MAKSUHAKEMUKSEN TEKEMINEN

Osio päivitetty 14.1.2020

Kun vi­ran­o­mai­nen on teh­nyt hank­keel­le myön­tei­sen tuki­pää­tök­sen, voit ha­kea mak­sua eli teh­dä mak­su­ha­ke­muk­sen. Säh­köi­nen mak­su­ha­ke­mus tu­lee vi­reil­le, kun se on alle­kir­joi­tet­tu ja lä­he­tet­ty Hyr­rä-jär­jes­tel­mäs­sä eli jä­tet­ty tuen myön­tä­väl­le vi­ran­o­mai­sel­le.

En­nen mak­su­ha­ke­muk­sen te­ke­mis­tä lue huo­lel­la hank­keen voi­mas­sa ole­va tuki­pää­tös sekä tuki­pää­tök­ses­tä mak­sun eh­dot. Huo­mi­oi, että mak­su­ha­ke­muk­seen on lii­tet­tä­vä mak­sa­mi­sen kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mät sel­vi­tyk­set ja ti­lin­pito­asia­kir­jat Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­man 2014-2020 ke­hit­tä­mis­han­ke­tu­kea kos­ke­van EU- ja kan­sal­li­sen lain­sää­dän­nön, Ruo­ka­vi­ras­ton an­ta­man han­ke­tu­kea kos­ke­van mak­su­mää­räyk­sen (Ruo­ka­vi­ras­ton mää­räys ke­hit­tä­mis­han­ke­tuen, maa­seu­dun yri­tys­tuen ja toi­min­ta­ryh­män toi­min­ta­ra­han mak­sun ha­ke­mi­ses­ta Nro 53/15, Dnro: 1189/54/2015) ja hank­keen voi­mas­sa ole­van tuki­pää­tök­sen mu­kai­ses­ti.

Vi­ran­o­mai­nen voi pyy­tää si­nua tar­vit­ta­es­sa täy­den­tä­mään mak­su­hake­mus­ta. Puut­teel­li­nen ha­ke­mus tu­lee täy­den­tää vi­ran­o­mai­sen an­ta­mas­sa mää­rä­a­jas­sa. Muus­sa ta­pauk­ses­sa ha­ke­mus saa­te­taan hy­lä­tä puut­teel­lis­ten tie­to­jen vuok­si. Mää­rä­ajan päät­ty­mi­sen jäl­keen vi­ran­o­mai­nen te­kee asi­as­sa pää­tök­sen ole­mas­sa ole­vien tie­to­jen pe­rus­teel­la.

Maksuhakemuksen tekeminen

Mak­su­ha­ke­muk­sen te­ke­mi­nen aloi­te­taan ku­ten En­nak­ko­mak­sun­kin te­ke­mi­nen.

Hank­keel­le on tuki­pää­tök­sen te­ke­mi­sen yh­tey­des­sä tul­lut Pää­tös-väli­leh­ti. Mak­su­ha­ke­muk­sen te­ke­mi­nen aloi­te­taan siel­tä. Mak­su­ha­ke­muk­sen te­ke­mi­nen aloi­te­taan aina vii­mei­sim­mäl­tä tuki­pää­tök­sel­tä.

Tar­kis­ta en­sin, että tuki­pää­tös on Hy­väk­syt­ty. Näet sen Pää­tös-laa­ti­kos­ta. Pää­tös-väli­leh­den ala­o­sas­sa on toi­min­not mak­su­ha­ke­muk­sen luon­nin aloit­ta­mi­sek­si. Va­lit­se en­sin mak­su­ha­ke­muk­sen tyyp­pi: Mak­su­erä tai Lop­pu­mak­su. Va­lin­ta­lis­ta au­ke­aa va­lin­ta­laa­ti­kon pe­räs­sä ole­vas­ta nuo­les­ta.

