KUSTANNUS JA RAHOITUS

Osio päivitetty 16.5.2019

Kus­tan­nus ja ra­hoi­tus -väli­leh­del­lä va­li­taan, mitä kus­tan­nus­mal­lia hank­kees­sa käy­te­tään. ELY-kes­kus te­kee lo­pul­li­sen pää­tök­sen kus­tan­nus­mal­lis­ta. Kus­tan­nus­mal­lia ei voi vaih­taa kes­ken hank­keen. Jos han­ke si­säl­tää tuen­siir­toa, on va­lit­tu kus­tan­nus­mal­li käy­tös­sä kai­kil­la hank­keen to­teut­ta­jil­la.

Kustannusmallin valinta

Va­lit­se alas­veto­va­li­kos­ta hank­kees­sa käy­tet­tä­vä kus­tan­nus­mal­li. Va­lin­nan jäl­keen pai­na Luo kus­tan­nus­mal­li. Va­lin­nan jäl­keen pe­rus­te­le Pe­rus­te­lu kus­tan­nus­mal­lin va­lin­nal­le -ken­täs­sä, mik­si va­lit­sit ky­sei­sen kus­tan­nus­mal­lin ja mik­si ky­sei­nen mal­li on so­pi­vin hank­keel­le.

Jos ha­lu­at vaih­taa kus­tan­nus­mal­lin, voit teh­dä sen Vaih­da kus­tan­nus­mal­li -pai­nik­kees­ta. Huo­maa, että kus­tan­nus­mal­lin vaih­ta­mi­nen pois­taa ha­ke­muk­sel­le mah­dol­li­ses­ti jo syöt­tä­mä­si kus­tan­nus- ja ra­hoi­tus­tie­dot.

Kustannusmallit

Va­lit­ta­vat kus­tan­nus­mal­lit ovat:

1. Flat rate 15 % (pro­sent­ti­mää­räi­nen kor­vaus)
2. Flat rate 24 % (pro­sent­ti­mää­räi­nen kor­vaus)
3. Kor­vaus to­del­li­sis­ta hy­väk­syt­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta
4. Kus­tan­nus­ten hy­väk­sy­mi­nen ker­ta­kor­vaus­me­net­te­lyl­lä.

Las­ken­nal­li­set yleis­ku­lut (flat rate)

Osa hank­keen niin sa­no­tuis­ta yleis­kus­tan­nuk­sis­ta voi­daan hy­väk­syä las­ken­nal­li­si­na. Las­ken­nal­li­si­na yleis­ku­lui­na hy­väk­sy­tään toi­mis­to­kus­tan­nuk­set, han­ke­hen­ki­lös­tön mat­ka­kus­tan­nuk­set, han­ke­hen­ki­lös­tön osal­lis­tu­mis­mak­sut kou­lu­tuk­siin ja se­mi­naa­rei­hin, han­ke­hen­ki­lös­tön laki­sää­tei­set työ­ter­veys­kus­tan­nuk­set, han­ke­hen­ki­lös­tön käyt­töön va­ra­tuis­ta toi­mi­ti­lois­ta ja ko­neis­ta sekä lait­teis­ta ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set ja tar­joi­lu­kus­tan­nuk­set sekä hank­keen oh­jaus­ryh­män kus­tan­nuk­set. Näi­nä yleis­kus­tan­nuk­si­na hy­väk­sy­tään mää­rä, jon­ka suu­ruus on 24 % tai 15 % hank­keen palk­ka­kus­tan­nuk­sis­ta. Nii­tä ei tar­vit­se erik­seen to­den­taa kui­tein tai to­sit­tein. Muut ku­lut to­den­ne­taan kuit­ti­pe­rus­tei­ses­ti.

Hank­keis­sa, jois­sa on hank­keen si­säl­lös­tä joh­tu­en eri­tyi­sen kor­ke­at mat­ka­kus­tan­nuk­set esi­mer­kik­si kan­sain­vä­li­sen yh­teis­työn, ver­kos­to­mai­sen toi­min­nan tai pit­kien etäi­syyk­sien vuok­si, voi­daan käyt­tää las­ken­nal­li­sen yleis­ku­lun 15 %:n mal­lia. Tämä poik­ke­aa edel­li­ses­tä sii­nä, että mat­ka­kus­tan­nuk­set ha­e­taan mak­suun tosi­a­si­al­lis­ten kus­tan­nus­ten pe­rus­teel­la. Muu­toin mal­li on sama kuin yllä.

