5.1.2 Användning av växtskyddsmedel på gården

Preparat som är godkända i Finland

En­dast pre­pa­rat som är god­kän­da i Fin­land får an­vän­das som växt­skydds­me­del. Tu­kes be­slu­tar om god­kän­nan­det av pre­pa­rat som är av­sed­da som växt­skydds­me­del i Fin­land och om vill­ko­ren för de­ras an­vänd­ning och upp­rätt­hål­ler re­gis­ter över i Fin­land god­kän­da växt­skydds­me­del. På Tu­kes webb­plats finns ett be­kämp­nings­me­dels­re­gis­ter som in­ne­hål­ler ak­tu­el­la upp­gif­ter om växt­skydds­me­del.

Påskrifter på växtskyddsmedlets förpackning

Växt­skydds­med­len skall an­vän­das kor­rekt, dvs. jord­bru­ka­ren mås­te föl­ja de bin­dan­de an­vänd­nings­fö­re­skrif­ter som an­ges på pre­pa­ra­tets em­bal­la­ge.

Av förpackningen framgår växtskyddsmedlets

Det da­tum då pre­pa­ra­tet god­kän­des för an­vänd­ning som be­kämp­nings­me­del har ock­så tryckts på för­pack­ning­en. Där med­de­las ock­så nam­nen på de verk­sam­ma äm­nen som in­går i växt­skydds­med­let och mäng­der­na av des­sa äm­nen. Vi­da­re har var­nings­tex­ter och fra­ser som an­ger ris­ker och sä­ker­hets­åt­gär­der an­getts på för­pack­ning­en. An­vis­ning­ar om skydds­ut­rust­ning, even­tu­el­la be­sprut­nings­an­vis­ning­ar och and­ra nöd­vän­di­ga på­pe­kan­den, t.ex. var­ning­ar för möj­lig ut­veck­ling av re­sis­tens1), fram­går ock­så av för­pack­ning­en. Be­gräns­ning­ar för an­vänd­ning­en av ett pre­pa­rat är bland an­nat ka­rens­tid2) och åt­gär­der för att för­hind­ra mil­jö­o­lä­gen­he­ter. Be­gräns­ning­en kan ock­så gäl­la be­hand­lings­tid­punk­ten el­ler an­vänd­ning­en av skör­den. Åt­gär­der för att för­hind­ra mil­jö­o­lä­gen­he­ter är re­strik­tio­ner för an­vänd­ning av pre­pa­ra­tet i när­he­ten av vat­ten­drag och på grund­vat­ten­om­rå­den, be­gräns­ning­ar för upp­re­pat bruk och var­ning­ar som gäl­ler oli­ka or­ga­nis­mer (t.ex. bin).

För­pack­ning­s­på­skrif­ter­na kan änd­ras med ti­den och där­för är det skäl att gå in på Tu­kes webb­plats och i växt­skydds­me­dels­re­gist­ret kon­trol­le­ra de gäl­lan­de på­skrif­ter­na.

Mer in­for­ma­tion om mil­jö­be­gräns­ning­ar och and­ra för­pack­ning­s­på­skrif­ter för växt­skydds­me­del finns på Tu­kes webb­plats.

1) Med re­sis­tens av­ses en or­ga­nisms mot­stånds­kraft, dvs. för­må­ga att to­le­re­ra nå­gon ytt­re ver­kan. I sam­band med be­kämp­nings­me­del in­ne­bär re­sis­ten­sen ogrä­sens, växt­sjuk­do­mar­nas el­ler ska­de­dju­rens mot­stånds­kraft mot be­kämp­nings­me­del.
2) Ka­rens­tid an­ger den tid i da­gar som mås­te för­fly­ta från sis­ta be­hand­ling med ett växt­skydds­me­del till skör­de­till­fäl­let.

Förvaring av växtsyddsmedel

Växt­skydds­med­len mås­te för­va­ras se­pa­rat från livs­me­del och fo­der samt utom räck­håll för barn, en­ligt an­vis­ning­ar­na på em­bal­la­get. Växt­skydds­med­len ska för­va­ras i låst ut­rym­me om det krävs så i för­pack­ning­s­på­skrif­ter­na. Växt­skydds­med­lens fy­si­ka­lis­ka och ke­mis­ka egen­ska­per kan för­änd­ras om de för­va­ras un­der en lång tid – pre­pa­ra­ten kan bli gif­ti­ga­re än för­ut el­ler så kan ef­fek­ten bli an­nor­lun­da. Över­åri­ga el­ler från re­gist­ret av­för­da växt­skydds­me­del ska för­stö­ras på det sätt som an­ges i för­pack­ning­s­på­skrif­ter­na.

