Liite 3. Tila- ja lohkokohtaisten toimenpiteiden perustason vaatimukset

Ravinteiden tasapainoinen käyttö

Toi­men­pi­teen pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na on nou­da­tet­ta­va vä­him­mäis­vaa­ti­muk­sia kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käy­tös­tä sekä vä­him­mäis­ta­son lan­noi­tus­vaa­ti­muk­sia si­tou­mus­eh­to­jen lu­vun 3 mu­kai­ses­ti.

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na tu­lee maa­ta­lous­maa pi­tää avoi­me­na, jot­ta se py­syy lai­tu­mek­si tai vil­je­lyyn so­vel­tu­vas­sa kun­nos­sa il­man, että sitä pi­täi­si val­mis­tel­la muu­toin kuin ta­van­o­mai­sil­la maa­ta­lous­me­ne­tel­mil­lä ja –ko­neil­la. Py­sy­vien vil­je­ly­kas­vien ala kat­so­taan avoi­mek­si, vaik­ka sil­lä oli­si he­del­mä­pui­ta, mar­ja­pen­sai­ta, tai­mi­tar­ho­ja tai ly­hyt­kier­toi­sia ener­gi­a­pui­ta. Py­sy­vien lai­tu­mien ja py­sy­vien nur­mien alal­la saa olla mui­ta kuin edel­lä mai­nit­tu­ja puu­var­ti­sia kas­ve­ja enin­tään 50 puu­ta heh­taa­ril­la. Puuk­si kat­so­taan yli kah­den met­rin kor­kui­set puu­var­ti­set kas­vit, joil­la on yksi run­ko tai ty­ves­tä yh­teen­liit­ty­nee­nä use­am­pi run­ko, sekä 0,5—2 met­rin kor­kui­set tuo­tan­to­e­läin­ten ra­vin­nok­si so­vel­tu­mat­to­mat puu­var­ti­set kas­vit.

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na ovat myös täy­den­tä­vien eh­to­jen mu­kai­set pien­ta­reet ja suo­ja­kais­tat. Ve­sis­tö­jen ja val­ta­o­jien var­sil­la ole­val­le maa­ta­lous­maal­le on jä­tet­tä­vä vä­hin­tään 1 m le­veä, muok­kaa­ma­ton pien­nar, jol­le ei saa le­vit­tää lan­noit­tei­ta eikä kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta. Pien­ta­reil­la rik­ka­kas­vien pe­sä­ke­tor­jun­ta kas­vin­suo­je­lu­ai­neil­la on sal­lit­tu vai­keis­sa rik­ka­kas­vi­ta­pauk­sis­sa. Jos pien­ta­reen kas­vil­li­suus vau­ri­oi­tuu tai tu­hou­tuu tal­ven ai­ka­na, rik­ka­kas­vien pe­sä­ke­tor­jun­taa teh­tä­es­sä tai ojien kun­nos­tus­työn yh­tey­des­sä tai muus­ta vas­taa­vas­ta syys­tä, nur­mi­kas­vil­li­suus on kyl­vet­tä­vä heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Kyl­vä pien­nar heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa myös, jos kyse on en­sim­mäis­tä ker­taa vil­je­ly­käyt­töön otet­ta­vas­ta loh­kos­ta, jon­ka pien­ta­reel­la ei ole ai­kai­sem­paa nur­mi­kas­vil­li­suut­ta.  Pien­nar­ta ei kui­ten­kaan tar­vit­se jät­tää, jos:

 1. maa­ta­lous­maan ja ve­sis­tön tai val­ta­ojan vä­lil­lä on met­sää, pen­saik­koa, tont­ti­maa­ta, tie­a­lu­et­ta, jou­to- tai ki­tu­maa­ta tai muu­ta alu­et­ta aina vä­hin­tään kes­ki­mää­rin 10 met­riä eikä vesi tul­van­kaan ai­ka­na nou­se maa­ta­lous­maal­le;
 2. maa­ta­lous­maa si­jait­see tul­va­pen­ke­reen ta­ka­na ja kui­va­tus­ve­det joh­de­taan pois pump­paa­mal­la tai muul­la vas­taa­val­la ta­val­la.

Lan­noi­tus on kiel­let­ty 5 m lä­hem­pä­nä ve­sis­töä. Seu­raa­van 5 m vyö­hyk­keel­lä ve­sis­tös­tä lan­nan ja or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den pin­ta­le­vi­tys on kiel­let­ty, ell­ei pel­toa muo­ka­ta vuo­ro­kau­den ku­lu­es­sa le­vi­tyk­ses­tä. Edel­lä mai­ni­tut lan­noi­tus- ja pin­ta­le­vi­tys­kiel­lot ei­vät kui­ten­kaan estä koti­e­läin­ten lai­dun­ta­mis­ta ky­sei­sil­lä alu­eil­la.

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na tu­lee vil­jel­lä pel­toa ja py­sy­vien kas­vien alaa hy­vän maa­ta­lous­käy­tän­nön mu­kai­ses­ti paik­ka­kun­nan olo­suh­teet huo­mi­oon ot­ta­en. Vil­jel­ty pel­to ja py­sy­vien kas­vien ala on muo­kat­ta­va, lan­noi­tet­ta­va ja kyl­vet­tä­vä tai is­tu­tet­ta­va tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la niin, että on mah­dol­lis­ta saa­da ai­kaan ta­sai­nen itä­mi­nen ja kas­vus­to. Vil­jel­tä­vien kas­vi­la­jien ja -la­jik­kei­den on ol­ta­va alu­eel­le so­vel­tu­via ja kyl­vet­tä­vän sie­men­mää­rän on ol­ta­va riit­tä­vä. Kyl­vö tai is­tu­tus on teh­tä­vä vii­meis­tään 30.6.  Jos kyse on loh­kos­ta, jol­la vil­jel­lään val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (4/2015) liit­tees­sä tar­koi­tet­tu­ja puu­tar­ha­kas­ve­ja, riit­tää, että loh­kol­le kyl­ve­tään esi­kas­vi vii­meis­tään mai­nit­tu­na mää­rä­päi­vä­nä. Jos poik­keuk­sel­li­set sää­olo­suh­teet es­tä­vät kyl­vä­mi­sen vii­meis­tään mai­nit­tu­na mää­rä­päi­vä­nä, kyl­vö on teh­tä­vä heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Poik­keuk­sel­li­se­na sää­olo­suh­tee­na pi­de­tään ti­lan­net­ta, jos­sa pit­kään jat­ku­nei­den sa­tei­den ja vä­häi­sen haih­dun­nan vuok­si pel­lon mär­kyys on es­tä­nyt kyl­vä­mi­sen.  Jos loh­kol­le kui­ten­kin kyl­ve­tään tai is­tu­te­taan sa­laat­ti­kas­ve­ja, kii­nan­kaa­lia, kuk­ka­kaa­lia, par­sa­kaa­lia, kys­sä­kaa­lia, nau­ris­ta, pi­naat­tia tai til­liä, esi­kas­vi­a­kaan ei tar­vit­se kyl­vää mää­rä­päi­vään men­nes­sä.

Vil­jel­lyn maa­ta­lous­maan kas­vin­suo­je­lus­ta on huo­leh­dit­ta­va ja rik­ka­kas­vien le­vi­ä­mi­nen es­tet­tä­vä joko kas­vin­vuo­ro­tuk­sen avul­la, me­kaa­ni­ses­ti, bi­o­lo­gi­ses­ti tai ke­mi­al­li­ses­ti. Vil­je­li­jän on toi­mit­ta­va niin, että kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­sen sa­don tuot­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Jos maa­ta­lous­maal­ta ei kor­ja­ta sa­toa, maa­ta­lous­maan tuot­ta­mas­ta kas­vus­tos­ta on tar­vit­ta­es­sa huo­leh­dit­ta­va niin, että maa­ta­lous­maal­le on myös seu­raa­va­na vuon­na mah­dol­lis­ta pe­rus­taa kas­vus­to tai tuot­taa kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­nen sato.

