18. Siirtymäsäännökset

En­nen vuot­ta 2015 pe­rus­tet­tu vi­her­lan­noi­tus­nur­mi voi olla loh­kol­la pe­rus­ta­mi­sen jäl­keen yh­teen­sä enin­tään kol­me vuot­ta.

Vil­je­li­jä voi jat­kaa en­nen vuot­ta 2011 teh­tyä, voi­mas­sa ole­vaa ym­pä­ris­tö­tuen eri­tyis­tuki­so­pi­mus­ta, jos vä­him­mäis­ala­vaa­ti­mus täyt­tyy. Vil­je­li­jä voi va­li­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­seen­sa eri­tyis­tuki­so­pi­mus­ta vas­taa­van loh­ko­koh­tai­sen toi­men­pi­teen, mut­ta toi­men­pi­tees­tä ei mak­se­ta ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta eri­tyis­tuki­so­pi­mus­a­lal­le, en­nen kuin mak­su eri­tyis­tuki­so­pi­muk­ses­ta on päät­ty­nyt.

Lan­noi­tuk­seen liit­ty­vät siir­ty­mä­sään­nök­set on ker­rot­tu si­tou­mus­eh­to­jen lu­vus­sa 3.2.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019