Perustuki

Huo­mi­oi­ta­vaa

Pe­rus­tuki on EU:n ko­ko­naan ra­hoit­ta­ma tuo­tan­nos­ta ir­ro­tet­tu suo­ra tuki. Tu­kea mak­se­taan ak­tii­vi­vil­je­li­jöil­le, jot­ka jät­tä­vät vuo­sit­tain tuki­ha­ke­muk­sen. Tuki­ha­ke­muk­sel­la ha­e­taan pe­rus­tu­kea eli ak­tii­vi­vil­je­li­jän hal­lin­nas­sa ole­vien tuki­oi­keuk­sien ak­ti­voi­mis­ta vas­taa­vil­la tuki­kel­poi­sil­la heh­taa­reil­la. Kaik­ki maa­ta­lous­maa on tuki­kel­pois­ta pe­rus­tu­es­sa, mut­ta alat, jois­ta mak­se­taan pe­rus­tu­kea, mää­ri­tel­lään erik­seen.

Pe­rus­tu­kea ei voi saa­da il­man tuki­oi­keuk­sia. Tuki­oi­keuk­sia hal­lin­noi­daan tuki­oi­keus­re­kis­te­ris­sä. Tuki­oi­keuk­siin liit­ty­viä toi­men­pi­tei­tä ovat tuki­oi­keuk­sien siir­rot, tuki­oi­keuk­sien myön­tä­mi­nen kan­sal­li­ses­ta va­ran­nos­ta, tuki­oi­keuk­sien va­ran­toon­vien­ti käyt­tä­mät­tö­myy­den pe­rus­teel­la sekä muut tuki­oi­keuk­sien muok­kauk­set. Tuki­oi­keuk­siin liit­ty­vis­tä il­moi­tuk­sis­ta ja ha­ke­muk­sis­ta on eril­li­set oh­jeet, jot­ka löy­ty­vät Ruo­ka­vi­ras­ton in­ter­net­sivuilta.

Perustuen hakeminen, tukitaso ja tuen maksaminen

Hae pe­rus­tu­kea pää­tuki­haun yh­tey­des­sä. Pe­rus­tu­kea ja vi­her­ryt­tä­mis­tu­kea ha­e­taan sa­mal­la ras­til­la. Pe­rus­tu­kea ha­kies­sa­si si­nun on il­moi­tet­ta­va vuo­sit­tain maa­ti­laa­si kos­ke­vat tie­dot, ha­et­ta­va tuki­ha­ke­muk­sel­la pe­rus­tu­kea ja tuki­oi­keuk­sien ak­ti­voi­mis­ta sekä il­moi­tet­ta­va tie­dot pe­rus- ja kas­vu­loh­kois­ta. Il­moi­ta kaik­ki käy­tös­sä­si ole­va maa­ta­lous­maa, vaik­ka et ha­ki­si­kaan tu­kea kai­kil­ta aloil­ta.

Suo­mes­sa on kak­si tuki­a­lu­et­ta: AB-alue ja C-alue. Tuki­alue­kart­ta löy­tyy Ruo­ka­vi­ras­ton in­ter­net­sivuilta www.ruo­ka­vi­ras­to.fi → Vil­je­li­jät → Tuet ja ra­hoi­tus → Vil­je­li­jä­tu­kien ha­ke­mi­nen → Tuki- ja koh­den­ta­mis­alue­kart­ta.

Suo­mes­sa on suo­rien tu­kien ra­jak­si sää­det­ty 200 eu­roa. Tämä tar­koit­taa, että jos ha­et­ta­va tai myön­net­tä­vä suo­rien tu­kien koko­nais­sum­ma jää alle 200 eu­ron, tu­kea ei myön­ne­tä. Jos pe­rus­tu­kea ei myön­ne­tä, tuki­oi­keu­det ei­vät ak­ti­voi­du. Suo­ria tu­kia ovat: pe­rus­tuki, vi­her­ryt­tä­mis­tu­ki, nuo­ren vil­je­li­jän EU-tuki ja va­paa­eh­toi­nen tuo­tan­to­si­don­nai­nen tuki. Jos tuki­oi­keu­det ovat kak­si vuot­ta pe­räk­käin ak­ti­voi­mat­ta, ne vie­dään kan­sal­li­seen va­ran­toon käyt­tä­mät­tö­myy­den pe­rus­teel­la.

