TUEN HAKEMISEN EHTOJA

Muokattu 13.1.2020

YLEISTÄ

Tätä säh­köis­tä haku­lo­ma­ket­ta käy­te­tään, kun ha­e­taan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen tu­ke­mi­ses­ta an­ne­tun lain (28/2014) ja maa­seu­dun yri­tys­tu­es­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (80/2015) mu­kais­ta yri­tyk­sen in­ves­toin­ti­tu­kea, yri­tyk­sen pe­rus­ta­mis­tu­kea tai tu­kea in­ves­toin­nin to­teu­tet­ta­vuus­tut­ki­muk­seen Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­mas­ta.

Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­man tär­kein ta­voi­te on li­sä­tä maa­seu­dun työ­paik­ko­ja ja toi­meen­tulo­mah­dol­li­suuk­sia sekä moni­puo­lis­taa maa­seu­dun elin­kei­no­toi­min­taa.

Elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­set (ELY-kes­kuk­set) ovat laa­ti­neet alu­eel­li­set maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mat ja pai­kal­li­set Le­a­der-ryh­mät pai­kal­li­set maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mat. Tie­toa alu­eel­li­ses­ta maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­ta saa ELY-kes­kuk­sel­ta ja pai­kal­li­ses­ta maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­ta Le­a­der-ryh­mäl­tä.

Tuen hakeminen

Voit ha­kea yri­tys­tu­kea pai­kal­li­sel­ta ELY-kes­kuk­sel­ta tai pai­kal­li­sen Le­a­der-ryh­män ra­hoi­tus­kiin­ti­ös­tä. Jos haet tu­kea ELY-kes­kuk­sel­ta, lä­he­tä ha­ke­mus sil­le ELY-kes­kuk­sel­le, jon­ka toi­mi­a­lu­eel­la tu­et­ta­van yri­tyk­sen toi­mi­pis­te si­jait­see. Jos haet tu­kea pai­kal­li­sen Le­a­der-ryh­män ra­hoi­tus­kiin­ti­ös­tä, lä­he­tä ha­ke­mus sil­le Le­a­der-ryh­mäl­le, jon­ka alu­eel­la tu­et­ta­van yri­tyk­sen toi­mi­pis­te si­jait­see.

Hae tuki en­nen in­ves­toin­nin tai muun toi­men­pi­teen aloit­ta­mis­ta.Täy­tä ha­ke­mus huo­lel­li­ses­ti ja toi­mi­ta sen mu­ka­na kaik­ki vaa­dit­ta­vat liit­teet (kat­so Yri­tys­tu­kien lo­mak­keet). Tie­to­jen tu­lee olla paik­kan­sa­pi­tä­viä ja esi­tet­ty­jen ar­vi­oi­den mah­dol­li­sim­man re­a­lis­ti­sia, sil­lä tuen käyt­töä seu­ra­taan ja val­vo­taan sekä tuen vai­kut­ta­vuut­ta ar­vi­oi­daan myös ha­ke­muk­ses­sa esi­tet­ty­jen tie­to­jen pe­rus­teel­la. ELY-kes­kus ja Le­a­der-ryh­mä voi­vat pyy­tää en­nen pää­tök­sen­te­koa ja lau­sun­non­an­toa lisä­sel­ven­nyk­siä ja tar­ken­nuk­sia.

Hakemuksen vireilletulo ja toimenpiteen aloittaminen

Tu­kea voi­daan myön­tää tu­et­ta­vas­ta toi­men­pi­tees­tä ai­heu­tu­viin tar­peel­li­siin ja koh­tuul­li­siin kus­tan­nuk­siin, jot­ka ovat syn­ty­neet tuki­ha­ke­muk­sen vi­reil­le­tu­lon jäl­keen.

