8. Toimenpiteistä luopuminen

Vil­je­li­jän on luo­vut­ta­va va­lit­se­mas­taan toi­men­pi­tees­tä ja pa­lau­tet­ta­va sii­tä mak­set­tu hy­vin­voin­ti­kor­vaus, jos:

Jos vil­je­li­jä on va­lin­nut tuo­tan­to­suun­taan­sa so­pi­mat­to­man toi­men­pi­teen, toi­men­pi­tees­tä on luo­vut­ta­va si­tou­mus­kau­den ai­ka­na. Toi­men­pi­tees­tä luo­vut­ta­es­sa ei kor­vaus­ta mak­se­ta ja vil­je­li­jäl­le si­tou­mus­kau­del­ta mah­dol­li­ses­ti jo mak­set­tu kor­vaus pe­ri­tään ta­kai­sin.

Esi­merk­ki: Vil­je­li­jä on va­lin­nut toi­men­pi­teen 1.3b Vä­hin­tään 12 kuu­kau­den ikäis­ten uros­puo­lis­ten nau­to­jen pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen. Tila kui­ten­kin lait­taa son­ni­va­si­kat vä­li­tyk­seen ja luo­puu son­nien pi­dos­ta si­tou­mus­vuo­den ai­ka­na ja jat­kaa lyp­sy­leh­mien pi­toa. Tu­kea ei voi­da mak­saa toi­men­pi­tees­tä 1.3b.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019