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na on nou­da­tet­ta­va myös eräi­den maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­des­ta pe­räi­sin ole­vien pääs­tö­jen ra­joit­ta­mi­ses­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (1250/2014) mu­kai­sia typ­pi­lan­noi­te­mää­rien käyt­tö­ra­joi­tuk­sia. Tuo­tan­to­e­läin­ten lan­nas­sa ja or­gaa­ni­sis­sa lan­noi­te­val­mis­teis­sa vuo­sit­tain le­vi­tet­tä­vä koko­nais­ty­pen mää­rä saa olla enin­tään 170 kg/ha. Jos liu­koi­sen ty­pen lan­noi­tus­mää­rä ylit­tää 150 kg/ha vuo­des­sa, mää­rä on ja­et­ta­va vä­hin­tään kah­teen erään, joi­den le­vit­tä­mi­sen vä­li­sen ajan on ol­ta­va vä­hin­tään kak­si viik­koa. Syys­kuun alus­ta al­ka­en tuo­tan­to­e­läin­ten lan­nas­sa ja or­gaa­ni­sis­sa lan­noi­te­val­mis­teis­sa le­vi­tet­tä­vän liu­koi­sen ty­pen mää­rä saa olla enin­tään 35 kg/ha. Syk­syl­lä le­vi­te­tyn liu­koi­sen ty­pen mää­rä huo­mi­oi­daan ko­ko­nai­suu­des­saan osa­na seu­raa­van vil­je­ly­kas­vin lan­noi­tus­ta. Liu­koi­sen ty­pen enim­mäis­mää­riin si­säl­tyy epä­or­gaa­ni­sis­sa lan­noit­teis­sa, tuo­tan­to­e­läin­ten lan­nas­sa, eläin­ten lai­dun­ta­es­sa syn­ty­vä lan­ta ja or­gaa­ni­sis­sa lan­noi­te­val­mis­teis­sa an­net­ta­va liu­koi­nen typ­pi. Lai­dun­nuk­seen käy­tet­tä­vil­lä loh­koil­la lai­tu­mel­le jää­vän lan­nan si­säl­tä­mä typ­pi on otet­tu huo­mi­oon typ­pi­lan­noi­tuk­sen enim­mäis­mää­ris­sä.

Liu­koi­sen ty­pen vuo­tui­set enim­mäis­mää­rät (kg/ha) eri kas­veil­le ovat:

* La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na on myös tee­tet­tä­vä vii­den vuo­den vä­lein lan­ta-ana­lyy­si, jos­sa mää­ri­te­tään lan­nan si­säl­tä­mä liu­koi­nen typ­pi, koko­nais­typ­pi ja koko­nais­fos­fo­ri. Lan­noi­tus tu­lee suun­ni­tel­la joko lan­ta-ana­lyy­sin tai si­tou­mus­eh­to­jen lu­vus­sa 4. esi­tet­ty­jen tau­luk­ko­ar­vo­jen pe­rus­teel­la. Lan­ta-ana­lyy­sin tie­dot ja or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den tuo­te­se­los­teet on säi­ly­tet­tä­vä ja ne on esi­tet­tä­vä pyy­det­tä­es­sä val­von­ta­vi­ran­o­mai­sel­le.

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na on pi­det­tä­vä lan­noi­tuk­ses­ta vuo­sit­tain kir­jaa ja pyy­det­tä­es­sä toi­mi­tet­ta­va tie­dot val­von­ta­vi­ran­o­mai­sel­le. Kir­jan­pi­don tu­lee si­säl­tää tie­dot pel­to­jen ra­vin­ne­li­säyk­seen käy­te­tyn lan­nan ja or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den ja typ­pi­lan­noit­tei­den mää­räs­tä sekä nii­den si­säl­tä­mäs­tä liu­koi­ses­ta ty­pes­tä ja koko­nais­ty­pes­tä, sato­ta­sois­ta ja ajan­koh­dis­ta, jol­loin lan­taa tai or­gaa­ni­sia lan­noi­te­val­mis­tei­ta on le­vi­tet­ty pel­lol­le.

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na on käyt­tää kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta asi­an­mu­kai­ses­ti ja hy­vää kas­vin­suo­je­lu­käy­tän­töä nou­dat­ta­en täy­den­tä­vien eh­to­jen vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti. Kas­vin­suo­je­lus­sa tu­lee käyt­tää vain Suo­mes­sa hy­väk­syt­ty­jä kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta. Kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta tu­lee käyt­tää asi­an­mu­kai­ses­ti myyn­ti­pääl­lys­mer­kin­tö­jä nou­dat­ta­en ja ne on säi­ly­tet­tävä eril­lään elin­tar­vik­keis­ta ja re­huis­ta las­ten ulot­tu­mat­to­mis­sa, myyn­ti­pääl­lyk­ses­sä an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan. Kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käy­tös­tä tu­lee myös pi­tää kir­jaa.

Lietelannan sijoittaminen peltoon

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na tu­lee maa­ta­lous­maa pi­tää avoi­me­na, jot­ta se py­syy lai­tu­mek­si tai vil­je­lyyn so­vel­tu­vas­sa kun­nos­sa il­man, että sitä pi­täi­si val­mis­tel­la muu­toin kuin ta­van­o­mai­sil­la maa­ta­lous­me­ne­tel­mil­lä ja –ko­neil­la. Py­sy­vien vil­je­ly­kas­vien ala kat­so­taan avoi­mek­si, vaik­ka sil­lä oli­si he­del­mä­pui­ta, mar­ja­pen­sai­ta, tai­mi­tar­ho­ja tai ly­hyt­kier­toi­sia ener­gi­a­pui­ta. Py­sy­vien lai­tu­mien ja py­sy­vien nur­mien alal­la saa olla mui­ta kuin edel­lä mai­nit­tu­ja puu­var­ti­sia kas­ve­ja enin­tään 50 puu­ta heh­taa­ril­la. Puuk­si kat­so­taan yli kah­den met­rin kor­kui­set puu­var­ti­set kas­vit, joil­la on yksi run­ko tai ty­ves­tä yh­teen­liit­ty­nee­nä use­am­pi run­ko, sekä 0,5—2 met­rin kor­kui­set tuo­tan­to­e­läin­ten ra­vin­nok­si so­vel­tu­mat­to­mat puu­var­ti­set kas­vit.

Toi­men­pi­teen pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na on nou­da­tet­ta­va eräi­den maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­des­ta pe­räi­sin ole­vien pääs­tö­jen ra­joit­ta­mi­ses­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (1250/2014) mu­kai­sia vaa­ti­muk­sia lan­noit­tei­den käy­tös­tä. Lan­noit­teet on le­vi­tet­tä­vä pel­lol­le si­ten, että va­lu­mia ve­siin ei ta­pah­du eikä poh­ja­maan tii­vis­ty­mis­vaa­raa ole. Lan­noi­tuk­ses­sa on otet­ta­va huo­mi­oon kes­ki­mää­räi­nen sato­taso, vil­je­ly­vyö­hy­ke, kas­vin­vuo­ro­tus ja maa­laji. Lan­nan ja or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den le­vit­tä­mi­nen pel­lol­le on kiel­let­ty mar­ras­kuun alus­ta maa­lis­kuun lop­puun. Lan­nan le­vit­tä­mi­sen kiel­to­a­jas­ta voi­daan kui­ten­kin poi­ke­ta mar­ras­kuun lop­puun asti ti­lan­teis­sa, jois­sa lan­taa ei ole voi­tu hyö­dyn­tää lan­noit­tee­na pel­lol­la kas­vu­kau­den ai­ka­na poik­keuk­sel­li­sen sää­olo­suh­teen vuok­si. Poik­keuk­sel­li­se­na sää­olo­suh­tee­na pi­de­tään ti­lan­net­ta, jos­sa pit­kään jat­ku­nei­den run­sai­den sa­tei­den ja vä­häi­sen haih­dun­nan vuok­si pel­lon mär­kyys on es­tä­nyt lan­nan syys­le­vi­tyk­sen vii­meis­tään loka­kuus­sa. Lan­noit­tei­ta ei saa le­vit­tää lumi­peit­tei­seen tai rou­taan­tu­nee­seen eikä ve­den kyl­läs­tä­mään maa­han.

Lan­noi­tus on kiel­let­ty 5 m lä­hem­pä­nä ve­sis­töä. Seu­raa­van 5 m vyö­hyk­keel­lä ve­sis­tös­tä lan­nan ja or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den pin­ta­le­vi­tys on kiel­let­ty, ell­ei pel­toa muo­ka­ta vuo­ro­kau­den ku­lu­es­sa le­vi­tyk­ses­tä. Edel­lä mai­ni­tut lan­noi­tus- ja pin­ta­le­vi­tys­kiel­lot ei­vät kui­ten­kaan estä koti­e­läin­ten lai­dun­ta­mis­ta ky­sei­sil­lä alu­eil­la.

Pel­to­loh­kon osil­la, joi­den kal­te­vuus on vä­hin­tään 15 pro­sent­tia, lie­te­lan­nan, virt­san ja nes­te­mäis­ten or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den le­vit­tä­mi­nen muul­la ta­voin kuin si­joit­ta­mal­la on aina kiel­let­ty. Kal­te­vil­le pel­to­loh­kon osil­le le­vi­tet­tä­vät muut lan­nat ja or­gaa­ni­set lan­noi­te­val­mis­teet on muo­kat­ta­va maa­han kah­den­tois­ta tun­nin si­säl­lä le­vi­tyk­ses­tä.

