LISÄTIETOPYYNTÖÖN VASTAAMINEN

Osio päivitetty 7.5.2020

Han­ke­kir­jas­tos­ta pys­tyt seu­raa­maan ha­ke­muk­se­si kä­sit­te­lyn ete­ne­mis­tä. Jos vir­kai­li­ja to­te­aa ha­ke­muk­sen puut­teel­li­sek­si tai vir­heel­li­ses­ti täy­te­tyk­si, hän pa­laut­taa ha­ke­muk­sen ha­ki­jan täy­den­net­tä­väk­si. Jär­jes­tel­mä lä­het­tää täs­tä tie­don ha­ke­muk­sel­la il­moi­tet­tuun vas­tuu-/yh­teys­hen­ki­lön säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen.

Hakemuksen vireilletulo

Jos vi­reil­le­tu­lo­tar­kas­tuk­ses­sa to­de­taan, että ha­ke­mus ei täy­tä vi­reil­le­tu­lo­eh­toa, pa­lau­tuu ha­ke­mus ha­ki­jan täy­den­net­tä­väk­si. Ha­ke­muk­sel­la il­moi­tet­tu vas­tuu­hen­ki­lö ja yh­teys­hen­ki­lö (jos ovat eri hen­ki­lö) saa­vat täs­tä il­moi­tuk­sen säh­kö­pos­tiin­sa.

Han­ke­kir­jas­tos­ta näet, että ha­ke­muk­sen tila on muut­tu­nut Jä­te­tys­tä Kes­ken­e­räi­sek­si. Avat­tu­a­si ha­ke­muk­sen näet ha­ke­muk­sen ylä­reu­nas­sa Vi­reil­le­tu­lopvm-koh­das­sa pu­nai­sen teks­tin Pa­lau­tuk­sen syy: (kä­sit­te­li­jän kir­joit­ta­ma syy pa­lau­tuk­sel­le)

Kes­kus­te­le pa­lau­tuk­sen syis­tä tar­vit­ta­es­sa li­sää ha­ke­muk­sen pa­laut­ta­neen ELY-kes­kuk­sen tai Le­a­der-ryh­män kans­sa. Tee an­net­tu­jen oh­jei­den pe­rus­teel­la tar­vit­ta­vat kor­jauk­set/täy­den­nyk­set. Alle­kir­joi­ta ja lä­he­tä ha­ke­mus uu­des­taan. Jos alle­kir­joit­ta­jia on use­am­pi, pi­tää kaik­kien alle­kir­joit­taa ha­ke­mus en­nen kuin sen lä­het­tä­mi­nen uu­del­leen kä­sit­te­lyyn on mah­dol­lis­ta. Kat­so ohje Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys.

Kun kä­sit­te­li­jä ot­taa ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyyn, saat sii­tä vi­reil­le­tu­loil­mo­tuk­sen säh­kö­pos­tii­si. Vi­reil­le­tu­lo­päi­vä on sama kuin ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­päi­vä.

Lisätietopyyntö

Jos ha­ke­muk­ses­sa ha­vai­taan puut­tei­ta tai vir­hei­tä sen jäl­keen, kun se on siir­ret­ty kä­sit­te­lyyn, lä­het­tää vir­kai­li­ja sii­tä ha­ki­jal­le lisä­tie­to­pyyn­nön. Täs­tä pyyn­nös­tä tu­lee tie­to ha­ke­muk­sel­la il­moi­te­tul­le vas­tuu­hen­ki­löl­le ja yh­teys­hen­ki­löl­le (jos ovat eri hen­ki­löi­tä) säh­kö­pos­tit­se.

Han­ke­kir­jas­tos­sa han­ke­ha­ke­mus, jol­le on teh­ty lisä­tie­to­pyyn­tö, on ti­las­sa Avat­tu täy­den­net­tä­väk­si.

Kun klik­kaat hii­rel­lä tätä han­ke­laa­tik­koa ja saat nä­ky­viin ky­sei­sen ha­ke­muk­sen tar­kem­mat tie­dot, nä­kyy mak­su­ha­ke­muk­sen tila­tie­to­na Mak­su­ha­ke­muk­sen täy­den­nys­pyyn­tö.

