18. Tilakohtaiset toimenpiteet siipikarjatilalle

4.1 Sii­pi­kar­jan ruo­kin­ta ja hoi­to

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va kai­kil­la ti­lan hal­lin­nas­sa ole­vil­la mu­ni­vil­la ka­noil­la, broi­le­reil­la ja kalk­ku­noil­la. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan kai­kis­ta sii­pi­kar­jan eläin­ryh­mis­tä, pois lu­kien teu­ras­te­tut broi­le­rit ja teu­ras­te­tut kalk­ku­nat.

Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät tä­män oh­jeen lo­pus­ta liit­tees­tä 2.

Sii­pi­kar­ja­ti­loil­la on ol­ta­va kir­jal­li­nen las­kel­miin pe­rus­tu­va eläin­ryh­mä­koh­tai­nen ruo­kin­ta­suun­ni­tel­ma, jos­sa on huo­mi­oi­tu eläin­ten kas­vu, tuo­tos­taso ja tuo­tan­to­vai­he.

Ruo­kin­nas­sa käy­tet­tä­väs­tä vil­jas­ta on ana­ly­soi­ta­va val­ku­ai­nen. Ana­ly­soin­ti on teh­tä­vä ruo­kin­ta­suun­ni­tel­man vaih­tu­es­sa jos vil­ja­erä vaih­tuu. Jos käy­te­tään teh­das­val­mis­teis­ta re­hua, jos­sa käy­tet­tä­vän vil­jan ana­ly­soin­ti on jo re­hun val­mis­ta­ja teh­nyt, tätä vil­jaa ei tar­vit­se ana­ly­soi­da uu­del­leen. Val­ku­ais­a­na­lyy­sin tu­los tu­lee olla ruo­kin­ta­suun­ni­tel­man osa­na.

Ruo­kin­ta­suun­ni­tel­ma voi olla säh­köi­ses­sä muo­dos­sa.

Mu­ni­vil­le ka­noil­le, vä­hin­tään vii­kon ikäi­sil­le broi­le­reil­le ja vä­hin­tään kol­men vii­kon ikäi­sil­le kalk­ku­noil­le on tar­jot­ta­va re­hun jou­kos­sa ko­ko­nai­sia jy­viä vi­ri­ke­re­hui­na tai käy­tet­tä­vä kau­pal­lis­ta rehu­se­os­ta, jo­hon si­säl­tyy ko­ko­nai­sia jy­viä.

En­sim­mäi­si­nä kas­va­tus­päi­vi­nä tu­lee liha­sii­pi­kar­jal­la käyt­tää ruo­kin­ta­me­ne­tel­mää, jos­sa ra­vin­to le­vi­te­tään pa­pe­ril­le, pah­vil­le tai kar­ton­gil­le (ns. pa­pe­ri­ruo­kin­ta).

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat ruo­kin­ta­suun­ni­tel­ma, rehu­vil­jan ana­lyy­sit ja ko­ko­nai­set jy­vät.

4.2 Broi­le­rei­den ja kalk­ku­noi­den pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­nen

Vil­je­li­jän on huo­leh­dit­ta­va jat­ku­vas­ti kas­vat­ta­mon läm­mi­tyk­ses­tä, il­man­vaih­dos­ta, kos­teu­des­ta ja muis­ta olo­suh­teis­ta, jot­ta lin­nut voi­vat hy­vin.

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va kai­kil­la ti­lan hal­lin­nas­sa ole­vil­la broi­le­reil­la ja kalk­ku­noil­la. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan sii­pi­kar­jan eläin­ryh­miin teu­ras­te­tut broi­le­rit ja teu­ras­te­tut kalk­ku­nat kuu­lu­vis­ta eläi­mis­tä.

Toi­men­pi­det­tä 4.2 ha­kies­sa­si si­nun on il­moi­tet­ta­va teu­ras­tet­tu­jen broi­le­rien ja/tai teu­ras­tet­tu­jen kalk­ku­noi­den ar­vi­oi­dut luku­mää­rät (kpl). Jos haet mui­ta sii­pi­kar­jan toi­men­pi­tei­tä (4.1, 4.3, 4.4 ja 4.5) si­nun täy­tyy il­moit­taa broi­le­rien, kalk­ku­noi­den ja/tai mu­ni­vien ka­no­jen ar­vi­oi­dut luku­mää­rät (kpl).

Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät tä­män oh­jeen lo­pus­ta liit­tees­tä 2.

