6.1.2 Kontroller av andra produktionsdjur

I frå­ga om and­ra pro­duk­ti­ons­djur (bl.a. häs­tar, bi­son, häg­na­de hjor­tar, struts­fåg­lar, an­kor, mys­kan­kor, gäss, kal­ko­ner, päls­djur, broil­rar, häg­nat vilt, vakt­lar, ka­ni­ner och häg­na­de re­nar) kon­trol­le­ras inom tvär­vill­kors­kon­trol­ler­na de krav som gäl­ler till ex­em­pel vat­ten­till­gång och ut­fod­ring, ut­rym­men och för­hål­lan­den på djur­håll­nings­plat­sen, bl.a. be­lys­ning, bygg­na­der­nas och an­ord­ning­ar­nas ma­te­ri­al och sä­ker­he­ten på djur­håll­nings­plat­sen. Dess­utom över­va­kas in­spek­tio­nen av dju­rens väl­be­fin­nan­de, vård av sju­ka och ska­da­de djur, krav på ut­om­hus­fål­lor samt att det finns till­räck­ligt skydd mot ogynn­sam­ma vä­der­för­hål­lan­den och bok­fö­ring över djur som dött. Kra­ven för­kla­ras mera de­tal­je­rat i bi­la­ga 2.

Bild: A. Ki­vi­lah­ti

Tvär­vill­kor2020