16. Tilakohtaiset toimenpiteet sikatilalle

2.1 Si­ko­jen ruo­kin­ta ja hoi­to

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va kai­kil­la ti­lan hal­lin­nas­sa ole­vil­la si­oil­la, lu­kuun ot­ta­mat­ta vie­roit­ta­mat­to­mia por­sai­ta. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus­ta mak­se­taan kai­kis­ta si­ko­jen eläin­ryh­mis­tä. Por­saat 3 kk ja alle -eläin­ryh­män eläin­mää­räs­tä huo­mi­oi­daan 2/3. Muis­ta eläin­ryh­mis­tä huo­mi­oi­daan koko eläin­mää­rä.
Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät liit­tees­tä 2.
Kaik­kien eläin­ten saa­ta­vil­la on ol­ta­va jat­ku­vas­ti riit­tä­väs­ti hyvä­laa­tuis­ta vet­tä.

Toi­men­pi­tees­sä vaa­di­taan seu­raa­vat kir­jal­li­set suun­ni­tel­mat:

a) Ruo­kin­ta­suun­ni­tel­ma: Si­ko­jen ruo­kin­nas­sa on ol­ta­va kir­jal­li­nen las­kel­miin pe­rus­tu­va voi­mas­sa ole­va eläin­ryh­mä­koh­tai­nen ruo­kin­ta­suun­ni­tel­ma, jos­sa on huo­mi­oi­tu eläin­ten ra­vin­to­aine­tar­peet, kas­vu, tuo­tos­taso tai tuo­tan­to­vai­he.
b) Tuo­tan­to­suun­ni­tel­ma: Por­sas­tuo­tan­to- ja yh­dis­tel­mä­si­ka­las­sa on ol­ta­va kir­jal­li­nen tuo­tan­to­suun­ni­tel­ma, joka si­säl­tää sie­men­nys­aika­tau­lut, vie­roi­tus­aika­tau­lut ja tuo­tan­to­pro­ses­sin suun­nit­te­lun. Suun­ni­tel­man tie­dot voi­vat olla säh­köi­ses­sä muo­dos­sa esim. ti­lan käyt­tä­mäs­sä tuo­tan­non­hal­lin­ta­oh­jel­mas­sa. Näi­den tie­to­jen avul­la voi­daan vält­tää si­ka­lan yli­täyt­tö.
c) Suun­ni­tel­ma toi­min­ta­häi­ri­öi­den va­ral­ta: Sika­ti­lal­la on ol­ta­va toi­min­ta­häi­ri­öi­den va­ral­ta kir­jal­li­nen ajan ta­sal­la pi­det­tä­vä suun­ni­tel­ma, jos­sa mää­ri­tel­lään ne toi­men­pi­teet, joi­hin ryh­dy­tään säh­kö- tai vesi­kat­kok­sen ai­ka­na. Suun­ni­tel­maan on si­säl­lyt­tä­vä myös pito­paik­ka­koh­tai­nen ku­vaus toi­men­pi­teis­tä, joi­hin ryh­dy­tään ruo­kin­ta-, juot­to- tai muu eläin­ten hy­vin­voin­tiin vai­kut­ta­van lait­teis­ton toi­min­ta­häi­ri­ön ai­ka­na.

Säh­kön­tuo­tan­non vara­jär­jes­tel­mä

Säh­kö­kat­kos­ten va­ral­ta maa­ti­lal­la on ol­ta­va jat­ku­va­toi­mi­nen kai­kis­sa ra­ken­nuk­sis­sa toi­mi­va säh­kön­tuo­tan­non vara­jär­jes­tel­mä, jon­ka tuot­ta­mal­la säh­köl­lä ko­neel­li­nen il­man­vaih­to ja tar­vit­ta­es­sa juot­to, ruo­kin­ta ja lan­nan­pois­to saa­daan toi­mi­maan.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat ruo­kin­ta- ja tuo­tan­to­suun­ni­tel­mien te­ke­mi­sen kus­tan­nuk­set. Li­säk­si kus­tan­nuk­sia ai­heu­tuu säh­kön­tuo­tan­non vara­jär­jes­tel­män tes­taa­mi­ses­ta ja huol­los­ta, toi­min­ta­häi­ri­öi­den va­ral­ta teh­tä­vän suun­ni­tel­man laa­ti­mi­ses­ta ja suun­ni­tel­man ajan ta­sal­la pi­tä­mi­ses­tä.

