1. Johdanto

Tämä on Tuen­ha­ki­jan pe­rus­opas 2020. Op­paas­sa on ker­rot­tu maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­den tu­kiin ja kor­vauk­siin liit­ty­vis­tä ylei­sis­tä asi­ois­ta, ku­ten tuki­haun aika­tau­luis­ta, tuen­ha­ki­jal­le ase­te­tuis­ta eh­dois­ta, mää­rä­a­jois­ta, pe­rus- ja kas­vu­loh­koi­hin liit­ty­vis­tä tie­dois­ta sekä tu­kien mak­sa­mi­ses­ta ja val­von­nas­ta. Tar­kem­paa tie­toa eri tuis­ta, kor­vauk­sis­ta ja palk­ki­ois­ta saat kun­kin tuki­tyy­pin omas­ta op­paas­ta.

Pää­tuki­ha­kuun kuu­lu­vien ja sa­maan ai­kaan ha­et­ta­vien tu­kien op­paat on koot­tu Vil­je­li­jä­tu­kien haku­opas 2020 -si­vul­le osoit­tee­seen www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/haku­opas Mui­den tu­kien op­paat löy­dät osoit­tees­ta www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vil­je­li­ja­op­paat.

Tu­tus­tu haku­ma­te­ri­aa­lei­hin en­nen tuki­ha­ke­muk­sen te­koa. Tur­vaat it­sel­le­si kuu­lu­vat oi­keu­det tuen­saa­ja­na täyt­tä­mäl­lä ha­ke­muk­set huo­lel­li­ses­ti ja pa­laut­ta­mal­la ne oi­ke­aan ai­kaan ja paik­kaan.

Saat lisä­tie­to­ja tuis­ta ja nii­den ha­ke­mi­ses­ta

1.1 Hakumateriaali vuonna 2020

Saat vil­je­li­jä­nä huh­ti­kuun alus­sa pos­tis­sa il­moi­tuk­sen tuki­haun al­ka­mi­ses­ta. Tuki­ha­kuun tar­vit­ta­vat ajan­ta­sai­set tie­dot ovat Ruo­ka­vi­ras­ton in­ter­net­si­vuil­la osoit­tees­sa www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vil­je­li­jat. Voit täyt­tää tuki­ha­ke­muk­se­si Vipu-pal­ve­lus­sa vii­me vuo­den esi­täy­te­tyil­lä tie­doil­la tai tar­vit­ta­es­sa pyy­tää kun­nas­ta­si tu­los­teen vii­me vuo­den haku­tie­dois­ta.

Voit ha­kea useim­pia tuis­ta säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa osoit­tees­sa https://vipu.ruo­ka­vi­ras­to.fi. Vipu-pal­ve­lus­ta on ker­rot­tu li­sää lu­vus­sa 5.2.

Hae pää­tuki­haus­sa auki ole­via tu­kia vii­meis­tään 15.6.2020 säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa tai pa­laut­ta­mal­la pa­pe­ri­lo­mak­keet kun­ta­si maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le. Jois­sain kan­sal­li­sis­sa tuis­sa ja eri­kois­tuis­sa liit­teil­lä voi olla myös mui­ta mää­rä­ai­ko­ja.

Pa­lau­ta tar­vit­ta­vat liit­teet (val­ta­kir­jat, kar­tat, kaup­pa­re­kis­te­ri­ot­teet ym.) mää­rä­ai­kaan men­nes­sä Vi­pus­sa tai maa­ti­lan si­jain­ti­kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le.

Saan­ko jos­tain pa­pe­ri­sia tuki­haku­lo­mak­kei­ta?

Pää­tuki­haun tuki­ha­ke­muk­seen kuu­lu­vat seu­raa­vat lo­mak­keet

Jos vuon­na 2019 il­moit­ta­mii­si tie­toi­hin on tul­lut muu­tok­sia, pa­lau­ta myös

Mitä tu­kia voin ha­kea  vii­meis­tään 15.6.?

