­keet-koh­das­ta pää­set han­ke­kir­jas­toon. Kir­jas­tos­sa näet tuen­ha­ki­ja­va­lin­nas­sa va­lit­se­ma­si or­ga­ni­saa­ti­on kaik­ki hank­keet ja nii­den ti­lan­teet. Han­ke­kir­jas­ton kaut­ta pää­set  vas­taa­maan täy­den­nys­pyyn­töi­hin sekä te­ke­mään mak­su­ha­ke­muk­sia or­ga­ni­saa­ti­o­si hank­keil­le. Kat­so li­sää koh­das­ta Han­ke­kir­jas­to.

Tooltips (vinkit)

Hyr­rä opas­taa käyt­tä­jään­sä tool­tip­pien avul­la. Kun näet ym­py­rän, jon­ka kes­kel­lä on ky­sy­mys­merk­ki, vie hii­ri pal­lon tai pal­lon vie­res­sä ole­van teks­tin pääl­le, ja jär­jes­tel­mä neu­voo ky­sei­sen ken­tän täyt­tä­mi­ses­sä.

Pu­nai­nen täh­ti lo­mak­keel­la tar­koit­taa, että tie­don an­ta­mi­nen on pa­kol­li­nen pää­tök­sen­te­koa var­ten.

Tekstin kopiointi

Jos ko­pi­oit teks­tiä Hyr­rään suo­raan Mic­ro­soft Wor­dis­tä, ei jär­jes­tel­mä vält­tä­mät­tä ym­mär­rä kaik­kia merk­ke­jä, jol­loin teks­tiin tu­lee epä­mää­räi­siä ky­sy­mys­merk­ke­jä. Kun ko­pi­oit teks­tiä Muis­ti­on kaut­ta, teks­ti nä­kyy siis­ti­nä Hyr­räs­sä. Ko­pi­oi teks­ti Wor­dis­tä en­sin Muis­ti­oon ja siel­tä Hyr­rään.

HYR­RÄ-OHJEYri­tys­tuki28.4.2015