Palk­ka­kus­tan­nuk­set, osto­pal­ve­lut ja kaik­ki muut­kin kuin edel­lä mai­ni­tut yleis­kus­tan­nuk­set hy­väk­sy­tään kuit­ti­pe­rus­tei­ses­ti ta­van­o­mai­sen käy­tän­nön mu­kai­ses­ti.

Tätä mal­lia ei voi va­li­ta, jos hank­kees­sa ei ole palk­ka­kus­tan­nuk­sia.

Kus­tan­nus­ten hy­väk­sy­mi­nen yk­sin­o­maan to­teu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten mu­kaan

Kaik­kien kus­tan­nus­ten hy­väk­sy­mi­nen to­teu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten mu­kaan on tar­koi­tet­tu käy­tet­tä­väk­si pe­rus­tel­luis­sa poik­keus­ta­pauk­sis­sa. Kus­tan­nus­ar­vi­os­sa tu­lee il­moit­taa hank­keen kus­tan­nuk­set ja kus­tan­nus­ten pe­rus­te­lut kus­tan­nus­laji­koh­tai­ses­ti. Kus­tan­nuk­set on to­den­net­ta­va mak­su­ha­ke­mus­ten yh­tey­des­sä.

Kus­tan­nus­ten hy­väk­sy­mi­nen ker­ta­kor­vaus­me­net­te­lyl­lä

Ker­ta­kor­vaus­ta voi­daan käyt­tää hank­keis­sa, jois­sa jul­ki­sen ra­hoi­tuk­sen mää­rä on ko­ko­nai­suu­des­saan enin­tään 100 000 €. Jul­ki­seen ra­hoi­tuk­seen las­ke­taan ha­et­ta­van tuen (eli EU:n ja val­ti­on ra­hoi­tuk­sen) li­säk­si hank­keen kun­ta- ja muu jul­ki­nen ra­hoi­tus. Ra­hoit­ta­va vi­ran­o­mai­nen päät­tää, voi­daan­ko hank­keen ra­hoi­tus myön­tää ker­ta­kor­vauk­se­na.

Ker­ta­kor­vauk­ses­sa myön­ne­tään mää­rät­ty sum­ma tu­kea, joka mak­se­taan, kun myön­tö­pää­tök­ses­sä mää­ri­tel­ty tu­los on saa­vu­tet­tu. Tä­män ta­kia ker­ta­kor­vaus­hank­kees­sa hank­keen tu­lok­sen ja to­teu­tet­ta­vien toi­men­pi­tei­den on ol­ta­va sel­ke­äs­ti ja yksi­se­lit­tei­ses­ti mää­ri­tel­tä­vis­sä. Hank­keen to­teut­ta­mi­nen voi­daan ja­o­tel­la eril­li­siin osiin, jos se hank­keen luon­teen vuok­si on mah­dol­lis­ta. Ker­ta­kor­vaus­ta ha­et­ta­es­sa on ha­ke­muk­ses­sa esi­tet­tä­vä yk­si­tyis­koh­tai­nen kus­tan­nus­ar­vio ja ha­ke­muk­sen liit­tee­nä kus­tan­nus­ar­vio ja­o­tel­tu­na myös osi­oit­tain.

Mak­su­ha­ke­muk­ses­sa ei yk­si­löi­dä to­teu­tu­nei­ta kus­tan­nuk­sia tai toi­mi­te­ta nii­tä kos­ke­via to­sit­tei­ta, vaan mak­su pe­rus­tuu hank­kees­sa syn­ty­neen tu­lok­sen tai toi­men­pi­teen to­den­ta­mi­seen. Ker­ta­kor­vaus­me­net­te­lys­sä hank­keel­le voi ha­kea mak­sua enin­tään kol­mes­sa eräs­sä. Ker­ta­kor­vaus­hank­keis­sa mak­sua ha­e­taan aina Ruo­ka­vi­ras­ton vah­vis­ta­mal­la lo­mak­keel­la, joka on saa­ta­vis­sa ruo­ka­vi­ras­to.fi-si­vus­tol­ta. Mak­su­ha­ke­mus toi­mi­te­taan pa­pe­ri­se­na pää­tök­sen teh­nee­seen ELY-kes­kuk­seen.

