15. Tilakohtaiset toimenpiteet nautatilalle

1.1. Nau­to­jen ruo­kin­ta ja hoi­to

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va kai­kil­la ti­lan hal­lin­nas­sa ole­vil­la nau­doil­la. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan kai­kis­ta ti­lan hal­lin­nas­sa ole­vis­ta nau­dois­ta.

Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät liit­tees­tä 2.

Toi­men­pi­tees­sä vaa­di­taan seu­raa­vat kir­jal­li­set suun­ni­tel­mat:

Ruo­kin­ta­suun­ni­tel­ma

Nau­to­jen ruo­kin­nas­sa on ol­ta­va kir­jal­li­nen las­kel­miin pe­rus­tu­va eläin­ryh­mä­koh­tai­nen voi­mas­sa ole­va ja kar­ke­a­re­hun rehu­a­na­lyy­siin (pois lu­kien lai­dun ja olki) pe­rus­tu­va ruo­kin­ta­suun­ni­tel­ma, jos­sa on huo­mi­oi­tu eläin­ten kas­vu, tuo­tos­taso tai tuo­tan­to­vai­he. Eläi­mel­le so­pi­vaa ra­vit­se­mus­ta voi­daan seu­ra­ta kun­to­luo­kan avul­la.Vä­hin­tään yh­den kuu­kau­den ikäi­set va­si­kat on huo­mi­oi­ta­va oma­na koh­ta­naan nau­to­jen ruo­kin­ta­suun­ni­tel­mas­sa.

Lyp­sy­leh­mä­ti­loil­la ruo­kin­ta­suun­ni­tel­mas­sa on otet­ta­va huo­mi­oon myös eläi­men tuo­tos (mi­tat­ta­va kar­jan mai­to­mää­rät sään­nöl­li­ses­ti) eli ti­lan tu­lee teh­dä tuo­tos­seu­ran­taa.

Liha­nau­doil­le on ol­ta­va eläin­ryh­mit­täi­nen ruo­kin­ta­suun­ni­tel­ma, jos­sa on huo­mi­oi­tu tuo­tan­to­kau­den vai­he (ra­vin­to­aine­tar­ve ja päi­vä­kas­vu).

Suun­ni­tel­ma toi­min­ta­häi­ri­öi­den va­ral­ta

Nau­ta­ti­lal­la on ol­ta­va toi­min­ta­häi­ri­öi­den va­ral­ta kir­jal­li­nen ajan ta­sal­la pi­det­tä­vä suun­ni­tel­ma, jos­sa mää­ri­tel­lään ne toi­men­pi­teet, joi­hin ryh­dy­tään säh­kö- tai vesi­kat­kok­sen ai­ka­na. Jos pito­pai­kas­sa on ruo­kin­ta-, juot­to-, lyp­sy- tai muu vas­taa­va jär­jes­tel­mä, jos­ta eläin­ten hy­vin­voin­ti on riip­pu­vai­nen, suun­ni­tel­maan on si­säl­lyt­tä­vä myös ku­vaus toi­men­pi­teis­tä, joi­hin ryh­dy­tään lait­teis­ton toi­min­ta­häi­ri­ön ai­ka­na.

Ruo­kin­ta ja juot­to

Kai­kil­la nau­doil­la on ol­ta­va jat­ku­vas­ti riit­tä­väs­ti hyvä­laa­tuis­ta vet­tä. Li­säk­si on nou­da­tet­ta­va hy­vää rehu- ja ruo­kin­ta­hy­gie­ni­aa. Ruo­kin­ta on to­teu­tet­ta­va niin, että re­hus­sa ei ole epä­puh­tauk­sia.

Hoi­to

Nau­to­ja on pi­det­tä­vä puh­tai­na. Eri suku­puol­ta ole­via yli kah­dek­san kuu­kau­den ikäi­siä nau­to­ja, lu­kuun ot­ta­mat­ta här­kiä ja sii­tos­son­ne­ja, ei saa pi­tää sa­mas­sa kar­si­nas­sa, ja­loit­te­lu­tar­has­sa tai lai­tu­mel­la. Enin­tään 10 kuu­kau­den ikäi­siä eri suku­puol­ta ole­via Ylä­maan­kar­ja-ro­tui­sia nau­to­ja saa pi­tää sa­mas­sa kar­si­nas­sa, ja­loit­te­lu­tar­has­sa tai lai­tu­mel­la. Lihanau­to­ja ei saa pi­tää kyt­ket­ty­nä ell­ei ti­la­päi­nen, pe­rus­tel­tu ja hy­väk­syt­tä­vä syy sitä edel­ly­tä. Hy­väk­syt­tä­viä syi­tä ovat esi­mer­kik­si sie­men­nys ja eläin­lää­kä­rin tai sork­ka­hoi­ta­jan hoi­to­käyn­ti.