2.2 Jou­ti­lai­den ema­koi­den ja en­si­koi­den ul­koi­lu

Vil­je­li­jä, joka on an­ta­nut si­tou­muk­sen si­ko­jen luon­non­mu­kai­ses­ta koti­e­läin­tuo­tan­nos­ta, ei voi va­li­ta tätä toi­men­pi­det­tä.
Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va ti­lan kai­kil­la ryh­mäs­sä pi­det­tä­vil­lä tii­ney­te­tyil­lä ema­koil­la ja en­si­koil­la. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan eläin­ryh­mäs­tä ema­kot väh. 8 kk. Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät tä­män oh­jeen lo­pus­ta liit­tees­tä 2.

Jou­ti­laat ema­kot ja en­si­kot on pääs­tet­tä­vä tii­neys­vii­koil­la 5 – 15 ulos ja­loit­te­le­maan sään sal­lies­sa päi­vit­täin tou­ko­kuun 1 päi­väs­tä syys­kuun 30 päi­vään tai ym­pä­ri vuo­den vä­hin­tään kah­des­ti vii­kos­sa. Jou­ti­lail­la ema­koil­la ja en­si­koil­la on ol­ta­va mah­dol­li­suus ton­ki­mi­seen ja ke­säl­lä ry­pe­mi­seen. Ulko­tar­hat on suo­jat­ta­va varo­toi­men­pi­teis­tä af­rik­ka­lai­sen sika­ru­ton le­vi­äm­sen eh­käi­se­mi­sek­si luon­non­va­rais­ten vil­li­si­ko­jen ja koti­e­läin­ten vä­lil­lä an­ne­tun maa- ja met­sä­ta­los­mi­nis­te­ri­ön ase­tuk­sen (401/2017) 1 §:n mo­men­tin 3 koh­das­sa tar­koi­te­tul­la ta­val­la 1.6.2018 läh­tien.  Ul­koi­lus­ta on pi­det­tä­vä kir­jaa, jos­ta il­me­nee, mit­kä eläin­ryh­mät ovat mil­loin­kin ol­leet ul­ko­na. Ul­koi­lus­ta on il­moi­tet­ta­va kun­na­ne­län­lää­kä­ril­le vä­hin­tään kah­ta kuu­kaut­ta en­nen ai­ot­tua ul­ko­na­pi­toa. Il­mo­tus on teh­tä­vä kir­jal­li­se­na, ja sii­tä on käy­tä­vä ilmi si­ko­jen luku­mää­rä ja sel­vi­tys ulko­tar­han suo­jaa­mis­ta kos­ke­vien vaa­ti­mus­ten täyt­ty­mi­ses­tä.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat kui­vik­keet ja lisä­työ.

2.3 Ema­koi­den ja en­si­koi­den pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen

Vil­je­li­jä, joka on an­ta­nut si­tou­muk­sen si­ko­jen luon­non­mu­kai­ses­ta koti­e­läin­tuo­tan­nos­ta, ei voi va­li­ta tätä toi­men­pi­det­tä.
Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va ti­lan kai­kil­la ema­koil­la ja en­si­koil­la. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan eläin­ryh­mäs­tä ema­kot vä­hin­tään 8 kk.
Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät tä­män oh­jeen lo­pus­ta liit­tees­tä 2.