Pe­rus­te­le kus­tan­nus­mal­lin va­lin­ta. Ker­ta­kor­vauk­sen on ol­ta­va so­vel­tu­va hank­keel­le, jo­ten pe­rus­te­luis­sa on kiin­ni­tet­tä­vä eri­tyis­tä huo­mi­o­ta sii­hen, mik­si ker­ta­kor­vaus so­vel­tuu käy­tet­tä­väk­si hank­kees­sa.

Kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suus

Tuen myön­tä­mi­sen ja mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että kus­tan­nuk­sia voi­daan pi­tää koh­tuul­li­si­na. Kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suut­ta tar­kas­tel­laan, mi­kä­li mah­dol­lis­ta, jo tuen myön­tä­mis­vai­hees­sa.

Han­kin­toi­hin tu­lee so­vel­taa jul­ki­sis­ta han­kin­nois­ta an­net­tua la­kia (348/2007). La­kia ei so­vel­le­ta ta­va­ra- tai pal­ve­lu­han­kin­toi­hin, suun­nit­te­lu­kil­pai­lui­hin eikä pal­ve­lu­ja kos­ke­viin käyt­tö­oi­keus­so­pi­muk­siin, jos han­kin­nan en­na­koi­tu arvo il­man ar­von­lisä­ve­roa on vä­hem­män kuin 30 000 eu­roa. La­kia ei myös­kään so­vel­le­ta ra­ken­nus­u­ra­koi­hin ja käyt­tö­oi­keus­u­ra­koi­hin, jos han­kin­nan en­na­koi­tu arvo il­man ar­von­lisä­ve­roa on vä­hem­män kuin 150 000 eu­roa. Ker­ta­kor­vaus­me­net­te­lyä ei voi­da käyt­tää hank­keis­sa, jois­sa han­kin­ta to­teu­te­taan ko­ko­nai­suu­des­saan jul­ki­se­na han­kin­ta­na.

ELY-kes­kus ar­vi­oi ra­ken­ta­mis­kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suu­den käyt­tä­en niin sa­not­tu­ja vii­te­kus­tan­nuk­sia. Tä­män vuok­si on tär­ke­ää, että eten­kin ra­ken­ta­mi­sen suun­ni­tel­mat, ra­ken­nus­se­los­tuk­set ja kus­tan­nus­ar­vi­ot ovat riit­tä­vän tark­ko­ja. Vii­te­kus­tan­nuk­sil­la tar­koi­te­taan sel­lai­sia ylei­ses­ti käy­tös­sä ole­via yh­te­näi­siä kus­tan­nuk­sia, joi­ta yri­tyk­set ja vi­ran­o­mai­set ky­sei­sel­lä toi­mi­a­lal­la pää­a­si­as­sa käyt­tä­vät ar­vi­oi­des­saan toi­men­pi­tei­den kus­tan­nuk­sia.

Han­kin­nois­sa, jos­sa vii­te­kus­tan­nuk­sia ei voi­da käyt­tää, tu­lee yli 2500 eu­ron han­kin­nois­ta toi­mit­taa sel­vi­tys nii­den hin­ta­ta­sos­ta. Se voi olla sel­vi­tys ta­van­o­mai­ses­ta hin­ta­ta­sos­ta, riit­tä­vä mää­rä tar­jouk­sia tai muu sel­vi­tys, jon­ka pe­rus­teel­la tuen myön­tä­jä voi ar­vi­oi­da kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suut­ta. Hin­ta­ta­soa voit sel­vit­tää esi­mer­kik­si ky­se­le­mäl­lä liik­keis­tä tai käyt­tä­mäl­lä in­ter­ne­tis­tä löy­ty­viä hin­ta­tie­to­ja.