Vara­voi­ma

Kyl­mä­pi­ha­tos­sa juo­ma-as­ti­oi­den tai juot­to­lait­tei­den on ol­ta­va läm­mi­tet­tä­viä ja tä­hän on ol­ta­va myös vara­jär­jes­tel­mä.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat suun­ni­tel­mien ja rehu­a­na­lyy­sien kus­tan­nuk­set.

 1.2. Va­si­koi­den pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­sen toi­men­pi­teet

Emo­leh­mä­tila ei voi va­li­ta toi­men­pi­det­tä 1.2a tai 1.2b.

Tila voi va­li­ta seu­raa­vis­ta toi­men­pi­teis­tä vain yh­den.

Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät liit­tees­tä 2.

1.2 a Va­si­koi­den pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen I (pin­ta-ala­vaa­ti­muk­sil­la)

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va kai­kil­la ti­lan alle 6 kuu­kau­den ikäi­sil­lä nau­doil­la. Emo­leh­mä­ti­lat ei­vät voi va­li­ta tätä toi­men­pi­det­tä. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan ti­lan kai­kis­ta alle 6 kk ikäi­sis­tä va­si­kois­ta.

Ryh­mä­kar­si­na

Vä­hin­tään kuu­kau­den ikäi­siä va­si­koi­ta on pi­det­tä­vä ryh­mä­kar­si­nois­sa, jos ryh­mäs­tä erot­ta­mi­seen ei ole eläin­lää­ke­tie­teel­lis­tä tai eläin­ten viha­mie­li­seen käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­vää syy­tä. Ryh­mäs­tä ero­te­tun va­si­kan on säi­ly­tet­tä­vä näkö­yh­teys mui­hin nau­toi­hin. Va­sik­ka on si­joi­tet­ta­va ta­kai­sin ryh­mä­kar­si­naan, kun ryh­mäs­tä erot­ta­mi­seen ei enää ole syy­tä.

Jos va­si­kat ja leh­mät ovat sa­mas­sa kar­si­nas­sa, va­si­koi­den omas­sa käy­tös­sä tu­lee olla tau­lu­kon mu­kai­set alat (esim. ai­dat­tu va­sik­ka­pii­lo, jon­ne leh­mät ei­vät pää­se).

Va­si­koi­den ryh­mä­kar­si­nan pin­ta-ala­vaa­ti­muk­set on esi­tet­ty tau­lu­kos­sa 4.

Tau­luk­ko 4. Va­si­koi­den ryh­mä­kar­si­nan pin­ta-ala­vaa­ti­muk­set

Ryh­mä­kar­si­nas­sa ma­kuu­a­lu­een on ol­ta­va kiin­te­ä­poh­jai­nen, hy­vin kui­vi­tet­tu ja peh­meä.

Hoi­to

Jos va­sik­ka nu­pou­te­taan, sar­ven ai­heen tu­ho­a­mi­sen saa am­ma­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö teh­dä ai­no­as­taan käyt­tä­mäl­lä asi­an­mu­kais­ta rau­hoi­tus­ta, puu­du­tus­ta ja ki­vun­lie­vi­tys­tä, jon­ka eläin­lää­kä­ri an­taa nu­pou­tuk­sen yh­tey­des­sä.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat kui­vik­keet, lisä­työ ja eläin­lää­kä­rin palk­ki­ot.