Lop­pu­mak­su va­li­taan sil­loin, kun ha­e­taan vii­meis­tä mak­sua hank­keel­le. En­sim­mäi­nen­kin mak­su voi olla Lop­pu­mak­su, jos han­ke on val­mis ja hank­keen kaik­ki kus­tan­nuk­set ovat jo syn­ty­neet en­sim­mäis­tä mak­sua ha­et­ta­es­sa. Muus­sa ta­pauk­ses­sa va­li­taan tyy­pik­si Mak­su­erä.

(Huom! Täl­lä het­kel­lä lop­pu­mak­sun jäl­keis­tä tu­kea loma­ra­haan, -palk­kaan ja -kor­vauk­seen ha­e­taan lop­pu­mak­su­na. Hyr­rään eril­li­nen mak­su­ha­ke­mus­tyyp­pi Lop­pu­mak­sun jäl­keen ha­et­ta­va tuki loma­ra­haan, -palk­kaan tai -kor­vauk­seen to­teu­te­taan myö­hem­min.)

Kun olet va­lin­nut mak­su­ha­ke­muk­sen tyy­pin, ak­ti­voi­tuu pai­ni­ke Tee mak­su­ha­ke­mus. Tä­män jäl­keen avau­tu­va mak­su­ha­ke­mus si­säl­tää kol­me väli­leh­teä: Pe­rus­tie­dot, Kus­tan­nus ja ra­hoi­tus sekä Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys.

Perustiedot-välilehti

Pe­rus­tie­dot-väli­leh­del­lä Mak­su­ha­ke­muk­sen tyyp­pi -koh­dan ala­puo­lel­la nä­kyy va­lit­se­ma­si mak­su­ha­ke­mus. Va­lin­nan vie­res­sä ovat laa­ti­kot, joi­ta klik­kaa­mal­la avau­tuu ka­len­te­ri­nä­ky­mä. Va­lit­se ka­len­te­ris­ta ne päi­vä­mää­rät, joi­den vä­lis­tä ajan­jak­soa mak­su­ha­ke­mus kos­kee.

Hakija ja yhteystiedot

Ha­ki­jan tie­dot tu­le­vat suo­raan YTJ:stä. Voit muo­ka­ta www-osoi­tet­ta Muok­kaa-pai­nik­keel­la. Klik­kauk­sen jäl­keen Muok­kaa-pai­ni­ke muut­tuu Tal­len­na-pai­nik­keek­si, jota klik­kaa­mal­la tie­dot tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään.

Jos osoi­te­tie­dot ei­vät ole ajan­ta­sal­la, il­moi­ta oi­ke­at tie­dot YTJ:ään.

Va­lit­se Tili­nu­me­ro-alas­veto­va­li­kos­ta tili­nu­me­ro,  jon­ne mak­su suo­ri­te­taan. Jos olet jo ai­kai­sem­min tal­len­ta­nut tili­nu­me­ro­si jär­jes­tel­mään, se nä­kyy alas­veto­va­li­kos­sa. Jos et ole ai­kai­sem­min tal­len­ta­nut tili­nu­me­ro­a­si tai ha­lu­at tal­len­taa jär­jes­tel­mään uu­den tili­nu­me­ron, va­lit­se Li­sää uusi tili­nu­me­ro. Kir­joi­ta tili­nu­me­ro IBAN-muo­dos­sa (esim. FI12 3456 7890 1234 56) Uusi tili­nu­me­ro -kent­tään. Tili­nu­me­ron BIC-koo­din jär­jes­tel­mä an­taa au­to­maat­ti­ses­ti. Tä­män jäl­keen klik­kaa hii­rel­lä Li­sää -pai­ni­ket­ta.

Muis­ta tal­len­taa täy­den­tä­mä­si tie­dot Tal­len­na-pai­nik­kees­ta.

Vastuuhenkilö

Jär­jes­tel­mään kir­jau­tu­nut hen­ki­lö nä­kyy au­to­maat­ti­ses­ti vas­tuu­hen­ki­lö­nä.

Vas­tuu­hen­ki­lö va­li­taan va­lin­ta­laa­ti­kon oi­ke­as­sa reu­nas­sa ole­vas­ta nuo­les­ta tai syöt­tä­mäl­lä hen­ki­lö­tun­nus. Vas­tuu­hen­ki­lö tu­lee olla ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­ja. Muut vas­tuu­hen­ki­löt va­li­taan sa­mal­la ta­val­la.

