7. Tilakohtaisten toimenpiteiden valinta

Jo­kai­sen eläin­la­jin toi­men­pi­tei­den va­lin­nas­sa on ra­joi­tuk­sia. Ra­joi­tuk­set on mai­nit­tu eläin­la­jin toi­men­pi­tei­den koh­dal­la kap­pa­leis­sa 15-18. Mi­kä­li ti­lal­la on tai ti­lal­le tu­lee luon­non­mu­kai­sen koti­e­läin­tuo­tan­non si­tou­mus, sii­tä ai­heu­tuu myös ra­joi­tuk­sia toi­men­pi­tei­den va­lin­taan.

Vil­je­li­jä voi va­li­ta ha­lu­a­man­sa mää­rän toi­men­pi­tei­tä si­tou­muk­sen koh­tee­na ole­val­le eläin­la­jil­le mi­kä­li toi­men­pide so­vel­tuu maa­ti­lan tuo­tan­to­ra­ken­tee­seen sekä sen tek­ni­siin jär­jes­te­lyi­hin.

Vil­je­li­jä voi si­tou­tua nou­dat­ta­maan toi­men­pi­tei­tä yh­den tai use­an eläin­la­jin osal­ta.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019