1.2 b Va­si­koi­den pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen II (il­man pin­ta-ala­vaa­ti­mus­ta)

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va kai­kil­la ti­lan alle 6 kuu­kau­den ikäi­sil­lä nau­doil­la. Emo­leh­mä­ti­lat ei­vät voi va­li­ta tätä toi­men­pi­det­tä. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan ti­lan kai­kis­ta alle 6 kk ikäi­sis­tä va­si­kois­ta. Ti­lan on kui­ten­kin nou­da­tet­ta­va pe­rus­lain­sää­dän­nön ryh­mä­kar­si­nan tila­vaa­ti­muk­sia (1,5 -1,8 m2 / va­sik­ka). Tar­kis­ta tila­vaa­ti­mus liit­tees­tä 2.

Ryh­mä­kar­si­na

Vä­hin­tään kuu­kau­den ikäi­siä va­si­koi­ta on pi­det­tä­vä ryh­mä­kar­si­nois­sa, jos ryh­mäs­tä erot­ta­mi­seen ei ole eläin­lää­ke­tie­teel­lis­tä tai eläin­ten viha­mie­li­seen käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­vää syy­tä. Ryh­mäs­tä ero­te­tun va­si­kan on säi­ly­tet­tä­vä näkö­yh­teys mui­hin nau­toi­hin. Va­sik­ka on si­joi­tet­ta­va ta­kai­sin ryh­mä­kar­si­naan, kun ryh­mäs­tä erot­ta­mi­seen ei enää ole syy­tä.

Ryh­mä­kar­si­nas­sa ma­kuu­a­lu­een on ol­ta­va kiin­te­ä­poh­jai­nen, hy­vin kui­vi­tet­tu ja peh­meä.

Hoi­to

Jos va­sik­ka nu­pou­te­taan, sar­ven ai­heen tu­ho­a­mi­sen saa teh­dä ai­no­as­taan käyt­tä­mäl­lä asi­an­mu­kais­ta rau­hoi­tus­ta, puu­du­tus­ta ja ki­vun­lie­vi­tys­tä, jon­ka eläin­lää­kä­ri an­taa nu­pou­tuk­sen yh­tey­des­sä.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat kui­vik­keet, lisä­työ, tu­lon­me­ne­tyk­set eläin­mää­rää vä­hen­net­tä­es­sä sekä eläin­lää­kä­rin palk­ki­ot.

1.2 c Emo­leh­mä­ti­lo­jen va­si­koi­den pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va emo­leh­mä­ti­lan kai­kil­la alle 6 kuu­kau­den ikäi­sil­lä va­si­koil­la. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan ti­lan kai­kis­ta alle 6 kk ikäi­sis­tä va­si­kois­ta.

Ryh­mä­kar­si­na

Emol­la ja va­si­kal­la on ol­ta­va käy­tet­tä­vis­sä yh­teen­sä vä­hin­tään 10 m2 ryh­mä­kar­si­nas­sa vie­roi­tuk­seen saak­ka. Pin­ta-alaan voi si­säl­tyä lan­ta­käy­tä­vä, va­sik­ka­pii­lo ja emo­jen ma­kuu­par­ret.

Ma­kuu­par­si­pi­ha­tos­sa va­si­koi­den käy­tet­tä­vis­sä on ol­ta­va ma­kuu­paik­ko­ja niin pal­jon, että va­si­kat ei­vät jou­du ma­kaa­man lan­ta­käy­tä­väl­lä tai emo­jen kans­sa sa­mois­sa par­sis­sa.

Va­si­koi­den ma­kuu­a­lu­een ja mah­dol­li­sen va­sik­ka­pii­lon on ol­ta­va kiin­te­ä­poh­jai­nen, hy­vin kui­vi­tet­tu ja peh­meä. Lai­tu­mel­la olo­ai­ka­na, kun emo ja va­sik­ka lai­dun­ta­vat, ma­kuu­a­lu­et­ta kos­ke­vat vaa­ti­muk­set ei­vät ole käy­tös­sä.

Jos tä­män toi­men­pi­teen va­lin­neel­la emo­leh­mä­ti­lal­la on myös mui­ta kuin emo­leh­mien va­si­koi­ta, nii­den osal­ta on nou­da­tet­ta­va toi­men­pi­teen 1.2b eh­to­ja.

Esi­merk­ki: Emol­la ja va­si­kal­la on ol­ta­va käy­tet­tä­vis­sä yh­teen­sä vä­hin­tään 10 m2 . Sa­mas­sa kar­si­nas­sa on hie­ho­ja. Myös hie­hoil­la on ol­ta­va vä­hin­tään  10 m2 / eläin tai oma ero­tet­tu tila.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat kui­vik­keet, tu­lon­me­ne­tyk­set eläin­mää­rää vä­hen­net­tä­es­sä ja lisä­työ.