Tu­kea ei myön­ne­tä sel­lais­ten han­kin­to­jen kus­tan­nuk­siin, jot­ka on teh­ty ha­ki­jal­ta, hä­nen per­heen­jä­se­nel­tään, ha­ki­jan tai hä­nen per­heen­jä­sen­ten­sä mää­räys­val­las­sa ole­val­ta yri­tyk­sel­tä tai ha­ki­jan yri­tyk­sen joh­ta­vas­sa ase­mas­sa ole­val­ta hen­ki­löl­tä, joll­ei han­kin­nas­ta ole han­kit­tu riit­tä­väs­ti tar­jouk­sia muil­ta asi­an­mu­kaisilta ta­hoil­ta.

Ker­ta­kor­vaus­hank­keis­sa kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suus on ar­vi­oi­ta­va aina jo tuen myön­nön yh­tey­des­sä.

Arvonlisävero

Il­moi­ta, ha­e­taan­ko hank­keen kus­tan­nuk­set si­säl­tä­en ar­von­lisä­ve­ron vai il­man ar­von­lisä­ve­roa. Hank­keen kus­tan­nuk­siin voi­daan si­säl­lyt­tää ar­von­lisä­vero, jos ar­von­lisä­vero jää ha­ki­jal­le lo­pul­li­sek­si kus­tan­nuk­sek­si. Tämä on mah­dol­lis­ta sil­loin, kun ha­ki­ja ei ole lain­kaan ar­von­lisä­vero­vel­vol­li­nen tai ha­ki­ja on alv-vel­vol­li­nen osas­ta toi­min­nas­taan.

Jos ha­ki­ja on alv-vel­vol­li­nen osas­ta toi­min­nas­taan, tu­lee ha­ke­muk­seen liit­tää vero­hal­lin­non oh­jaus ar­von­lisä­ve­ron kä­sit­te­lys­tä hank­kees­sa. Jos ha­ki­ja ei ole mis­tään toi­min­nas­taan alv-vel­vol­li­nen, ha­ke­muk­seen lii­te­tään va­paa­muo­toi­nen pe­rus­te­lu ar­von­lisä­ve­ron hy­väk­syt­tä­vyy­des­tä hank­kees­sa.

Ar­von­lisä­vero ei jää ha­ki­jan lo­pul­li­sek­si kus­tan­nuk­sek­si, jos ha­ki­ja saa ar­von­lisä­ve­ron vä­hen­nyk­se­nä tai pa­lau­tuk­se­na ta­kai­sin (Ar­von­lisä­vero­laki [1501/1993] 10 ja 12 luku). Jos hank­keen kus­tan­nuk­siin liit­ty­vät ar­von­lisä­ve­rot kor­va­taan ha­ki­jan toi­min­taan­sa saa­mis­sa val­ti­on myön­tä­mis­sä ra­hoi­tus­o­suuk­sis­sa, ei ar­von­lisä­vero ole lo­pul­li­nen kus­tan­nus hank­keel­le.

Kustannukset

Täy­tä kus­tan­nus­ar­vi­o­tau­luk­ko sen mu­kai­ses­ti, min­kä kus­tan­nus­mal­lin olet va­lin­nut. Jos hank­kees­sa on sekä ke­hit­tä­mis­tä että in­ves­toin­te­ja, tu­lee kus­tan­nus­ar­vio täyt­tää mo­lem­mil­le osi­oil­le erik­seen.

Ker­ta­kor­vaus­hank­keis­sa täy­te­tään tau­lu­kos­ta sama sa­ra­ke To­del­li­set kus­tan­nuk­set kuin ha­et­ta­es­sa tu­kea yk­sin­o­maan to­teu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten mu­kai­ses­ti. Sii­hen mer­ki­tään hank­keen osi­oi­den yh­teen­las­ke­tut kus­tan­nuk­set.

Hank­keen kus­tan­nus­ar­vio täy­te­tään kus­tan­nus­la­jit­te­lu­e­rit­te­lyn mu­kai­ses­ti. Il­moi­ta myös hank­keen mah­dol­li­set tu­lot. Hank­keen toi­min­nas­ta syn­ty­vät tu­lot vä­hen­ne­tään hank­keen koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta. In­ves­toin­ti­hank­kees­sa ei voi syn­tyä tu­loa.

