SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMINEN HYRRÄSSÄ

Muokattu 13.1.2020

Seu­ran­ta­tie­dot toi­mi­te­taan seu­raa­vis­ta ha­ke­mus­tyy­peis­tä:

Seu­ran­ta­tie­to­jen toi­mit­ta­mi­sek­si tar­vit­see asi­a­kas tar­vit­see Kat­so-oi­keu­den:

Tie­dot toi­mi­te­taan niis­tä hank­keis­ta, jot­ka ovat saa­neet myön­tei­sen tuki­pää­tök­sen. Hank­kee­si löy­dät kir­jau­tu­mal­la Hyr­rään, etu­si­vun va­sem­mas­ta ylä­reu­nas­ta koh­das­ta Hank­keet. Avaa tätä kaut­ta han­ke, jo­hon aiot seu­ran­ta­tie­to­ja syöt­tää. Kat­so li­sää ai­hees­ta Han­ke­kir­jas­tos­ta.

Tuki­ha­ke­muk­sen ti­lan­ne nä­kyy koh­das­sa Tuki­ha­ke­mus. Avaa-sa­nan kaut­ta pää­set si­sään hank­kee­seen.

Avaa-sa­nan kaut­ta avau­tuu han­ke­nä­ky­mä, jos­ta pää­set Seu­ran­ta­tie­dot-pai­nik­kee­seen, jota klik­kaa­mal­la avau­tuu ky­sei­sen hank­keen Seu­ran­ta­tie­to­jen toi­mit­ta­mis­osio.

Kehittämishanke

Il­moi­ta jo­kai­sen ra­por­toin­ti­jak­son (vuo­si) tie­dot omal­le väli­leh­del­leen.

Kun tie­dot on täy­tet­ty, tal­len­na ne Tal­len­na-pai­nik­kees­ta. Vii­mei­sin tal­len­nus­päi­vä jää nä­ky­viin.

Seu­raa­van vuo­den seu­ran­ta­tie­to­jen tal­len­nus aloi­te­taan luo­mal­la + -mer­kis­tä uusi väli­leh­ti uut­ta ra­por­toin­ti­jak­soa var­ten.

Nyt kun­kin in­di­kaat­to­rin koh­dal­la nä­kyy Edel­lis­ten vuo­sien to­teu­ma yh­teen­sä -sa­ra­ke koh­das­sa luku, jos­sa on edel­lis­ten vuo­sien ky­seis­ten in­di­kaat­to­rin sum­ma. Tämä sum­ma on vi­ran­o­mai­sen hy­väk­sy­män tie­don yh­teis­sum­ma edel­li­sil­tä vuo­sil­ta.

Yritystuki

Kun tie­dot on täy­tet­ty, tal­len­na ne Tal­len­na -pai­nik­kees­ta. Vii­mei­sin tal­len­nus­päi­vä jää nä­ky­viin.

Seurantatiedot tarkistetaan ja hyväksytään viranomaisen toimesta

Seu­ran­ta­tie­dot tar­kis­te­taan hank­keen ra­hoit­ta­nees­sa ELY-kes­kuk­ses­sa tai Le­a­der-ryh­mäs­sä sen mu­kaan, kum­pi hank­keen on ra­hoit­ta­nut.

Kun seu­ran­ta­tie­dot on toi­mi­tet­tu Hyr­rään, ot­taa vi­ran­o­mai­nen tie­dot tar­kis­tet­ta­vak­seen.

Tä­män jäl­keen asi­a­kas ei pää­se muut­ta­maan lu­ki­tun väli­leh­den tie­to­ja, ell­ei vi­ran­o­mai­nen avaa väli­leh­teä uu­del­leen muo­kat­ta­vak­si. Kun tie­dot on vi­ran­o­mai­sel­la kä­sit­te­lys­sä tai ne on jo vi­ran­o­mai­sen toi­mes­ta hy­väk­syt­ty val­miik­si, nä­kyy asi­ak­kaal­le il­moi­tus: To­teu­ma­tie­dot kä­sit­te­lys­sä, tie­to­ja ei voi muo­ka­ta.

Vi­ran­o­mai­sen lo­pul­li­set hy­väk­sy­mät tie­dot nä­ky­vät sa­rak­kees­sa Hy­väk­sy­tyt to­teu­ma­tie­dot (vi­ran­o­mai­nen täyt­tää), jo­hon tu­lee val­miik­si poh­ja­tie­dok­si asi­ak­kaan täyt­tä­mät tie­dot. Lisä­tie­to­ja (vi­ran­o­mai­nen täyt­tää) -kent­tään vi­ran­o­mai­nen kir­jaa tie­to­jen muut­ta­mi­sen pe­rus­te­lut.

Seurantatietojen muuttaminen

Vi­ran­o­mai­nen saat­taa pyy­tää asi­a­kas­ta muok­kaa­maan jo toi­mi­tet­tu­ja tie­to­ja, jol­loin vi­ran­o­mai­nen avaa si­vun muok­kaus­ti­laan ja asi­a­kas kir­jaa tar­vit­ta­vat tie­dot Hyr­rään.

Vi­ran­o­mai­nen voi myös itse muut­taa asi­ak­kaan toi­mit­ta­mia tie­to­ja kes­kus­tel­tu­aan täs­tä en­sin asi­ak­kaan kans­sa.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015