3.4 Sköt om trädesåkrarna

Skötsel av trädesåkrarna ingår i tvärvillkoren.

Trä­des­åker = åker som inte an­vänds för pro­duk­tion och som be­står av grön­trä­da, stubb­trä­da el­ler svart­trä­da

Grön­trä­da =  åker som be­såtts med frön av ett- el­ler fler­åri­ga gräs-, vilt-, land­skaps-, nek­tar- el­ler ängs­väx­ter el­ler med frö­bland­ning­ar av des­sa väx­ter, dock inte en­bart med spann­mål, olje- el­ler pro­te­in­väx­ter el­ler ut­sä­des­bland­ning­ar av des­sa väx­ter.

Svart­trä­da = åker som un­der växt­pe­ri­o­den är utan växt­täcke el­ler stubb

Stubb­trä­da = åker som är täckt av stubb av spann­mål, ol­je­väx­ter, spå­nads­väx­ter, balj­väx­ter el­ler frök­ryd­dor från fö­re­gå­en­de el­ler en äld­re växt­pe­ri­od och som är obe­ar­be­tad

Träd­ning­en är fri­vil­lig och du får i re­gel ut­nytt­ja trä­des­åk­rar­na eko­no­miskt. En grön­trä­da får ock­så an­vän­das för be­tes­gång bara mark­yt­an be­hål­ler sitt växt­täcke. Om du har an­mält en trä­des­åker som eko­lo­gisk fo­ku­sa­re­al en­ligt för­grö­nings­stö­det kan du ut­nytt­ja trä­dan eko­no­miskt och som be­tes­mark först ef­ter 16.8. Yt­ter­li­ga­re upp­gif­ter om eko­lo­gis­ka fo­ku­sa­re­a­ler en­ligt för­grö­nings­stö­det finns i an­sök­nings­gui­den.

Be­va­ra trä­des­åk­rar­na som jord­bruks­mark och i gott skick ur jord­bruks­syn­punkt. Ett om­rå­de som du an­mält som trä­da får du inte an­vän­da som la­ger­om­rå­de un­der ve­ge­ta­ti­ons­pe­ri­o­den, ex­em­pel­vis för lång­va­rig för­va­ring av en­si­la­ge­ba­lar.

Växttäcket på en trädesåker

Ha i re­gel grön­trä­da el­ler stubb­trä­da på trä­des­åk­rar­na och för­nya växt­lig­he­ten på dem vid be­hov. Grön­trä­dor är den bäs­ta trä­des­for­men med tan­ke på vat­ten­skyd­det. På trä­des­åk­rar­na kan du odla vall-, vilt-, land­skaps-, nek­tar- och ängs­väx­ter samt blan­da­de växt­be­stånd av des­sa. Lägg mär­ke till att du på grön­trä­da inte kan odla en­bart spann­mål, ol­je­väx­ter el­ler pro­te­ing­rö­dor el­ler bland­ning­ar av des­sa väx­ter. Ex­em­pel som grön­trä­da kan du inte an­mä­la ett rent växt­be­stånd med hav­re/raps/klö­ver el­ler ett blan­dat växt­be­stånd som du har sått med en ut­sä­des­bland­ning av hav­re-raps-klö­ver.

Så växt­lig­he­ten på grön­trä­da se­nast den 30 juni, om det inte ti­di­ga­re har såtts grön­trä­da på åker­skif­tet. Om ex­cep­tio­nel­la vä­der­för­hål­lan­den ut­gör ett hin­der för sådd se­nast 30.6, mås­te du så ge­nast när för­hål­lan­de­na tillå­ter det. Som ett ex­cep­tio­nellt vä­der­för­hål­lan­de an­ses en si­tu­a­tion där rik­lig ne­der­börd som fort­gått un­der en läng­re pe­ri­od och li­ten av­dunst­ning har lett till att åk­rar­na är så vå­ta att det för­hind­rar sådd. An­vänd en till­räck­lig mängd frön av vall-, vilt-, land­skaps-,  nek­tar- och ängs­väx­ter så att du får ett täck­an­de växt­be­stånd.

Trä­dor som finns på grund­vat­ten­om­rå­den ska hål­las täck­ta av växt­lig­het. Om du an­läg­ger en trä­da på ett grund­vat­ten­om­rå­de får högst 20 pro­cent av frö­bland­ning­ens vikt ut­gö­ra frö av klö­ver­ar­ter, vick­er­ar­ter, blålu­sern, getru­ta, söt­väpp­ling och and­ra mot­sva­ran­de kvä­ve­fix­e­ran­de väx­ter. An­teck­na frö­bland­ning­ens sam­man­sätt­ning i de skif­tes­vi­sa an­teck­ning­ar­na.

