6.1.1 Kontroller av nötkreatur, svin, får, getter och värphöns

Bild: JSM bild­ar­kiv

Vid kon­trol­ler­na över­va­kas för vart och ett djur­slag kra­ven på ut­fod­ring och vatt­ning, in­klu­si­ve an­vänd­ning och kon­troll av au­to­ma­tis­ka ut­fod­rings- och drick­s­an­ord­ning­ar, ut­rym­mes­kra­ven och för­hål­lan­de­na på djur­håll­nings­plat­sen, bl.a. be­lys­ning­en, bygg­na­der­nas och an­ord­ning­ar­nas ma­te­ri­al och sä­ker­he­ten på djur­håll­nings­plat­sen. Dess­utom över­va­kas in­spek­tio­nen av dju­rens väl­be­fin­nan­de, vår­den av sju­ka och ska­da­de djur, kra­vet på ut­om­hus­fål­lor samt att dju­ren har till­räck­ligt skydd mot ogynn­sam­ma vä­der­för­hål­lan­den och bok­fö­ring­en över djur som dött. Ett nytt över­vak­nings­ob­jekt är kra­vet på djur­hål­la­rens kom­pe­tens.

I frå­ga om kal­var och svin kon­trol­le­ras ock­så dju­rens upp­bind­ning. För svin, höns och nöt­kre­a­tur kon­trol­le­ras dess­utom kra­ven på be­red­skap för stör­ning­ar i ven­ti­la­tions­sys­te­met.

Då det gäl­ler kal­var kon­trol­le­ras där­till kra­ven på bland an­nat an­vänd­ning av strö­me­del, till­freds­stäl­lan­de av kal­var­nas so­ci­a­la be­hov, att kal­var­nas väl­be­fin­nan­de kon­trol­le­ras minst två gång­er om da­gen och till­gång­en på rå­mjölk. Ett nytt krav för kal­var gäl­ler ade­kvat av­hor­ning. I frå­ga om svin kon­trol­le­ras där­till de krav som gäl­ler bland an­nat kra­ven för upp­föd­ning i grupp, till­freds­stäl­lan­de av de so­ci­a­la be­ho­ven, gri­sar­nas ka­stre­rings- och av­vänj­ning­s­ål­der, ru­tin­mäs­sig klipp­ning/slip­ning av små­gri­sar­nas tän­der, till­gång till sti­mu­le­ran­de ma­te­ri­al och ma­te­ri­al att byg­ga bo av samt spalt­golv av be­tong i svin­stal­len. Kra­ven för­kla­ras mera de­tal­je­rat i bi­la­ga 1.

Tillräckligt med material att undersöka för svin

En­ligt djur­skydds­be­stäm­mel­ser­na ska svi­nen hela ti­den ha till­gång till till­räck­ligt myck­et ma­te­ri­al som de kan un­der­sö­ka, för att de ska kun­na ut­öva sitt na­tur­li­ga be­te­en­de­be­hov. Svin ska ha till­gång till så myck­et av t.ex. kut­ter­spån, torv, halm, trä e.dyl. att de kan bö­ka ihop ma­te­ri­a­let till små hö­gar. Om det­ta inte är möj­ligt (t.ex. på grund av risk för stopp i ut­göds­lings­sys­te­met), ska svi­nen hela ti­den ha till­gång till ”lek­sa­ker” (bol­lar, kät­ting­ar e.dyl.) som gär­na ock­så ska by­tas då och då. Då man an­vän­der lek­sa­ker som sti­mu­lans­ma­te­ri­al för svi­nen ska de ock­så sam­ti­digt två gång­er om da­gen ges halm, hö, tid­ning­ar el­ler an­nat ma­te­ri­al som de kan un­der­sö­ka så att de­ras be­hov av att tug­ga på och bö­ka blir till­freds­ställt.

När behövs ett larmsystem för ventilationen i ladugården?

Om dju­rens häl­sa och väl­be­fin­nan­de är be­ro­en­de av ett me­ka­niskt ven­ti­la­ti­ons­sys­tem ska det i djur­s­tal­let fin­nas ett sys­tem som ger larm vid funk­ti­ons­stör­ning­ar. La­du­går­dar med ma­ski­nell ven­ti­la­tion är van­li­gen för­sed­da med un­der­trycks­ven­ti­la­tion. I sam­band med el­av­brott el­ler om ma­ski­nen går i olag kan ven­ti­la­tion med själv­drag för­slå, om dra­get i ven­ti­la­ti­ons­ka­na­ler­na är till­räck­ligt. Larm­an­ord­ning­ar be­hövs så­le­des inte, om det för­utom ma­ski­nell ven­ti­la­tion ock­så finns fun­ge­ran­de (na­tur­lig) ven­ti­la­tion med själv­drag. Alarm­sys­te­met kan fun­ge­ra med till ex­em­pel en ljus- el­ler ljud­sig­nal el­ler på­ring­ning till mo­bi­len ifall det blir stör­ning­ar i ven­ti­le­ring­en.

Tvär­vill­kor2020