1. Förbindelse

1.1. Miljöförbindelsens innehåll

En mil­jö­för­bin­del­se be­står av gårds- och skif­tes­spe­ci­fi­ka åt­gär­der för vil­ka be­ta­las mil­jö­er­sätt­ning. Vill­ko­ren för er­sätt­ning för mil­jö­för­bin­del­sens gårds- och skif­tes­spe­ci­fi­ka åt­gär­der be­skrivs i ka­pi­tel 4 och 5.

I mil­jö­för­bin­del­sen in­går ock­så en bas­ni­vå och mi­ni­mi­krav för vil­ka det inte di­rekt be­ta­las mil­jö-er­sätt­ning, men iakt­ta­gan­det av dem är ett krav för be­tal­ning­en av mil­jö­er­sätt­ning.

Mil­jö­för­bin­del­sens bas­ni­vå har fast­ställts se­pa­rat för var och en åt­gärd. Kra­ven för åt­gär­dens bas­ni­vå är i hu­vud­sak tvär­vill­kors­k­rav. Iakt­ta­gan­det av tvär­vill­kor ut­gör yt­ter­li­ga­re en egen se­pa­rat vill­kors­ni­vå. Kra­ven för de gårds- och skif­tes­spe­ci­fi­ka åt­gär­der­nas bas­ni­vå har för­teck­nats i bi­la­ga 3 till des­sa för­bin­del­se­vill­kor.

Mi­ni­mi­k­ra­ven in­be­gri­per mil­jö­för­bin­del­sens göds­lings­be­gräns­ning­ar och krav för för­va­ring och an­vänd­ning av växt­skydds­me­del som an­ges i ka­pi­tel 3.

Till iakt­ta­gan­det av mil­jö­för­bin­del­sen hör tvär­vill­kors­k­rav och krav på be­va­ran­de av jord­bruks­mar­ken. In­for­ma­tion om dem in­går i ka­pi­tel 2.

1.2. Att förbinda sig att följa systemet

En jord­bru­ka­re som upp­fyl­ler de all­män­na för­ut­sätt­ning­ar­na för in­gå­en­det av för­bin­del­se har år 2015 kun­nat in­gå mil­jö­för­bin­del­se. Un­der åren ef­ter det har en gäl­lan­de för­bin­del­se kun­nat över­fö­ras el­ler de­las i och med över­fö­ring av be­sitt­ning­en av bas­skif­ten.

Mil­jö­er­sätt­ning kan be­ta­las till en jord­bru­ka­re som upp­fyl­ler de vill­kor som klar­lagts här, för­ut­satt att han el­ler hon har in­gått mil­jö­för­bin­del­se år 2015 el­ler en för­bin­del­se har över­förts till ho­nom el­ler hen­ne el­ler han el­ler hon har an­sökt om över­fö­ring el­ler del­ning av en gäl­lan­de mil­jö­för­bin­del­se el­ekt­ro­niskt i Vi­put­jäns­ten el­ler läm­nat in mot­sva­ran­de skrift­li­ga an­sö­kan om för­bin­del­se med blan­kett 160 se­nast 15.6 2017 hos lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten i den kom­mun i vars verk­sam­hets­om­rå­de går­dens drift­scen­trum el­ler pro­duk­tions­bygg­nad finns.

Om går­den sak­nar drift­scen­trum el­ler pro­duk­tions­bygg­nad ska an­sö­kan in­läm­nas till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten i den kom­mun i vars om­rå­de mer­par­ten av går­dens åker­are­al lig­ger. En an­sö­kan som skick­ats per post an­ses vara in­läm­nad i tid om den är post­stämp­lad se­nast 15.6.2017 och ad­res­se­rad till den ovan nämn­da be­hö­ri­ga myn­dig­he­ten.

För­bin­del­se­pe­ri­o­den för en mil­jö­för­bin­del­se som in­gåtts 2015 bör­jar 1.5.2015 och slu­tar 30.4.2020. En över­förd el­ler de­lad för­bin­del­se upp­hör 30.4.2020.

Ef­ter för­bin­del­se­pe­ri­o­den kan för­bin­del­sen för­läng­as med ett år i ta­get.

1.3. Ändring av förbindelsen vid ändringar i lagstiftningen

För­bin­del­sen kan änd­ras för att be­ak­ta änd­ring­ar i lag­stift­ning­en som gäl­ler vill­ko­ren för den be­rör­da er­sätt­ning­en (Eu­ro­pa­par­la­men­tets och rå­dets för­ord­ning (EU) nr 1305/2013, ar­ti­kel 48).

Om er­sätt­nings­ta­ga­ren inte god­kän­ner änd­ring­en för­fal­ler för­bin­del­sen och en re­dan ut­be­tald er­sätt­ning åter­krävs inte.