Ta­lous­ve­den han­kin­taan käy­tet­tä­vien kai­vo­jen ja läh­tei­den ym­pä­ril­le on jä­tet­tä­vä maas­ton kor­keus­suh­teis­ta, kai­von ra­ken­tees­ta ja maa­la­jis­ta riip­pu­en vä­hin­tään 30-100 met­rin le­vyi­nen vyö­hy­ke, jota ei lan­noi­te­ta lan­nal­la ja or­gaa­ni­sil­la lan­noi­te­val­mis­teil­la.

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na tu­lee maa­ta­lous­maa pi­tää avoi­me­na, jot­ta se py­syy lai­tu­mek­si tai vil­je­lyyn so­vel­tu­vas­sa kun­nos­sa il­man, että sitä pi­täi­si val­mis­tel­la muu­toin kuin ta­van­o­mai­sil­la maa­ta­lous­me­ne­tel­mil­lä ja –ko­neil­la.

Py­sy­vien vil­je­ly­kas­vien ala kat­so­taan avoi­mek­si, vaik­ka sil­lä oli­si he­del­mä­pui­ta, mar­ja­pen­sai­ta, tai­mi­tar­ho­ja tai ly­hyt­kier­toi­sia ener­gi­a­pui­ta. Py­sy­vien lai­tu­mien ja py­sy­vien nur­mien alal­la saa olla mui­ta kuin edel­lä mai­nit­tu­ja puu­var­ti­sia kas­ve­ja enin­tään 50 puu­ta heh­taa­ril­la. Puuk­si kat­so­taan yli kah­den met­rin kor­kui­set puu­var­ti­set kas­vit, joil­la on yksi run­ko tai ty­ves­tä yh­teen­liit­ty­nee­nä use­am­pi run­ko, sekä 0,5—2 met­rin kor­kui­set tuo­tan­to­e­läin­ten ra­vin­nok­si so­vel­tu­mat­to­mat puu­var­ti­set kas­vit.

Toi­men­pi­teen pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na on nou­da­tet­ta­va eräi­den maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­des­ta pe­räi­sin ole­vien pääs­tö­jen ra­joit­ta­mi­ses­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (1250/2015) mu­kai­ses­ti lan­noit­tei­den käy­tön osal­ta seu­raa­via vaa­ti­muk­sia. Lan­noit­teet on le­vi­tet­tä­vä pel­lol­le si­ten, että va­lu­mia ve­siin ei ta­pah­du eikä poh­ja­maan tii­vis­ty­mis­vaa­raa ole. Lan­noi­tuk­ses­sa on otet­ta­va huo­mi­oon kes­ki­mää­räi­nen sato­taso, vil­je­ly­vyö­hy­ke, kas­vin­vuo­ro­tus ja maa­laji.

Lan­nan ja or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den le­vit­tä­mi­nen pel­lol­le on kiel­let­ty mar­ras­kuun alus­ta maa­lis­kuun lop­puun. Lan­nan le­vit­tä­mi­sen kiel­to­a­jas­ta voi­daan kui­ten­kin poi­ke­ta mar­ras­kuun lop­puun asti ti­lan­teis­sa, jois­sa lan­taa ei ole voi­tu hyö­dyn­tää lan­noit­tee­na pel­lol­la kas­vu­kau­den ai­ka­na poik­keuk­sel­li­sen sää­olo­suh­teen vuok­si. Poik­keuk­sel­li­se­na sää­olo­suh­tee­na pi­de­tään ti­lan­net­ta, jos­sa pit­kään jat­ku­nei­den run­sai­den sa­tei­den ja vä­häi­sen haih­dun­nan vuok­si pel­lon mär­kyys on es­tä­nyt lan­nan syys­le­vi­tyk­sen vii­meis­tään loka­kuus­sa.

Lan­noit­tei­ta ei saa le­vit­tää lumi­peit­tei­seen tai rou­taan­tu­nee­seen eikä ve­den kyl­läs­tä­mään maa­han. Kui­va­lan­taa ja or­gaa­ni­sia lan­noi­te­val­mis­tei­ta, joi­den kui­va-aine­pi­toi­suus on vä­hin­tään 30 %, voi­daan le­vi­tys­ai­ka­na säi­lyt­tää pel­lol­la enin­tään nel­jä viik­koa le­vi­tys­tä odot­ta­mas­sa. Pel­lon pin­taan le­vi­tet­ty lan­ta ja or­gaa­ni­set lan­noi­te­val­mis­teet on muo­kat­ta­va maa­han vuo­ro­kau­den si­säl­lä le­vi­tyk­ses­tä, lu­kuun ot­ta­mat­ta le­vi­tys­tä kas­vus­toon let­ku­le­vit­ti­mel­lä tai haja­le­vi­tyk­se­nä.

Kas­vi­peit­tei­se­nä tal­ven yli pi­det­tä­vil­le loh­koil­le lan­taa ja or­gaa­nis­ta lan­noi­te­val­mis­tet­ta saa 15.9. jäl­keen le­vit­tää vain si­joit­ta­mal­la, ell­ei ky­sees­sä ole syk­syl­lä kyl­vet­tä­vän kas­vin kyl­vöä edel­tä­vä lan­nan le­vi­tys. Lan­noi­tus on kiel­let­ty 5 m lä­hem­pä­nä ve­sis­töä. Seu­raa­van 5 m vyö­hyk­keel­lä ve­sis­tös­tä lan­nan ja or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den pin­ta­le­vi­tys on kiel­let­ty, ell­ei pel­toa muo­ka­ta vuo­ro­kau­den ku­lu­es­sa le­vi­tyk­ses­tä. Edel­lä mai­ni­tut lan­noi­tus- ja pin­ta­le­vi­tys­kiel­lot ei­vät kui­ten­kaan estä koti­e­läin­ten lai­dun­ta­mis­ta ky­sei­sil­lä alu­eil­la.

Ta­lous­ve­den han­kin­taan käy­tet­tä­vien kai­vo­jen ja läh­tei­den ym­pä­ril­le on jä­tet­tä­vä maas­ton kor­keus­suh­teis­ta, kai­von ra­ken­tees­ta ja maa­la­jis­ta riip­pu­en vä­hin­tään 30–100 m le­veä vyö­hy­ke, jota ei lan­noi­te­ta lan­nal­la ja or­gaa­ni­sil­la lan­noi­te­val­mis­teil­la.

Pe­rus­vaa­ti­muk­se­na täy­tyy myös nou­dat­taa lan­noi­te­val­mis­te­lain no­jal­la an­net­tu­ja sään­nök­siä yh­dys­kun­ta­jäte­ve­den­puh­dis­ta­mois­ta ja kiin­teis­tö­koh­tai­sis­ta kä­sit­te­ly­jär­jes­tel­mis­tä pe­räi­sin ole­vien liet­tei­den käyt­tö­ra­joi­tuk­sis­ta pel­to­vil­je­lys­sä.

Liet­teil­lä tar­koi­te­taan yh­dys­kun­ta­jäte­ve­den­puh­dis­ta­mo­jen lie­tet­tä, sako­kai­vo­lie­tet­tä ja muu­ta kiin­teis­tö­koh­tai­sen tai maa­ti­lo­jen yh­tei­sen jäte­ve­den­kä­sit­te­ly­jär­jes­tel­män lie­tet­tä ja myös kui­va­käy­mä­län jä­tet­tä sekä muu­ta jäte­ve­den­puh­dis­ta­mon lie­tet­tä.