Bokföring över användningen av växtskyddsmedel i samband med tvärvillkoren

Jord­bru­ka­ren skall föra an­teck­ning­ar över de växt­skyddsåt­gär­der han har ut­fört.

Anteckningar förs om:

Bok­fö­ring­en över an­vänd­ning­en av växt­skydds­me­del ska spa­ras minst tre år i tvär­vill­ko­ren men i mil­jö­er­sätt­ning minst fyra år ef­ter av­slut­ning­en av för­bin­del­se­pe­ri­o­den. Om jord­bru­ka­ren har in­gått en för­bin­del­se om mil­jö­er­sätt­ning är de växt­skydds­an­teck­ning­ar som förts en­ligt vill­ko­ren för mil­jö­er­sätt­ning till­räck­li­ga.

Begränsningar för användning i närheten av vattendrag

Ef­ter­som vis­sa växt­skydds­me­del el­ler de ak­ti­va sub­stan­ser­na i dem är gif­ti­ga för vat­te­n­or­ga­nis­mer har man ut­fär­dat be­gräns­ning­ar för an­vänd­ning­en av dem så att vat­ten­dra­gen inte för­o­re­nas. Den­na be­gräns­ning in­ne­bär att pre­pa­ra­tet inte får an­vän­das på ett visst av­stånd från ett vat­ten­drag. Be­gräns­ning­en har an­getts på för­pack­ning­en. Mer in­for­ma­tion om vat­ten­drags­be­gräns­ning­ar finns på Tu­kes webb­plats.

Användning på grundvattenområden

Man mås­te iakt­ta sär­skild för­sik­tig­het då växt­skydds­me­del an­vänds på grund­vat­ten­om­rå­den. Vis­sa växt­skydds­me­del, de ak­ti­va sub­stan­ser­na i dem el­ler de­ras ned­bryt­nings­pro­duk­ter är lätt­rör­li­ga och där­för är det helt och hål­let för­bju­det att an­vän­da dem på grund­vat­ten­om­rå­den (grund­vat­ten­om­rå­den av klass I och II) el­ler så är an­vänd­ning­en be­grän­sad. För­bu­det el­ler be­gräns­ning­en har an­getts på för­pack­ning­en. Grund­vat­ten­fra­sens ovill­kor­li­ga be­stäm­mel­ser mås­te föl­jas. In­nan jord­bru­ka­ren skaf­far och an­vän­der ett växt­skydds­me­del bör han el­ler hon för­säk­ra sig om att det är tillå­tet att an­vän­da pre­pa­ra­tet på grund­vat­ten­om­rå­den. På Tu­kes webb­plats finns mer in­for­ma­tion om grund­vat­ten­be­gräns­ning. Jord­bru­ka­ren kan ock­så hö­ra sig för hos kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het om ett visst be­kämp­nings­me­del får an­vän­das på grund­vat­ten­om­rå­den el­ler inte. Mer in­for­ma­tion om skyd­det av grund­vatt­net finns på de­len 2.8 Skyd­da grund­vatt­net av den här gui­den.

Begränsningar för upprepat bruk

Det finns be­gräns­ning­ar för att fle­ra år i rad an­vän­da vis­sa växt­skydds­me­del på sam­ma jord­bruks­skif­te el­ler om­rå­de. Det­ta be­ror på att en del pre­pa­rat kan ut­gö­ra en risk för mar­k­le­van­de or­ga­nis­mer om de an­vänds fle­ra år i rad el­ler så kan pre­pa­ra­ten stan­na kvar i mar­ken fram till föl­jan­de ve­ge­ta­tions­pe­ri­od utan att bry­tas ned, vil­ket ökar ris­ken för att de an­ri­kas i mar­ken. Be­gräns­ning­en i frå­ga om upp­re­pat bruk har an­getts på pre­pa­ra­tets för­pack­ning. På Tu­kes webb­plats finns mer in­for­ma­tion om be­gräns­ning­ar av upp­re­pad an­vänd­ning.

Bild: A. Ki­vi­lah­ti

Tvär­vill­kor2020