Pää­tuki­ha­ke­mus: Vipu tai lo­ma­ke 101B

Muut ha­ke­muk­set

1.2 Rekisteritietojen julkisuus ja luovuttaminen

Pää­osa maa­seu­tu­elin­kei­no­hal­lin­non tie­to­jär­jes­tel­mään tal­len­ne­tuis­ta tie­dois­ta on jul­ki­sia. Tie­to­jen ja asia­kir­jo­jen jul­ki­suu­teen, nii­den luo­vut­ta­mi­seen ja luo­vut­ta­mi­ses­ta mah­dol­li­ses­ti pe­rit­tä­viin mak­sui­hin so­vel­le­taan vi­ran­o­mais­ten toi­min­nan jul­ki­suu­des­ta an­net­tua la­kia (621/1999, jul­ki­suus­laki).

Maa­seu­tu­elin­kei­no­hal­lin­non tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä ole­vis­ta tie­dois­ta sa­las­sa pi­det­tä­viä ovat:

Eu­roo­pan maa­ta­lou­den tuki­ra­has­tos­ta ja Eu­roo­pan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­tos­ta mak­se­tut tuet vuo­del­ta 2019 jul­kais­taan EU-tuki­tie­to­jen haku­pal­ve­lus­sa. Tie­to­ja voi tar­kas­tel­la haku­pal­ve­lus­sa joko ka­len­te­ri- tai va­rain­hoi­to­vuo­sit­tain. EU:n va­rain­hoi­to­vuo­si on vuo­den mit­tai­nen jak­so (16.10.–15.10.). Tie­to­ja ei jul­kais­ta, jos kaik­kien em. ra­has­to­jen kaut­ta saa­mie­si tu­kien tuki­sum­ma vuo­des­sa on enin­tään 1250 eu­roa. Ko­ko­naan kan­sal­li­ses­ti ra­hoi­tet­tu­ja tu­kia ei jul­kais­ta, kos­ka EU-sää­dök­set tu­kien jul­kai­se­mi­ses­ta kos­ke­vat vain EU-ra­has­tois­ta mak­set­tu­ja tu­kia. Ko­mis­si­on ta­voit­tee­na on li­sä­tä maa­seu­tu­ra­has­to­jen käy­tön läpi­nä­ky­vyyt­tä, min­kä vuok­si ko­mis­sio edel­lyt­tää, että myös yk­si­tyis­hen­ki­löi­den tuki­tie­dot jul­kais­taan.

Jul­kais­ta­vat tie­dot:

Tie­to­jen luo­vut­ta­mi­nen
Maa­seu­tu­elin­kei­no­hal­lin­non tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä ole­vien re­kis­te­ri­tie­to­jen ja/tai asia­kir­jo­jen luo­vut­ta­mi­ses­ta päät­tää asi­an­o­mai­nen vi­ran­o­mai­nen (Ruo­ka­vi­ras­to, Luke, ELY-kes­kus ja kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen) oman vi­ran­o­mais­teh­tä­vän­sä osal­ta.

Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen, ti­las­tol­li­siin tar­koi­tuk­siin ja vi­ran­o­mais­käyt­töön. Li­säk­si Eu­roo­pan uni­o­nin ja jä­sen­val­ti­oi­den tar­kas­tus‐ ja tut­kin­ta­e­li­met voi­vat kä­si­tel­lä tuen­saa­jien hen­ki­lö‐ ja tuki­tie­to­ja.