Pal­kat
Palk­ka­ku­lut si­säl­tä­vät hank­kee­seen pal­kat­ta­vien hen­ki­löi­den palk­ka­ku­lut laki­sää­tei­si­ne sivu­ku­lui­neen.
Hank­kees­sa työs­ken­te­le­vien on pi­det­tä­vä tun­ti­päi­vä­kir­jaa ja se tu­lee esit­tää mak­su­ha­ke­muk­sen yh­tey­des­sä. Jos hen­ki­lö te­kee työ­a­jas­taan vain osan hank­keel­le, voi­daan hank­keel­le hy­väk­syä esi­tet­ty pal­kan osuus koko­nais­työ­ajan seu­ran­nan mu­kaan.

Palk­ki­ot
Palk­ki­ot si­säl­tä­vät asi­an­tun­ti­ja­palk­ki­ot ja ko­kous­palk­ki­ot sivu­ku­lui­neen. Koh­tuul­li­se­na palk­ki­on suu­ruu­te­na pi­de­tään vas­taa­vas­ta teh­tä­väs­tä ylei­ses­ti mak­set­ta­vaa palk­ki­on mää­rää.
Oh­jaus­ryh­män ko­kous­palk­ki­ot ovat hy­väk­syt­tä­viä hank­keen kus­tan­nuk­sia. Oh­jaus­ryh­mään kuu­lu­vien vi­ran­o­mais­ten osal­lis­tu­mi­ses­ta ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set ei­vät voi olla hank­keen kus­tan­nuk­sia, jos osal­lis­tu­mi­nen kuu­luu vi­ran­hoi­toon. Luon­tais­e­tui­na suo­ri­tet­ta­vat kus­tan­nuk­set ei­vät ole hy­väk­syt­tä­viä.

Vuok­rat
Vuok­riin mer­ki­tään toi­mi­ti­lan, ko­nei­den ja lait­tei­den sekä mui­den vas­taa­vien vuok­raa­mi­ses­ta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set. Le­a­sing-kus­tan­nuk­set ovat hy­väk­syt­tä­viä kus­tan­nuk­sia, jos kone tai lai­te ei so­pi­mus­eh­to­jen mu­kaan siir­ry ha­ki­jan omis­tuk­seen.

Osto­pal­ve­lut
Osto­pal­ve­lut si­säl­tä­vät ulko­puo­lisilta os­te­tut pal­ve­lu­jen han­kin­nat.

Mat­ka­ku­lut
Mat­ka­ku­lut kor­va­taan val­ti­on mat­kus­tus­sään­nön mu­kai­ses­ti. Mat­ka­ku­lut voi­vat si­säl­tää sekä koti­maan että ulko­maan mat­ka­ku­lu­ja. Vain hank­keen to­teut­ta­mi­sel­le vält­tä­mät­tö­mät mat­ka­ku­lut ovat hy­väk­syt­tä­viä.

Muut vä­lit­tö­mät ku­lut
Jos kus­tan­nus­mal­lik­si on va­lit­tu las­ken­nal­li­set yleis­ku­lut, mui­hin vä­lit­tö­miin ku­lui­hin kuu­lu­vat ne kus­tan­nuk­set, jot­ka ei­vät kuu­lu las­ken­nal­li­siin yleis­ku­lui­hin ei­vät­kä mui­hin kulu­la­jei­hin.

Las­ken­nal­li­set yleis­ku­lut (flat rate 24 % ja flat rate 15 %)
Las­ken­nal­li­si­na yleis­ku­lui­na hy­väk­sy­tään mää­rä, jon­ka suu­ruus on 24 % tai 15 % hank­keen palk­ka­kus­tan­nuk­sis­ta. Näi­tä ku­lu­ja ovat toi­mis­to­kus­tan­nuk­set, han­ke­hen­ki­lös­tön mat­ka­kus­tan­nuk­set, han­ke­hen­ki­lös­tön osal­lis­tu­mis­mak­sut kou­lu­tuk­siin ja se­mi­naa­rei­hin, han­ke­hen­ki­lös­tön laki­sää­tei­set työ­ter­veys­kus­tan­nuk­set, han­ke­hen­ki­lös­tön käyt­töön va­ra­tuis­ta toi­mi­ti­lois­ta ja ko­neis­ta sekä lait­teis­ta ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set ja tar­joi­lu­kus­tan­nuk­set sekä hank­keen oh­jaus­ryh­män kus­tan­nuk­set. Jos olet va­lin­nut flat rate 15 % -mal­lin, mat­ka­ku­lut kor­va­taan to­del­li­siin kus­tan­nuk­siin pe­rus­tu­en.