Kun ra­hoi­tus­ta ha­e­taan ELY-kes­kuk­sel­ta, tuki­ha­ke­mus tu­lee vi­reil­le, kun se on riit­tä­vän täy­del­li­se­nä lä­he­tet­ty toi­mi­val­tai­sel­le ELY-kes­kuk­sel­le. ELY-kes­kus il­moit­taa ha­ki­jal­le, täyt­tää­kö ha­ke­mus vi­reil­le­tu­lon edel­ly­tyk­set. Kun ra­hoi­tus­ta ha­e­taan pai­kal­li­sen Le­a­der-ryh­män ra­hoi­tus­kiin­ti­ös­tä, tuki­ha­ke­mus tu­lee vi­reil­le, kun Le­a­der-ryh­mä on il­moit­ta­nut ha­ki­jal­le ha­ke­muk­sen vi­reil­le­tu­los­ta.

Le­a­der-ryh­mä kä­sit­te­lee sil­le toi­mi­te­tut ha­ke­muk­set ja an­taa niis­tä lau­sun­non. Le­a­der-ryh­mä toi­mit­taa tuki­ha­ke­muk­sen ja lau­sun­non ELY-kes­kuk­sel­le. ELY-kes­kus päät­tää tuen myön­tä­mi­ses­tä.

En­nen ELY-kes­kuk­sen ra­hoi­tus­pää­tös­tä ja si­ten var­muut­ta tuen myön­tä­mi­ses­tä ha­ki­ja to­teut­taa toi­men­pi­det­tä ko­ko­naan omal­la vas­tuul­laan.

Ha­ke­muk­sia voi jät­tää jat­ku­vas­ti. ELY-kes­kuk­sel­le jä­te­tyis­tä ha­ke­muk­sis­ta va­li­taan tuen­saa­jat nel­jä ker­taa vuo­des­sa.

Yritystuen ehtoja

Yri­tys­tu­kea voi­daan pää­sään­töi­ses­ti myön­tää maa­seu­dul­la si­jait­se­vil­le yri­tyk­sil­le. Maa­seu­tu­na voi­daan pi­tää kau­pun­ki-maa­seu­tu-luo­ki­tuk­ses­sa kau­pun­kien ja kau­pun­kien ke­hys­a­lu­ei­den ulko­puo­li­sia alu­ei­ta.

Pe­rus­tet­ta­van uu­den yri­tyk­sen tai yri­tys­toi­min­taan­sa laa­jen­ta­van yri­tyk­sen tu­lee har­joit­taa sel­lais­ta yri­tys­toi­min­taa, joka li­sää alu­een asuk­kai­den toi­meen­tulo­mah­dol­li­suuk­sia, moni­puo­lis­taa alu­een elin­kei­no­toi­min­taa tai pa­ran­taa elin­kei­no­toi­min­nan ra­ken­net­ta hei­ken­tä­mät­tä kui­ten­kaan toi­mi­vien yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä.

Tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että tuki on tuen koh­tee­na ole­van yri­tys­toi­min­nan kan­nal­ta tar­peel­li­nen.

Pää­sään­töi­ses­ti tu­kea ha­ke­val­la yri­tyk­sel­lä tu­lee olla Y-tun­nus. Jos ha­e­taan pe­rus­ta­mis­tu­kea, al­ka­van yri­tyk­sen al­kuin­ves­toin­teja kos­ke­vaa in­ves­toin­ti­tu­kea tai in­ves­toin­nin to­teu­tet­ta­vuus­tut­ki­muk­sen tu­kea, voi­daan hake­mus saat­taa vi­reil­le en­nen kuin yri­tyk­sel­lä on Y-tun­nus. Näis­sä ta­pauk­sis­sa tuki voi­daan kui­ten­kin myön­tää vas­ta, kun yri­tys on pe­rus­tet­tu. Mi­tään kus­tan­nuk­sia ei myös­kään saa syn­tyä en­nen yri­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ta, kos­ka kaik­ki mah­dol­li­sia tuki­kel­poi­sia kus­tan­nuk­sia kos­ke­vat meno­to­sit­teet on ol­ta­va yri­tyk­sen ni­mel­lä.