Jäte­vesi­lie­tet­tä saa käyt­tää:

 1. maan­vil­je­lys­sä vain, jos se täyt­tää tyyp­pi­ni­miin Maan­pa­ran­nus­ai­nee­na sel­lai­se­naan käy­tet­tä­vät sivu­tuot­teet 3A5 ja Or­gaa­ni­si­na lan­noit­tei­na sel­lai­se­naan käy­tet­tä­vät sivu­tuot­teet 1B4 tyyp­pi­nimi­ryh­miin kuu­lu­vien lan­noi­te­val­mis­tei­den vaa­ti­muk­set.
 2. vain sel­lai­sel­la vil­je­ly­maal­la, jon­ka hai­tal­li­set me­tal­li­pi­toi­suu­det ei­vät yli­tä suu­rim­pia sal­lit­tu­ja pi­toi­suuk­sia (tau­luk­ko a). Jos on syy­tä epäil­lä, että vil­je­ly­maan hai­tal­li­set me­tal­li­pi­toi­suu­det ylit­ty­vät, on vil­je­ly­maa tar­vit­ta­es­sa ana­ly­soi­ta­va. Epäi­lyyn an­taa ai­het­ta esi­mer­kik­si si­joi­tus­a­lu­een tai sen ym­pä­ris­tön maa­pe­rän laa­tu tai käyt­tö­his­to­ria. Ota tar­vit­ta­es­sa ras­kas­me­tal­li­pi­toi­suus­näyt­teet sa­mal­la ta­val­la kuin vil­ja­vuus­tut­ki­muk­sen maa­näyt­teet.
 3. vain, jos liet­teen käy­tös­tä ai­heu­tu­va hai­tal­lis­ten me­tal­lien kuor­mi­tus ei yli­tä vuo­tui­sia enim­mäis­kuor­mi­tuk­sia (tau­luk­ko b).
 4. vain sel­lai­sel­la vil­je­ly­maal­la, jon­ka pH on yli 5,8 käy­tet­tä­es­sä koh­dan 1. mu­kai­sia lan­noi­te­val­mis­tei­ta. Kalk­ki­sta­bi­loi­tua lie­tet­tä käy­tet­tä­es­sä vil­je­ly­maan pH:n on ol­ta­va yli 5,5.
 5. vain sel­lai­sel­la vil­je­ly­maal­la, jol­la kas­va­te­taan vil­jaa, so­ke­ri­juu­ri­kas­ta tai öljy­kas­ve­ja taik­ka sel­lai­sia kas­ve­ja, joi­ta ei yleen­sä käy­te­tä ih­mi­sen ra­vin­nok­si tuo­ree­na, syö­mäl­lä maan­a­lai­nen osa tai eläin­ten re­huk­si. Nur­mel­le nii­tä saa le­vit­tää vain pe­rus­tet­ta­es­sa nur­mi suo­ja­vil­jan kans­sa ja mul­taa­mal­la ne huo­lel­li­ses­ti.

Mi­kä­li maan­vil­je­lys­sä on käy­tet­ty jäte­vesi­lie­tet­tä, saat vil­jel­lä pe­ru­naa, juu­rek­sia, vi­han­nek­sia sekä juu­ri- ja yrt­ti­maus­tei­ta ai­kai­sin­taan vii­den vuo­den ku­lut­tua vii­mei­ses­tä lie­te­le­vi­tyk­ses­tä. Varo­aika voi olla ly­hy­em­pi kuin vii­si vuot­ta, jos lie­te­poh­jai­sel­le lan­noi­te­val­mis­teel­le on tyyp­pi­nimi­vaa­ti­muk­sis­sa an­net­tu ly­hy­em­pi varo­aika.

Koh­tien 1-4 vaa­ti­muk­set ei­vät kui­ten­kaan kos­ke maa­ti­lan tai maa­ti­lo­jen yh­teis­käyt­töön tar­koi­tet­tua sako­kai­vo­lie­tet­tä sekä kui­va­käy­mä­lä­jä­tet­tä, jot­ka ovat pe­räi­sin maa­ti­lal­la asu­mi­ses­ta tai ti­lal­la ta­pah­tu­vas­ta muus­ta toi­min­nas­ta tai maa­ti­lan lä­hei­syy­des­sä si­jait­se­vis­ta muis­ta asuin­kiin­teis­töis­tä, ja jon­ka hyö­dyn­tä­mi­nen ei edel­ly­tä ym­pä­ris­tö­lu­paa. Täl­löin sako­kai­vo­lie­te ja kui­va­käy­mä­lä­jäte on en­nen käyt­töä kä­si­tel­tä­vä kalk­ki­sta­bi­loi­mal­la, kom­pos­toi­mal­la, ter­mo­fii­li­ses­ti mä­dät­tä­mäl­lä tai me­so­fii­li­ses­ti mä­dät­tä­mäl­lä. Me­so­fii­li­ses­ti mä­dä­tet­ty lie­te on en­nen tai jäl­keen mä­dä­tyk­sen hy­gie­ni­soi­ta­va, kom­pos­toi­ta­va, ter­mi­ses­ti kui­vat­ta­va tai kä­si­tel­tä­vä muul­la vas­taa­val­la ta­val­la.

* La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

* La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

Valumavesien hallinta

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na tu­lee maa­ta­lous­maa pi­tää avoi­me­na, jot­ta se py­syy lai­tu­mek­si tai vil­je­lyyn so­vel­tu­vas­sa kun­nos­sa il­man, että sitä pi­täi­si val­mis­tel­la muu­toin kuin ta­van­o­mai­sil­la maa­ta­lous­me­ne­tel­mil­lä ja –ko­neil­la. Py­sy­vien vil­je­ly­kas­vien ala kat­so­taan avoi­mek­si, vaik­ka sil­lä oli­si he­del­mä­pui­ta, mar­ja­pen­sai­ta, tai­mi­tar­ho­ja tai ly­hyt­kier­toi­sia ener­gi­a­pui­ta. Py­sy­vien lai­tu­mien ja py­sy­vien nur­mien alal­la saa olla mui­ta kuin edel­lä mai­nit­tu­ja puu­var­ti­sia kas­ve­ja enin­tään 50 puu­ta heh­taa­ril­la. Puuk­si kat­so­taan yli kah­den met­rin kor­kui­set puu­var­ti­set kas­vit, joil­la on yksi run­ko tai ty­ves­tä yh­teen­liit­ty­nee­nä use­am­pi run­ko, sekä 0,5—2 met­rin kor­kui­set tuo­tan­to­e­läin­ten ra­vin­nok­si so­vel­tu­mat­to­mat puu­var­ti­set kas­vit.

Pe­rus­vaa­ti­muk­se­na tu­lee myös nou­dat­taa kas­te­lu­ve­den käy­tös­sä vesi­lain (587/2011) 4 lu­vus­sa sää­det­tyä ve­den ot­ta­mi­ses­ta. Vet­tä saa pää­sään­töi­ses­ti joh­taa ve­sis­tös­tä toi­sen vesi­a­lu­eel­ta ta­lous­ve­dek­si tai esi­mer­kik­si kas­te­lu­ve­dek­si, jos vet­tä riit­tää myös niil­le, jot­ka ot­ta­vat vet­tä omis­ta­ji­na tai saa­dun lu­van pe­rus­teel­la. Ym­pä­ris­tö­lupa­vi­ran­o­mai­sel­ta tu­lee sel­vit­tää, tar­vit­see­ko ve­den ot­toon ve­den­otto­lu­van. Lupa ve­den ot­ta­mi­seen ve­sis­tös­tä tar­vi­taan esi­mer­kik­si sil­loin, kun vet­tä ei rii­tä tar­peek­si niil­le vesi­a­lu­een omis­ta­jil­le tai osak­kail­le, jot­ka ot­ta­vat vet­tä.

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na täy­tyy myös vil­jel­lä pel­toa ja py­sy­vien kas­vien alaa hy­vän maa­ta­lous­käy­tän­nön mu­kai­ses­ti paik­ka­kun­nan olo­suh­teet huo­mi­oon ot­ta­en. Vil­jel­ty pel­to ja py­sy­vien kas­vien ala on muo­kat­ta­va, lan­noi­tet­ta­va ja kyl­vet­tä­vä tai is­tu­tet­ta­va tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la niin, että on mah­dol­lis­ta saa­da ai­kaan ta­sai­nen itä­mi­nen ja kas­vus­to. Vil­jel­tä­vien kas­vi­la­jien ja -la­jik­kei­den on ol­ta­va alu­eel­le so­vel­tu­via ja sie­men­mää­rän on ol­ta­va riit­tä­vä. Kyl­vö tai is­tu­tus on teh­tä­vä vii­meis­tään 30.6. Jos kyse on loh­kos­ta, jol­la vil­jel­lään val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (4/2015) liit­tees­sä tar­koi­tet­tu­ja puu­tar­ha­kas­ve­ja, riit­tää, että loh­kol­le kyl­ve­tään esi­kas­vi vii­meis­tään mai­nit­tu­na mää­rä­päi­vä­nä.Jos poik­keuk­sel­li­set sää­olo­suh­teet es­tä­vät kyl­vä­mi­sen vii­meis­tään mai­nit­tu­na mää­rä­päi­vä­nä, kyl­vö on teh­tä­vä heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Poik­keuk­sel­li­se­na sää­olo­suh­tee­na pi­de­tään ti­lan­net­ta, jos­sa pit­kään jat­ku­nei­den sa­tei­den ja vä­häi­sen haih­dun­nan vuok­si pel­lon mär­kyys on es­tä­nyt kyl­vä­mi­sen. Jos loh­kol­le kui­ten­kin kyl­ve­tään tai is­tu­te­taan sa­laat­ti­kas­ve­ja, kii­nan­kaa­lia, kuk­ka­kaa­lia, par­sa­kaa­lia, kys­sä­kaa­lia, nau­ris­ta, pi­naat­tia tai til­liä, esi­kas­vi­a­kaan ei tar­vit­se kyl­vää mää­rä­päi­vään men­nes­sä.