1.3 Nau­to­jen pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen

Nau­to­jen pito-olo­suh­tei­siin liit­ty­viä toi­men­pi­tei­tä ei voi va­li­ta tila, jol­la on vain läpi vuo­den ul­ko­na kas­va­tet­ta­via nau­to­ja (mää­ri­tel­mät, 26)

Vil­je­li­jä voi va­li­ta joko a- tai b- vaih­to­eh­don toi­men­pi­teen.

Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät liit­tees­tä 2.

1.3 a Vä­hin­tään 6 kuu­kau­den ikäis­ten nau­to­jen pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va ti­lan kai­kil­la vä­hin­tään 6 kuu­kau­den ikäi­sil­lä nau­doil­la. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan ti­lan kai­kis­ta vä­hin­tään 6 kk ikäi­sis­tä nau­dois­ta.

Jo­kai­sel­le nau­dal­le on ol­ta­va kiin­te­ä­poh­jai­nen, hy­vin kui­vi­tet­tu ja peh­meä ma­kuu­alue. Liha­nau­taa ei saa pi­tää kyt­ket­ty­nä, ell­ei ti­la­päi­nen, pe­rus­tel­tu ja hy­väk­syt­tä­vä syy sitä edel­ly­tä.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat kui­vik­keet ja lisä­työ.

1.3 b Vä­hin­tään 12 kuu­kau­den ikäis­ten uros­puo­lis­ten nau­to­jen pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va ti­lan kai­kil­la vä­hin­tään 12 kuu­kau­den ikäi­sil­lä uros­puo­li­sil­la nau­doil­la. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan ti­lan kai­kis­ta vä­hin­tään 12 kk ikäi­sis­tä uros­puo­li­sis­ta nau­dois­ta.

Ma­kuu­alue

Vä­hin­tään 12 kuu­kau­den ikäi­sil­lä uros­puo­li­sil­la nau­doil­la on ol­ta­va kiin­te­ä­poh­jai­nen, hy­vin kui­vi­tet­tu ja peh­meä ma­kuu­alue tai rako­lat­ti­a­kar­si­nois­sa ma­kuu­a­lu­eel­la on ma­kuu­mu­ka­vuu­den pa­ran­ta­mi­sek­si käy­tet­tä­vä rako­lat­ti­a­peh­mik­kei­tä, ku­mi­tet­tu­ja palk­ke­ja tai mui­ta vas­taa­via lat­ti­aa peh­men­tä­viä ra­ken­tei­ta. Peh­men­tä­vien ra­ken­tei­den kun­nos­ta on huo­leh­dit­ta­va ja nii­tä on tar­vit­ta­es­sa uu­sit­ta­va.

Tila­vaa­ti­mus

Ryh­mä­kar­si­nas­sa jo­kai­sel­la nau­dal­la on ol­ta­va ti­laa vä­hin­tään 4,5 ne­li­ö­met­riä läm­min­kas­vat­ta­mos­sa ja kyl­mä­kas­vat­ta­mos­sa vä­hin­tään 6,5 ne­li­ö­met­riä. Mi­kä­li eläi­met pää­se­vät va­paas­ti liik­ku­maan eri ra­ken­nus­ten vä­lil­lä, voi­daan alak­si las­kea ra­ken­nuk­sis­sa yh­teen­sä ole­va ka­tet­tu ala, ku­ten esi­mer­kik­si ruo­kin­ta- ja ma­kuu­hal­lin yh­tei­nen ala.

Ei kyt­ket­ty­nä

Uros­puo­lis­ta nau­taa ei saa pi­tää kyt­ket­ty­nä ell­ei ti­la­päi­nen, pe­rus­tel­tu ja hy­väk­syt­tä­vä (esim. hoi­to­toi­men­pide) syy sitä edel­ly­tä.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat kui­vik­keet, lisä­työ sekä tu­lon­me­ne­tyk­set kun eläin­mää­rää jou­du­taan vä­hen­tä­mään. Rako­lat­ti­a­kas­vat­ta­mois­sa kus­tan­nuk­sia ai­heu­tuu myös lat­ti­aa peh­men­tä­vien ra­ken­tei­den käy­tös­tä.

