11. Sitoumuksen siirtäminen ja sitoumuksesta luopuminen

Koko ti­lan hal­lin­nan siir­to ja si­tou­muk­sen siir­tä­mi­nen

Koko ti­lan hal­lin­nan siir­rol­la tar­koi­te­taan ti­lan­net­ta, jos­sa ti­lan kaik­ki eläi­met, omis­tuk­ses­sa ole­va pel­to­ala ja tuo­tan­to­ra­ken­nuk­set siir­ty­vät yh­del­le uu­del­le hal­ti­jal­le. Koko ti­lan hal­lin­nan siir­rot kan­nat­taa to­teut­taa aina, kun se on mah­dol­lis­ta, alku­vuon­na eli en­nen tuki­vuo­den en­sim­mäis­ten mak­su­jen al­ka­mis­ta. Jos luo­pu­ja ja jat­ka­ja ha­lu­a­vat, että eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan jat­ka­jal­le, hal­lin­nan siir­to on teh­tä­vä vii­meis­tään 31.8.2019. Hal­lin­nan siir­toa kos­ke­vat sel­vi­tyk­set sekä lo­ma­ke 156 Il­moi­tus koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­ta on toi­mi­tet­ta­va kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­ta, kui­ten­kin vii­meis­tään 20.9.2019, jos ha­ke­mus ha­lu­taan siir­tää jat­ka­jal­le.

Maa­ti­lo­jen yh­dis­tä­mi­sel­lä tar­koi­te­taan ti­lan­net­ta, jos­sa koko tila siir­tyy toi­sen ti­lan hal­tuun os­ton tai vuok­rauk­sen kaut­ta. Laa­je­ne­van ti­lan tila­tun­nus säi­lyy yleen­sä en­ti­sel­lään ja lo­pet­ta­van ti­lan tila­tun­nus pas­si­voi­daan käy­tös­tä. Maa­ti­lo­jen yh­dis­tä­mi­sel­lä voi­daan myös tar­koit­taa ti­lan­net­ta, jos­sa kak­si tai use­am­pi tila muo­dos­taa maa­ta­lou­den har­joit­ta­mis­ta var­ten esi­mer­kik­si maa­ta­lous­yh­ty­män.

Si­tou­mus voi­daan siir­tää koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­sa ti­lan jat­ka­jal­le. Täl­löin si­tou­muk­sen siir­toa on ha­et­ta­va 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa (lo­ma­ke 473) siir­ron koh­tee­na ole­van ti­lan omis­tus- tai hal­lin­ta­oi­keu­den siir­ty­mi­ses­tä. Ti­laa jat­ka­va vil­je­li­jä voi jat­kaa si­tou­mus­ta joko kaik­kien tai joi­den­kin toi­men­pi­tei­den osal­ta. Jos toi­men­pi­tei­tä ei jat­ke­ta, kor­vaus pe­ri­tään ta­kai­sin nii­den toi­men­pi­tei­den osal­ta, joi­ta ei jat­ke­ta.

 Si­tou­muk­ses­ta luo­pu­mi­nen

Si­tou­muk­ses­ta on mah­dol­lis­ta luo­pua, jos ti­lal­la on hy­väk­syt­ty yli­voi­mai­nen este tai poik­keuk­sel­li­nen olo­suh­de (kap­pa­le 12). Täl­löin kor­vaus voi­daan mak­saa ajan­jak­sol­ta, jol­la toi­men­pi­tei­tä on to­teu­tet­tu si­tou­mus­kau­den alus­ta yli­voi­mai­sen es­teen tai poik­keuk­sel­li­sen olo­suh­teen al­ka­mi­seen saak­ka.

Jos si­tou­muk­ses­ta tai yk­sit­täi­ses­tä toi­men­pi­tees­tä luo­vu­taan muus­ta kuin yli­voi­mai­ses­ta es­tees­tä tai poik­keuk­sel­li­ses­ta olo­suh­tees­ta joh­tu­vas­ta syys­tä, ha­et­tu kor­vaus jä­te­tään mak­sa­mat­ta tai pe­ri­tään ta­kai­sin. Täl­löin tu­le­vi­na si­tou­mus­kau­si­na si­tou­mus voi­daan jät­tää hy­väk­sy­mät­tä, jos vil­je­li­jä on kes­ken si­tou­mus­kau­den luo­pu­nut vas­taa­vas­ta si­tou­muk­ses­ta eikä luo­pu­mi­ses­ta ole ku­lu­nut kah­ta vuot­ta.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019