17. Tilakohtaiset toimenpiteet lammas- ja vuohitilalle

3.1 Lam­pai­den ja vuo­hien ruo­kin­ta

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va kai­kil­la ti­lan hal­lin­nas­sa ole­vil­la lam­pail­la ja vuo­hil­la. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan kai­kis­ta lam­pai­den ja vuo­hien eläin­ryh­mis­tä.

Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät tä­män oh­jeen lo­pus­ta liit­tees­tä 2.

Rehu­a­na­lyy­si

Ruo­kin­nas­sa käy­tet­tä­väs­tä kar­ke­a­re­hus­ta tu­lee olla sato­kau­te­na teh­ty rehu­a­na­lyy­si. Sato­kau­den kar­ke­a­re­hus­ta riit­tää yksi rehu­a­na­lyy­si.

Kaik­kien eläin­ten saa­ta­vil­la on ol­ta­va jat­ku­vas­ti riit­tä­väs­ti hyvä­laa­tuis­ta vet­tä.
Ve­den su­la­na py­sy­mi­nen on var­mis­tet­ta­va esi­mer­kik­si läm­mi­te­tyil­lä juo­ma-as­ti­oil­la tai li­sää­mäl­lä juo­ma­vet­tä riit­tä­vän usein juo­ma-as­ti­aan.

Ruo­kin­ta­suun­ni­tel­ma

Ruo­kin­ta­suun­ni­tel­ma teh­dään vä­hin­tään eri­tyyp­pi­siin ruo­kin­ta­vai­hei­siin ku­ten sisä- ja ulko­ruo­kin­ta­kau­del­le. Ruo­kin­ta­suun­ni­tel­mas­sa voi­daan lai­dun­ruo­hon osal­ta käyt­tää rehu­a­na­lyy­sin si­jas­ta tau­luk­ko­ar­vo­ja.

Lam­paat

Ti­lal­la on ol­ta­va kir­jal­li­nen las­kel­miin pe­rus­tu­va eläin­ryh­mä­koh­tai­nen voi­mas­sa ole­va ja kar­ke­a­re­hun rehu­a­na­lyy­siin pe­rus­tu­va ruo­kin­ta­suun­ni­tel­ma, jos­sa on huo­mi­oi­tu eläi­men kas­vu­vai­he, tuo­tos­taso ja tuo­tan­to­kau­den vai­he. Ka­rit­sat on huo­mi­oi­ta­va ruo­kin­ta­suun­ni­tel­mas­sa kah­den vii­kon iäs­tä al­ka­en.

Vuo­het

Ti­lal­la on ol­ta­va kir­jal­li­nen las­kel­miin pe­rus­tu­va eläin­ryh­mä­koh­tai­nen voi­mas­sa ole­va ja kar­ke­a­re­hun rehu­a­na­lyy­siin pe­rus­tu­va ruo­kin­ta­suun­ni­tel­ma, jos­sa on huo­mi­oi­tu eläi­men kas­vu­vai­he, mai­don­tuo­tan­to­kau­den vai­he ja kar­jan tuot­ta­ma mai­to­mää­rä. Ki­lit on huo­mi­oi­ta­va ruo­kin­ta­suun­ni­tel­mas­sa kah­den vii­kon iäs­tä al­ka­en.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat ruo­kin­ta­suun­ni­tel­man ja rehu­a­na­lyy­sin kus­tan­nuk­set.

3.2. Lam­pai­den ja vuo­hien pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va kai­kil­la ti­lan hal­lin­nas­sa ole­vil­la lam­pail­la ja vuo­hil­la. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan kai­kis­ta lam­pai­den ja vuo­hien eläin­ryh­miin kuu­lu­vis­ta lam­pais­ta ja vuo­his­ta.

Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät tä­män oh­jeen lo­pus­ta liit­tees­tä 2.

Lam­pai­den ja vuo­hien ryh­mä­kar­si­nat

Lam­pai­ta ja vuo­hia on pi­det­tä­vä ryh­mä­kar­si­nois­sa jois­sa on ol­ta­va kiin­te­ä­poh­jai­nen, hy­vin kui­vi­tet­tu ja peh­meä ma­kuu­alue, jon­ne kaik­ki eläi­met mah­tu­vat sa­man­ai­kai­ses­ti ma­kaa­maan.

Päs­sit ja vuo­hi­pu­kit tu­lee pi­tää ryh­mä­kar­si­nas­sa, ell­ei eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen syy tai ag­gres­sii­vi­nen käy­tös edel­ly­tä eris­tä­mis­tä. Ryh­mä­kar­si­nas­sa päs­siä tai vuo­hi­puk­kia koh­den tu­lee olla ti­laa vä­hin­tään 1,7 m2.