Mää­ri­tä vas­tuu­hen­ki­lön roo­lik­si alle­kir­joit­ta­ja. Klik­kaa Alle­kir­joit­ta­ja-sa­nan edes­sä ole­vaa va­lin­ta­ruu­tua niin, että sii­hen il­mes­tyy täp­pä. Vas­tuu­hen­ki­lös­tä tu­lee näin ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­ja. Alle­kir­joit­ta­jal­la tu­lee olla Pää­syn­hal­lin­nas­ta myön­ne­tyt hal­lin­to­ha­ke­mus­tal­len­ta­jan oi­keu­det ha­ke­mus­ta jät­tä­vään or­ga­ni­saa­ti­oon.

Pu­he­lin­nu­me­ron ja säh­kö­pos­ti­o­soit­teen pää­set li­sää­mään/muok­kaa­maan Muok­kaa-pai­nik­kees­ta. Klik­kauk­sen jäl­keen pai­ni­ke muut­tuu Tal­len­na-pai­nik­keek­si, jota klik­kaa­mal­la tie­dot tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään.

Huom! Ha­ke­muk­sel­la pi­tää olla säh­kö­pos­ti­o­soi­te, jon­ne tie­dot­teet ha­ke­mus­ta kos­kien lä­he­te­tään.

Maksuhakemuksesta lisätietoja antavan henkilön tiedot

Täy­tä mak­su­ha­ke­muk­ses­ta lisä­tie­to­ja an­ta­van hen­ki­lön nimi, pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­ti­o­soi­te nii­tä var­ten va­rat­tui­hin teks­ti­kent­tiin.

Kirjanpito

Täy­tä tar­vit­ta­es­sa kir­jan­pi­dos­ta vas­taa­van kir­jan­pi­tä­jän tie­dot niil­le va­rat­tui­hin teks­ti­kent­tiin.

Hankkeen toteuttaminen

Ker­ro hank­keen to­teu­tuk­ses­ta suh­tees­sa hank­keen tuki­pää­tök­ses­sä hy­väk­syt­tyyn suun­ni­tel­maan mak­su­ha­ke­muk­sen ajal­ta. Ku­vai­le, mitä osia tuki­pää­tök­sel­lä hy­väk­sy­tys­tä suun­ni­tel­mas­ta on to­teu­tet­tu ja mi­ten. Ku­vaus voi­daan an­taa tar­kem­mal­la ta­sol­la eril­li­sel­lä liit­teel­lä koh­das­sa Liit­teet.

Mi­kä­li tuen myön­tä­mi­sen jäl­keen ha­ki­jan toi­min­nas­sa, ta­lou­del­li­ses­sa tai muis­sa hank­keen to­teu­tuk­seen vai­kut­ta­vis­sa olo­suh­teis­sa on ta­pah­tu­nut muu­tok­sia, sel­vi­tä muu­tok­set täs­sä. Tar­vit­ta­es­sa voit sel­vit­tää muu­tok­set eril­li­sel­lä liit­teel­lä koh­das­sa Liit­teet.

Täs­sä an­net­tu­ja tie­to­ja hyö­dyn­ne­tään so­vel­tu­vin osin hank­keen seu­ran­nas­sa.

Huom! Mak­su­ha­ke­muk­ses­sa edel­ly­tet­ty sel­vi­tys ei ole sama asia kuin ha­ke­mus tuki­pää­tök­sen muut­ta­mi­sek­si (muu­tos­ha­ke­mus). Tuen­saa­jan on tar­vit­ta­es­sa teh­tä­vä tuki­pää­tös­tä kos­ke­va muu­tos­ha­ke­mus tuen myön­tä­neel­le vi­ran­o­mai­sel­le. Muu­tos­ha­ke­mus tu­lee teh­dä en­nen suun­ni­tel­tu­jen muu­tos­ten to­teut­ta­mis­ta.

