3.3 Odla enligt god jordbrukarsed

En odlad åker innebär åker som odlas för växtproduktion

Be­ak­ta för­hål­lan­de­na på or­ten då du od­lar. Be­ar­be­ta, göds­la och så el­ler plan­te­ra åkern på än­da­måls­en­ligt sätt så att det är möj­ligt att åstad­kom­ma jämn gro­ning och ett jämnt växt­be­stånd. Sköt om växt­skyd­det och för­hind­ra ogräs­sprid­ning­en på me­ka­nisk, bio­lo­gisk el­ler ke­misk väg el­ler med hjälp av växt­följd.

Om du har an­mält ett jord­bruks­skif­te som are­al med kvä­ve­fix­e­ran­de grö­dor som in­går i den eko­lo­gis­ka fo­ku­sare­a­len i sam­band med för­grö­nings­stö­det ska du be­ak­ta för­bu­det mot att an­vän­da växt­skydds­me­del på des­sa om­rå­den en­ligt vill­ko­ren för för­grö­nings­stöd. Du kan lä­sa om vill­ko­ren i an­sök­nings­gui­den.

Bild: MMM_kuva-ar­kis­to

Odla så­da­na växt­ar­ter och sor­ter som läm­par sig för re­gi­o­nen och an­vänd en till­räck­lig mängd ut­sä­de. Så el­ler plan­te­ra se­nast 30.6. Vid od­ling av vis­sa träd­gårds­väx­ter (ta­bell 2) är en se­na­re sådd möj­lig, men då mås­te skif­tet be­sås med en för­grö­da se­nast 30.6. Om ex­cep­tio­nel­la vä­der­för­hål­lan­den ut­gör ett hin­der för sådd el­ler plan­te­ring se­nast 30.6, mås­te du så el­ler plan­te­ra ge­nast när för­hål­lan­de­na tillå­ter det. Som ett ex­cep­tio­nellt vä­der­för­hål­lan­de an­ses en si­tu­a­tion där rik­lig ne­der­börd som fort­gått un­der en läng­re pe­ri­od och li­ten av­dunst­ning har lett till att åk­rar­na är så vå­ta att det för­hind­rar sådd. Un­dan­ta­get från sis­ta så­nings­da­tum 30.6 gäl­ler od­lad jord­bruks­mark och grön­trä­dor. Ing­en för­grö­da be­höver sås om det plan­te­ras sal­lats­väx­ter, ki­na­kål, blom­kål, broc­co­li, spe­nat, dill, kål­rab­bi el­ler rova på skif­tet.

Om du od­lar jord­gub­bar, åker­bär och al­l­åker­bär för­ut­sätts att det finns minst 15 000 plan­tor per hek­tar. Om du od­lar de nämn­da väx­ter­na så, att plast inte an­vänds för att täcka mark­yt­an och de rev­plan­tor som upp­står får slå rot bred­vid mo­der­plan­tan, kan plant­tät­he­ten un­der den förs­ta ve­ge­ta­ti­ons­pe­ri­o­den vara minst 11 000 plan­tor per hek­tar.

Om du od­lar vin­bär och krus­bär ska det fin­nas  minst1 200 plan­tor per hek­tar, vid od­ling av hal­lon minst 2 800 plan­tor per hek­tar, vid od­ling av bär­hägg­mi­spel, bä­ra­ro­nia och hav­torn minst 800 plan­tor per hek­tar, vid od­ling av busk­blå­bär minst 2 250 plan­tor per hek­tar och vid od­ling av frukt­träd minst 400 plan­tor per hek­tar.

Gå till vä­ga så att det är möj­ligt att pro­du­ce­ra och bär­ga en mark­nads­dug­lig skörd. Om du än­då inte kan bär­ga nå­gon skörd ska du se till att åkerns växt­lig­het han­te­ras så att åkerns kul­tur­till­stånd för­blir gott och att det föl­jan­de år igen går att an­läg­ga ett nytt växt­be­stånd på åkern.

Om du an­vän­der vall för be­tes­gång ska mark­yt­an be­va­ras i hu­vud­sak täckt av ve­ge­ta­tion och jor­dero­sion får fö­re­kom­ma en­dast i li­ten ut­sträck­ning.

Bränning av stubb

Du får brän­na stubb bara om det är nöd­vän­digt med tan­ke på ge­nom­fö­ran­det av såd­den el­ler be­kämp­ning av ogräs, växt­sjuk­do­mar el­ler ska­de­djur.