Yrityksen investointituki

Tuen­saa­ja voi olla:
1.    maa­tila har­joit­ta­es­saan tai ryh­ty­es­sään har­joit­ta­maan muu­ta yri­tys­toi­min­taa kuin maa­ta­lout­ta, esi­mer­kik­si tuot­ta­maan pal­ve­lu­ja tai val­mis­ta­maan mui­ta kuin maa­ta­lous­tuot­tei­ta
2.    maa­seu­dul­la si­jait­se­va pien­y­ri­tys aloit­ta­es­saan, laa­jen­ta­es­saan tai ke­hit­tä­es­sään toi­min­taan­sa,
–    yri­tyk­ses­sä on alle 50 työn­te­ki­jää
–    yri­tyk­sen vuo­si­lii­ke­vaih­to tai ta­seen lop­pu­sum­ma on enin­tään 10 mil­joo­naa eu­roa
–    suu­rem­pi yri­tys omis­taa enin­tään nel­jäs­osan yri­tyk­ses­tä
3.    maa­seu­dul­la si­jait­se­va maa­ta­lous­tuot­tei­den ensi­as­teen ja­los­tus­ta har­joit­ta­va pie­ni tai kes­ki­suu­ri yri­tys aloit­ta­es­saan tai laa­jen­ta­es­saan toi­min­taan­sa
–    yri­tyk­ses­sä on alle 250 työn­te­ki­jää
–    yri­tyk­sen vuo­si­lii­ke­vaih­to enin­tään 50 mil­joo­naa eu­roa tai ta­seen lop­pu­sum­ma enin­tään 43 mil­joo­naa eu­roa
–    suu­rem­pi yri­tys omis­taa enin­tään nel­jäs­osan yri­tyk­ses­tä
4.    maa­seu­dul­la tai sen ulko­puo­lel­la si­jait­se­va maa­ta­lous­tuot­tei­den ensi­as­teen ja­los­tus­ta har­joit­ta­va pie­ni tai kes­ki­suu­ri yri­tys ke­hit­tä­es­sään toi­min­taan­sa.

Työn­te­ki­jöi­den mää­rän las­ke­mi­ses­ta on lisä­tie­toa koh­das­sa Ta­voit­teet.

Tu­kea voi­daan myön­tää yri­tys­toi­min­nas­sa tar­peel­li­seen in­ves­toin­tiin, jol­la on olen­nais­ta mer­ki­tys­tä yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­sel­le, kas­vul­le tai ke­hit­ty­mi­sel­le.

In­ves­toin­ti­tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että tu­et­ta­van yri­tys­toi­min­nan tuot­teel­le on ole­mas­sa mark­ki­nat.

Tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että in­ves­toin­ti to­teu­te­taan in­ves­toin­nin tar­koi­tuk­seen näh­den koko­nais­ta­lou­del­li­ses­ti edul­li­sim­mal­la ta­val­la. In­ves­toin­nin koko­nais­ta­lou­del­li­suut­ta ar­vi­oi­ta­es­sa ote­taan huo­mi­oon in­ves­toin­ti­kus­tan­nus­ten li­säk­si in­ves­toin­nin käyt­tö­aika, laa­tu, käyt­tö- ja yllä­pito­kus­tan­nuk­set sekä muut vas­taa­vat sei­kat.

Tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että tuen­saa­ja pi­tää tu­e­tut ra­ken­nuk­set asi­an­mu­kai­ses­ti va­kuu­tet­tu­na ai­na­kin sii­hen saak­ka, kun­nes tar­koi­tuk­seen myön­net­ty tuki on mak­set­tu ko­ko­naan.