Broi­le­rit
Broi­le­ri­par­ven teu­ras­erä­ra­por­tin li­han­tar­kas­tuk­ses­sa vesi­pö­hön vuok­si hy­lät­ty­jen ru­ho­jen %-osuus ei saa ylit­tää 1 % ja jal­ka­poh­ja­tu­leh­dus­ar­vi­oin­nin tu­lok­sen on ol­ta­va alle 40 pis­tet­tä. Mi­kä­li jal­ka­poh­ja­tu­leh­dus­ar­vi­oin­nin tu­los on alle 30 pis­tet­tä, vesi­pö­hön vuok­si hy­lät­ty­jen ru­ho­jen osuut­ta ei huo­mi­oi­da.

Kalk­ku­nat
Kalk­ku­noi­den teu­ras­erä­ra­port­ti­koh­tai­sen koko­ruho­hyl­käys­ten %-osuu­den on ol­ta­va alle 6,5 % ajal­la 1.5.–30.9 teu­ras­te­tuis­sa eris­sä ja alle 5 % ajal­la 1.10.–30.4. teu­ras­te­tuis­sa eris­sä.

Koko­ruho­hyl­käys­ten %-osuu­des­sa ei ote­ta huo­mi­oon tuo­rei­den ruh­jei­den, mur­tu­mien tai muun kuin lin­tu­jen kas­vat­ta­jan toi­min­nan vuok­si hy­lät­ty­jen ru­ho­jen %-osuut­ta (tau­luk­ko 5)

Tau­luk­ko 5. Kalk­ku­noi­den koko­ruho­hyl­käys­koo­dit.

Teu­ras­erä­ra­port­tien toi­mit­ta­mi­nen

Teu­ras­erä­ra­por­tit si­tou­mus­vuo­del­ta on toi­mi­tet­ta­va kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le 17.2.2020 men­nes­sä eläin­mää­rä­il­moi­tuk­sen liit­tei­nä. Ne tu­lee säi­lyt­tää si­tou­mus­vuo­den ajan sekä nel­jä seu­raa­vaa vuot­ta. Kir­jan­pito ja asia­kir­jo­jen säi­ly­tys ovat kor­vauk­sen toi­men­pi­teen eh­to­na.

Eläin­mää­rä las­ke­taan toi­men­pi­teen eh­dot täyt­tä­vien teu­ras­e­rien kes­ki­ar­vo­na. Jos maa­ti­lal­le tul­lut un­tu­vik­ko­par­vi on teu­ras­tet­tu kah­des­sa tai use­am­mas­sa teu­ras­e­räs­sä, teu­ras­erät yh­dis­te­tään vas­taa­maan alku­pe­räis­tä par­vea. Sa­man un­tu­vik­ko­par­ven hy­väk­syt­ty­jen teu­ras­e­rien eläin­mää­rät las­ke­taan yh­teen. Vuo­den 2019 las­ken­nas­sa voi­daan ot­taa huo­mi­oon vii­meis­tään 31.1.2020 teu­ras­te­tut lin­nut mi­kä­li kaik­ki sitä vas­taa­van un­tu­vik­ko­par­ven lin­nut on teu­ra­tet­ty sii­hen men­nes­sä.

Mi­kä­li jo­kin teu­ras­erä ei täy­tä toi­men­pi­teen vaa­ti­muk­sia, se hy­lä­tään.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na on kas­vat­ta­mon pito-olo­suh­tei­den pa­ran­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­va lisä­työ.

4.3 Mu­nin­ta­ka­na­lan il­man­laa­dun pa­ran­ta­mi­nen

Ti­lat, joil­la on avo­lat­ti­a­ka­na­la, ei­vät to­den­nä­köi­ses­ti voi va­li­ta tätä toi­men­pi­det­tä.

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va kai­kil­la ti­lan hal­lin­nas­sa ole­vil­la mu­ni­vil­la ka­noil­la. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan sii­pi­kar­jan eläin­ryh­mään mu­ni­vat ka­nat kuu­lu­vis­ta eläi­mis­tä.

Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät tä­män oh­jeen lo­pus­ta liit­tees­tä 2.

Ka­na­las­ta on pois­tet­ta­va lan­ta vä­hin­tään kol­me ker­taa vii­kos­sa. Näin pa­ran­ne­taan ka­na­lan il­man laa­tua ja alen­ne­taan il­man am­mo­ni­ak­ki­pi­toi­suut­ta.
Ka­na­lan il­man viik­ko­koh­tai­nen am­mo­ni­ak­ki­pi­toi­suus­arvo tu­lee avo­ka­na­las­sa olla alle 18 ppm ja vi­ri­ke­häk­ki­ka­na­las­sa alle 8 ppm. Maa­ti­lal­la on ol­ta­va il­man­vaih­to­tie­to­kone, joka so­vel­tuu am­mo­ni­ak­ki­pi­toi­suu­den mit­tauk­seen tai maa­ti­lan on han­kit­ta­va tar­vik­keet am­mo­ni­ak­ki­pi­toi­suu­den ker­ta­mit­tauk­seen. Ka­na­lan lan­nan­pois­tos­ta ja il­man am­mo­ni­ak­ki­pi­toi­suu­des­ta on pi­det­tä­vä kir­jaa.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na on lan­nan pois­ta­mi­seen ja am­mo­ni­a­kin mit­taa­mi­seen liit­ty­vä lisä­työ.

