4. Eläinsuojelulainsäädännön vähimmäistaso eläinten hyvinvointikorvauksessa

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vaus­ta mak­se­taan vain eläin­suo­je­lu­lain­sää­dän­nön ylit­tä­vil­le toi­mil­le. Sen täh­den eläin­suo­je­lu­sää­dök­set ovat kun­kin toi­men­pi­teen poh­ja­ta­so­na, joi­den nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen on va­ka­vam­pi puu­te kuin vain eläin­suo­je­lu­lain­sää­dän­nön ylit­tä­vän osan eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen tuki­eh­don puu­te.

Mak­set­ta­vaa tu­kea vä­hen­ne­tään enem­män, jos tuki­eh­to­jen li­säk­si toi­men­pi­teen pe­rus­tee­na ole­vaa eläin­suo­je­lu­lain­sää­dän­nön vä­him­mäis­ta­soa ei ole nou­da­tet­tu. Vä­him­mäis­ta­so­jen sää­dök­set on ker­rot­tu ko­ko­nai­suu­des­saan liit­tees­sä 2 ja nii­hin on viit­tauk­set si­tou­mus­eh­dois­sa jo­kai­sen toi­men­pi­teen koh­dal­la.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019