Tu­kea ei myön­ne­tä seu­raa­viin in­ves­toin­tei­hin:
–    eläin­ten han­kin­ta
–    trak­to­rin han­kin­ta
–    maa­ta­lou­den alku­tuo­tan­toon tar­koi­te­tun ko­neen tai lait­teen han­kin­ta
–    puun­kor­juun moni­toi­mi­ko­neen tai kuor­maa kan­ta­van met­sä­trak­to­rin han­kin­ta
–    lii­ken­ne­alan in­ves­toin­nit
–    ener­gi­a­käyt­töön tar­koi­te­tun tur­peen tuo­tan­toon liit­ty­vät in­ves­toin­nit
–    yri­tyk­sen ta­van­o­mai­nen kor­vaus­in­ves­toin­ti, jo­hon ei si­säl­ly kor­vat­ta­van koh­teen olen­nais­ta laa­jen­ta­mis­ta tai ko­ko­naan uu­den tek­no­lo­gi­an käyt­töön­ot­toa
–    toi­sen yri­tyk­sen osak­kei­den tai osuuk­sien tai lii­ke­toi­min­nan han­kin­ta tai toi­men­pide, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on yri­tyk­sen omis­ta­jan­vaih­dok­sen ra­hoit­ta­mi­nen

Tu­et­tua in­ves­toin­tia ei saa py­sy­väs­ti tai mer­kit­tä­väs­sä mää­rin käyt­tää muu­hun kuin tuen koh­tee­na ole­vaan yri­tys­toi­min­taan, eikä tuen koh­tee­na ole­vaa yri­tys­toi­min­taa saa lo­pet­taa tai olen­nai­ses­ti su­pis­taa en­nen kuin vä­hin­tään kol­me vuot­ta on ku­lu­nut tuen vii­mei­sen erän mak­sa­mi­ses­ta. ELY-kes­kus voi tuki­pää­tök­ses­sä pi­den­tää edel­lä mai­nit­tua mää­rä­ai­kaa enin­tään vii­teen vuo­teen.

In­ves­toin­nin to­teu­tus­aika on enin­tään 2 vuot­ta tuki­pää­tök­sen pää­tös­päi­väs­tä lu­kien. Toi­men­pi­teen to­teut­ta­mi­sel­le voi tar­vit­ta­es­sa ha­kea jat­ko­ai­kaa.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Suun­nit­teil­la ole­van in­ves­toin­nin edel­ly­tys­ten ja to­teut­ta­mis­vaih­to­eh­to­jen sel­vit­tä­mi­seen voi­daan myön­tää tu­kea. Tuki on tar­koi­tet­tu asi­an­tun­ti­ja­pal­ve­lui­hin, joil­la voi­daan sel­vit­tää in­ves­toin­nin to­teut­ta­mis­e­del­ly­tyk­siä ja to­teut­ta­mi­sen vaih­to­eh­to­ja. Tuki to­teu­tet­ta­vuus­tut­ki­muk­seen ei edel­ly­tä in­ves­toin­nin to­teut­ta­mis­ta, jos sel­vi­tyk­sen lop­pu­tu­lok­se­na on, että in­ves­toin­nin to­teut­ta­mi­nen ei ole jär­ke­vää.

Tuen­saa­ji­na voi­vat olla sel­lai­set yri­tyk­set, joil­le voi­daan myön­tää in­ves­toin­ti­tu­kea.

To­teu­tet­ta­vuus­tut­ki­muk­sel­la voi­daan sel­vit­tää esi­mer­kik­si, onko tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­paa hank­kia val­mis tuo­tan­to­ra­ken­nus sen si­jaan, että ra­ken­net­tai­siin uusi. Sa­moin voi­daan sel­vit­tää, oli­si­ko ta­lou­del­li­sem­paa hank­kia ko­nei­ta käy­tet­ty­nä.