Yk­si­lö­kar­si­nas­sa pi­tä­mi­nen

Mi­kä­li lam­mas­ta tai vuoh­ta pi­de­tään hy­väk­syt­tä­väs­tä syys­tä (esim. hoi­to ja sai­raus) ly­hyt­ai­kai­ses­ti yk­si­nään, kar­si­nan on ol­ta­va vä­hin­tään 2,0 m² ja muo­dol­taan sel­lai­nen, että lam­mas tai vuo­hi pää­see sii­nä es­teet­tä kään­ty­mään ym­pä­ri. Kar­si­nas­sa on ol­ta­va kiin­te­ä­poh­jai­nen, hy­vin kui­vi­tet­tu ja peh­meä ma­kuu­alue. Näkö­yh­teys mui­hin lam­pai­siin tai vuo­hiin on ol­ta­va mah­dol­li­nen.

Päs­si tai vuo­hi­puk­ki saa olla yk­sit­täis­kar­si­nas­sa jos ti­lal­la on vain yksi päs­si tai vuo­hi­puk­ki, jos­sa tu­lee nou­dat­taa yk­si­lö­kar­si­nan kri­tee­rei­tä. Yk­si­lö­kar­si­nan pin­ta-alan tu­lee olla vä­hin­tään 2,0 m2 ja kar­si­nas­ta tu­lee olla näkö­yh­teys toi­seen yk­si­löön.

Ka­rit­sa­ka­ma­rit

Ka­rit­soil­le, jot­ka ei­vät ole lai­tu­mel­la on ol­ta­va ka­rit­sa­ka­ma­rit kah­den vii­kon iäs­tä al­ka­en vie­roi­tuk­seen saak­ka. Ka­rit­sa­kama­rei­den vä­him­mäis­pin­ta-ala­vaa­ti­mus on 0,2 m² ka­rit­saa koh­den. Ka­rit­sa­ka­ma­rit ovat ra­jat­tu­ja alu­ei­ta jon­ne vain ka­rit­sat pää­se­vät. Ka­rit­soil­le voi olla siel­lä tar­jol­la re­hua ja vet­tä.

Vie­roi­tet­tu­ja ka­rit­soi­ta ja ki­le­jä on pi­det­tä­vä ryh­mäs­sä

Alle 4 kuu­kau­den ikäi­sil­lä vie­roi­te­tuil­la ka­rit­soil­la on ol­ta­va käy­tet­tä­vis­sä ryh­mä­kar­si­nas­sa lat­ti­a­pin­ta-alaa vä­hin­tään 0,6 m²/ka­rit­sa ja vä­hin­tään 4 kuu­kau­den ikäi­sil­lä vä­hin­tään 1,0 m²/ka­rit­sa.

Alle 6 kuu­kau­den ikäi­sil­lä vie­roi­te­tuil­la ki­leil­lä on ol­ta­va käy­tet­tä­vis­sä ryh­mä­kar­si­nas­sa lat­ti­a­pin­ta-alaa vä­hin­tään 0,33 m² /kili ja vä­hin­tään 6 kuu­kau­den ikäi­sil­lä 0,6 m²/kili.

Ryh­mä- ja yk­si­lö­kar­si­nas­sa on eläi­mil­lä ol­ta­va jat­ku­vas­ti riit­tä­väs­ti hyvä­laa­tuis­ta vet­tä saa­ta­vil­la. Ve­den su­la­na py­sy­mi­nen on var­mis­tet­ta­va esi­mer­kik­si läm­mi­te­tyil­lä juo­ma-as­ti­oil­la tai li­sää­mäl­lä juo­ma­vet­tä riit­tä­vän usein juo­ma-as­ti­aan

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat lisä­kui­vik­keet, kar­si­noi­den tila­vaa­ti­muk­set sekä ka­rit­sa­ka­ma­rit.

3.3 Lam­pai­den ja vuo­hien hoi­to

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va kai­kil­la ti­lan hal­lin­nas­sa ole­vil­la lam­pail­la ja vuo­hil­la. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan kai­kil­le lam­pai­den ja vuo­hien eläin­ryh­miin kuu­lu­vis­ta lam­pais­ta ja vuo­his­ta.

Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät tä­män oh­jeen lo­pus­ta liit­tees­tä 2.

Ka­rit­soin­ti­kar­si­na

Uu­hel­le ja sen vas­ta­syn­ty­neil­le ka­rit­soil­le on ol­ta­va ka­rit­soin­ti­kar­si­na, jos­sa
eläin­ten käy­tös­sä ole­vaa lat­ti­a­pin­ta-alaa on vä­hin­tään 2,2 m² ja jos­sa on läm­mi­tys­mah­dol­li­suus ja/tai ti­lan tu­lee olla läm­pö­e­ris­tet­ty. Ka­rit­soin­ti­kar­si­noi­ta on käy­tet­tä­vä uu­hen ja ka­rit­so­jen lei­mau­tu­mi­sen var­mis­ta­mi­sek­si.