Maa­seu­tu­elin­kei­no­hal­lin­non tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä voi­daan myös luo­vut­taa yh­teys­tie­to­ja­si (nimi, osoi­te, pu­he­lin­nu­me­ro, säh­kö­pos­ti­o­soi­te) suo­ra­mark­ki­noin­tia ja mie­li­pide- tai mark­ki­na­tut­ki­mus­ta var­ten, jos olet an­ta­nut sii­hen suos­tu­muk­se­si. Luo­vu­tuk­ses­sa saa käyt­tää va­lin­ta­pe­rus­tee­na tie­to­jär­jes­tel­mään tal­le­tet­tu­ja hen­ki­lö­tie­to­ja sekä si­jain­ti-, pin­ta-ala- ja tuo­tan­to­suun­ta­tie­to­ja. Suos­tu­muk­sen tie­to­jen luo­vut­ta­mi­seen mark­ki­noin­ti tai neu­von­nal­li­siin tar­koi­tuk­siin voit an­taa Vi­pus­sa koh­das­sa Omat tie­dot tai Maa­tila­lo­mak­keel­la 101D. Vas­taa­val­la ta­val­la voit pe­ruut­taa suos­tu­muk­se­si mil­loin ta­han­sa.

Ruo­ka­vi­ras­ton in­ter­net­si­vuil­la on lisä­tie­toa Ruo­ka­vi­ras­ton re­kis­te­reis­tä, tie­don­luo­vu­tus­pyyn­nös­tä ja tie­don­luo­vu­tuk­sen mak­sul­li­suu­des­ta www.ruo­ka­vi­ras­to.fi → Tie­toa meis­tä → Avoin tie­to.

Tur­va­kiel­to
Ruo­ka­vi­ras­to saa tie­don vä­es­tö­tie­to­re­kis­te­riin il­moit­ta­mas­ta­si tur­va­kiel­los­ta jär­jes­tel­mään­sä. Lisä­tie­to­ja tur­va­kiel­los­ta ja sen ha­ke­mi­ses­ta saat maist­raa­tis­ta.

Re­kis­te­röi­dyn (tuen­ha­ki­jan) oi­keu­det
Maa­seu­tu­elin­kei­no­hal­lin­non tie­to­jär­jes­tel­mään ke­rä­tään hen­ki­lö­tie­to­ja vi­ran­o­mais­teh­tä­vien hoi­ta­mis­ta var­ten. Si­nul­la on oi­keus saa­da tie­dot esi­mer­kik­si re­kis­te­rin­pi­tä­jäs­tä, hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tuk­ses­ta sekä tie­to­jen sään­nön­mu­kai­sis­ta luo­vu­tuk­sis­ta. Tie­dot ovat lu­et­ta­vis­sa Ruo­ka­vi­ras­ton in­ter­net­si­vuil­la koh­das­sa Tie­to­suo­ja. Li­säk­si si­nul­la on oi­keus tar­kas­taa omat tie­to­jär­jes­tel­miin tal­len­ne­tut tie­to­si. Voit muut­taa vir­heel­li­set tie­to­si itse asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa tai pyy­tää vi­ran­o­mais­ta kor­jaa­maan ne. Tar­kas­tus­pyyn­töä ei voi teh­dä pu­he­li­mit­se. Esi­tä yk­si­löi­ty, alle­kir­joi­tet­tu tar­kas­tus­pyyn­tö Ruo­ka­vi­ras­tol­le (kir­jaa­mo@ruo­ka­vi­ras­to.fi).

1.3. Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE)

Eu­roo­pan yh­tei­sön paik­ka­tie­to­inf­ra­struk­tuu­rin (INS­PI­RE) tar­koi­tus on tu­kea ym­pä­ris­töön suo­raan tai vä­lil­li­ses­ti vai­kut­ta­via toi­mia kos­ke­vaa pää­tök­sen­te­koa. INS­PI­RE koos­tuu jä­sen­val­ti­oi­den pe­rus­ta­mis­ta paik­ka­tie­to­va­ran­nois­ta, yh­te­näis­tä­en nii­den hal­lin­taa ja käy­tet­tä­vyyt­tä. Sen toi­meen­pa­noa var­ten sää­det­ty di­rek­tii­vi vel­voit­taa vi­ran­o­mai­set ku­vaa­maan paik­ka­tie­to­ai­neis­tot ja aset­ta­maan ne tie­to­verk­ko­jen kaut­ta yh­teis­käyt­töön (haku-, kat­se­lu- ja la­taus­pal­ve­lu).