* La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

Tukikelpoinen ala

Pe­rus­tu­es­sa tuki­kel­pois­ta alaa on kaik­ki maa­ta­lous­maa eli pel­lot, py­sy­vät kas­vit sekä py­sy­vät nur­met. Pe­rus­tu­es­sa tuki­kel­poi­set alat, jois­ta mak­se­taan tu­kea, mää­ri­tel­lään kas­vi­koo­din kaut­ta. Pe­rus­tu­kea mak­se­taan kai­kis­ta maa­ta­lous­maan kas­vu­loh­kois­ta, joi­den koko on vä­hin­tään 0,05 ha ja joil­la on tuki­kel­pois­ta kas­vus­toa tai muu­ta tu­keen oi­keut­ta­vaa käyt­tö­muo­toa. Vil­je­li­jä­tu­kien haku­op­paan liit­tees­sä B on lu­e­tel­tu kaik­ki käy­tös­sä ole­vat kas­vi­koo­dit ja nii­den esiin­ty­mi­nen joko maa­ta­lous­maal­la tai maa­ta­lous­maan ulko­puo­lel­la. Pe­rus­tu­kea mak­se­taan maa­ta­lous­maal­la ole­vil­le aloil­le, pois lu­kien ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mä­tön ala, 20-v. eri­tyis­tuki­so­pi­mus pel­lol­la, ja sel­lai­nen vil­je­ly­tapa, jos­sa vil­je­ly­kas­vin juu­ret ei­vät ole yh­tey­des­sä maa­pe­rään. Ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mäl­le alal­le ei mak­se­ta mi­tään tu­kia.  Maa­ta­lous­maan ulko­puo­li­sel­le alal­le ei mak­se­ta pe­rus­tu­kea. Maa­ta­lous­maan ulko­puo­lis­ta alaa ovat esi­mer­kik­si kas­vi­huo­neet, jois­sa kas­va­tet­ta­vien kas­vien juu­ret ei­vät ota maa­han tai siel­lä kas­va­te­taan py­sy­viä kas­ve­ja ja jou­lu­kuu­si­vil­jel­mät.

Pe­rus­tu­kea saa­dak­se­si si­nun tu­lee nou­dat­taa kai­kel­la maa­ta­lous­maal­la täy­den­tä­viä eh­to­ja. Tar­kis­ta nämä eh­dot eril­li­ses­tä täy­den­tä­vien eh­to­jen päi­vi­te­tys­tä op­paas­ta, joka jul­kais­taan osoit­tees­sa www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vil­je­li­ja­op­paat → Täy­den­tä­vät eh­dot.

Tukioikeuksien käyttö

Tuki­oi­keuk­sis­sa on Suo­mes­sa käy­tös­sä alu­eel­li­sen tasa­tuen mal­li, eikä tuki­oi­keuk­sien lisä­osia enää ole käy­tös­sä. Tuki­oi­keuk­sien käyt­tö­jär­jes­tys vai­kut­taa tuki­oi­keuk­sien ak­ti­voi­tu­mi­seen ja tuki­oi­keuk­sia käy­te­tään aina sa­mas­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Yk­sit­täi­nen tuki­oi­keus voi olla kor­kein­taan 1,00 ha ko­koi­nen. Tuki­oi­keu­det tu­le­vat käy­te­tyik­si eli ak­ti­voi­duik­si kun osas­ta­kin tuki­oi­keut­ta myön­ne­tään tu­kea.

