10. Eläinten hyvinvointikorvauksen määräytyminen ja maksaminen

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan eläin­ryh­mit­täin las­ket­tu­jen eläin­yk­si­köi­den pe­rus­teel­la (tau­luk­ko 3 ja Lii­te 1.).

Nau­dat, lam­paat ja vuo­het 

Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan nau­ta-, lam­mas- ja vuo­hi­ti­loil­le toi­men­pide­koh­tai­ses­ti eläin­re­kis­te­reis­tä ker­ty­vien tuki­kel­poi­suus­päi­vien pe­rus­teel­la las­ket­ta­van kes­ki­mää­räi­sen eläin­ryh­mit­täi­sen eläin­mää­rän pe­rus­teel­la.

Siat

Si­tou­muk­sen ha­ke­mi­sen yh­tey­des­sä vil­je­li­jä il­moit­taa si­ko­jen ar­vi­oi­dut eläin­mää­rät. Si­ko­jen eläin­yk­sik­kö­jen mää­rää las­ket­ta­es­sa jä­te­tään kes­ki­mää­räis­ten eläin­yk­sik­kö­mää­rien las­ken­nas­ta pois ne kak­si kuu­kaut­ta, jol­loin eläin­ryh­män eläin­mää­rä on ol­lut pie­nin.

Sika­ti­loil­la eläin­ryh­mi­nä käy­te­tään sika­re­kis­te­rin mu­kai­sia ryh­miä: por­sas (0–3 kk), liha­sika (yli 3– alle 8 kk), nuo­ri sii­tos­sika (yli 3– alle 8 kk), emak­ko (väh. 8 kk), kar­ju (väh. 8 kk).

To­teu­tu­neet eläin­mää­rät on il­moi­tet­ta­va eläin­mää­rä­il­moi­tuk­ses­sa 17.2.2020 men­nes­sä Vipu-pal­ve­lus­sa tai lo­mak­keel­la 461.

Kor­vaus mak­se­taan kui­ten­kin kor­kein­taan si­tou­muk­sen ha­ke­mi­sen yh­tey­des­sä il­moi­te­tun eläin­mää­rän mu­kaan.

Sii­pi­kar­ja

Si­tou­muk­sen ha­ke­mi­sen yh­tey­des­sä vil­je­li­jä il­moit­taa sii­pi­kar­jan ar­vi­oi­dut eläin­mää­rät. Eläin­yk­sik­kö­jen mää­rän las­ken­nas­sa käy­te­tään pi­de­tyn eläin­kir­jan­pi­don mu­kais­ta kun­kin ka­len­te­ri­kuu­kau­den en­sim­mäi­sen päi­vän to­del­lis­ta eläin­ryh­mit­täis­tä mää­rää. Broi­le­rei­den las­ken­nas­sa käy­te­tään kui­ten­kin kun­kin ka­len­te­ri­kuu­kau­den en­sim­mäi­sen ja vii­den­nen päi­vän vä­lis­tä kor­kein­ta vä­hin­tään yh­den vuo­ro­kau­den ajan pi­det­tyä to­del­lis­ta eläin­mää­rää. Mää­rää las­ket­ta­es­sa jä­te­tään kes­ki­mää­räis­ten eläin­yk­sik­kö­mää­rien las­ken­nas­ta pois ne nel­jä kuu­kaut­ta, jol­loin eläin­ryh­män eläin­mää­rä on ol­lut pie­nin.

Teu­ras­te­tun sii­pi­kar­jan eläin­mää­rän las­ken­ta ku­va­taan sii­hen liit­ty­väs­sä toi­men­pi­tees­sä 4.2. kap­pa­lees­sa 18.

Sii­pi­kar­jal­la eläin­ryh­mät ovat: broi­le­rit, mu­ni­vat ka­nat (ei poi­kas­tuo­tan­to), kalk­ku­nat, teu­ras­te­tut broi­le­rit ja teu­ras­te­tut kalk­ku­nat.

To­teu­tu­neet eläin­mää­rät on il­moi­tet­ta­va eläin­mää­rä­il­moi­tuk­ses­sa 17.2.2020 men­nes­sä Vipu-pal­ve­lus­sa tai lo­mak­keel­la 461.

Kor­vaus mak­se­taan kui­ten­kin kor­kein­taan si­tou­muk­sen ha­ke­mi­sen yh­tey­des­sä il­moi­te­tun eläin­mää­rän mu­kaan.

Kor­vauk­sen mää­rä

Kor­vaus las­ke­taan tau­lu­kos­sa 2 ole­vien toi­men­pi­tei­den euro­mää­rien ja tau­lu­kos­sa 3 esi­tet­ty­jen eläin­yk­sik­kö­ker­toi­mien pe­rus­teel­la. Vuo­den 2019 hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan kah­des­sa eräs­sä. Vil­je­li­jäl­le mak­set­ta­van hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen mää­rän si­tou­mus­vuo­del­ta on ol­ta­va vä­hin­tään 100 eu­roa, jot­ta kor­vaus voi­daan mak­saa.

Tau­luk­ko 3. Eläin­yk­sik­kö­ker­toi­met

Kor­vauk­sen mak­sun toi­men­pide­koh­tai­nen eläin­yk­sik­kö­mää­rä las­ke­taan ai­no­as­taan toi­men­pi­tee­seen kuu­lu­vis­ta eläi­mis­tä. Vä­him­mäis­e­läin­mää­rän täyt­ty­mis­tä ei tar­kas­tel­la toi­men­pi­teit­täin.

Esi­merk­ki: Mai­to­ti­lal­la on 70 leh­mää ja nuor­kar­jaa, kes­ki­mää­rin 100 ey. Tila kas­vat­taa itse vain uu­dis­tuk­seen tar­vit­ta­vat leh­mä­va­si­kat 25 kpl ja muut va­si­kat me­ne­vät vä­li­tyk­seen. Nau­ta­re­kis­te­rin mu­kaan ti­lal­la on si­tou­mus­vuo­den ai­ka­na kes­ki­mää­rin 15 kpl alle 6 kuu­kau­den ikäi­siä va­si­koi­ta. Näis­tä ker­tyy 0,4 ey x 15 kpl = 6 eläin­yk­sik­köä. Tila on va­lin­nut toi­men­pi­teen 1.2a (va­si­koi­den pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen). Ti­lal­le mak­se­taan toi­men­pi­tees­tä kor­vaus­ta 6 ey x 439 €/ey = 2634 €.

Jos tila va­lit­see toi­men­pi­teen 1.4b (Nau­to­jen pit­kä­ai­kai­sem­pi lai­dun­nus lai­dun­kau­del­la), joka kos­kee vä­hin­tään 6 kuu­kau­den ikäi­siä nau­to­ja, ti­lal­le mak­se­taan hy­vin­voin­ti­kor­vaus­ta 94 ey x 24 €/ey = 2256 €.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019