Muut ku­lut
Kun on va­lit­tu to­del­li­siin kus­tan­nuk­siin pe­rus­tu­va mal­li tai ker­ta­kor­vaus, täy­te­tään muut ku­lut. Kus­tan­nuk­sis­sa on esit­tä­vä vain se osuus ha­ki­jan toi­min­nan kus­tan­nuk­sis­ta, joka tosi­a­si­al­li­ses­ti ai­heu­tuu hank­keen to­teut­ta­mi­ses­ta. Se on eri­tel­tä­vä ha­ki­jan muus­ta toi­min­nas­ta ai­heu­tu­vis­ta kus­tan­nuk­sis­ta. Mui­hin ku­lui­hin si­säl­tyy mm. hank­keen tie­do­tus­ku­lut.

Vas­tik­kee­ton työ
Luon­tois­suo­ri­tuk­se­na voi­daan hank­keen kus­tan­nuk­se­na ja yk­si­tyi­se­nä ra­hoi­tuk­se­na hy­väk­syä sel­lai­nen hank­keen hy­väk­si teh­ty vas­tik­kee­ton työ, joka on hank­keen to­teut­ta­mi­sek­si tar­peel­lis­ta. Työn te­ki­jän on ol­ta­va vä­hin­tään 15-vuo­ti­as. Yk­si­tyi­nen ra­hoi­tus voi koos­tua ko­ko­nai­suu­des­saan vas­tik­keet­to­mas­ta työs­tä.

Vas­tik­keet­ta teh­tä­väs­tä työs­tä on esi­tet­tä­vä eril­li­sel­lä liit­teel­lä (3306F) alus­ta­va suun­ni­tel­ma. Suun­ni­tel­man tu­lee si­säl­tää ar­vio työn mää­räs­tä tun­tei­na ja laa­dus­ta sekä ar­vio sitä te­ke­vien hen­ki­löi­den luku­mää­räs­tä. Vas­tik­keet­ta teh­dyn työn ar­vo­na pi­de­tään 15 eu­roa tun­nil­ta työn te­ki­jää koh­den. Jos työn­te­ki­jä käyt­tää trak­to­ria tai muu­ta vas­taa­vaa työ­ko­net­ta, työn ar­vo­na pi­de­tään yh­teen­sä 45 eu­roa tun­nil­ta työn te­ki­jää koh­den (30 eu­roa kone­työ­tun­ti ja 15 eu­roa hen­ki­löl­le, joka oh­jaa tai kul­jet­taa ko­net­ta). On huo­mat­ta­va, että vas­tik­keet­ta teh­ty työ on seu­ran­nan ja val­von­nan koh­tee­na ku­ten muut­kin toi­met, jo­ten jo haku­vai­hees­sa kan­nat­taa olla re­a­lis­ti­nen. Tuen myön­tä­nyt vi­ran­o­mai­nen vah­vis­taa pää­tök­ses­sä mah­dol­li­sen vas­tik­keet­to­man työn osuu­den yk­si­tyi­ses­tä ra­hoi­tuk­ses­ta ja hy­väk­syt­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta. Vas­tik­keet­to­man työn yh­tey­des­sä koh­tuul­li­set tar­joi­lu­kus­tan­nuk­set ovat hy­väk­syt­tä­viä kus­tan­nuk­sia.

Vas­tik­keet­ta teh­ty työ ei voi si­säl­tyä kou­lu­tus- ja tie­don­vä­li­tys­hank­kei­siin, eikä yh­teis­työ-toi­men­pi­teen mu­kai­siin hank­kei­siin.

Jos han­ke si­säl­tää vas­tik­kee­ton­ta työ­tä, vas­tik­keet­to­mas­ta työs­tä täy­te­tään lo­ma­ke 3306F: Ar­vio vas­tik­keet­to­man työn laa­dus­ta ja mää­räs­tä liit­teek­si ha­ke­muk­sel­le. Lo­ma­ke löy­tyy ruo­ka­vi­ras­to.fi-si­vus­tol­ta.

