5. Sitoumukseen vaadittavat vähimmäiseläinmäärät

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­sen ha­ki­jal­la on ol­ta­va hal­lin­nas­saan kes­ki­mää­rin vuo­den ai­ka­na vä­hin­tään tau­lu­kon 1 mu­kai­nen eläin­mää­rä si­tou­muk­seen oi­keut­ta­vaa eläin­la­jia. Si­tou­muk­seen kuu­lu­van eläin­la­jin eläi­miä tu­lee olla hal­lin­nas­sa joka päi­vä, pois lu­kien tuo­tan­to­suun­taan kuu­lu­vat tuo­tan­to­tauot. Eläin­yk­si­köi­den las­ken­taa ku­va­taan eläin­la­jeit­tain kap­pa­lees­sa 10.

Tau­luk­ko 1. Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vaus­si­tou­muk­sen vä­him­mäis­e­läin­mää­rät

Va­lit­tu­jen toi­men­pi­tei­den si­tou­mus­eh­to­jen to­teut­ta­mi­nen on aloi­tet­ta­va 1.1.2019. Vil­je­li­jäl­tä ei edel­ly­te­tä tie­tyn vä­him­mäis­pel­to­alan tai muun alan hal­lin­taa. Si­tou­mus kos­kee kaik­kia ha­ki­jan tila­tun­nuk­sel­la ole­via va­li­tun eläin­la­jin eläi­miä. Lam­pai­den ja vuo­hien va­li­tu­ja toi­men­pi­tei­tä on nou­da­tet­ta­va eläin­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta sekä lam­pail­la että vuo­hil­la, mi­kä­li ti­lal­la on mo­lem­pia eläin­la­je­ja.

Tuki­ha­ke­muk­sen eläin­ten on ol­ta­va re­kis­te­röi­tyi­nä sen tila­tun­nuk­sen hal­lin­taan, jota vil­je­li­jä käyt­tää kor­vaus­ta ha­kies­saan, ei asi­a­kas­tun­nuk­sen tai vil­je­li­jäl­lä mah­dol­li­ses­ti ole­van toi­sen tila­tun­nuk­sen hal­lin­taan. Asi­a­kas­tun­nuk­sen tai vää­rän tila­tun­nuk­sen hal­lin­nas­sa ole­vis­ta eläi­mis­tä ei myön­ne­tä tu­kea.

Mi­kä­li toi­men­pi­det­tä ei voi to­teut­taa kai­kis­sa ra­ken­nuk­sis­sa, jois­sa toi­men­pi­tee­seen kuu­lu­via eläi­miä on, sitä ei voi va­li­ta. Va­li­tun toi­men­pi­teen eh­to­ja on to­teu­tet­ta­va myös ha­ki­jan tila­tun­nuk­sel­la ole­vil­la ti­lan ulko­puo­lel­le si­joi­te­tuil­la eläi­mil­lä.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019