Vil­jel­lyn maa­ta­lous­maan kas­vin­suo­je­lus­ta on huo­leh­dit­ta­va­ja rik­ka­kas­vien le­vi­ä­mi­nen es­tet­tä­vä  joko kas­vin­vuo­ro­tuk­sen avul­la, me­kaa­ni­ses­ti, bi­o­lo­gi­ses­ti tai ke­mi­al­li­ses­ti. Vil­je­li­jän on toi­mit­ta­va niin, että kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­sen sa­don tuot­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Jos maa­ta­lous­maal­ta ei kor­ja­ta sa­toa, maa­ta­lous­maan tuot­ta­mas­ta kas­vus­tos­ta on tar­vit­ta­es­sa huo­leh­dit­ta­va niin, että maa­ta­lous­maal­le on myös seu­raa­va­na vuon­na mah­dol­lis­ta pe­rus­taa kas­vus­to tai tuot­taa kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­nen sato.

Ympäristönhoitonurmet

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na tu­lee maa­ta­lous­maa pi­tää avoi­me­na, jot­ta se py­syy lai­tu­mek­si tai vil­je­lyyn so­vel­tu­vas­sa kun­nos­sa il­man, että sitä pi­täi­si val­mis­tel­la muu­toin kuin ta­van­o­mai­sil­la maa­ta­lous­me­ne­tel­mil­lä ja –ko­neil­la. Py­sy­vien vil­je­ly­kas­vien ala kat­so­taan avoi­mek­si, vaik­ka sil­lä oli­si he­del­mä­pui­ta, mar­ja­pen­sai­ta, tai­mi­tar­ho­ja tai ly­hyt­kier­toi­sia ener­gi­a­pui­ta. Py­sy­vien lai­tu­mien ja py­sy­vien nur­mien alal­la saa olla mui­ta kuin edel­lä mai­nit­tu­ja puu­var­ti­sia kas­ve­ja enin­tään 50 puu­ta heh­taa­ril­la. Puuk­si kat­so­taan yli kah­den met­rin kor­kui­set puu­var­ti­set kas­vit, joil­la on yksi run­ko tai ty­ves­tä yh­teen­liit­ty­nee­nä use­am­pi run­ko, sekä 0,5—2 met­rin kor­kui­set tuo­tan­to­e­läin­ten ra­vin­nok­si so­vel­tu­mat­to­mat puu­var­ti­set kas­vit.

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na ovat myös täy­den­tä­vien eh­to­jen mu­kai­set pien­ta­reet ja suo­ja­kais­tat. Ve­sis­tö­jen ja val­ta­o­jien var­sil­la ole­val­le maa­ta­lous­maal­le on jä­tet­tä­vä vä­hin­tään 1 m le­veä, muok­kaa­ma­ton pien­nar, jol­le ei saa le­vit­tää lan­noit­tei­ta eikä kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta. Pien­ta­reil­la rik­ka­kas­vien pe­sä­ke­tor­jun­ta kas­vin­suo­je­lu­ai­neil­la on sal­lit­tu vai­keis­sa rik­ka­kas­vi­ta­pauk­sis­sa. Jos pien­ta­reen kas­vil­li­suus vau­ri­oi­tuu tai tu­hou­tuu tal­ven ai­ka­na, rik­ka­kas­vien pe­sä­ke­tor­jun­taa teh­tä­es­sä tai ojien kun­nos­tus­työn yh­tey­des­sä tai muus­ta vas­taa­vas­ta syys­tä, nur­mi­kas­vil­li­suus on kyl­vet­tä­vä heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Kyl­vä pien­nar heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa myös, jos kyse on en­sim­mäis­tä ker­taa vil­je­ly­käyt­töön otet­ta­vas­ta loh­kos­ta, jon­ka pien­ta­reel­la ei ole ai­kai­sem­paa nur­mi­kas­vil­li­suut­ta.  Pien­nar­ta ei kui­ten­kaan tar­vit­se jät­tää, jos:

 1. maa­ta­lous­maan ja ve­sis­tön tai val­ta­ojan vä­lil­lä on met­sää, pen­saik­koa, tont­ti­maa­ta, tie­a­lu­et­ta, jou­to- tai ki­tu­maa­ta tai muu­ta alu­et­ta aina vä­hin­tään kes­ki­mää­rin 10 met­riä eikä vesi tul­van­kaan ai­ka­na nou­se maa­ta­lous­maal­le;
 2. maa­ta­lous­maa si­jait­see tul­va­pen­ke­reen ta­ka­na ja kui­va­tus­ve­det joh­de­taan pois pump­paa­mal­la tai muul­la vas­taa­val­la ta­val­la.

Lan­noi­tus on kiel­let­ty 5 m lä­hem­pä­nä ve­sis­töä. Seu­raa­van 5 m vyö­hyk­keel­lä ve­sis­tös­tä lan­nan ja or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den pin­ta­le­vi­tys on kiel­let­ty, ell­ei pel­toa muo­ka­ta vuo­ro­kau­den ku­lu­es­sa le­vi­tyk­ses­tä. Edel­lä mai­ni­tut lan­noi­tus- ja pin­ta­le­vi­tys­kiel­lot ei­vät kui­ten­kaan estä koti­e­läin­ten lai­dun­ta­mis­ta ky­sei­sil­lä alu­eil­la.

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na tu­lee vil­jel­lä pel­toa ja py­sy­vien kas­vien alaa hy­vän maa­ta­lous­käy­tän­nön mu­kai­ses­ti paik­ka­kun­nan olo­suh­teet huo­mi­oon ot­ta­en. Vil­jel­ty pel­to ja py­sy­vien kas­vien ala on muo­kat­ta­va, lan­noi­tet­ta­va ja kyl­vet­tä­vä tai is­tu­tet­ta­va tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la niin, että on mah­dol­lis­ta saa­da ai­kaan ta­sai­nen itä­mi­nen ja kas­vus­to. Vil­jel­tä­vien kas­vi­la­jien ja -la­jik­kei­den on ol­ta­va alu­eel­le so­vel­tu­via ja kyl­vet­tä­vän sie­men­mää­rän on ol­ta­va riit­tä­vä. Kyl­vö tai is­tu­tus on teh­tä­vä vii­meis­tään 30.6. Jos kyse on loh­kos­ta, jol­la vil­jel­lään val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (4/2015) liit­tees­sä tar­koi­tet­tu­ja puu­tar­ha­kas­ve­ja, riit­tää, että loh­kol­le kyl­ve­tään esi­kas­vi vii­meis­tään mai­nit­tu­na mää­rä­päi­vä­nä. Jos poik­keuk­sel­li­set sää­olo­suh­teet es­tä­vät kyl­vä­mi­sen vii­meis­tään mai­nit­tu­na mää­rä­päi­vä­nä, kyl­vö on teh­tä­vä heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Poik­keuk­sel­li­se­na sää­olo­suh­tee­na pi­de­tään ti­lan­net­ta, jos­sa pit­kään jat­ku­nei­den sa­tei­den ja vä­häi­sen haih­dun­nan vuok­si pel­lon mär­kyys on es­tä­nyt kyl­vä­mi­sen. Jos loh­kol­le kui­ten­kin kyl­ve­tään tai is­tu­te­taan sa­laat­ti­kas­ve­ja, kii­nan­kaa­lia, kuk­ka­kaa­lia, par­sa­kaa­lia, kys­sä­kaa­lia, nau­ris­ta, pi­naat­tia tai til­liä, esi­kas­vi­a­kaan ei tar­vit­se kyl­vää mää­rä­päi­vään men­nes­sä.

Vil­jel­lyn maa­ta­lous­maan kas­vin­suo­je­lus­ta on huo­leh­dit­ta­va ja rik­ka­kas­vien le­vi­ä­mi­nen es­tet­tä­vä joko kas­vin­vuo­ro­tuk­sen avul­la, me­kaa­ni­ses­ti, bi­o­lo­gi­ses­ti tai ke­mi­al­li­ses­ti. Vil­je­li­jän on toi­mit­ta­va niin, että kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­sen sa­don tuot­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Jos maa­ta­lous­maal­ta ei kor­ja­ta sa­toa, maa­ta­lous­maan tuot­ta­mas­ta kas­vus­tos­ta on tar­vit­ta­es­sa huo­leh­dit­ta­va niin, että maa­ta­lous­maal­le on myös seu­raa­va­na vuon­na mah­dol­lis­ta pe­rus­taa kas­vus­to tai tuot­taa kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­nen sato.