Ryh­mä­kar­si­nois­sa on ol­ta­va häk­kien ulko­puo­lis­ta es­tee­tön­tä lat­ti­an koko­nais­pin­ta-alaa vä­hin­tään 2,25 ne­li­ö­met­riä eläin­tä koh­den ja täs­tä ti­las­ta vä­hin­tään 1,3 ne­li­ö­met­riä eläin­tä koh­den on ol­ta­va kiin­te­ä­poh­jais­ta, hy­vin kui­vi­tet­tua ma­kuu­a­lus­taa.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat kui­vik­keet, lisä­työ ja tu­lon­me­ne­tyk­set eläin­mää­rää vä­hen­net­tä­es­sä

2.4 Pa­ran­ne­tut por­si­mis­olo­suh­teet

Vil­je­li­jä, joka on an­ta­nut si­tou­muk­sen si­ko­jen luon­non­mu­kai­ses­ta koti­e­läin­tuo­tan­nos­ta, ei voi va­li­ta tätä toi­men­pi­det­tä.

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va ti­lan kai­kil­la ema­koil­la ja en­si­koil­la. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan eläin­ryh­mäs­tä ema­kot vä­hin­tään 8 kk.
Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät tä­män oh­jeen lo­pus­ta liit­tees­tä 2.

Ema­koi­den ja en­si­koi­den on voi­ta­va por­sia va­paas­ti. Emak­ko voi­daan siir­tää por­si­tus­häk­kiin kak­si vuo­ro­kaut­ta en­nen las­ket­tua por­si­mis­ta ja emak­ko voi olla hä­kis­sä kor­kein­taan kol­me vuo­ro­kaut­ta por­si­mi­ses­ta. Por­si­mi­sen jäl­keen emak­ko tai en­sik­ko voi­daan pi­tää por­si­tus­hä­kis­sä ti­la­päi­ses­ti enin­tään 7 vrk, jos emak­ko on ag­gres­sii­vi­nen, le­vo­ton tai hä­kis­sä pi­tä­mi­seen on muu hy­väk­syt­tä­vä syy. Por­si­tus­häk­ki on pu­ret­ta­va tai avat­ta­va vä­lit­tö­mäs­ti käy­tön jäl­keen niin, ett­ei se ra­joi­ta ema­kon liik­ku­mis­ta kar­si­nas­sa. Por­si­tus­hä­kin käyt­tö­a­jas­ta ja -syys­tä on pi­det­tä­vä kir­jaa.

Por­si­tus­kar­si­nan pin­ta-alan on ol­ta­va vä­hin­tään 6 ne­li­ö­met­riä. Täs­tä ti­las­ta por­sail­la on ol­ta­va vä­hin­tään 1 ne­li­ö­met­ri sel­lais­ta ti­laa, jos­sa kar­si­na­ra­ken­teet suo­jaa­vat por­sai­ta jää­mäs­tä ema­kon alle. Täl­lai­sia ra­ken­tei­ta ovat suo­ja­kai­teet, al­haal­ta avoi­met sei­nät, kar­si­nan sisä­puo­lel­la ole­vat eril­li­set viis­tot sei­nät, joi­den ala­reu­naan jää ti­laa por­sail­le tai muut vas­taa­vat ra­ken­teet. Por­sail­la on ol­ta­va kar­si­na­ra­ken­tei­den suo­jaa­mal­la alu­eel­la hy­vin kui­vi­tet­tu ma­kuu­alue, jo­hon kaik­ki por­saat mah­tu­vat yhtä ai­kaa ma­kuul­le. Por­si­tus­kar­si­nas­sa en­si­kol­le ja ema­kol­le on ol­ta­va jat­ku­vas­ti tar­jol­la por­si­mi­seen asti pe­sän­teko­ma­te­ri­aa­lik­si so­pi­vaa ir­tain­ta ai­nes­ta (esim. olki, pa­pe­ri, puru).

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat kui­vik­keet, lisä­työ sekä tu­lon­me­ne­tyk­set kun eläin­mää­rää jou­du­taan vä­hen­tä­mään.