To­teu­tet­ta­vuus­tut­ki­muk­seen voi­daan myön­tää tu­kea ensi­as­teen ja­los­tus­y­ri­tyk­sil­le 40 % ja muil­le yri­tyk­sil­le de mi­ni­mis -tu­ke­na 50 % hy­väk­sy­tyis­tä kus­tan­nuk­sis­ta. Tu­kea ei myön­ne­tä, jos tuen mää­rä alit­tai­si 1 500 eu­roa.
To­teu­tet­ta­vuus­tut­ki­muk­sen to­teu­tus­aika on enin­tään 2 vuot­ta tuki­pää­tök­sen pää­tös­päi­väs­tä lu­kien. To­teut­ta­mi­sel­le voi­daan tuki­pää­tök­ses­sä aset­taa ly­hy­em­pi mää­rä­aika, jos se toi­men­pi­teen to­teu­tus­ta­van kan­nal­ta on pe­rus­tel­tua. To­teu­tet­ta­vuus­tut­ki­mus on luon­teel­taan ly­hyt­kes­toi­nen.

Yrityksen perustamistuki

Yri­tyk­sen pe­rus­ta­mis­tuki on ensi­si­jai­ses­ti tar­koi­tet­tu en­sim­mäi­sen yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­seen al­ka­val­le yrit­tä­jäl­le, jol­la ei ole ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta yrit­tä­jyy­des­tä.

Ra­ja­tuis­sa ta­pauk­sis­sa pe­rus­ta­mis­tu­kea voi­daan myön­tää toi­mi­val­le yri­tyk­sel­le uu­den yri­tys­toi­min­nan pe­rus­ta­mi­seen. Tämä tu­lee ky­see­seen, jos yri­tys siir­tyy täy­sin uu­del­le toi­mi­a­lal­le, ot­taa käyt­töön ko­ko­naan uu­den lii­ke­toi­min­ta­mal­lin tai muu­ten aloit­taa ko­ko­naan uut­ta yri­tys­toi­min­taa.

Uu­den yri­tys­toi­min­nan pe­rus­ta­mi­sen yh­tey­des­sä pe­rus­ta­mis­tu­kea voi­daan myön­tää myös uu­dis­tus­ten ke­hit­tä­mis­tä var­ten to­teu­tet­ta­viin ko­kei­lui­hin.

Pe­rus­ta­mis­tu­kea ei voi­da myön­tää maa­ta­lou­den alku­tuo­tan­toon eikä maa­ta­lous­tuot­tei­den ensi­as­teen ja­los­tuk­seen.

Pe­rus­ta­mis­tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että yri­tyk­sel­lä on to­teut­ta­mis­kel­poi­nen lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma ja sii­hen pe­rus­tu­va toi­men­pide­suun­ni­tel­ma yri­tyk­sen enin­tään kol­men en­sim­mäi­sen käyn­nis­tys­vuo­den pe­rus­ta­mis­toi­men­pi­teis­tä tai ko­kei­lun to­teut­ta­mi­ses­ta. Yri­tyk­sen alku­vuo­sien ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­tei­tä voi­vat olla esi­mer­kik­si lii­ke­toi­min­taan val­men­ta­va neu­von­ta, tuo­te­ke­hi­tys­hank­keet, tuo­tan­non pi­lo­toin­ti, mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen, koe­mark­ki­noin­ti tai vien­ti­sel­vi­tys.

Pe­rus­ta­mis­tuen toi­men­pi­teet on to­teu­tet­ta­va ko­ko­nai­suu­des­saan kol­men vuo­den ku­lu­es­sa tuen myön­tä­mi­ses­tä. Pe­rus­ta­mis­tu­kea voi­daan myön­tää 5 000 – 35 000 eu­roa, ja se mak­se­taan kah­des­sa tai kol­mes­sa eräs­sä pää­tök­ses­sä hy­väk­sy­tyn to­teut­ta­mis­suun­ni­tel­man edis­ty­mi­sen mu­kaan. Ko­kei­luun tu­kea voi­daan myön­tää 2 000 – 10 000 eu­roa.

HYR­RÄ-OHJEYri­tys­tuki28.4.2015