6.1 Djurens välbefinnande

En ob­ser­ve­rad för­sum­mel­se som rör dju­rens väl­be­fin­nan­de le­der nöd­vän­digt­vis inte till en tvär­vill­kor­spå­följd, om ett mi­ni­mi­krav i mot­sva­ran­de EU-di­rek­tiv som är lind­ri­ga­re än den na­tio­nel­la be­stäm­mel­sen upp­fylls. Om mi­ni­mi­k­ra­vet i mot­sva­ran­de EU-rätts­akt inte är ut­tryckt i siff­ror kan man lå­ta bli att be­stäm­ma en på­följd av över­trä­del­se av den na­tio­nel­la be­stäm­mel­sens krav ut­tryckt i siff­ror en­dast i det fall att av­vi­kel­sen från det na­tio­nel­la kra­vet är obe­tyd­lig (högst cir­ka 10 %) och den inte be­döms in­ver­ka mer än obe­tyd­ligt på dju­rens väl­be­fin­nan­de. Så­da­na krav är till ex­em­pel ut­rym­mes­krav på djur­håll­nings­plat­sen för de fles­ta pro­duk­tions­djur, krav på di­men­sio­ne­ring av svi­nens ut­fod­ringstråg, an­ta­let vat­ten­kop­par i lös­drifts­stall för mjölk­bo­skap samt krav på be­lys­ning på djur­håll­nings­plat­ser för broil­rar.

Ex­em­pel: Om nöt­kre­a­tur i lös­drifts­stall har fri till­gång till fo­der ska fo­der­bor­dets kant ha en längd på minst 40 cen­ti­me­ter per vux­et djur. Om des­sa na­tio­nel­la di­men­sio­ne­rings­krav un­der­skrids in­ne­bär det au­to­ma­tiskt inte en tvär­vill­kor­spå­följd, om un­der­skrid­ning­en är högst cir­ka 10 % och dju­ret inte har åsam­kats mer än obe­tyd­li­ga olä­gen­he­ter.

Ut­an­för till­sy­nen av tvär­vill­ko­ren kan man läm­na säll­skaps- och hob­by­djur som inte an­vänds för jord­bruks­verk­sam­het utan ex­em­pel­vis för sport el­ler som säll­skaps­djur. Tvär­vill­ko­ren gäl­ler inte hel­ler s.k. hus­be­hov­san­vänd­ning så­som någ­ra hö­nor som hålls för fa­mil­jens eget be­hov. Djur som in­går i av­tal om upp­föd­ning av ur­sprungs­ra­ser om­fat­tas dock av till­sy­nen över tvär­vill­ko­ren. Djur på be­söks­går­dar om­fat­tas i re­gel inte av tvär­vill­ko­ren. Över­vak­ning­en gäl­ler inte hel­ler häs­tar som an­vänds inom sport el­ler en­skil­da häs­tar för hob­by­än­da­mål. Att lå­ta be­täcka en el­ler två häs­tar an­ses ock­så vara hob­by­verk­sam­het. Till­sy­nen över tvär­vill­ko­ren gäl­ler inte hel­ler häs­tar som i sitt häst­pass har en an­teck­ning om att de per­ma­nent är odug­li­ga för livs­me­dels­ked­jan.

För tvär­vill­ko­rens del om­fat­tas fis­kar, kräl­djur, grod­djur, blöt­djur och bin inte av kon­trol­ler­na av pro­duk­ti­ons­dju­rens väl­be­fin­nan­de.

Över­vak­nings­ob­jek­ten för oli­ka djur­slag in­går i bi­la­ga 1 och bi­la­ga 2 och de finns dess­utom för­teck­na­de som min­nes­lis­tor på Livs­me­dels­ver­kets webb­plats.