Liitteet

Va­lit­se Ha­ke­mus­tyyp­piin liit­ty­vät liit­teet -alas­veto­va­li­kos­ta mak­su­ha­ke­muk­sel­le­si tar­peel­li­nen lii­te yksi ker­ral­laan. Saat li­sät­tyä liit­teen Li­sää lii­te -pai­nik­kees­ta. Yh­den liit­teen mak­si­mi­koko on 10 Mt.

Ni­meä lii­te si­ten, että se voi­daan mak­su­hake­mus­ta kä­si­tel­les­sä hel­pos­ti koh­dis­taa oi­ke­aan asi­aan. Lii­te voi­daan esi­mer­kik­si koh­dis­taa tiet­tyyn kus­tan­nus­la­jiin (ke­hit­tä­mis­han­ke) tai in­ves­toin­ti­koh­tee­seen (yleis­hyö­dyl­li­nen in­ves­toin­ti­han­ke). Huo­leh­di, että lii­te si­säl­tää asi­an­mu­kai­set tun­nis­te­tie­dot.

Huom! Sa­las­sa pi­det­tä­vil­le liit­teil­le on oma koh­tan­sa, jon­ne voi­daan li­sä­tä sel­lai­sia liit­tei­tä, joi­ta et voi ava­ta enää tal­len­ta­mi­sen jäl­keen. Vain vi­ran­o­mai­nen nä­kee sa­las­sa pi­det­tä­vät liit­teet ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyn yh­tey­des­sä. Tun­nis­tat sa­las­sa pi­det­tä­vän liit­teen su­luis­sa ole­vas­ta teks­tis­tä sa­las­sa­pi­det­tä­vä. Li­sää tän­ne kaik­ki ne liit­teet, jot­ka vain kä­sit­te­le­vä vi­ran­o­mai­nen voi näh­dä.

Kustannus ja rahoitus -välilehti

Hankkeen kustannuksiin liittyvä arvonlisävero

Mer­kit­se Kus­tan­nuk­siin liit­ty­vä ar­von­lisä­vero -koh­taan, ha­et­ko hank­keen kus­tan­nuk­sia mak­suun ar­von­lisä­ve­rol­la vai il­man. Huo­mi­oi, että mak­su­ha­ke­muk­ses­sa esi­tet­tä­viin kus­tan­nuk­siin ei voi si­säl­lyt­tää ar­von­lisä­ve­roa, jos saat kus­tan­nuk­siin liit­ty­vän ar­von­lisä­ve­ron vä­hen­nyk­se­nä tai pa­lau­tuk­se­na tai mi­kä­li ar­von­lisä­vero­me­no­ja kor­va­taan saa­mis­sa­si val­ti­on myön­tä­mis­sä ra­hoi­tus­o­suuk­sis­sa.

Kustannuserittely

Kus­tan­nus­e­rit­te­lys­sä esi­te­tään kaik­ki mak­su­ha­ke­muk­sel­la ha­et­ta­vat kus­tan­nuk­set. Tau­luk­koon tal­len­net­ta­via liit­tei­tä ovat jäl­jen­nök­set meno­to­sit­teis­ta, jäl­jen­nök­set mak­su­to­sit­teis­ta, sel­vi­tyk­set vas­tik­keet­ta hank­keen hy­väk­si teh­dys­tä työs­tä sekä tar­vit­ta­es­sa jäl­jen­nök­set tu­lot osoit­ta­vis­ta to­sit­teis­ta.

Liit­teet skan­na­taan pää­kir­jan mu­kai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä yksi to­si­te ker­ral­laan tai use­am­pia to­sit­tei­ta ni­pus­sa (sa­mas­ta kus­tan­nus­la­jis­ta). Jos skan­naat liit­teet ni­puit­tain, ni­pun kus­tan­nus­ten sum­ma syö­te­tään ri­vin Kus­tan­nus € -kent­tään.