4.4 Sii­pi­kar­jan vi­rik­keet

Toi­men­pi­det­tä ei voi va­li­ta, jos ti­lal­la on vi­ri­ke­häk­ki­ka­na­la.

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va kai­kil­la ti­lan hal­lin­nas­sa ole­vil­la mu­ni­vil­la ka­noil­la, broi­le­reil­la ja kalk­ku­noil­la. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan kai­kis­ta sii­pi­kar­jan eläin­ryh­miin kuu­lu­vis­ta eläi­mis­tä, pois lu­kien teu­ras­te­tut broi­le­rit ja teu­ras­te­tut kalk­ku­nat.

Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät tä­män oh­jeen lo­pus­ta liit­tees­tä 2.

Vi­ri­ke-esi­nei­nä on käy­tet­tä­vä ket­jus­sa riip­pu­via puu­pa­lo­ja tai muo­vi­e­si­nei­tä, joi­ta lin­nut voi­vat pyö­ri­tel­lä, riip­pu­via köy­siä tai mui­ta vas­taa­via esi­nei­tä, esim. ir­ral­laan ole­vat puu­bri­ke­tit, säh­ly- ja golf­pal­lot tai riit­tä­vän kes­tä­vät muo­vi­set mehu­pul­lot.

Kalk­ku­na­hal­leis­sa  vi­rik­kei­tä on ol­ta­va osas­toit­tain vä­hin­tään kak­si al­ka­vaa 100 m2 koh­den.

Broi­le­ri- ja mu­nin­ta­kana­hal­leis­sa vi­rik­kei­tä on ol­ta­va osas­toit­tain vä­hin­tään nel­jä al­ka­vaa 100 m2 koh­den. Ker­ros­ri­ti­lä­ka­na­las­sa osas­ton pin­ta-alaan kat­so­taan kuu­lu­vak­si lat­ti­an pin­ta-ala ja ker­ros­ten pin­ta-alat.

Vi­rik­kei­den ei tar­vit­se si­jai­ta ta­sai­ses­ti osas­tois­sa. Vi­rik­keet voi­daan pois­taa ai­kai­sin­taan 3 vuo­ro­kaut­ta en­nen lin­tu­jen ke­räi­lyä. Tuol­loin vi­rik­keet tu­lee kui­ten­kin säi­lyt­tää niin että nii­den ole­mas­sa olo on to­dis­tet­ta­vis­sa. Vi­rik­kei­tä ase­tet­ta­es­sa ja va­lit­ta­es­sa tu­lee vil­je­li­jän kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­o­ta hy­gie­nia- ja huol­to­toi­men­pi­tei­den su­ju­vuu­teen, sekä var­mis­tua vi­rik­kei­den tur­val­li­suu­des­ta.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat vi­rik­keet ja nii­den yllä­pito.

4.5 Sii­pi­kar­jan ta­sot, ram­pit ja or­ret

Toi­men­pi­det­tä ei voi va­li­ta, jos ti­lal­la on vi­ri­ke­häk­ki­ka­na­la.

Toi­men­pi­teen eh­to­ja on nou­da­tet­ta­va kai­kil­la ti­lan hal­lin­nas­sa ole­vil­la mu­ni­vil­la ka­noil­la, broi­le­reil­la ja kalk­ku­noil­la. Hy­vin­voin­ti­kor­vaus mak­se­taan kai­kis­ta sii­pi­kar­jan eläin­ryh­miin kuu­lu­vis­ta eläi­mis­tä, pois lu­kien teu­ras­te­tut broi­le­rit ja teu­ras­te­tut kalk­ku­nat.

Toi­men­pi­teen vä­him­mäis­ta­so­na nou­da­tet­ta­vat eläin­suo­je­lu­sää­dös­ten koh­dat löy­ty­vät tä­män oh­jeen lo­pus­ta liit­tees­tä 2.

Ta­so­jen, ramp­pien ja or­sien mää­rät

Mu­ni­vat ka­nat
Mu­ni­vil­la ka­noil­la käy­tös­sä on ol­ta­va ta­so­ja ja ramp­pe­ja. Toi­men­pi­teen to­teut­ta­mi­seen ei voi käyt­tää or­sia.

