5.2.2 Krav på foderbokföring i tvärvillkor

Man mås­te föra bok över fo­der, ana­lys­re­sul­ta­ten från fo­der­pro­ver­na samt an­vänd­ning­en av växt­skydds­me­del och bio­ci­der. Kra­vet på bok­fö­ring gäl­ler ock­så fo­der­lä­ke­me­del samt till­sat­ser och för­bland­ning­ar, till ex­em­pel en­si­le­rings­me­del. Bok­fö­ring­en är ett grund­läg­gan­de krav när det gäl­ler spår­bar­he­ten för fo­der och det be­rör samt­li­ga fo­der­pro­du­cen­ter och hus­djurs­pro­du­cen­ter. Det är nöd­vän­digt att kun­na spå­ra fo­der så att man i en even­tu­ell risk­si­tu­a­tion kan dra till­ba­ka be­stäm­da fo­der­par­ti­er från mark­na­den (ta dem ur bruk). Pro­du­cen­ten mås­te föra bok över föl­jan­de upp­gif­ter:

Dess­utom ska jord­bru­ka­ren iakt­ta den na­tio­nel­la fo­der­lag­stift­ning­ens krav på att fo­der­lag­rens iden­ti­fi­ka­tio­ner ska föras in i fo­der­bok­fö­ring­en, även om tvär­vill­ko­ren inte för­ut­sät­ter att fo­der­lag­rens iden­ti­fi­ka­tio­ner an­teck­nas i fo­der­bok­fö­ring­en. Mer in­for­ma­tion om fo­der­lag­rens iden­ti­fi­ka­tio­ner på Livs­me­dels­ver­kets webb­plats.

Upp­gif­ter­na om fo­der kan ex­em­pel­vis an­teck­nas på den mo­dell­blan­kett som finns på Livs­me­dels­ver­kets webb­plats (mo­dell­blan­ket­ten för fo­der­bok­fö­ring).

Som bok­fö­ring räck­er ock­så att man spa­rar in­köps-/för­sälj­nings­ve­ri­fi­ka­ten (skat­te­bok­fö­ring), en eko­lo­gisk gårds bok­fö­ring över pro­dukt­ström­mar­na, i frå­ga om fo­der­lä­ke­me­del bok­fö­ring­en över me­di­cinsk be­hand­ling och/el­ler i frå­ga om fo­der som pro­du­ce­rats på går­den de skif­tes­bok­fö­ring­en en­ligt mil­jö­er­sätt­ning­ens för­bin­del­se­vill­kor, ifall de upp­gif­ter som krävs i bok­fö­ring­en fram­går av dem.

Som bok­fö­ring av ana­lys­re­sul­ta­ten från fo­der­pro­ver, t.ex. som ta­gits i sam­band med myn­dig­hets­till­syn el­ler för­sälj­ning, räck­er att man spa­rar de ak­tu­el­la ana­lys­in­ty­gen.

Kra­ven på bok­fö­ring av växt­skydds­me­del har be­skri­vits i gui­des de­len 5.1.2 An­vänd­ning av växt­skydds­me­del på går­den. Om jord­bru­ka­ren har in­gått en för­bin­del­se om mil­jö­er­sätt­ning är de växt­skydds­an­teck­ning­ar som förts en­ligt vill­ko­ren för mil­jö­er­sätt­ning­en till­räck­li­ga ock­så för att upp­fyl­la fo­der­kra­ven. Bok­fö­ring­en av bio­ci­dan­vänd­ning ska in­be­gri­pa namn, mäng­der och an­vänd­nings­ti­der av an­vän­da bio­ci­der. Upp­gif­ter­na ska vid be­hov vara till­gäng­li­ga för till­syns­myn­dig­he­ten. Fo­der­bok­fö­ring­en ska spa­ras minst fem år och bok­fö­ring­en av bio­ci­de­ran­vänd­ning minst tre år.

I tvär­vill­ko­ren in­går ock­så krav på bok­fö­ring över me­di­cinsk be­hand­ling när det gäl­ler att föra bok över fo­der­lä­ke­me­del. Läs mer om kra­ven på bok­fö­ring över me­di­cinsk be­hand­ling som gäl­ler fo­der­lä­ke­me­del i av­snitt 5.3.2 För­bjud­na äm­nen, tillåt­na ve­te­ri­när­me­di­cins­ka lä­ke­me­del och bok­fö­ring över lä­ke­me­dels­be­hand­ling i gui­den.

Tvär­vill­kor2020