Hank­keen tu­lot
Hank­keen tu­lo­ja ovat hank­keen to­teut­ta­mi­sek­si han­kit­tu­jen ta­va­roi­den ja pal­ve­lu­jen sekä hank­keen tuo­tos­ten myyn­nis­tä saa­dut tu­lot sekä hank­keen hyö­dyk­keis­tä ja toi­mi­ti­lois­ta saa­dut käyt­tö­kor­vauk­set. Hank­keen tu­lot vä­hen­tä­vät mak­set­ta­van tuen mää­rää. Huo­mi­oon ote­taan tu­lot, jot­ka mak­se­taan tuen saa­jal­le hank­keen to­teut­ta­mis­ai­ka­na.

Kus­tan­nus­ar­vio esi­te­tään tar­kem­mal­la ta­sol­la han­ke­suun­ni­tel­man liit­tee­nä.

Rahoitussuunnitelma

Ra­hoi­tus­suun­ni­tel­mas­sa il­moi­te­taan, mi­ten han­ke ra­hoi­te­taan. Kaik­ki hank­keel­le ha­et­tu tai saa­tu jul­ki­nen ra­hoi­tus on il­moi­tet­ta­va. Hank­keen mah­dol­li­set tu­lot li­sä­tään täs­sä koh­das­sa osak­si hank­keen ra­hoi­tus­ta.

Ra­hoi­tus eri­tel­lään suun­ni­tel­mas­sa ha­et­ta­vaan avus­tuk­seen (EU:n ja val­ti­on ra­hoi­tus) ja muu­hun jul­ki­seen ra­hoi­tuk­seen. Muuk­si jul­ki­sek­si lu­e­taan kun­nan ra­hoi­tus ja muil­ta jul­kis­yh­teisöitä, esim. seu­ra­kun­nal­ta saa­tu ra­hoi­tus. Kun­nan ra­hoi­tuk­sek­si lu­e­taan vain Le­a­der-ryh­män mak­sa­ma kun­nan ra­hoi­tus­o­suus. Jos kun­ta mak­saa osuut­taan hank­kees­ta, lu­e­taan se muuk­si jul­ki­sek­si.

Ra­hoi­tus­suun­ni­tel­mas­sa eri­tel­lään myös yk­si­tyi­nen ra­hoi­tus. Yk­si­tyi­se­nä ra­hoi­tuk­se­na hy­väk­sy­tään ra­hal­li­nen osuus tai vas­tik­keet­ta hank­keel­le teh­ty työ. Vas­tik­keet­ta teh­tyä työ­tä ei voi si­säl­tyä kou­lu­tus- ja tie­don­vä­li­tys­hank­kei­siin, eikä yh­teis­työ­toi­men­pi­teen mu­kai­siin hank­kei­siin.

Ha­ke­muk­sen liit­teek­si tu­lee lait­taa tar­kem­pi, yk­si­löi­ty kus­tan­nus­ar­vio ja ra­hoi­tus­suun­ni­tel­ma. Täs­tä on käy­tä­vä ilmi ar­vio hank­keen kus­tan­nuk­sis­ta koko hank­keen ajal­ta. Ra­hoi­tus­suun­ni­tel­mas­sa sel­vi­te­tään hank­keen koko ra­hoi­tus ra­hoi­tus­läh­teit­täin: yk­si­tyi­nen ra­hoi­tus, kun­ta­ra­hoi­tus ja muu jul­ki­nen ra­hoi­tus. Muun jul­ki­sen ra­hoi­tuk­sen osal­ta on sel­vi­tet­tä­vä:

Huo­maa, että koko­nais­kus­tan­nus­ten ja -ra­hoi­tuk­sen tu­lee olla yhtä suu­ret.

Kun ha­lu­at tal­len­taa täyt­tä­mä­si tie­dot, va­lit­se lo­mak­keen va­sem­mas­ta reu­nas­ta Tal­len­na. Jos ha­lu­at jat­kaa ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä seu­raa­val­le väli­leh­del­le, va­lit­se Seu­raa­va. Täl­löin lo­mak­keen tie­dot tal­len­tu­vat ja täy­tet­tä­väk­si au­ke­aa Ta­voit­teet-väli­leh­ti.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015