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na tu­lee maa­ta­lous­maa pi­tää avoi­me­na, jot­ta se py­syy lai­tu­mek­si tai vil­je­lyyn so­vel­tu­vas­sa kun­nos­sa il­man, että sitä pi­täi­si val­mis­tel­la muu­toin kuin ta­van­o­mai­sil­la maa­ta­lous­me­ne­tel­mil­lä ja –ko­neil­la. Py­sy­vien vil­je­ly­kas­vien ala kat­so­taan avoi­mek­si, vaik­ka sil­lä oli­si he­del­mä­pui­ta, mar­ja­pen­sai­ta, tai­mi­tar­ho­ja tai ly­hyt­kier­toi­sia ener­gi­a­pui­ta. Py­sy­vien lai­tu­mien ja py­sy­vien nur­mien alal­la saa olla mui­ta kuin edel­lä mai­nit­tu­ja puu­var­ti­sia kas­ve­ja enin­tään 50 puu­ta heh­taa­ril­la. Puuk­si kat­so­taan yli kah­den met­rin kor­kui­set puu­var­ti­set kas­vit, joil­la on yksi run­ko tai ty­ves­tä yh­teen­liit­ty­nee­nä use­am­pi run­ko, sekä 0,5—2 met­rin kor­kui­set tuo­tan­to­e­läin­ten ra­vin­nok­si so­vel­tu­mat­to­mat puu­var­ti­set kas­vit.

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na vil­jel­lyn maa­ta­lous­maan kas­vin­suo­je­lus­ta on huo­leh­dit­ta­va ja rik­ka­kas­vien le­vi­ä­mi­nen es­tet­tä­vä  joko kas­vin­vuo­ro­tuk­sen avul­la, me­kaa­ni­ses­ti, bi­o­lo­gi­ses­ti tai ke­mi­al­li­ses­ti. Vil­je­li­jän on toi­mit­ta­va niin, että kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­sen sa­don tuot­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Jos maa­ta­lous­maal­ta ei kor­ja­ta sa­toa, maa­ta­lous­maan tuot­ta­mas­ta kas­vus­tos­ta on tar­vit­ta­es­sa huo­leh­dit­ta­va niin, että maa­ta­lous­maal­le on myös seu­raa­va­na vuon­na mah­dol­lis­ta pe­rus­taa kas­vus­to tai tuot­taa kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­nen sato.

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na on nou­da­tet­ta­va sän­gen polt­to­kiel­toa. Sän­gen polt­to on sal­lit­tu ai­no­as­taan, jos se on vält­tä­mä­tön­tä kyl­vön to­teu­tuk­sen tai rik­ka­kas­vien, kas­vi­tau­tien tai tu­ho­lais­ten tor­jun­nan kan­nal­ta.

Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na tu­lee maa­ta­lous­maa pi­tää avoi­me­na, jot­ta se py­syy lai­tu­mek­si tai vil­je­lyyn so­vel­tu­vas­sa kun­nos­sa il­man, että sitä pi­täi­si val­mis­tel­la muu­toin kuin ta­van­o­mai­sil­la maa­ta­lous­me­ne­tel­mil­lä ja –ko­neil­la. Py­sy­vien vil­je­ly­kas­vien ala kat­so­taan avoi­mek­si, vaik­ka sil­lä oli­si he­del­mä­pui­ta, mar­ja­pen­sai­ta, tai­mi­tar­ho­ja tai ly­hyt­kier­toi­sia ener­gi­a­pui­ta. Py­sy­vien lai­tu­mien ja py­sy­vien nur­mien alal­la saa olla mui­ta kuin edel­lä mai­nit­tu­ja puu­var­ti­sia kas­ve­ja enin­tään 50 puu­ta heh­taa­ril­la. Puuk­si kat­so­taan yli kah­den met­rin kor­kui­set puu­var­ti­set kas­vit, joil­la on yksi run­ko tai ty­ves­tä yh­teen­liit­ty­nee­nä use­am­pi run­ko, sekä 0,5—2 met­rin kor­kui­set tuo­tan­to­e­läin­ten ra­vin­nok­si so­vel­tu­mat­to­mat puu­var­ti­set kas­vit.

Vil­jel­tyä pel­toa ja py­sy­vien kas­vien alaa on vil­jel­tä­vä hy­vän maa­ta­lous­käy­tän­nön mu­kai­ses­ti paik­ka­kun­nan olo­suh­teet huo­mi­oon ot­ta­en. Vil­jel­ty pel­to ja py­sy­vien kas­vien ala on muo­kat­ta­va, lan­noi­tet­ta­va ja kyl­vet­tä­vä tai is­tu­tet­ta­va tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la niin, että on mah­dol­lis­ta saa­da ai­kaan ta­sai­nen itä­mi­nen ja kas­vus­to. Vil­jel­tä­vien kas­vi­la­jien ja -la­jik­kei­den on ol­ta­va alu­eel­le so­vel­tu­via ja kyl­vet­tä­vän sie­men­mää­rän on ol­ta­va riit­tä­vä. Kyl­vö tai is­tu­tus on teh­tä­vä vii­meis­tään 30 päi­vä­nä kesä­kuu­ta. Jos kyse on loh­kos­ta, jol­la vil­jel­lään liit­tees­sä tar­koi­tet­tu­ja puu­tar­ha­kas­ve­ja, riit­tää, että loh­kol­le kyl­ve­tään esi­kas­vi vii­meis­tään mai­nit­tu­na mää­rä­päi­vä­nä. Jos poik­keuk­sel­li­set sää­olo­suh­teet es­tä­vät kyl­vä­mi­sen vii­meis­tään mai­nit­tu­na mää­rä­päi­vä­nä, kyl­vö on teh­tä­vä heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Poik­keuk­sel­li­se­na sää­olo­suh­tee­na pi­de­tään ti­lan­net­ta, jos­sa pit­kään jat­ku­nei­den sa­tei­den ja vä­häi­sen haih­dun­nan vuok­si pel­lon mär­kyys on es­tä­nyt kyl­vä­mi­sen. Jos loh­kol­le kui­ten­kin kyl­ve­tään tai is­tu­te­taan sa­laat­ti­kas­ve­ja, kii­nan­kaa­lia, kuk­ka­kaa­lia, par­sa­kaa­lia, kys­sä­kaa­lia, nau­ris­ta, pi­naat­tia tai til­liä, esi­kas­vi­a­kaan ei tar­vit­se kyl­vää mää­rä­päi­vään men­nes­sä.

Man­si­koi­ta, mesi­mar­jo­ja ja ja­lo­maa­rai­mia vil­jel­tä­es­sä edel­ly­te­tään, että heh­taa­ril­la on vä­hin­tään 15 000 kas­via. Jos mai­nit­tu­ja kas­ve­ja vil­jel­lään si­ten, että maan­pin­nan kat­tee­na ei käy­te­tä muo­via ja syn­ty­vien rön­sy­tai­mien an­ne­taan juur­tua emo­tai­mien vie­reen, tai­mi­ti­hey­den on ol­ta­va en­sim­mäi­se­nä kas­vu­kau­te­na vä­hin­tään 11 000 kas­via heh­taa­ril­la. Vil­jel­tä­es­sä he­ru­koi­ta ja kar­vi­ai­sia edel­ly­te­tään vä­hin­tään 1 200 ja va­del­mia vä­hin­tään 2 800, mar­ja­tuo­mi­pih­la­jia, mar­ja-aro­ni­oi­ta ja tyr­niä vä­hin­tään 800, pen­sas­mus­ti­koi­ta vä­hin­tään 2 250 sekä he­del­mä­pui­ta vä­hin­tään 400 kas­via heh­taa­ril­la.

Vil­jel­lyn maa­ta­lous­maan kas­vin­suo­je­lus­ta on huo­leh­dit­ta­va ja rik­ka­kas­vien le­vi­ä­mi­nen es­tet­tä­vä  joko kas­vin­vuo­ro­tuk­sen avul­la, me­kaa­ni­ses­ti, bi­o­lo­gi­ses­ti tai ke­mi­al­li­ses­ti. Vil­je­li­jän on toi­mit­ta­va niin, että kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­sen sa­don tuot­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Jos maa­ta­lous­maal­ta ei kor­ja­ta sa­toa, maa­ta­lous­maan tuot­ta­mas­ta kas­vus­tos­ta on tar­vit­ta­es­sa huo­leh­dit­ta­va niin, että maa­ta­lous­maal­le on myös seu­raa­va­na vuon­na mah­dol­lis­ta pe­rus­taa kas­vus­to tai tuot­taa kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­nen sato.