Li­sää-pai­nik­kees­ta avau­tu­vat seu­raa­vat ken­tät:

Li­sä­tyn liit­teen voit pois­taa kus­tan­nus­ri­vin lo­pus­sa ole­vas­ta pu­nai­ses­ta ym­py­räs­tä, jon­ka si­säl­lä on ras­ti. Jär­jes­tel­mä var­mis­taa, että ha­lu­at var­mas­ti pois­taa to­sit­teen. Jos li­sä­sit ri­vil­le vää­rän liit­teen, on si­nun pois­tet­ta­va koko rivi ja teh­tä­vä se uu­des­taan. Uu­den ri­vin saat li­sät­tyä koh­das­ta Li­sää.

Huom! Mak­su­ha­ke­muk­sis­sa palk­koi­hin liit­ty­vät liit­teet ovat au­to­maat­ti­ses­ti sa­lai­sia: Pal­kat-kus­tan­nus­la­jiin li­sä­tys­tä liit­tees­tä muo­dos­tuu vä­lit­tö­mäs­ti sa­lai­nen, eikä lii­tet­tä saa enää auki li­säyk­sen jäl­keen.

Kustannukset

Kus­tan­nus­e­rit­te­lyyn li­sää­mä­si tie­dot siir­ty­vät au­to­maat­ti­ses­ti Kus­tan­nuk­set-tau­luk­koon.

Mi­kä­li hank­keen kus­tan­nus­mal­lik­si on tuki­pää­tök­sel­lä hy­väk­syt­ty Las­ken­nal­li­nen yleis­kulu 24 % tai Las­ken­nal­li­nen yleis­kulu 15 %, Hyr­rä las­kee mak­sun ha­ki­jan avuk­si mak­su­hake­mus­ta täy­tet­tä­es­sä tuki­pää­tök­ses­sä mää­ri­te­tyn yleis­kulu­pro­sen­tin mu­kaan yleis­ku­lut mak­su­ha­ke­muk­sel­la il­moi­te­tuis­ta palk­ka­kus­tan­nuk­sis­ta.

Sil­tä osin kun hank­keen vä­lil­li­set kus­tan­nuk­set on tuki­pää­tök­ses­sä hy­väk­syt­ty las­ken­nal­li­si­na, lo­pul­li­ses­ti hy­väk­syt­tä­vät vä­lil­li­set kus­tan­nuk­set las­ke­taan mak­su­pää­tök­ses­sä hy­väk­sy­tyis­tä palk­ka­kus­tan­nuk­sis­ta.

Huo­mi­oi:

Jos mak­su­ha­ke­muk­seen on si­säl­ly­tet­ty tuki­kel­vot­to­mia kus­tan­nuk­sia, vi­ran­o­mai­nen vä­hen­tää nämä mak­su­ha­ke­muk­ses­sa esi­te­tyis­tä kus­tan­nuk­sis­ta mak­set­ta­van tuen mää­rää vah­vis­tet­ta­es­sa (mak­set­ta­van tuen mää­rä vä­he­nee).

Rahoitus

Il­moi­ta Ra­hoi­tus-tau­lu­kos­sa ELY-kes­kuk­sel­ta mak­suun ha­et­ta­va tuki/avus­tus (EU:n ja val­ti­on osuus yh­teen­sä) sekä hank­keen muu to­teu­tu­nut ra­hoi­tus. Mak­su­pää­tök­ses­sä ELY-kes­kus hy­väk­syy mak­set­ta­van tuen mää­rän (EU:n ja val­ti­on osuus) sekä hank­keen muun ra­hoi­tuk­sen. Tu­kea (EU+val­tio) voi­daan mak­saa enin­tään tuki­pää­tök­sel­lä hy­väk­syt­ty­jen ra­hoi­tus­suh­tei­den mu­kai­se­na (kat­so tuki­pää­tök­ses­tä ELY-kes­kuk­sen rat­kai­su sekä hank­keen hy­väk­syt­ty ra­hoi­tus­suun­ni­tel­ma). Mak­set­ta­van tuen (EU+val­tio) mää­rä eu­rois­sa ei voi olla suu­rem­pi kuin myön­ne­tyn tuen mää­rä eu­rois­sa.

