PERUSTIEDOT (EMKR-haku)

Ha­ke­mus­tyy­pin va­lin­nan jäl­keen esi­täy­te­tys­sä ­ha­ke­muk­ses­sa nä­kyy kak­si väli­leh­teä: Pe­rus­tie­dot ja Han­ke­suun­ni­tel­ma. En­nen ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä tar­kis­ta lo­mak­keen ylä­reu­nas­ta, että olet va­lin­nut oi­ke­an ha­ke­mus­tyy­pin. Täy­tä en­sin  Pe­rus­tie­dot-väli­leh­ti. Pe­rus­tie­dot kä­sit­tää tie­dot ha­ki­jas­ta ja tä­män yh­teys­tie­dois­ta, hank­keen yh­teys­hen­ki­lös­tä, muis­ta osa­puo­lis­ta sekä hank­keen tie­dois­ta.


Hakija ja yhteystiedot

Ha­ki­ja ja yh­teys­tie­dot tu­le­vat au­to­maat­ti­ses­ti Yri­tys- ja yh­tei­sö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä (YTJ-pal­ve­lus­ta). Jos osoi­te­tie­dot ovat van­hen­tu­neet, päi­vi­tä ne YTJ-pal­ve­luun, jos­ta ne päi­vit­ty­vät Hyr­rään. Muok­kaa-pai­nik­kees­ta pää­set li­sää­mään tai muut­ta­maan ha­ki­jan www-osoit­teen ha­ke­muk­sel­le.

Kun pai­nat Muok­kaa, au­ke­aa laa­tik­ko, jon­ne voit kir­joit­taa ha­ki­jan www-osoit­teen. Tal­len­na tie­to Tal­len­na-pai­nik­kees­ta.

Yhteyshenkilö

Yh­teys­hen­ki­lök­si tal­len­ne­taan sen hen­ki­lön tie­dot, joka toi­mii hank­keen yh­teys­hen­ki­lö­nä vi­ran­o­mais­ten suun­taan. Yh­teys­hen­ki­lön li­sää­mi­nen ta­pah­tuu pai­nik­kees­ta Li­sää yh­teys­hen­ki­lö.

Li­sää ava­tu­nee­seen laa­tik­koon yh­teys­hen­ki­lön hen­ki­lö­tun­nus muo­dos­sa xxxxxx-xxxx ja pai­na Hae. Jär­jes­tel­mä ha­kee yh­teys­hen­ki­lön tie­dot au­to­maat­ti­ses­ti Digi- ja vä­es­to­tie­to­vi­ras­tos­ta. Tie­to­ja ei voi muut­taa. Jos ha­lu­at vaih­taa jo va­lit­se­ma­si hen­ki­lön toi­sek­si, pai­na Vaih­da yh­teys­hen­ki­lö.

Muok­kaa-pai­nik­kees­ta avau­tu­vat laa­ti­kot, joi­hin voit li­sä­tä yh­teys­hen­ki­lön pu­he­lin­nu­me­ron ja säh­kö­pos­ti­o­soit­teen. Tal­len­na tie­dot Tal­len­na-pai­nik­kees­ta. Säh­kö­pos­ti­o­soit­teen li­sää­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta ha­ke­mus­ta kos­ke­vat säh­kö­pos­tit­se kul­ke­vat il­moi­tuk­set ta­voit­ta­vat yh­teys­hen­ki­lön.

Vastuuhenkilö

Hank­keen vas­tuu­hen­ki­lö on hen­ki­lö, joka voi alle­kir­joit­taa ha­ke­muk­sen ja vas­taa hank­keen to­teu­tuk­ses­ta. Jär­jes­tel­mään tun­nis­tau­tu­nut hen­ki­lö li­sä­tään au­to­maat­ti­ses­ti vas­tuu­hen­ki­lök­si. Muu­tet­ta­via (täy­den­tä­viä) tie­to­ja ovat:

Muut allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt

Ha­ke­muk­sel­la voi olla mui­ta­kin osa­puo­lia (esi­mer­kik­si mui­ta ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­jia), jot­ka li­sä­tään ha­ke­muk­sel­le täs­sä koh­das­sa. Li­sää­mi­nen ta­pah­tuu pai­nik­kees­ta Li­sää uusi osa­puo­li.

Li­sää hen­ki­lö­tun­nus muo­dos­sa xxxxxx-xxxx ja pai­na Hae-pai­ni­ket­ta, jol­loin jär­jes­tel­mä ha­kee hen­ki­lön tie­dot Digi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta. Jos toi­nen osa­puo­li toi­mii ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­ja­na, li­sää täp­pä koh­taan Alle­kir­joit­ta­ja. Jos ha­lu­at pois­taa osa­puo­len, pai­na Pois­ta.

Voit li­sä­tä hank­keel­le usei­ta osa­puo­lia pai­na­mal­la uu­des­taan Li­sää uusi osa­puo­li. Ha­ke­muk­sen voi lä­het­tää vas­ta sen jäl­keen, kun kaik­ki alle­kir­joit­ta­jik­si mää­ri­tel­lyt ovat alle­kir­joit­ta­nut ha­ke­muk­sen. Jo­kai­nen alle­kir­joit­ta­ja kir­jau­tuu si­sään omil­la tun­nuk­sil­laan, jo­ten heil­lä pi­tää olla omat Kat­so-tun­nuk­set, joil­le on an­net­tu Hyr­rä-ha­ki­ja-val­tuu­det. Ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä li­sää koh­das­sa Alle­kir­joi­tus ja lä­het­tä­mi­nen.

Hankkeen tiedot

Täs­sä osas­sa li­sä­tään hank­keen pe­rus­tie­dot, joi­ta ovat muun mu­as­sa Hank­keen nimi ja to­teu­tus­kun­ta. Anna toi­men­pi­teel­le nimi, joka on ku­vaa­va, ly­hyt ja yti­me­käs.

Il­moi­ta yri­tyk­sen toi­mi­pai­kan si­jain­ti­kun­ta ha­ke­mus­het­kel­lä.

EMKR-tu­el­la tu­e­tut hank­keet voi­daan jul­kis­taa in­ter­net-si­vuil­la. Kir­joi­ta tä­hän sel­lai­nen ku­vaus hank­kees­ta, joka ei si­säl­lä yri­tys­sa­lai­suuk­sia ja on si­ten mah­dol­lis­ta jul­kais­ta.

Pa­kol­li­set täy­tet­tä­vät ken­tät on mer­kit­ty pu­nai­sel­la täh­del­lä, ja Tool­ti­pit an­ta­vat oh­jei­ta ken­tän täyt­tä­mi­seen. (Kat­so Yleis­tä Hyr­rän käy­tös­tä).

Lo­mak­keen tie­dot tal­len­tu­vat siir­ty­es­sä­si seu­raa­val­le väli­leh­del­le Seu­raa­va-pai­nik­kees­ta. Sa­mal­la täy­tet­tä­väk­si avau­tuu Han­ke­suun­ni­tel­ma-väli­leh­ti.

Jos ha­lu­at tal­len­taa tie­dot ja jat­kaa ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä myö­hem­min, pai­na va­sem­mas­ta ylä­reu­nas­ta Tal­len­na.

Hyr­rä-oh­jeet Meri- ja kala­ta­lous­ra­has­tol­le 16.1.2017