Suo­mes­sa di­rek­tii­vin toi­meen­pa­nos­ta on sää­det­ty lais­sa paik­ka­tie­to­inf­ra­struk­tuu­ris­ta (421/2009). Laki edel­lyt­tää toi­mia myös Ruo­ka­vi­ras­tol­ta. Ruo­ka­vi­ras­ton osal­ta laki kos­kee yh­den­ne­tyn hal­lin­to- ja val­von­ta­jär­jes­tel­män (IACS) paik­ka­tie­to­ai­neis­to­ja. Se vel­voit­taa Ruo­ka­vi­ras­ton jul­kai­se­maan seu­raa­vat ei-hen­ki­lö­tie­toa si­säl­tä­vät paik­ka­tie­to­ai­neis­tot:

a) Pel­to­loh­ko­re­kis­te­rin py­sy­vät tie­dot pe­rus­loh­ko­ta­sol­la:

b) Tuki­ha­ke­muk­sis­sa vuo­sit­tain il­moi­te­tut paik­ka­tie­toa si­säl­tä­vät kas­vu­loh­ko­tie­dot:

Nämä ovat en­nak­ko­tie­to­ja ja asi­as­ta tul­laan myö­hem­min ker­to­maan li­sää, kun yk­si­tyis­koh­dat EU-ta­sol­la tar­ken­tu­vat

1.4 Tukien maksaminen ja maatalouspoliittiset tavoitteet

Maa­ta­lou­den tuki­jär­jes­tel­män pe­rus­tan muo­dos­ta­vat Suo­mes­sa EU:n yh­tei­sen maa­ta­lous­po­li­tii­kan tuki­muo­dot, joi­ta ovat EU:n suo­rat tulo­tuet sekä EU:n osit­tain ra­hoit­ta­mat luon­non­hait­ta­kor­vaus ja ym­pä­ris­tö­kor­vaus. Li­säk­si EU-tuki­jär­jes­tel­mil­lä edis­te­tään tuo­tan­to­e­läin­ten hy­vin­voin­tia ja luon­non­mu­kais­ta tuo­tan­toa. Tuki­ko­ko­nai­suut­ta täy­den­ne­tään Suo­men eri­tyis­o­loi­hin tar­koi­te­tuil­la kan­sal­li­sil­la tuil­la.

Vil­je­li­jä­tu­kia mak­se­taan Eu­roo­pan maa­ta­lou­den tuki­ra­has­tos­ta, Eu­roo­pan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­tos­ta sekä kan­sal­li­sis­ta va­rois­ta. Mak­set­ta­vat va­rat si­säl­ty­vät Eu­roo­pan uni­o­nin ylei­seen bud­jet­tiin sekä Suo­men val­ti­on bud­jet­tiin. Va­ro­jen käy­töl­le ja toi­men­pi­tei­den vai­kut­ta­vuu­del­le on ase­tet­tu ta­voit­teet ja teh­ty­jen toi­men­pi­tei­den vai­kut­ta­vuut­ta seu­ra­taan sään­nöl­li­ses­ti.

Ruo­ka­vi­ras­to toi­mii Suo­mes­sa näi­den va­ro­jen mak­sa­ja­vi­ras­to­na eli se vas­taa maa­ta­lous­ra­has­tois­ta ra­hoi­tet­ta­vien tu­kien ja kor­vaus­ten hal­lin­noin­nis­ta ja val­von­nas­ta (Laki Ruo­ka­vi­ras­tos­ta 371/2018). Ruo­ka­vi­ras­to huo­leh­tii mak­su­jen suo­rit­ta­mi­ses­ta tuen­saa­jil­le ja var­mis­taa, että me­no­jen tuki­kel­poi­suus ja uni­o­nin sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen tar­kas­te­taan en­nen mak­su­jen hy­väk­sy­mis­tä.

Tuen­ha­ki­jan pe­rus­opas 202026.3.2020