Tuen­saa­ja il­moit­taa Ra­hoi­tus-tau­lu­kos­sa mak­su­ha­ke­muk­sen aika­vä­lil­tä seu­raa­vat to­teu­tu­neet ra­hoi­tus­o­suu­det:

Läh­tö­koh­ta­na on, että tuki mak­se­taan ja hank­keen muu ra­hoi­tus hy­väk­sy­tään tuki­pää­tök­sen ra­hoi­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Poik­ke­a­mat tuki­pää­tök­ses­sä hy­väk­sy­tyn ra­hoi­tus­suun­ni­tel­man to­teu­tu­mi­ses­sa vai­kut­ta­vat mak­set­ta­van tuen mää­rään! Tuen­saa­jal­la on vel­vol­li­suus il­moit­taa hank­keen aloit­ta­mi­sen jäl­keen ta­pah­tu­vis­ta mer­kit­tä­vis­tä muu­tok­sis­ta tuen myön­tä­neel­le vi­ran­o­mai­sel­le. Täs­tä voi syn­tyä vel­vol­li­suus teh­dä muu­tos­ha­ke­mus, jol­loin vi­ran­o­mai­nen ot­taa kan­taa muu­tok­seen.

Huom! Jos mak­su­ha­ke­muk­ses­sa mak­set­ta­vak­si ha­e­tun tuen mää­rä on yli 10 % suu­rem­pi kuin kus­tan­nus­ten tuki­kel­poi­suu­den tar­kas­te­lun jäl­keen vah­vis­tet­tu tuen mää­rä, mak­set­ta­van tuen mää­rää vä­hen­ne­tään li­säk­si Ko­mis­si­on ase­tuk­sen (EU) N:o 809/2014 63 ar­tik­lan mu­kai­ses­ti. Vä­hen­nys­tä ei so­vel­le­ta, jos tuki­kel­vot­to­mien me­no­jen il­moit­ta­mi­nen ei ole tuen­saa­jan syy­tä.

Rahoitusta ja tuloja koskevista selvityksistä

Muu tuki­pää­tök­sen mu­kai­nen ja tuki­pää­tök­ses­tä poik­ke­a­va ra­hoi­tus kuin myön­net­ty tuki/avus­tus (EU/val­tio) il­moi­te­taan ja sel­vi­te­tään ot­tein pää­kir­jas­ta ja tar­vit­ta­es­sa jäl­jen­nök­sin ra­hoi­tus­ta­pah­tu­mat osoit­ta­vis­ta to­sit­teis­ta.

Ke­hit­tä­mis­hank­keen tu­lo­ja ovat hank­keen to­teut­ta­mi­sek­si han­kit­tu­jen ta­va­roi­den ja pal­ve­lui­den sekä hank­keen tuo­tos­ten myyn­nis­tä saa­dut tu­lot sekä hank­keen hyö­dyk­keis­tä ja toi­mi­ti­lois­ta saa­dut käyt­tö­kor­vauk­set. Hank­keen tu­lot vä­hen­ne­tään hy­väk­syt­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta. Mak­su­pää­tök­ses­sä huo­mi­oon ote­taan tu­lot, jot­ka mak­se­taan tuen­saa­jal­le hank­keen to­teut­ta­mis­ai­ka­na. Tu­lo­ja ei tar­vit­se il­moit­taa, kun hank­keen tuki­kel­pois­ten kus­tan­nus­ten koko­nais­mää­rä on enin­tään 50 000 eu­roa.

Hank­keen tu­lois­ta an­ne­taan sel­vi­tys. Tu­lot sel­vi­te­tään ot­tein pää­kir­jas­ta. (Tar­vit­ta­es­sa tu­lot osoit­ta­vat to­sit­teet lii­te­tään kus­tan­nus­e­rit­te­ly­tau­lu­kos­sa tu­loil­le va­ra­tul­le ri­vil­le.)