2.5 Vie­roi­tet­tu­jen por­sai­den, nuor­ten sii­tos­si­ko­jen ja liha­si­ko­jen kar­si­noi­den kui­vit­ta­mi­nen

Vil­je­li­jä ei voi va­li­ta

1) sa­man­ai­kai­ses­ti sika­ti­lal­la toi­men­pi­det­tä 2.5 Vie­roi­tet­tu­jen por­sai­den, nuor­ten sii­tos­si­ko­jen ja liha­si­ko­jen kar­si­noi­den kui­vit­ta­mi­nen ja 2.7 Si­ko­jen vi­rik­keet.
2) tätä toi­men­pi­det­tä, jos hän on an­ta­nut si­tou­muk­sen si­ko­jen luon­non­mu­kai­ses­ta koti­e­läin­tuo­tan­nos­ta.
Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va ti­lan kai­kil­la vie­roi­te­tuil­la por­sail­la, nuo­ril­la sii­tos­si­oil­la ja liha­si­oil­la. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan eläin­ryh­mis­tä por­saat 3 kk ja alle, liha­siat yli 3 kk – alle 8 kk, nuo­ret sii­tos­siat yli 3 kk – alle 8 kk. Por­sai­den ikä­luok­kaan kuu­lu­vis­ta eläi­mis­tä huo­mi­oi­daan 2/3.

Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät tä­män oh­jeen lo­pus­ta liit­tees­tä 2.

Vie­roi­te­tuil­la por­sail­la, nuo­ril­la sii­tos­si­oil­la ja liha­si­oil­la on ol­ta­va hy­vin kui­vi­tet­tu, kiin­te­ä­poh­jai­nen ma­kuu­alue. Kui­vi­tuk­sel­la tar­koi­te­taan joko kes­to­kui­vi­tus­ta, run­sas­ta kui­vi­tus­ta tai kui­vik­kei­ta ja kak­si-il­mas­to­kar­si­naa. Kaik­kien si­ko­jen on mah­dut­ta­va ma­kuu­a­lu­eel­le sa­man­ai­kai­ses­ti ma­kaa­maan.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat kui­vik­keet ja lisä­työ.

2.6 Kar­ju­por­sai­den ki­vun­lie­vi­tys en­nen ja jäl­keen ki­rur­gi­sen kast­raa­ti­on (Kast­raa­ti­o­ki­vun pois­to)

Toi­men­pi­teen väim­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät tä­män oh­jeen lo­pus­ta liit­tees­tä 2.

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va ti­lan kaik­kien kar­ju­por­sai­den osal­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta sii­tos­kar­ju­ja. Toi­men­pi­teen voi­vat va­li­ta por­sas­tuo­tan­to- ja yh­dis­tel­mä­si­ka­lat. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan puo­let eläin­ryh­män por­saat 0–3 kk eläin­mää­räs­tä.

Kar­ju­por­saal­le on an­net­ta­va ki­rur­gi­sen kast­raa­ti­on yh­tey­des­sä ja sen jäl­keen seu­raa­va­na päi­vä­nä jäl­ki­ki­vun hoi­toon kipu­lää­ket­tä in­jek­ti­o­na tai suun kaut­ta (suun kaut­ta mah­dol­lis­ta täl­lä het­kel­lä vain yli 7 vrk ikäi­sil­le teh­dyl­le kast­raa­ti­ol­le).

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat lisä­työ ja lää­ke­kus­tan­nuk­set.

2.7 Si­ko­jen vi­rik­keet

Vil­je­li­jä ei voi va­li­ta sa­man­ai­kai­ses­ti toi­men­pi­det­tä 2.5 Liha­si­ko­jen, nuor­ten sii­tos­si­ko­jen ja vie­roi­tet­tu­jen por­sai­den kar­si­noi­den kui­vit­ta­mi­nen ja toi­men­pi­det­tä 2.7 Si­ko­jen vi­rik­keet.

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va ti­lan kai­kil­la si­oil­la, lu­kuun ot­ta­mat­ta vie­roit­ta­mat­to­mia por­sai­ta. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus­ta mak­se­taan kai­kis­ta si­ko­jen eläin­ryh­mis­tä. Por­saat 3 kk ja alle -eläin­ryh­män eläin­mää­räs­tä huo­mi­oi­daan 2/3. Muis­ta eläin­ryh­mis­tä huo­mi­oi­daan koko eläin­mää­rä.
Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät tä­män oh­jeen lo­pus­ta liit­tees­tä 2.