Peltoluonnon monimuotoisuus

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na tu­lee maa­ta­lous­maa pi­tää avoi­me­na, jot­ta se py­syy lai­tu­mek­si tai vil­je­lyyn so­vel­tu­vas­sa kun­nos­sa il­man, että sitä pi­täi­si val­mis­tel­la muu­toin kuin ta­van­o­mai­sil­la maa­ta­lous­me­ne­tel­mil­lä ja –ko­neil­la. Py­sy­vien vil­je­ly­kas­vien ala kat­so­taan avoi­mek­si, vaik­ka sil­lä oli­si he­del­mä­pui­ta, mar­ja­pen­sai­ta, tai­mi­tar­ho­ja tai ly­hyt­kier­toi­sia ener­gi­a­pui­ta. Py­sy­vien lai­tu­mien ja py­sy­vien nur­mien alal­la saa olla mui­ta kuin edel­lä mai­nit­tu­ja puu­var­ti­sia kas­ve­ja enin­tään 50 puu­ta heh­taa­ril­la. Puuk­si kat­so­taan yli kah­den met­rin kor­kui­set puu­var­ti­set kas­vit, joil­la on yksi run­ko tai ty­ves­tä yh­teen­liit­ty­nee­nä use­am­pi run­ko, sekä 0,5—2 met­rin kor­kui­set tuo­tan­to­e­läin­ten ra­vin­nok­si so­vel­tu­mat­to­mat puu­var­ti­set kas­vit.

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na ovat myös täy­den­tä­vien eh­to­jen mu­kai­set pien­ta­reet ja suo­ja­kais­tat. Ve­sis­tö­jen ja val­ta­o­jien var­sil­la ole­val­le maa­ta­lous­maal­le on jä­tet­tä­vä vä­hin­tään 1 m le­veä, muok­kaa­ma­ton pien­nar, jol­le ei saa le­vit­tää lan­noit­tei­ta eikä kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta. Pien­ta­reil­la rik­ka­kas­vien pe­sä­ke­tor­jun­ta kas­vin­suo­je­lu­ai­neil­la on sal­lit­tu vai­keis­sa rik­ka­kas­vi­ta­pauk­sis­sa. Jos pien­ta­reen kas­vil­li­suus vau­ri­oi­tuu tai tu­hou­tuu tal­ven ai­ka­na, rik­ka­kas­vien pe­sä­ke­tor­jun­taa teh­tä­es­sä tai ojien kun­nos­tus­työn yh­tey­des­sä tai muus­ta vas­taa­vas­ta syys­tä, nur­mi­kas­vil­li­suus on kyl­vet­tä­vä heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Kyl­vä pien­nar heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa myös , jos kyse on en­sim­mäis­tä ker­taa vil­je­ly­käyt­töön otet­ta­vas­ta loh­kos­ta, jon­ka pien­ta­reel­la ei ole ai­kai­sem­paa nur­mi­kas­vil­li­suut­ta.  Pien­nar­ta ei kui­ten­kaan tar­vit­se jät­tää, jos:

 1. maa­ta­lous­maan ja ve­sis­tön tai val­ta­ojan vä­lil­lä on met­sää, pen­saik­koa, tont­ti­maa­ta, tie­a­lu­et­ta, jou­to- tai ki­tu­maa­ta tai muu­ta alu­et­ta aina vä­hin­tään kes­ki­mää­rin 10 met­riä eikä vesi tul­van­kaan ai­ka­na nou­se maa­ta­lous­maal­le;
 2. maa­ta­lous­maa si­jait­see tul­va­pen­ke­reen ta­ka­na ja kui­va­tus­ve­det joh­de­taan pois pump­paa­mal­la tai muul­la vas­taa­val­la ta­val­la.

Lan­noi­tus on kiel­let­ty 5 m lä­hem­pä­nä ve­sis­töä. Seu­raa­van 5 m vyö­hyk­keel­lä ve­sis­tös­tä lan­nan ja or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den pin­ta­le­vi­tys on kiel­let­ty, ell­ei pel­toa muo­ka­ta vuo­ro­kau­den ku­lu­es­sa le­vi­tyk­ses­tä. Edel­lä mai­ni­tut lan­noi­tus- ja pin­ta­le­vi­tys­kiel­lot ei­vät kui­ten­kaan estä koti­e­läin­ten lai­dun­ta­mis­ta ky­sei­sil­lä alu­eil­la.

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na tu­lee vil­jel­lä pel­toa ja py­sy­vien kas­vien alaa hy­vän maa­ta­lous­käy­tän­nön mu­kai­ses­ti paik­ka­kun­nan olo­suh­teet huo­mi­oon ot­ta­en. Vil­jel­ty pel­to ja py­sy­vien kas­vien ala on muo­kat­ta­va, lan­noi­tet­ta­va ja kyl­vet­tä­vä tai is­tu­tet­ta­va tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la niin, että on mah­dol­lis­ta saa­da ai­kaan ta­sai­nen itä­mi­nen ja kas­vus­to. Vil­jel­tä­vien kas­vi­la­jien ja -la­jik­kei­den on ol­ta­va alu­eel­le so­vel­tu­via ja kyl­vet­tä­vän sie­men­mää­rän on ol­ta­va riit­tä­vä. Kyl­vö tai is­tu­tus on teh­tä­vä vii­meis­tään 30.6. Jos kyse on loh­kos­ta, jol­la vil­jel­lään val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (4/2015) liit­tees­sä tar­koi­tet­tu­ja puu­tar­ha­kas­ve­ja, riit­tää, että loh­kol­le kyl­ve­tään esi­kas­vi vii­meis­tään mai­nit­tu­na mää­rä­päi­vä­nä. Jos poik­keuk­sel­li­set sää­olo­suh­teet es­tä­vät kyl­vä­mi­sen vii­meis­tään mai­nit­tu­na mää­rä­päi­vä­nä, kyl­vö on teh­tä­vä heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Poik­keuk­sel­li­se­na sää­olo­suh­tee­na pi­de­tään ti­lan­net­ta, jos­sa pit­kään jat­ku­nei­den sa­tei­den ja vä­häi­sen haih­dun­nan vuok­si pel­lon mär­kyys on es­tä­nyt kyl­vä­mi­sen.  Jos loh­kol­le kui­ten­kin kyl­ve­tään tai is­tu­te­taan sa­laat­ti­kas­ve­ja, kii­nan­kaa­lia, kuk­ka­kaa­lia, par­sa­kaa­lia, kys­sä­kaa­lia, nau­ris­ta, pi­naat­tia tai til­liä, esi­kas­vi­a­kaan ei tar­vit­se kyl­vää mää­rä­päi­vään men­nes­sä.

Vil­jel­lyn maa­ta­lous­maan kas­vin­suo­je­lus­ta on huo­leh­dit­ta­va ja rik­ka­kas­vien le­vi­ä­mi­nen on es­tet­tä­vä joko kas­vin­vuo­ro­tuk­sen avul­la, me­kaa­ni­ses­ti, bi­o­lo­gi­ses­ti tai ke­mi­al­li­ses­ti. Vil­je­li­jän on toi­mit­ta­va niin, että kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­sen sa­don tuot­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Jos maa­ta­lous­maal­ta ei kor­ja­ta sa­toa, maa­ta­lous­maan tuot­ta­mas­ta kas­vus­tos­ta on tar­vit­ta­es­sa huo­leh­dit­ta­va niin, että maa­ta­lous­maal­le on myös seu­raa­va­na vuon­na mah­dol­lis­ta pe­rus­taa kas­vus­to tai tuot­taa kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­nen sato.

Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu

Kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käy­tös­sä on nou­da­tet­ta­va kas­vin­suo­je­lu­ai­neis­ta an­ne­tus­sa lais­sa (1563/2011) tar­koi­te­tun in­teg­roi­dun tor­jun­nan ylei­siä peri­aat­tei­ta. Maa­ti­lal­la kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta saa le­vit­tää vain se, joka on suo­rit­ta­nut kas­vin­suo­je­lu­ai­neis­ta an­ne­tun lain 10§:ssä tar­koi­te­tun tut­kin­non, tai joka on saa­nut oi­keu­den ky­sei­sen tut­kin­non jär­jes­tä­mi­seen tai jol­la on voi­mas­sa ole­va luon­non­hait­ta­kor­vauk­sis­ta ja maa­ta­lou­den ym­pä­ris­tö­tuis­ta vuo­si­na 2007-2013 an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (366/2007) 28§:n 4 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tu kou­lu­tus.