Ennakon kuittaus

Mak­set­tua en­nak­koa, kui­ta­taan 30 % jo­kai­sen mak­su­erän mää­räs­tä sii­hen saak­ka, kun­nes en­nak­ko on ko­ko­nai­suu­des­saan kui­tat­tu. Kui­ten­kin koko jäl­jel­lä ole­va osuus en­na­kos­ta tu­lee kui­ta­ta vii­meis­tään vii­mei­ses­sä mak­su­e­räs­sä. Tuen saa­jan il­moi­tuk­sel­la voi­daan kuit­tauk­ses­sa käyt­tää myös edel­lä mai­nit­tua suu­rem­paa pro­sent­tia.  Il­moit­ta­mis­ta var­ten on Hyr­räs­sä oma koh­ta.

Muu julkinen rahoitus

Va­lit­se Kyl­lä tai Ei sen mu­kaan, onko esit­tä­mii­si ku­lui­hin saa­tu muu­ta jul­kis­ta tu­kea.

Lisä­tie­to­ja-teks­ti­kent­tään voit tar­vit­ta­es­sa kir­joit­taa lisä­tie­to­ja.

Allekirjoitus ja lähetys -välilehti

Alle­kir­joi­ta ja lä­he­tä -väli­leh­del­lä voit lä­het­tää ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyyn ELY-kes­kuk­seen. Klik­kaa va­lin­ta­ruu­tua Alle­kir­joi­tan yllä mai­ni­tut tie­dot oi­keik­si, min­kä äl­keen ak­ti­voi­tuu Alle­kir­joi­ta-pai­ni­ke. Voit tar­vit­ta­es­sa pois­taa alle­kir­joi­tuk­set ha­ke­muk­sen tie­to­jen muok­kaa­mis­ta var­ten Pois­ta alle­kir­joi­tuk­set -pai­nik­kees­ta.

Lä­he­tä ha­ke­mus -pai­nik­kees­ta lä­he­tät ha­ke­muk­se­si kä­sit­te­lyyn. Pai­ni­ke ak­ti­voi­tuu, kun kaik­ki alle­kir­joit­ta­jat ovat alle­kir­joit­ta­neet ha­ke­muk­sen. Mi­kä­li ha­lu­at pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen, on se mah­dol­lis­ta klik­kaa­mal­la Toi­min­not-ot­si­kon alla ole­vas­ta Pe­ruu­ta ja muok­kaa -pai­nik­kees­ta. Voit pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen vain, jos sitä ei ole vie­lä otet­tu kä­sit­te­lyyn.

Keskeneräisen maksuhakemuksen avaaminen

Voit kes­keyt­tää mak­su­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­sen ja pa­la­ta täy­den­tä­mään sitä myö­hem­min. Muis­ta tal­len­taa kes­ken­e­räi­nen mak­su­ha­ke­mus en­nen pois­tu­mis­ta ha­ke­muk­sel­ta.

Hyr­rän han­ke­kir­jas­tos­sa näet kaik­ki ne hank­keet, jot­ka si­nul­la on käyn­nis­sä.

Klik­kaa han­ket­ta, jol­loin hank­keen tie­dot avau­tu­vat. Voit tar­kas­tel­la joko Tuki­hake­mus­ta tai Mak­su­hake­mus­ta.

Klik­kaa­mal­la Näy­tä his­to­ria näet kaik­ki ha­ke­muk­sen tai mak­su­ha­ke­muk­sen läpi­käy­mät vai­heet. Hank­keel­la voi olla myös use­am­pi mak­su­ha­ke­mus, jol­loin ku­kin tie­to nä­kyy omal­la ri­vil­lään. Pii­lo­ta his­to­ria -pai­nik­kees­ta saat pii­lo­tet­tua ha­ke­muk­sen vai­heet.

Jos ha­lu­at pois­taa kes­ken­e­räi­sen mak­su­ha­ke­muk­sen, va­lit­se Pois­ta mak­su­ha­ke­mus. Jär­jes­tel­mä var­mis­taa, että ha­lu­at var­mas­ti pois­taa ha­ke­muk­sen.

Jos mak­su­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­ses­sä il­me­nee on­gel­mia, ota yh­teyt­tä ELY-kes­kuk­seen tai Le­a­der-ryh­mään.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015