Ker­ros­ri­ti­lä­ka­na­las­sa osas­ton pin­ta-alaan kat­so­taan kuu­lu­vak­si lat­ti­an pin­ta-ala ja ker­ros­ten pin­ta-alat. Ta­so­ja tai ramp­pe­ja on ol­ta­va vä­hin­tään 10 % osas­ton pin­ta-alas­ta. Esi­mer­kik­si osas­ton koko 1 000 m2 x 10 % = 100 m2 ta­so­ja ja ramp­pe­ja.

Broi­le­rit ja kalk­ku­nat
Broi­le­rei­den ja kalk­ku­noi­den käy­tös­sä on ol­ta­va ta­so­ja, ramp­pe­ja tai or­sia.

Kaik­ki or­ret tu­lee olla asen­net­tui­na 31.1.2018 läh­tien.

Or­sia on ol­ta­va vä­hin­tään 10 %:lle liha­sii­pi­kar­jas­ta niin, että yhtä broi­le­ria koh­den on vä­hin­tään 15 cm ort­ta ja kalk­ku­naa koh­den on vä­hin­tään 20 cm ort­ta. (esi­mer­kik­si broi­le­reil­le 20 000 x 0,10 x 0,15 m = 300 m ja kalk­ku­noil­le 4000 x 0.10 x 0.20 m = 80 m).

Ta­so­ja tai ramp­pe­ja on ol­ta­va vä­hin­tään 10 % osas­ton pin­ta-alas­ta. Esi­mer­kik­si osas­ton koko 1 000 m2 x 10 % = 100 m2 ta­so­ja ja ramp­pe­ja.

Jos ti­lal­la on sekä ta­so­ja, ramp­pe­ja että or­sia, voi­daan nii­den mää­rän las­kea yh­teen, esim. 5 % osas­ton pin­ta-alas­ta ramp­pe­ja ja 5 % osas­ton pin­ta-alas­ta ta­so­ja.

Kalk­ku­noil­le ta­so­jen, ramp­pien ja or­sien mää­rä voi­daan las­kea lop­pu­kas­va­tus­vai­heen mu­kaan, eli kun kalk­ku­nat on ja­et­tu suku­puo­len mu­kaan osas­toi­hin.

Käy­tet­tä­es­sä kalk­ku­nan alku­kas­va­tuk­ses­sa kas­va­tus­rin­ke­jä, ei niis­sä tar­vit­se olla ta­so­ja, ramp­pe­ja tai or­sia en­sim­mäi­si­nä 7 vuo­ro­kau­te­na.

Tau­lu­kot 6 ja 7. Las­ku­esi­merk­ke­jä (hal­li = osas­to) jos liha­sii­pi­kar­ja­ti­lal­la käy­te­tään ramp­pe­ja ja ta­so­ja sekä or­sia:

Tau­luk­ko 6. Ramp­pien, ta­so­jen ja or­sien tar­ve broi­le­reil­le.

Tau­luk­ko 7.  Ramp­pien, ta­so­jen ja or­sien tar­ve kalk­ku­noil­le.

Ta­so­jen, ramp­pien ja or­sien vaa­ti­muk­set
Ta­so­jen, ramp­pien tai or­sien ma­te­ri­aa­li­na voi­daan käyt­tää puu­ta, muo­via tai me­tal­lia.

Ta­so­jen, ramp­pien ja or­sien on ol­ta­va kes­tä­viä ja lin­nuil­le tur­val­li­sia.

Or­sien tu­lee olla pyö­rei­tä ja lin­tu­jen tu­lee voi­da kier­tää var­paan­sa nii­den ym­pä­ril­le.

Jos ker­ros­ri­ti­lä­ka­na­lan eläin­ti­heys on enin­tään 9 ka­naa / ka­no­jen käy­tet­tä­vis­sä ole­van alan ne­li­ö­met­riä koh­den, voi­daan tä­män pin­ta-ala­vaa­ti­muk­sen täyt­ty­mi­sen jäl­keen ylit­tä­vät ta­sot ja ram­pit huo­mi­oi­da hy­vin­voin­ti­kor­vauk­ses­sa täyt­tä­mään 10 %:n vaa­ti­mus­ta.

Toi­men­pi­teen kor­vaus­pe­rus­tee­na ovat ta­so­jen, ramp­pien ja or­sien asen­ta­mi­seen, siir­te­lyyn, puh­dis­ta­mi­seen ja huol­toon liit­ty­vä lisä­työ.

Eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vausSi­tou­mus­eh­dot 2019