1.4 Nau­to­jen lai­dun­nus ja ja­loit­te­lu

Lai­dun­ta­mi­seen ja ja­loit­te­luun liit­ty­viä toi­men­pi­tei­tä ei voi va­li­ta tila, jol­la on

vain läpi vuo­den ul­ko­na kas­va­tet­ta­via nau­to­ja (mää­ri­tel­mät, 26) tai

si­tou­mus nau­to­ja kos­ke­vas­ta luon­non­mu­kai­ses­ta koti­e­läin­tuo­tan­nos­ta.

Vil­je­li­jä voi va­li­ta joko a- tai b- toi­men­pi­teen.

Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät liit­tees­tä 2.

1.4 a Nau­to­jen lai­dun­nus lai­dun­kau­del­la ja ja­loit­te­lu lai­dun­kau­den ulko­puo­lel­la

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va ti­lan kai­kil­la vä­hin­tään 6 kuu­kau­den ikäi­sil­lä nau­doil­la. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan ti­lan kai­kis­ta vä­hin­tään 6 kk ikäi­sis­tä nau­dois­ta.

Vä­hin­tään 6 kuu­kau­den ikäi­set nau­dat on pääs­tet­tä­vä lai­tu­mel­le vä­hin­tään 60 päi­vä­nä ajan­jak­so­na, joka al­kaa 1 päi­vä­nä tou­ko­kuu­ta ja päät­tyy 30 päi­vä­nä syys­kuu­ta. Son­nien lai­dun­nus voi­daan kor­va­ta ja­loit­te­lu­tar­hal­la. Nau­dat on pääs­tet­tä­vä ja­loit­te­le­maan ulos myös lai­dun­kau­den ulko­puo­lel­la sään sal­lies­sa vä­hin­tään kah­des­ti vii­kos­sa. Ja­loit­te­lu­tar­han pin­ta-alan on ol­ta­va vä­hin­tään 6 ne­li­ö­met­riä siel­lä pi­det­tä­vää nau­taa koh­den. Pin­ta-alan on ol­ta­va kui­ten­kin aina vä­hin­tään 50 ne­li­ö­met­riä.

Lai­dun­nuk­ses­ta ja ja­loit­te­lus­ta on pi­det­tä­vä kir­jaa, jos­ta il­me­nee, mit­kä eläin­ryh­mät ovat mil­loin­kin ol­leet ul­ko­na. Lai­dun­nus­ta ja ja­loit­te­lua voi­daan ra­joit­taa väli­ai­kai­ses­ti eläin­tau­ti­syis­tä. Näi­hin liit­ty­vis­tä tila­koh­tai­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta tu­lee ti­lal­la olla eläin­lää­kä­rin an­ta­ma lau­sun­to.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat lai­dun­ta­mi­seen ja ja­loit­te­luun liit­ty­vä lisä­työ.

1.4 b  Nau­to­jen pit­kä­ai­kai­sem­pi lai­dun­nus lai­dun­kau­del­la

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va ti­lan kai­kil­la vä­hin­tään 6 kuu­kau­den ikäi­sil­lä nau­doil­la son­ne­ja ja här­kiä lu­kuun ot­ta­mat­ta. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan ti­lan kai­kis­ta vä­hin­tään 6 kk ikäi­sis­tä naa­ras­puo­li­sis­ta nau­dois­ta.

Vä­hin­tään kuu­den kuu­kau­den ikäi­set nau­dat son­ne­ja ja här­kiä lu­kuun ot­ta­mat­ta on pääs­tet­tä­vä lai­tu­mel­le vä­hin­tään 90 päi­vä­nä ajan­jak­so­na, joka al­kaa 1 päi­vä­nä tou­ko­kuu­ta ja päät­tyy 30 päi­vä­nä syys­kuu­ta. Lai­dun­nuk­ses­ta on pi­det­tä­vä kir­jaa, jos­ta il­me­nee, mit­kä eläin­ryh­mät ovat mil­loin­kin ol­leet ul­ko­na.

