2. Eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuminen

Si­tou­muk­sen ja mak­sun ha­ke­mi­nen

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen si­tou­mus­ta ja mak­sua vuo­del­le 2019 ha­e­taan säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa 31.1.2019 men­nes­sä. Si­tou­mus­ta ja mak­sua on mah­dol­lis­ta ha­kea myös pa­pe­ri­lo­mak­keel­la, jol­loin lo­ma­ke 472 on toi­mi­tet­ta­va kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le. Sika- ja sii­pi­kar­ja­ti­lat il­moit­ta­vat si­tou­mus­ta ha­kies­saan 31.1.2019 men­nes­sä ha­e­tun eläin­mää­rän, jota ei ole enää mah­dol­li­suus ko­rot­taa eläin­mää­rä­il­moi­tuk­ses­sa, vaik­ka vuo­den 2019 to­teu­tu­nut eläin­mää­rä oli­si suu­rem­pi.

Eläin­mää­rä­il­moi­tus

Kor­vauk­sen­ha­ki­jan on il­moi­tet­ta­va kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le sika- ja sii­pi­kar­ja­ti­lo­jen vuo­den 2019 to­teu­tu­neet eläin­mää­rät 17.2.2020 men­nes­sä eläin­mää­rä­il­moi­tuk­sel­la Vipu-pal­ve­lus­sa tai lo­mak­keel­la 461. Nämä il­moi­te­tut eläin­mää­rät ovat lo­pul­li­sen kor­vauk­sen las­ken­nan pe­rus­tee­na kui­ten­kin si­ten, että kor­vaus mak­se­taan kor­kein­taan sen eläin­mää­rän mu­kaan, mitä ha­ki­ja on il­moit­ta­nut si­tou­muk­sen ha­ke­mi­sen yh­tey­des­sä. Lue li­sää lu­vus­ta 10.

Nau­ta-, lam­mas- ja vuo­hi­ti­lo­jen eläin­mää­rät hal­lin­to saa suo­raan eläin­re­kis­te­reis­tä.

Ha­ke­muk­sen myö­häs­ty­mi­nen

Jos ha­ke­mus on jä­tet­ty vii­mei­sen haku­päi­vän jäl­keen, mak­sua vä­hen­ne­tään 1 % jo­kais­ta myö­häs­ty­nyt­tä työ­päi­vää koh­den. Työ­päi­väl­lä tar­koi­te­taan arki­päi­viä lu­kuun ot­ta­mat­ta lau­an­tai­ta. Ha­ke­mus hy­lä­tään ko­ko­naan, jos ha­ke­mus myö­häs­tyy yli 25 ka­len­te­ri­päi­vää. Ka­len­te­ri­päi­viin lu­e­taan mu­kaan sekä arki- että pyhä­päi­vät. Ha­ke­muk­sel­la tar­koi­te­taan si­tou­muk­sen haun ja mak­sun (lo­ma­ke 472) li­säk­si myös sika- ja sii­pi­kar­ja­ti­lo­ja kos­ke­vaa eläin­mää­rä­il­moi­tus­ta (461). Sii­pi­kar­jan teu­ras­erä­ra­port­tien myö­häs­sä jät­tä­mi­nen ei ai­heu­ta myö­häs­ty­mis­seu­raa­muk­sia mut­ta kor­vaus­ta ei mak­se­ta en­nen kuin ra­por­tit on toi­mi­tet­tu.

Vil­je­li­jä ja maa­tila

Vil­je­li­jäl­lä tar­koi­te­taan luon­nol­lis­ta hen­ki­löä, oi­keus­hen­ki­löä tai luon­nol­lis­ten hen­ki­löi­den tai oi­keus­hen­ki­löi­den muo­dos­ta­maa ryh­mää, joka omis­taa maa­ti­lan tai hal­lit­see maa­ti­laa ja joka har­joit­taa maa­ta­lous­toi­min­taa. Vil­je­li­jän maa­ti­lal­la on ol­ta­va vi­ran­o­mai­sen an­ta­ma maa­seu­tu­elin­kei­no­re­kis­te­rin tila­tun­nus (til­tu). Maa­ti­lal­la tar­koi­te­taan kaik­kia vil­je­li­jän joh­ta­mia, sa­man jä­sen­val­ti­on alu­eel­la si­jait­se­via maa­ta­lous­toi­min­taan käy­tet­tä­viä yk­si­köi­tä. Vil­je­li­jän on ol­ta­va ak­tii­vi­vil­je­li­jä.

Ha­ki­jan ikä

Si­tou­muk­sen hy­väk­sy­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että ha­ki­ja­na ole­va luon­nol­li­nen hen­ki­lö tai hä­nen puo­li­son­sa on si­tou­muk­sen an­ta­mis­ta edel­tä­vän vuo­den jou­lu­kuun 31 päi­vä­nä vä­hin­tään 18-vuo­ti­as eli vuon­na 2019 si­tou­tu­van ha­ki­jan tai hä­nen puo­li­son­sa tu­lee olla syn­ty­nyt vii­meis­tään 31.12.2000. Puo­li­sol­la tar­koi­te­taan ha­ki­jan avio­puo­li­soa tai tä­män kans­sa avio­lii­ton­o­mai­sis­sa olo­suh­teis­sa elä­vää hen­ki­löä. Avio­lii­ton­o­mai­sil­la olo­suh­teil­la tar­koi­te­taan yh­tei­ses­sä ta­lou­des­sa avio­liit­toa sol­mi­mat­ta jat­ku­vas­ti elä­nei­tä hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat ai­kai­sem­min ol­leet kes­ke­nään avio­lii­tos­sa tai joil­la on tai on ol­lut yh­tei­nen lap­si.

Alle 18-vuo­ti­aan an­ta­ma si­tou­mus voi­daan kui­ten­kin hy­väk­syä sii­nä ta­pauk­ses­sa, jos ha­ki­ja on sol­mi­nut avio­lii­ton, hen­ki­lö har­joit­taa maa­ta­lout­ta yh­teis­o­mis­ta­ja­na yh­des­sä van­hem­pan­sa kans­sa tai ikää kos­ke­vas­ta vaa­ti­muk­ses­ta poik­ke­a­mi­seen on mui­ta eri­tyi­siä syi­tä.

Jos maa- ja puu­tar­ha­ta­lout­ta har­joi­te­taan use­am­man vil­je­li­jän toi­mes­ta tai yh­tei­sö­muo­dos­sa, kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että vä­hin­tään yksi vil­je­li­jä, yh­tei­sön jä­sen, osa­kas tai yh­ti­ö­mies täyt­tää ikää kos­ke­van vaa­ti­muk­sen.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019