Tvär­vill­ko­ren som gäl­ler dju­rens väl­be­fin­nan­de ska­pas ut­i­från gäl­lan­de djur­skydds­lag­stift­ning och med­för allt­så inga nya krav på håll­ning av pro­duk­ti­ons­djur. Kon­trol­len in­rik­tas på krav i lag­stift­ning­en som de­fi­ni­e­rats i för­väg. Des­sa krav gäl­ler bå­de kal­var och minst 6 må­na­der gam­la nöt­kre­a­tur, svin, får, get­ter och värp­höns, var­je djur­slag skilt för sig. Där­till ställs skil­da krav för and­ra pro­duk­ti­ons­djur (bl.a. häs­tar, bi­son, häg­na­de hjor­tar, struts­djur, an­kor, mys­kan­kor, gäss, kal­ko­ner, päls­djur, broil­rar, häg­nat vilt, vakt­lar, pro­duk­tions­ka­ni­ner och häg­na­de re­nar). Lag­stift­ning­en om alla pro­duk­ti­ons­djurs väl­be­fin­nan­de upp­räk­nas i ka­pi­tel 9 Vad byg­ger tvär­vill­ko­ren på.

Ur­vals­ba­se­ra­de kon­trol­ler av dju­rens väl­be­fin­nan­de som gäl­ler tvär­vill­ko­ren in­rik­tas främst på nöt­kre­a­tur, svin, får, get­ter, värp­hön­se­ri­er med fler än 350 höns, broil­rar och kal­ko­ner. Även and­ra pro­duk­ti­ons­djur som nämns ovan kon­trol­le­ras i sam­band med de ur­vals­ba­se­ra­de kon­trol­ler­na. Om det i sam­band med kon­trol­len på går­den ob­ser­ve­ras and­ra pro­duk­ti­ons­djur ut­över de som ut­valts för kon­troll, ska även des­sa djurs väl­be­fin­nan­de kon­trol­le­ras. Om ex­em­pel­vis en gård med kött­bo­skap har valts ut för kon­troll, och det även finns an­kor och gäss på går­den så kon­trol­le­ras alla des­sa djurs väl­be­fin­nan­de.

Ut­över det pla­ne­ra­de ur­va­let kan pro­duk­ti­ons­dju­rens väl­be­fin­nan­de kon­trol­le­ras även för tvär­vill­ko­rens del i si­tu­a­tio­ner där re­gel­stri­dig djur­håll­ning har upp­täckts i sam­band med en an­nan djur­skydds­in­spek­tion. Om en djur­skydds­myn­dig­het som be­sö­ker går­den kon­sta­te­rar att man bry­ter mot be­stäm­mel­ser­na om dju­rens väl­be­fin­nan­de, kan kon­trol­len ut­vid­gas till att gäl­la även tvär­vill­ko­ren. Då in­rik­tas kon­trol­len ut­tryck­li­gen på kra­ven i tvär­vill­ko­ren. I prak­ti­ken är den djur­skydds­myn­dig­het som be­sö­ker går­den of­tast kom­mu­nal­ve­te­ri­nä­ren, men det är läns­ve­te­ri­nä­ren som ut­för den ut­vid­ga­de kon­trol­len för tvär­vill­ko­rens del.

Bild: A. Ki­vi­lah­ti

Djur­skydds­lag­stift­ning­en om pro­duk­tions­djur pre­sen­te­ras i Livs­me­dels­ver­kets pu­bli­ka­tio­ner Djur­skydds­lag­stift­ning i sam­man­drag som sam­man­ställts för oli­ka djur­slag. De kan skri­vas ut från Livs­me­dels­ver­kets  webb­si­dor (www.lisvme­dels­ver­ket.fi). Det går ock­så att få djur­skydds­lag­stift­ning­en från jord- och skogs­bruksmi­nis­te­ri­et per post, per te­le­fon (tfn 029 516 2200) el­ler på mi­ni­ste­ri­ets webb­si­dor (www.mmm.fi).

Tvär­vill­kor2020