Lai­dun­nus­ta voi­daan ra­joit­taa väli­ai­kai­ses­ti eläin­tau­ti­syis­tä. Näi­hin liit­ty­vis­tä tila­koh­tai­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta tu­lee ti­lal­la olla eläin­lää­kä­rin an­ta­ma lau­sun­to.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na on lai­dun­ta­mi­seen liit­ty­vä lisä­työ.

1.5 Sai­ras-, hoi­to- ja poi­ki­ma­kar­si­nat

Vil­je­li­jä voi va­li­ta joko a-, b- tai mo­lem­mat toi­men­pi­teet.

Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät liit­tees­tä 2.

Sai­ras tai va­hin­goit­tu­nut nau­ta on siir­ret­tä­vä sai­ras- ja hoi­to­kar­si­naan. Lyp­sy­leh­mät ja -hie­hot tu­lee siir­tää poi­ki­ma­kar­si­naan poi­ki­mi­sen lä­hes­ty­es­sä.

1.5 a Lyp­sy­leh­mien ja emo­leh­mien sai­ras-, hoi­to- ja poi­ki­ma­kar­si­nat

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va ti­lan kai­kil­la poi­ki­neil­la lyp­sy­leh­mil­lä ja emo­leh­mil­lä. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan ti­lan kai­kis­ta poi­ki­neis­ta lyp­sy­leh­mis­tä ja emo­leh­mis­tä.

Jo­kais­ta al­ka­vaa 20 leh­män ryh­mää koh­den on ol­ta­va vä­hin­tään yksi kiin­teä tai osis­ta koot­ta­vis­sa ole­va eril­li­nen kar­si­na tai muu vas­taa­va tila sai­ras­tu­nut­ta, hoi­det­ta­vaa tai poi­ki­vaa nau­taa var­ten. Ryh­mä- tai yk­si­lö­kar­si­nas­sa pin­ta-alan on ol­ta­va vä­hin­tään 11 m2 eläin­tä koh­den. Ryh­mä­kar­si­nas­sa eläin­ten eril­leen ai­taa­mi­seen on va­rau­dut­ta­va.

Esi­merk­ki: ti­lal­la on 70 lyp­sy­leh­mää, 40 kpl alle 12 kuu­kau­den ikäis­tä nau­taa (muut kuin alle 2 kuu­kau­den ikäi­set va­si­kat) ja 40 kpl vä­hin­tään 12 kuu­kau­den ikäis­tä nau­taa (muut kuin lyp­sy­leh­mät).
1) tila va­lit­see 1.5a-toi­men­pi­teen -> tar­vi­taan 4 x 11 m2 = 44 m2 kar­si­na­ti­laa.
2) tila va­lit­see sekä 1.5a että 1.5b-toi­men­pi­teen -> tar­vi­taan 44 m2 + 16 m2 = 60 m2.

Sai­ras-, hoi­to- ja poi­ki­ma­kar­si­nat on toi­men­pi­tees­sä 1.5a va­rus­tet­ta­va niin, että:
1) niis­sä on jat­ku­vas­ti ja riit­tä­väs­ti tar­jol­la hyvä­laa­tuis­ta vet­tä;
2) ma­kuu­a­lus­ta on kiin­te­ä­poh­jai­nen, hy­vin kui­vi­tet­tu ja peh­meä;
3) lyp­sy­leh­miä on mah­dol­lis­ta lyp­sää ko­neel­li­ses­ti.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat kui­vik­keet, lisä­työ ja tu­lon­me­ne­tyk­set eläin­mää­rää vä­hen­net­tä­es­sä.

1.5 b Nau­to­jen sai­ras-, hoi­to- ja poi­ki­ma­kar­si­nat

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va ti­lan kai­kil­la vä­hin­tään 2 kk ikäi­sil­lä nau­doil­la pois lu­kien poi­ki­neet lyp­sy­leh­mät ja emo­leh­mät. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan ti­lan kai­kis­ta vä­hin­tään 2 kk ikäi­sis­tä nau­dois­ta pois lu­kien poi­ki­neet lyp­sy­leh­mät ja emo­leh­mät.