Eläin­ten saa­ta­vil­la on ol­ta­va jat­ku­vas­ti riit­tä­väs­ti hyvä­laa­tuis­ta vet­tä.
Ve­den su­la­na py­sy­mi­nen on var­mis­tet­ta­va esi­mer­kik­si läm­mi­te­tyil­lä juo­ma-as­ti­oil­la tai li­sää­mäl­lä juo­ma­vet­tä riit­tä­vän usein juo­ma-as­ti­aan

Sai­ras- ja hoi­to­kar­si­na

Sai­ras tai va­hin­goit­tu­nut lam­mas tai vuo­hi on siir­ret­tä­vä sai­ras­kar­si­naan.

Sai­ras- ja hoi­to­kar­si­nat voi­vat olla myös use­an eläi­men yh­teis­käyt­töi­siä, mut­ta eläi­men eris­tä­mi­seen on va­rau­dut­ta­va.
Sai­ras- ja hoi­to­kar­si­nan on ol­ta­va kiin­te­ä­poh­jai­nen, hy­vin kui­vi­tet­tu, peh­meä ja sii­nä on ol­ta­va eläi­men läm­mi­tys­mah­dol­li­suus.

Use­am­man eläi­men yh­tei­ses­ti käyt­tä­mäs­sä sai­ras- ja hoi­to­kar­si­nas­sa ti­laa on ol­ta­va vä­hin­tään 1,8 m2 lam­mas­ta tai vuoh­ta koh­den. Yk­si­lö­kar­si­nas­sa ti­laa on ol­ta­va vä­hin­tään 2 m2 lam­mas­ta tai vuoh­ta koh­den.

Eläin­ten saa­ta­vil­la on ol­ta­va jat­ku­vas­ti riit­tä­väs­ti hyvä­laa­tuis­ta vet­tä.
Ve­den su­la­na py­sy­mi­nen on var­mis­tet­ta­va esi­mer­kik­si läm­mi­te­tyil­lä juo­ma-as­ti­oil­la tai li­sää­mäl­lä juo­ma­vet­tä riit­tä­vän usein juo­ma-as­ti­aan

Ke­rin­tä

Yli 1-vuo­ti­aat lam­paat on ke­rit­tä­vä kak­si ker­taa ka­len­te­ri­vuo­des­sa. Ke­rin­tä­päi­vis­tä on pi­det­tä­vä kir­jaa.

Lois­tor­jun­ta­suun­ni­tel­ma

Lam­mas- ja vuo­hi­ti­loil­la on ol­ta­va lois­tor­jun­ta­suun­ni­tel­ma, jo­hon otet­ta­vat pa­pa­na­näyt­teet pe­rus­tu­vat.

Lois­tor­jun­ta­suun­ni­tel­ma on tila­koh­tai­nen suun­ni­tel­ma, jon­ka ta­voit­tee­na on lam­pai­den ja vuo­hien sisä­lois­ten ai­heut­ta­mien kas­vu- ja hy­vin­voin­ti­on­gel­mien eh­käi­sy.

Lois­tor­jun­ta­suun­ni­tel­ma si­säl­tää suo­si­tuk­set lai­dun­kier­ron to­teut­ta­mi­ses­ta ja lois­lää­ki­tyk­ses­tä. Nämä suo­si­tuk­set pe­rus­tu­vat muun mu­as­sa tie­toi­hin ti­lan eläin­mää­räs­tä, lai­dun­ten mää­räs­tä ja lai­dun­kier­ron nyky­to­teu­tuk­ses­ta.

Lois­tor­jun­ta­suun­ni­tel­man te­kee eläin­lää­kä­ri yk­sin tai yh­teis­työs­sä lam­mas­a­si­an­tun­ti­jan kans­sa esi­mer­kik­si si­ten, että eläin­lää­kä­ri vas­taa lois­lää­kin­näs­tä ja lam­mas­a­si­an­tun­ti­ja vas­taa lai­dun­nuk­sen jär­jes­tä­mi­sen suun­nit­te­lus­ta. Lois­hää­döt on mer­kit­tä­vä lää­ke­kir­jan­pi­toon.

Pa­pa­na­näyt­teet

Pa­pa­na­näyt­teet tu­lee ot­taa vä­hin­tään kak­si ker­taa si­tou­mus­vuo­des­sa vaik­ka lois­tor­jun­ta­suun­ni­tel­man mu­kaan nii­tä ei tar­vit­si­si ot­taa ol­len­kaan.

Pa­pa­na­näyt­teet voi­vat olla ryh­mä­näyt­tei­tä

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat lam­pai­den ke­rin­tä kah­des­ti vuo­des­sa, ka­rit­soin­ti- ja sai­ras- hoi­to­kar­si­nat sekä lois­tor­jun­ta­suun­ni­tel­ma ja pa­pa­na­näyt­teen­otto.