Lisätietopyyntöön vastaaminen

Kun avaat ha­ke­muk­sen, näet ha­ke­muk­sen ylä­puo­lel­la si­ner­tä­vän lisä­tie­to­pyyn­tö­laa­ti­kon. Ylä­o­sas­sa näet kä­sit­te­li­jän kir­jaa­man saa­te­teks­tin, taka­raja­päi­vä­mää­rän lisä­tie­to­pyyn­nön an­ta­mi­sel­le sekä alem­pa­na ne ha­ke­muk­sen koh­dat, joi­hin kor­jauk­sia ha­lu­taan.

Pii­lo­ta lisä­tie­to­pyyn­tö -pai­nik­kees­ta voit pii­lot­taa tä­män pyyn­nön. Pii­lot­ta­mi­sen jäl­keen ha­ke­muk­sen va­sem­mal­le puo­lel­le Toi­min­not-ot­si­kon ylä­puo­lel­le il­mes­tyy Näy­tä lisä­tie­to­pyyn­tö -pai­ni­ke, jos­ta saat lisä­tie­to­pyyn­nön ta­kai­sin nä­ky­viin.

Kä­sit­te­li­jä on mer­kin­nyt ha­ke­muk­sel­le ne koh­dat, joi­hin ha­lu­taan kor­jaus­ta/täy­den­nys­tä. Lisä­tie­to­pyyn­nöl­lä nä­ky­vät nämä koh­dat sekä kä­sit­te­li­jän an­ta­mat oh­jeet kor­jauk­sen/täy­den­nyk­sen te­ke­mis­tä var­ten.

Kor­jaus­ta/täy­den­nys­tä vaa­ti­va koh­ta erot­tuu ha­ke­muk­sel­la si­ten, että ky­sei­sen ken­tän ot­si­kon taus­tan väri on muut­tu­nut pu­nai­sek­si.

En­nen ha­ke­muk­sen muok­kaus­ta tar­kis­ta, että alle­kir­joi­tuk­set ovat pois­tu­neet Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­del­tä. Jos näin ei ole, pois­ta ne. Kat­so li­sää oh­jees­ta Alle­kir­joi­tus ja lä­het­tä­mi­nen.

Tee tar­vit­ta­vat muu­tok­set ha­ke­muk­sel­le. En­nen kuin jär­jes­tel­mä an­taa alle­kir­joit­taa ja lä­het­tää täy­den­ne­tyn ha­ke­muk­sen ta­kai­sin kä­sit­te­lyyn,  on si­nun teh­tä­vä muu­tok­sia jo­kai­seen koh­taan, jois­ta lisä­tie­toa on pyy­det­ty. Jos et pyyn­nös­tä huo­li­mat­ta ha­lua muut­taa mi­tään pyy­de­tys­sä koh­das­sa, kir­joi­ta jo­kin merk­ki uu­des­taan. Näin jär­jes­tel­mä tul­kit­see sen kor­ja­tuk­si.

Kun olet teh­nyt kor­jauk­sen pyy­det­tyyn koh­taan, il­mes­tyy ot­si­kon vie­reen teks­ti Kor­jat­tu pyyn­nös­tä. Tämä tar­koit­taa sitä, että jär­jes­tel­mä on hy­väk­sy­nyt kor­jauk­sen.

Voit myös kor­ja­ta sel­lai­sia koh­tia, joi­hin ei ole teh­ty kor­jaus­pyyn­töä.

Täl­löin ot­si­kon taus­ta muut­tuu kel­tai­sek­si ja ot­si­kon vie­reen il­mes­tyy teks­ti Huom! Muu­tet­tu il­man lisä­tie­to­pyyn­töä. Tämä tie­to on tar­koi­tet­tu kä­sit­te­li­jäl­le tie­dok­si muu­tok­ses­ta.

Kun olet teh­nyt kaik­ki ha­lu­tut muu­tok­set, ha­ke­mus pi­tää alle­kir­joit­taa ja lä­het­tää uu­des­taan. Jos alle­kir­joit­ta­jia on usei­ta, täy­tyy kaik­kien alle­kir­joit­taa ha­ke­mus. Tä­män jäl­keen Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­del­le alle­kir­joi­tus­ten ala­puo­lel­le il­mes­tyy Lä­he­tä lisä­tie­to­pyyn­tö -pai­ni­ke, jos­ta saat lä­he­tet­tyä lisä­tie­to­pyyn­nön.

Jär­jes­tel­mä an­taa si­nul­le il­moi­tuk­sen, että Lisä­tie­to­pyyn­tö on pa­lau­tet­tu. Sul­je ik­ku­na Sul­je-pai­nik­kees­ta.

HYR­RÄ-OHJEYri­tys­tuki28.4.2015