För­hind­ra att ogräs sprids på trä­des­åkern. Du kan be­käm­pa ogrä­sen ke­miskt i de un­dan­tags­si­tu­a­tio­ner som finns för­teck­na­de i föl­jan­de ka­pi­tel el­ler i sam­band med vall­brott från och med 1.9 el­ler från och med 15.7 om du be­sår trä­des­åkern med grä­s­väx­ter el­ler väx­ter som sås el­ler plan­te­ras på hös­ten. På trä­da som du an­mält som eko­lo­gisk fo­ku­sare­al får du an­vän­da växt­skydds­me­del ti­di­gast 16.8, om du sår el­ler plan­te­rar en höst­sådd grö­da på om­rå­det. Be­ak­ta att det allt­så inte lö­nar sig att an­mä­la are­al där det väx­er rik­ligt med flyg­hav­re el­ler jät­tel­o­ka som eko­lo­gisk fo­ku­sare­al, ef­ter­som det är för­bju­det att an­vän­da växt­skydds­me­del un­der trä­de­s­pe­ri­o­den.

Undantag från kravet på växttäcke på träda

Om du som trä­da an­mä­ler ett skif­te som inte ti­di­ga­re an­vänts för od­ling, ska skif­tet vara grön­trä­da un­der året för an­mä­lan.

I and­ra fall kan du från­gå kra­vet på växt­täcke om du för­bätt­rar åkerns kul­tur­till­stånd ge­nom att be­käm­pa svår­ut­ro­ta­de ogräs, ut­för kort­va­ri­ga istånd­sätt­nings­åt­gär­der el­ler av nå­gon an­nan sär­skild or­sak. Istånd­sätt­nings­åt­gär­der av kort­va­rig na­tur är t.ex. täck­dik­ning, kalk­ning, dik­ning el­ler di­kes­rens­ning och and­ra mot­sva­ran­de åt­gär­der. Du får från­gå kra­vet på växt­täcke bara i den om­fatt­ning som krävs för den kort­va­ri­ga istånd­sätt­nings­åt­gär­den. Du får av­vi­ka från kra­vet på växt­täcke på trä­des­åk­rar ock­så när det gäl­ler for­ce ma­jeu­re el­ler ex­cep­tio­nel­la om­st­än­dig­he­ter en­ligt vad som sägs ne­dan.

Si­tu­a­tio­ner där for­ce ma­jeu­re el­ler ex­cep­tio­nel­la om­st­än­dig­he­ter kan god­kän­nas som skäl att från­gå kra­vet på växt­täcke på trä­des­åk­rar:

a) stöd­ta­ga­rens död
b) lång­va­rig ar­bets­o­för­må­ga hos stöd­ta­ga­ren
c) en all­var­lig na­tur­ka­ta­strof som i stor om­fatt­ning på­ver­kar jord­bruks­fö­re­ta­get
d) går­dens hus­djurs­bygg­na­der för­störs i en olycka
e) en epi­zoo­ti el­ler en växt­sjuk­dom som drab­bar hela el­ler en del av stöd­ta­ga­rens djur­be­sätt­ning re­spek­ti­ve grö­dor

f) ex­pro­pri­a­tion av hela el­ler en stor del av jord­bruks­fö­re­ta­get, om den­na inte kun­de för­ut­ses den dag då an­sö­kan läm­na­des in.

Gödsling av trädesåker

Du får inte göds­la svart­trä­da, stubb­trä­da och ett­årig grön­trä­da. Du får göds­la en fler­årig grön­trä­da, men en­dast i sam­band med an­läg­gan­det. Mäng­den kvä­ve­göd­sel får då vara högst 80 kg/ha på mi­ne­ral­jor­dar el­ler 60 kg/ha på or­ga­n­o­ge­na jor­dar.

Ob­ser­ve­ra ock­så att gräns­vär­de­na för göds­ling vid an­läg­gan­det av fler­årig grön­trä­da är läg­re på går­dar som in­gått mil­jö­för­bin­del­se. Mil­jö­för­bin­del­sens göds­lings­ni­vå­er hit­tar du i för­bin­del­se­vill­ko­ren.

Avslutande av växtligheten på en trädesåker

Du får av­slu­ta växt­lig­he­ten på en trä­des­åker an­ting­en ke­miskt el­ler me­ka­niskt från och med  1.9. Om du sår vall­väx­ter el­ler väx­ter som ska sås el­ler plan­te­ras på hös­ten på trä­des­åkern kan växt­lig­he­ten av­slu­tas från och med 15.7. Trä­des­åkern ska då be­ar­be­tas och göds­las i sam­band med såd­den el­ler plan­te­ring­en.

Om du har an­mält trä­des­åkern som en trä­da som ut­gör en eko­lo­gisk fo­ku­sa­re­al en­ligt för­grö­nings­stö­det kan du av­slu­ta grön- och stubb­trä­dan ti­di­gast 16.8, om du sår vall­väx­ter el­ler väx­ter som ska sås el­ler plan­te­ras på hös­ten på skif­tet.

Ta­bell 3. Tvär­vill­kors­k­rav som gäl­ler trä­des­åk­rar samt krav gäl­lan­de trä­dor som ut­gör eko­lo­gisk are­al en­ligt för­grö­nings­stö­det

Tvär­vill­kor2020