3.4 Lam­pai­den ja vuo­hien lai­dun­nus ja ja­loit­te­lu

Jos ti­lal­la on si­tou­mus lam­pai­ta tai vuo­hia kos­ke­vas­ta luon­non­mu­kai­ses­ta koti­e­läin­tuo­tan­nos­ta, toi­men­pi­det­tä ei voi va­li­ta.

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va ti­lan kai­kil­la vä­hin­tään 3 kk ikäi­sil­lä lam­pail­la ja vuo­hil­la.

Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät tä­män oh­jeen lo­pus­ta liit­tees­tä 2.

Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan kai­kil­le lam­pai­den ja vuo­hien eläin­ryh­miin kuu­lu­vis­ta lam­pais­ta ja vuo­his­ta.

Tila voi va­li­ta a- tai b- toi­men­pi­teen.

3.4a Lam­pai­den ja vuo­hien lai­dun­nus lai­dun­kau­del­la ja ja­loit­te­lu lai­dun­kau­den ulko­puo­lel­la

Vä­hin­tään 3 kk ikäi­set lam­paat ja vuo­het, lu­kuun ot­ta­mat­ta kah­den vii­kon ku­lu­es­sa poi­ki­via uu­hia tai kut­tu­ja sekä uu­hia tai kut­tu­ja vii­kon ai­ka­na poi­ki­mi­sen jäl­keen, on pääs­tet­tä­vä lai­tu­mel­le vä­hin­tään 60 päi­vä­nä 1.5.–30.9.

Lam­paat ja vuo­het, lu­kuun ot­ta­mat­ta kah­den vii­kon ku­lu­es­sa poi­ki­via uu­hia tai kut­tu­ja sekä uu­hia tai kut­tu­ja vii­kon ai­ka­na poi­ki­mi­sen jäl­keen, on pääs­tet­tä­vä ja­loit­te­le­maan ulos myös lai­dun­kau­den ulko­puo­lel­la sään sal­lies­sa vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa.

Lai­tu­mel­la ja ja­loit­te­lu­tar­has­sa vuo­hil­la on ol­ta­va mah­dol­li­suus to­teut­taa luon­tais­ta kii­pei­ly­tar­vet­taan. Tä­hän tar­koi­tet­tu ra­ken­nel­ma tai muu sel­lai­nen, myös siir­ret­tä­vä, voi olla esi­mer­kik­si isoh­ko kivi tai muu vas­taa­va jon­ka pääl­le vuo­hi pää­see kii­pe­ä­mään.

Lai­dun­nus­ta ja ja­loit­te­lua voi­daan ra­joit­taa väli­ai­kai­ses­ti eläin­tau­ti­syis­tä. Näi­hin liit­ty­vis­tä tila­koh­tai­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta tu­lee ti­lal­la olla eläin­lää­kä­rin an­ta­ma lau­sun­to.

Lai­dun­ta­mi­ses­ta ja ja­loit­te­lus­ta on pi­det­tä­vä kir­jaa.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na on lai­dun­ta­mi­sen ja ja­loit­te­lun jär­jes­tä­mi­nen.

3.4b Lam­pai­den ja vuo­hien pit­kä­ai­kai­sem­pi lai­dun­nus lai­dun­kau­del­la

Vä­hin­tään 3 kk ikäi­set lam­paat ja vuo­het, lu­kuun ot­ta­mat­ta kah­den vii­kon ku­lu­es­sa poi­ki­via uu­hia tai kut­tu­ja sekä uu­hia tai kut­tu­ja vii­kon ai­ka­na poi­ki­mi­sen jäl­keen, on pääs­tet­tä­vä lai­tu­mel­le vä­hin­tään 90 päi­vä­nä 1.5.–30.9.

Lai­tu­mel­la vuo­hil­la on ol­ta­va mah­dol­li­suus to­teut­taa luon­tais­ta kii­pei­ly­tar­vet­taan. Tä­hän tar­koi­tet­tu ra­ken­nel­ma tai muu sel­lai­nen, myös siir­ret­tä­vä, voi olla esim. isoh­ko kivi tai muu vas­taa­va jon­ka pääl­le vuo­hi pää­see kii­pe­ä­mään.

Lai­dun­nus­ta voi­daan ra­joit­taa väli­ai­kai­ses­ti eläin­tau­ti­syis­tä. Näi­hin liit­ty­vis­tä tila­koh­tai­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta tu­lee ti­lal­la olla eläin­lää­kä­rin an­ta­ma lau­sun­to.

Lai­dun­ta­mi­ses­ta on pi­det­tä­vä kir­jaa.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na on lai­dun­ta­mi­sen jär­jes­tä­mi­nen.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019