Maa­ti­lal­la kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den le­vi­tyk­seen käy­tet­tä­vä kas­vin­suo­je­lu­ruis­ku on tes­tat­ta­va kas­vin­suo­je­lu­ai­neis­ta an­ne­tun lain 4 lu­vus­sa sää­de­tyl­lä ta­val­la. Uut­ta kas­vin­suo­je­lu­ruis­kua ei tar­vit­se tes­ta­ta en­nen kuin on ku­lu­nut vii­si vuot­ta sen han­kin­nas­ta, jos se täyt­tää ko­nei­den tur­val­li­suu­des­ta an­ne­tus­sa val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­ses­sa (400/2008) sää­de­tyt vaa­ti­muk­set sekä EN ISO 16119 -stan­dar­di­sar­jan mää­räyk­set tai, jos kas­vin­suo­je­lu­ruis­ku on han­kit­tu en­nen 15 päi­vää jou­lu­kuu­ta 2011, SFS-EN 12761 -stan­dar­di­sar­jan mää­räyk­set. Am­mat­ti­mai­ses­sa käy­tös­sä ole­vat trak­to­ri­ruis­kut on tes­tat­ta­va ker­ran vii­meis­tään 26 päi­vä­nä mar­ras­kuu­ta 2016 ja sen jäl­keen joka vii­des vuo­si. Jos le­vi­tys­vä­li­ne on ai­em­min tes­tat­tu luon­non­hait­ta­kor­vauk­sis­ta ja maa­ta­lou­den ym­pä­ris­tö­tuis­ta vuo­si­na 2007-2013 an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen 28 §:n 3 mo­men­tis­sa tar­koi­te­tul­la ta­val­la, vä­li­net­tä ei tar­vit­se tes­ta­ta uu­des­taan en­nen kuin vii­si vuot­ta on ku­lu­nut tes­tauk­ses­ta.

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na tu­lee maa­ta­lous­maa pi­tää avoi­me­na, jot­ta se py­syy lai­tu­mek­si tai vil­je­lyyn so­vel­tu­vas­sa kun­nos­sa il­man, että sitä pi­täi­si val­mis­tel­la muu­toin kuin ta­van­o­mai­sil­la maa­ta­lous­me­ne­tel­mil­lä ja –ko­neil­la. Py­sy­vien vil­je­ly­kas­vien ala kat­so­taan avoi­mek­si, vaik­ka sil­lä oli­si he­del­mä­pui­ta, mar­ja­pen­sai­ta, tai­mi­tar­ho­ja tai ly­hyt­kier­toi­sia ener­gi­a­pui­ta. Py­sy­vien lai­tu­mien ja py­sy­vien nur­mien alal­la saa olla mui­ta kuin edel­lä mai­nit­tu­ja puu­var­ti­sia kas­ve­ja enin­tään 50 puu­ta heh­taa­ril­la. Puuk­si kat­so­taan yli kah­den met­rin kor­kui­set puu­var­ti­set kas­vit, joil­la on yksi run­ko tai ty­ves­tä yh­teen­liit­ty­nee­nä use­am­pi run­ko, sekä 0,5—2 met­rin kor­kui­set tuo­tan­to­e­läin­ten ra­vin­nok­si so­vel­tu­mat­to­mat puu­var­ti­set kas­vit.

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na on käyt­tää kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta asi­an­mu­kai­ses­ti ja hy­vää kas­vin­suo­je­lu­käy­tän­töä nou­dat­ta­en täy­den­tä­vien eh­to­jen vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti. Kas­vin­suo­je­lus­sa tu­lee käyt­tää vain Suo­mes­sa hy­väk­syt­ty­jä kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta. Kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta tu­lee käyt­tää asi­an­mu­kai­ses­ti myyn­ti­pääl­lys­mer­kin­tö­jä nou­dat­ta­en ja ne on säi­ly­tet­tä­vä eril­lään elin­tar­vik­keis­ta ja re­huis­ta las­ten ulot­tu­mat­to­mis­sa myyn­ti­pääl­lyk­ses­sä an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan. Kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käy­tös­tä tu­lee myös pi­tää kir­jaa.

Pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­se­na tu­lee vil­jel­lä pel­toa ja py­sy­vien kas­vien alaa hy­vän maa­ta­lous­käy­tän­nön mu­kai­ses­ti paik­ka­kun­nan olo­suh­teet huo­mi­oon ot­ta­en. Vil­jel­ty pel­to ja py­sy­vien kas­vien ala on muo­kat­ta­va, lan­noi­tet­ta­va ja kyl­vet­tä­vä tai is­tu­tet­ta­va tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la niin, että on mah­dol­lis­ta saa­da ai­kaan ta­sai­nen itä­mi­nen ja kas­vus­to. Vil­jel­tä­vien kas­vi­la­jien ja -la­jik­kei­den on ol­ta­va alu­eel­le so­vel­tu­via ja kyl­vet­tä­vän sie­men­mää­rän on ol­ta­va riit­tä­vä. Kyl­vö tai is­tu­tus on teh­tä­vä vii­meis­tään 30.6. Jos kyse on loh­kos­ta, jol­la vil­jel­lään val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (4/2015) liit­tees­sä tar­koi­tet­tu­ja puu­tar­ha­kas­ve­ja, riit­tää, että loh­kol­le kyl­ve­tään esi­kas­vi vii­meis­tään mai­nit­tu­na mää­rä­päi­vä­nä. Jos poik­keuk­sel­li­set sää­olo­suh­teet es­tä­vät kyl­vä­mi­sen vii­meis­tään mai­nit­tu­na mää­rä­päi­vä­nä, kyl­vö on teh­tä­vä heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Poik­keuk­sel­li­se­na sää­olo­suh­tee­na pi­de­tään ti­lan­net­ta, jos­sa pit­kään jat­ku­nei­den sa­tei­den ja vä­häi­sen haih­dun­nan vuok­si pel­lon mär­kyys on es­tä­nyt kyl­vä­mi­sen.  Jos loh­kol­le kui­ten­kin kyl­ve­tään tai is­tu­te­taan sa­laat­ti­kas­ve­ja, kii­nan­kaa­lia, kuk­ka­kaa­lia, par­sa­kaa­lia, kys­sä­kaa­lia, nau­ris­ta, pi­naat­tia tai til­liä, esi­kas­vi­a­kaan ei tar­vit­se kyl­vää mää­rä­päi­vään men­nes­sä.

Man­si­koi­ta, mesi­mar­jo­ja ja ja­lo­maa­rai­mia vil­jel­tä­es­sä edel­ly­te­tään, että heh­taa­ril­la on vä­hin­tään 15 000 kas­via. Jos mai­nit­tu­ja kas­ve­ja vil­jel­lään si­ten, että maan­pin­nan kat­tee­na ei käy­te­tä muo­via ja syn­ty­vien rön­sy­tai­mien an­ne­taan juur­tua emo­tai­mien vie­reen, tai­mi­ti­hey­den on ol­ta­va en­sim­mäi­se­nä kas­vu­kau­te­na vä­hin­tään 11 000 kas­via heh­taa­ril­la. Vil­jel­tä­es­sä he­ru­koi­ta ja kar­vi­ai­sia edel­ly­te­tään vä­hin­tään 1 200 ja va­del­mia vä­hin­tään 2 800, mar­ja­tuo­mi­pih­la­jia, mar­ja-aro­ni­aa ja tyr­niä vä­hin­tään 800, pen­sas­mus­ti­koi­ta vä­hin­tään 2 250 sekä he­del­mä­pui­ta vä­hin­tään 400 kas­via heh­taa­ril­la.

Vil­jel­lyn maa­ta­lous­maan kas­vin­suo­je­lus­ta on huo­leh­dit­ta­va ja rik­ka­kas­vien le­vi­ä­mi­nen es­tet­tä­vä joko kas­vin­vuo­ro­tuk­sen avul­la, me­kaa­ni­ses­ti, bi­o­lo­gi­ses­ti tai ke­mi­al­li­ses­ti. Vil­je­li­jän on toi­mit­ta­va niin, että kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­sen sa­don tuot­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Jos maa­ta­lous­maal­ta ei kor­ja­ta sa­toa, maa­ta­lous­maan tuot­ta­mas­ta kas­vus­tos­ta on tar­vit­ta­es­sa huo­leh­dit­ta­va niin, että maa­ta­lous­maal­le on myös seu­raa­va­na vuon­na mah­dol­lis­ta pe­rus­taa kas­vus­to tai tuot­taa kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­nen sato.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019