Jo­kais­ta al­ka­vaa 50 nau­dan ryh­mää koh­ti on ol­ta­va vä­hin­tään yksi kiin­teä tai osis­ta koot­ta­vis­sa ole­va eril­li­nen kar­si­na tai muu vas­taa­va tila sai­ras­tu­nut­ta, hoi­det­ta­vaa tai poi­ki­vaa nau­taa var­ten. Ryh­mä- tai yk­si­lö­kar­si­nas­sa alle 12 kuu­kau­den ikäi­sil­lä nau­doil­la on ol­ta­va ti­laa vä­hin­tään 6 m2 eläin­tä koh­den ja yli 12 kuu­kau­den ikäi­sil­lä nau­doil­la ti­laa on ol­ta­va vä­hin­tään 10 m2 eläin­tä koh­den. Eläin­ten eril­leen ai­taa­mi­seen on va­rau­dut­ta­va ryh­mä­kar­si­na­ti­las­sa.

Esi­merk­ki: ti­lal­la on 70 lyp­sy­leh­mää, 40 kpl alle 12 kuu­kau­den ikäis­tä nau­taa (muut kuin alle 2 kuu­kau­den ikäi­set va­si­kat) ja 40 kpl vä­hin­tään 12 kuu­kau­den ikäis­tä nau­taa (muut kuin lyp­sy­leh­mät). Vaih­to­eh­dot:
1) tila va­lit­see 1.5b-toi­men­pi­teen -> tar­vi­taan 6 m2 + 10 m2 = 16 m2 kar­si­na­ti­laa. 2) tila va­lit­see sekä 1.5a että 1.5b-toi­men­pi­teen -> tar­vi­taan 44 m2 + 16 m2 = 60 m2.
Sai­ras-, hoi­to- ja poi­ki­ma­kar­si­nat on toi­men­pi­tees­sä 1.5b va­rus­tet­ta­va niin, että:
1) niis­sä on jat­ku­vas­ti ja riit­tä­väs­ti tar­jol­la hyvä­laa­tuis­ta vet­tä;
2) ma­kuu­a­lus­ta on kiin­te­ä­poh­jai­nen, hy­vin kui­vi­tet­tu ja peh­meä;
Yli kuu­den kuu­kau­den ikäi­set nau­dat voi­daan si­joit­taa rako­lat­ti­a­kar­si­naan, jos sii­nä on ma­kuu­a­lu­eel­la rako­lat­ti­a­peh­mik­kei­tä, ku­mi­tet­tu­ja palk­ke­ja tai mui­ta vas­taa­via lat­ti­aa peh­men­tä­viä ra­ken­tei­ta. Peh­men­tä­vien ra­ken­tei­den kun­nos­ta on huo­leh­dit­ta­va ja nii­tä on tar­vit­ta­es­sa uu­sit­ta­va.

Kar­si­noi­den alan las­ken­ta:
1. Las­ke­taan kar­si­noi­den mää­rä (1/al­ka­vaa 50 eläin­tä = 1/1-50, 2/51-100)
2. Las­ke­taan 10 m2 – kar­si­noi­den koko­nais­mää­rä (1/al­ka­va 50/yli 12 kk eläi­met)
3. Lo­put kar­si­nois­ta on 6 m2 – kar­si­noi­ta

Esi­merk­ki:
– Kor­kein­taan 50 kpl eri-ikäis­tä nau­taa (ei poi­ki­neet lyp­sy- ja emo­leh­mät) ->
yksi 10 m2 kar­si­na
– 45 kpl alle 12 kk nau­taa ja 45 kpl vä­hin­tään 12 kk nau­taa -> 2 kar­si­naa:
6 m2 + 10 m2 = 16 m2
– 35 kpl alle 12 kk nau­taa ja 55 kpl vä­hin­tään 12 kk nau­taa -> 2 kar­si­naa:
2 x 10 m2 = 20 m2
– 130 kpl alle 12 kk nau­taa ja 110 kpl vä­hin­tään 12 kk nau­taa -> 5 kar­si­naa:
2 x 6 m2 + 3 x 10 m2 = 42 m2
– 130 kpl alle 12 kk nau­taa ja 140 kpl vä­hin­tään 12 kk nau­taa -> 6 kar­si­naa:
3 x 6 m2 + 3 x 10 m2 = 48 m2

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat kui­vik­keet, lisä­työ ja tu­lon­me­ne­tyk­set eläin­mää­rää vä­hen­net­tä­es­sä.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019