Ta­bell 2. Träd­gårds­väx­ter som du kan så se­na­re än 30.6, om du sår in en för­grö­da åt dem se­nast 30.6. * be­hövs ing­en för­grö­da

Sköt om permanenta betesmarker och permanenta gräsmarker

Per­ma­nen­ta gräs­mar­ker och per­ma­nen­ta be­tes­mar­ker är od­lad jord­bruks­mark. Gå till vä­ga så att det är möj­ligt att pro­du­ce­ra och bär­ga en mark­nads­dug­lig skörd. Sköt om växt­skyd­det på de per­ma­nen­ta gräs­mar­ker­na och per­ma­nen­ta be­tes­mar­ker­na och för­hind­ra ogrä­sens sprid­ning med hjälp av väx­el­bruk el­ler på me­ka­nisk, bio­lo­gisk el­ler ke­misk väg. Han­te­ra växt­lig­he­ten så att det ock­så föl­jan­de år går att an­läg­ga ett växt­be­stånd på skif­tet el­ler pro­du­ce­ra en bärg­nings- och mark­nads­dug­lig skörd.

Så se­nast 30.6. Om det till följd av ex­cep­tio­nel­la vä­der­leks­för­hål­lan­den inte går att ut­fö­ra såd­den se­nast 30.6 ska du så ge­nast när om­stän­dig­he­ter­na med­ger det. Som ex­cep­tio­nel­la vä­der­leks­för­hål­lan­den be­trak­tas en si­tu­a­tion då rik­lig ne­der­börd som fort­gått un­der en läng­re pe­ri­od och en li­ten av­dunst­ning har lett till att åk­rar­na är så vå­ta att det för­hind­rar sådd.

Du kan för­nya växt­lig­he­ten på per­ma­nent be­tes­mark och per­ma­nent gräs­mark ge­nom att be­ar­be­ta mar­ken och så in den med gräs- och vall­fo­der­väx­ter. Du kan ock­så ta per­ma­nent gräs­mark och per­ma­nent be­tes­mark i an­nan od­lings­an­vänd­ning och odla and­ra väx­ter än gräs- och vall­fo­der­väx­ter på skif­tet, i så fall är skif­tet inte läng­re per­ma­nent gräs­mark.

Du kan göds­la per­ma­nen­ta be­tes­mar­ker och per­ma­nen­ta gräs­mar­ker på ett än­da­måls­en­ligt sätt. Det be­ty­der att du kan göds­la om­rå­det om du bär­gar skörd från den per­ma­nen­ta be­tes­mar­ken el­ler den per­ma­nen­ta gräs­mar­ken ge­nom be­tes­gång el­ler på nå­got an­nat sätt. Vid kvä­ve­göds­ling­ av per­ma­nen­ta be­tes­mar­ker ska du föl­ja de max­i­ma­la vär­de­na för be­tes­mar­ker (ka­pi­tel 4.1.5., ta­bell 8), om skif­tet är be­tes­mark. Om du bär­gar vall­skörd från skif­tet kan du göds­la en­ligt de max­i­ma­la mäng­der­na för val­lar (kap. 4.1.5, ta­bell 8). Om du har in­gått för­bin­del­se om mil­jö­er­sätt­ning mås­te du göds­la en­ligt de strik­ta­re göds­lings­ni­vå­er­na för mil­jö­er­sätt­ning. Mil­jö­för­bin­del­sens göds­lings­ni­vå­er hit­tar du i för­bin­del­se­vill­ko­ren

Om du an­vän­der en per­ma­nent be­tes­mark el­ler per­ma­nent gräs­mark för be­tes­gång ska mark­yt­an hu­vud­sak­li­gen för­bli täckt av växt­lig­het sam­ti­digt som be­tes­gång­en får med­fö­ra jor­dero­sion en­dast i li­ten ut­sträck­ning. Om du slår växt­lig­he­ten på en per­ma­nent be­tes­mark el­ler per­ma­nent gräs­mark ska du ut­föra slåt­tern vid en så­dan tid­punkt och på ett så­dant sätt att den inte ska­dar vil­da fåg­lar och dägg­djur.

För­grö­nings­stö­dets in­ver­kan på sköt­seln av per­ma­nen­ta gräs­mar­ker i ett Na­tu­ra­om­rå­de

Om en per­ma­nent gräs­mark lig­ger i ett Na­tu­ra­om­rå­de får du för­nya växt­lig­he­ten bara om det finns ett sär­skilt skäl för det och för­ny­an­det får inte in­ne­fat­ta plöj­ning. Gör en skrift­lig an­mä­lan om för­ny­an­det och hur det ska ge­nom­fö­ras till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het in­nan du på­bör­jar för­ny­an­det. Mer info om för­grö­nings­stö­dets vill­kor hit­tar du i an­sök­nings­gui­den.

Tvär­vill­kor2020