ENNAKKOMAKSUN HAKEMINEN

Osio päivitetty 2.8.2017

Kun ha­ke­muk­sel­le on teh­ty hy­väk­syt­ty tuki­pää­tös, voit ha­kea en­nak­ko­mak­sua. Voit ha­kea toi­min­ta­raha­hank­kee­si Hank­keet-osi­on kaut­ta tai Hae-toi­min­nol­la han­ke­nu­me­ron avul­la Hyr­rä-jär­jes­tel­mäs­tä. Haku­tu­los­lu­et­te­los­ta voit vie­lä tar­kis­taa, että ha­ke­muk­sel­le on teh­ty tuki­pää­tös.

Jos tar­kas­te­let han­ket­ta Hank­keet-osi­os­sa, klik­kaa Lue li­sää, jot­ta saat hank­keet tie­dot esil­le. Jos taas et­sit hank­keen Hae-toi­min­nol­la, klik­kaa hii­rel­lä haku­tu­lok­se­na tul­leen ha­lu­tun han­ke­ri­vin pääl­lä. Näin saat nä­ky­viin ky­sei­sen hank­keen tie­dot esil­le.  Avaa ha­ke­mus han­ke­tie­to­jen koh­das­ta Tuki­ha­ke­mus klik­kaa­mal­la hii­rel­lä tuki­pää­tös teh­ty ri­vil­lä ole­vaa si­nis­tä Avaa-sa­naa.

Ha­ke­muk­sel­le on pää­tök­sen­teon yh­tey­des­sä tul­lut Pää­tös-väli­leh­ti. Mak­su­ha­ke­muk­sen te­ke­mi­nen aloi­te­taan täl­lä väli­leh­del­lä.

Tar­kis­ta en­sin, että tuki­pää­tös on Hy­väk­syt­ty. Näet sen Pää­tös-laa­ti­kos­ta.

Va­lit­se Mak­su­ha­ke­mus­tyyp­pi-koh­taan mak­su­tyy­pik­si En­nak­ko. Va­lin­nan jäl­keen laa­ti­kon alla ole­va Tee mak­su­ha­ke­mus -pai­ni­ke ak­ti­voi­tuu. Klik­kaa pai­ni­ket­ta, niin pää­set te­ke­mään en­nak­ko­mak­su­ha­ke­muk­sen.

Mak­su­ha­ke­mus si­säl­tää kol­me väli­leh­teä: Pe­rus­tie­dotKus­tan­nus ja ra­hoi­tus sekä Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys. Täy­tä Pe­rus­tie­dot-väli­leh­ti huo­lel­li­ses­ti.

Ha­ki­ja-kent­tään voit muut­taa ha­ki­jan www-osoi­tet­ta Muok­kaa-pai­ni­ket­ta klik­kaa­mal­la.

Erit­täin tär­keä tie­to mak­su­ha­ke­muk­sel­la on tili­nu­me­ro, jol­le en­nak­ko­mak­su mak­se­taan. Tili­nu­me­ro-laa­ti­kon nuo­les­ta avau­tuu va­lin­ta­vaih­to­eh­dot. Jos olet jo ai­em­min tal­len­ta­nut tili­nu­me­ron, nä­kyy se Tal­len­ne­tut-ot­si­kon alla. Klik­kaa­mal­la hii­rel­lä ha­lut­tua tili­nu­me­roa siir­tyy va­lin­ta laa­tik­koon.

Toi­nen tär­keä tie­to, joka mak­su­ha­ke­muk­sel­ta pi­tää löy­tyä, on pos­ti­o­soi­te. Jär­jes­tel­mä ha­kee osoi­te­tie­dot YTJ:ltä. Jos osoi­te­tie­dot ei­vät ole ajan­ta­sal­la, il­moi­ta aja­ta­sai­set tie­dot heil­le. Voit myös toi­mit­taa oi­ke­an osoi­te­tie­don Maa­seu­tu­vi­ras­tol­le asi­aa kä­sit­te­le­väl­le vir­kai­li­jal­le, joka voi muut­taa osoit­teen är­jes­tel­mään.

Jos et ole tal­len­ta­nut tili­nu­me­roa jär­jes­tel­mään tai ha­lu­at tal­len­taa toi­sen tili­nu­me­ron, va­lit­se Li­sää uusi tili­nu­me­ro. Va­lin­nan jäl­keen Tili­nu­me­ro-laa­tik­koon il­mes­tyy teks­ti Li­sää uusi tili­nu­me­ro ja sen vie­reen Uusi tili­nu­me­ro -laa­tik­ko. Kir­joi­ta ti­lu­nu­me­ro laa­tik­koon IBAN-muo­dos­sa. Tili­nu­me­ron syöt­tä­mi­sen jäl­keen jär­jes­tel­mä täy­den­tää laa­ti­kon ala­puo­lel­le au­to­maat­ti­ses­ti BIC -koo­din tili­nu­me­ron pe­rus­teel­la.

Täy­tä ken­tät Vas­tuu­hen­ki­lö ja tar­vit­ta­es­sa Muut vas­tuu­hen­ki­löt. Kat­so ohje Pe­rus­tie­dot-ar­tik­ke­lin koh­das­ta Vas­tuu­hen­ki­lö ja Muut alle­kir­joi­tus­oi­keu­den omaa­vat hen­ki­löt.

Seu­raa­vak­si täy­tä Mak­su­ha­ke­muk­ses­ta lisä­tie­to­ja an­ta­va hen­ki­lön nimi, pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­ti­o­soi­te.

Kir­jan­pito-ken­täs­sä il­moi­tat hank­keen kir­jan­pi­tä­jän ja kir­jan­pi­don säi­ly­tys­pai­kan. Lisä­tie­dot-laa­tik­koon voit kir­joit­taa muu­ta tie­toa kir­jan­pi­dos­ta.

Liit­teet-koh­das­sa li­sä­tään tar­vit­ta­vat liit­teet mak­su­ha­ke­muk­sel­le Li­sää lii­te -pai­nik­kees­ta.

Kus­tan­nus ja ra­hoi­tus -väli­leh­del­lä mer­kit­se Ha­et­ta­van en­na­kon mää­rä -laa­tik­koon ha­et­ta­va en­nak­ko. En­na­kon mää­rä voi olla enin­tään 20 % myön­ne­tyn tuen mää­räs­tä. Pe­rus­te­le Pe­rus­te­lu en­na­kon ha­ke­mi­ses­ta -laa­tik­koon  en­na­kon tar­ve.

Kun olet täy­den­tä­nyt kaik­ki koh­dat huo­lel­li­ses­ti, voi alle­kir­joi­tus­oi­keu­den omaa­va hen­ki­lö/hen­ki­löt alle­kir­joit­taa en­nak­ko­mak­su­ha­ke­muk­sen Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä. Kun kaik­ki alle­kir­joit­ta­jat ovat alle­kir­joit­ta­neet ha­ke­muk­sen, ak­ti­voi­tuu Lä­he­tä-pai­ni­ke. Klik­kaa sitä hii­rel­lä, ja ha­ke­mus läh­tee kä­sit­te­lyyn. Kat­so ohje Alle­kir­joit­ta­mi­nen ja lä­he­tys.

HYR­RÄ-OHJEToi­min­ta­raha4.2.2015