Si­ko­jen kar­si­nois­sa on ol­ta­va kiin­tei­tä ja päi­vit­täin li­sät­tä­viä vi­rik­kei­tä jot­ka toi­mi­vat ton­ki­mis- ja pu­res­ke­lu­ma­te­ri­aa­li­na. Vi­rik­kei­den on ol­ta­va si­al­le tur­val­li­ses­ta ma­te­ri­aa­lis­ta, jota sika pys­tyy pu­res­ke­le­maan tai re­pi­mään il­man vaa­raa.

Päi­vit­täin li­sät­tä­vil­lä vi­rik­keil­lä tar­koi­te­taan ol­kea, pu­rua, pa­pe­ria tai muu­ta vas­taa­vaa ir­tain­ta ai­nes­ta. Ir­tain­ta ai­nes­ta on ol­ta­va koko ajan sel­lai­nen mää­rä, että kar­si­nan kaik­ki siat voi­vat käyt­tää nii­tä koko ajan sa­man­ai­kai­ses­ti.

Kiin­teil­lä vi­rik­keil­lä tar­koi­te­taan kiin­ni­tet­tyi­nä ole­via luon­non­ma­te­ri­aa­li­sia esi­nei­tä, jot­ka ovat kar­si­nas­sa jat­ku­vas­ti. Kiin­te­ä­nä vi­rik­kee­nä on käy­tet­tä­vä esi­mer­kik­si sei­nään kiin­ni­tet­ty­jä tai ri­pus­tet­tu­ja, leh­ti­puu­run­gos­ta sa­hat­tu­ja pät­kiä, luon­non­kui­dus­ta val­mis­tet­tu­ja säk­ki­kan­gas­pa­lo­ja ja pik­ku­por­sail­la luon­non­kui­tu­köy­siä, tai -säk­ki­pa­lo­ja tai muu­ta vas­taa­vaa kes­tä­vää luon­non­ma­te­ri­aa­lia, jo­hon sika voi upot­taa ham­paan­sa. Kiin­tei­tä vi­rik­kei­tä on ol­ta­va kar­si­nas­sa vä­hin­tään yksi kuut­ta si­kaa koh­ti.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat lisä­työ ja ma­te­ri­aa­li­kus­tan­nuk­set.

2.8 Si­ko­jen sai­ras- ja hoi­to­kar­si­nat

Toi­men­pide kos­kee ti­lan kaik­kia si­ko­ja vie­roit­ta­mat­to­mia por­sai­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta.

Hy­vin­voin­ti­kor­vaus­ta mak­se­taan kai­kis­ta si­ko­jen eläin­ryh­mis­tä. Por­saat 3 kk ja alle -eläin­ryh­män eläin­mää­räs­tä huo­mi­oi­daan 2/3. Muis­ta eläin­ryh­mis­tä huo­mi­oi­daan koko eläin­mää­rä.

Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät tä­män oh­jeen lo­pus­ta liit­tees­tä 2.

Sai­ras tai va­hin­goit­tu­nut sika tu­lee siir­tää sai­ras- ja hoi­to­kar­si­naan.  Kar­si­na-alaa tu­lee olla vä­hin­tään 5 pro­sent­tia si­ko­jen pito­pai­kan koko­nais­e­läin­mää­rän ti­lan­tar­pees­ta. Kar­si­nas­sa voi­daan pi­tää ti­la­päi­ses­ti ter­vei­tä si­ko­ja, mut­ta nii­den on tar­vit­ta­es­sa mah­dut­ta­va mui­hin kar­si­noi­hin.

Sai­ras- ja hoi­to­kar­si­nas­sa voi olla usei­ta sai­rai­ta tai hoi­det­ta­via si­ko­ja, mut­ta eläi­men eril­leen ai­taa­mi­seen on va­rau­dut­ta­va. Sai­ras- ja hoi­to­kar­si­nas­sa on ol­ta­va kai­kis­ta kar­si­nas­sa ole­vil­le eläi­mil­le kiin­te­ä­poh­jai­nen, hy­vin kui­vi­tet­tu ma­kuu­paik­ka.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat kui­vik­keet ja lisä­työ.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019