1.4. Allmänna förutsättningar för att ingå förbindelse

Jord­bru­ka­ren och gårds­bruksen­he­ten

Med jord­bru­ka­re av­ses en fy­sisk el­ler ju­ri­disk per­son el­ler en grupp av fy­sis­ka el­ler ju­ri­dis­ka per­so­ner som id­kar jord­bruk el­ler träd­gårds­od­ling på en gårds­bruksen­het i Fin­land som är i per­so­nens el­ler grup­pens be­sitt­ning.

Med gårds­bruksen­het av­ses en så­dan pro­duk­tions­en­het som en jord­bru­ka­re le­der och som an­vänds för be­dri­van­de av jord­bruk samt bil­das av en el­ler fle­ra fas­tig­he­ter el­ler de­lar av fas­tig­he­ter el­ler av en el­ler fle­ra pro­duk­tions­bygg­na­der jäm­te mark och som är funk­tio­nellt och eko­no­miskt själv­stän­dig och för­val­tas som en hel­het på grund­val av ägan­de el­ler hyra.

Ak­tiv jord­bru­ka­re

Jord­bru­ka­ren ska vara ak­tiv jord­bru­ka­re som av­ses i ar­ti­kel 9.2–9.5 i för­ord­ning (EU) nr 1307/2013.

Som ak­tiv jord­bru­ka­re be­trak­tas all­tid en jord­bru­ka­re som det ka­len­der­år som fö­re­går an­sök­nings­året har be­vil­jats sam­man­lagt högst 5 000 euro i di­rekt­stöd, oav­sett vil­ken an­nan verk­sam­het jord­bru­ka­ren be­dri­ver. Som ak­tiv jord­bru­ka­re be­trak­tas inte så­da­na fy­sis­ka el­ler ju­ri­dis­ka per­so­ner el­ler grup­per av fy­sis­ka el­ler ju­ri­dis­ka per­so­ner som dri­ver flyg­plat­ser, till­han­da­hål­ler järn­vägs­tjäns­ter el­ler dri­ver vat­ten­verk, fas­tig­hets­fö­re­tag el­ler per­ma­nen­ta sport- och re­kre­a­tions­an­lägg­ning­ar och som dess­utom har fått över 5 000 euro i di­rekt­stöd det ka­len­der­år som fö­re­går an­sök­nings­året.

Are­al

För be­vil­jan­de av mil­jö­er­sätt­ning för­ut­sätts att jord­bru­ka­ren un­der hela för­bin­del­se­pe­ri­o­den i sin be­sitt­ning har minst 5 hek­tar åker­are­al som be­rät­ti­gar till er­sätt­ning och som om­fat­tas av för­bin­del­se el­ler minst 1 hek­tar åker­are­al som be­rät­ti­gar till er­sätt­ning och som om­fat­tas av för­bin­del­se och som år­li­gen an­vänds för od­ling av träd­gårds­väx­ter. Med åker­are­al av­ses are­al vars mar­kan­vänd­nings­slag är åker.

Ål­der

För god­kän­nan­de av för­bin­del­se som över­förs el­ler de­las 2017 för­ut­sätts att den fy­sis­ka per­son som är sö­kan­de el­ler att hans el­ler hen­nes make är minst 18 år den 31 de­cem­ber året in­nan för­bin­del­sen in­gås, dvs. den per­son som är sö­kan­de och in­går för­bin­del­sen år 2017, el­ler hans el­ler hen­nes make, ska vara född se­nast 31.12.1998. Med make av­ses sö­kan­dens make el­ler maka el­ler en per­son som le­ver med sö­kan­den un­der äk­ten­skaps­lik­nan­de för­hål­lan­den (in­komst­skat­te­la­gen (1535/1992) 7 § 3 mom.).

En för­bin­del­se av en per­son un­der 18 år kan dock god­kän­nas i det fall att per­so­nen id­kar jord­bruk som sam­äga­re till­sam­mans med för­äl­der el­ler om det finns and­ra sär­skil­da skäl att av­vi­ka från ål­der­s­kra­vet.

Om jord­bruk och träd­gårds­od­ling be­drivs av fle­ra jord­bru­ka­re el­ler i form av en sam­man­slut­ning, för­ut­sätts för be­vil­jan­de av er­sätt­ning att minst en jord­bru­ka­re, en med­lem i sam­man­slut­ning­en, en del­äga­re el­ler en bo­lags­man upp­fyl­ler ål­der­s­kra­vet.

Ål­der­s­kra­vet gäl­ler inte ett of­fent­li­grätts­ligt sam­fund, en för­e­ning, en stif­tel­se, en fäng­el­se­lä­gen­het el­ler en skollä­gen­het.

För­bin­del­se­vill­kor för mil­jö­er­sätt­ning 2015Med 2015- 2017 änd­ring­ar30.3.2017