Tuki­oi­keuk­sien käyt­töä seu­ra­taan em. ta­val­la si­ten, että vuo­sien 2019 ja 2020 tuki­oi­keuk­sien käyt­tö muo­dos­taa kak­si pe­räk­käis­tä vuot­ta.

* La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

Alat, jois­ta ei myön­ne­tä pe­rus­tu­kea, saat­ta­vat jät­tää myös tuki­oi­keuk­sia ak­ti­voi­mat­ta.  Tuki­oi­keuk­sien ak­ti­voin­tia seu­ra­taan tila­ta­sol­la ja huo­mi­oi­den tuki­oi­keuk­sien koko­nais­mää­rän käyt­tö kul­la­kin tuki­a­lu­eel­la. Jos näi­tä ak­ti­voi­mat­to­mia tuki­oi­keuk­sia on ti­lal­la mää­räl­li­ses­ti kak­si vuot­ta pe­räk­käin, vie­dään sen ver­ran (ha) tuki­oi­keuk­sia va­ran­toon, jot­ka ovat jää­neet ak­ti­voi­mat­ta mo­lem­pi­na vuo­si­na.

Tukioikeuksien siirrot

Voit siir­tää tuki­oi­keuk­sia joko py­sy­väs­ti tai mää­rä­a­jak­si. Tuki­oi­keuk­sien omis­tuk­sen siir­rot ovat aina py­sy­viä ja tuki­oi­keuk­sien hal­lin­nan siir­rot eli vuok­rauk­set ovat aina mää­rä­ai­kai­sia. Tuki­oi­keuk­sien omis­tuk­sen siir­ron yh­tey­des­sä on osa­puol­ten otet­ta­va lo­mak­keel­la kan­taa myös sii­hen, mitä ta­pah­tuu tuki­oi­keuk­sien hal­lin­nal­le. Hal­lin­ta voi siir­tyä tuki­oi­keuk­sien vas­taan­ot­ta­jal­le, se voi jää­dä luo­vut­ta­jal­le tai se voi jää­dä myös kol­man­nel­le osa­puo­lel­le, jos esi­mer­kik­si vuok­rat­tu­ja tuki­oi­keuk­sia myy­dään.

Il­moi­ta tuki­oi­keuk­sien siir­ros­ta lo­mak­keel­la 103B ja liit­teel­lä 103A. Lo­ma­ke 103B täyt­tö­oh­jei­neen löy­tyy Ruo­ka­vi­ras­ton in­ter­net­sivuilta www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vil­je­li­ja­lo­mak­keet → 103B. Liit­teen 103A saat joko Vipu-pal­ve­lus­ta tai kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­ta. Jo­kai­ses­ta siir­ros­ta teh­dään oma il­moi­tus. Pa­lau­ta il­moi­tus tuki­oi­keuk­sia luo­vut­ta­van ti­lan kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le vii­meis­tään 15.6.2020. Jos ky­sees­sä on koko ti­lan hal­lin­nan siir­ron yh­tey­des­sä siir­ret­tä­vät kaik­ki ti­lan tuki­oi­keu­det, voit il­moit­taa sii­tä vii­meis­tään 21.9.2020. Kat­so tar­kem­mat koko ti­lan hal­lin­nan siir­toa kos­ke­vat vaa­ti­muk­set liit­tees­tä A. Var­si­nai­sen siir­ron pi­tää kui­ten­kin ta­pah­tua vii­meis­tään 31.8.2020.

Tuki­oi­keuk­sien vas­taan­ot­ta­jan on ol­ta­va ak­tii­vi­vil­je­li­jä. Si­nut kat­so­taan vil­je­li­jä­tuki­haus­sa ak­tii­vi­vil­je­li­jäk­si, jos har­joi­tat maa­ta­lous­toi­min­taa vuon­na 2020. Kun tuki­oi­keuk­sien omis­tus­ta siir­re­tään, omis­tus voi­daan siir­tää luon­nol­li­sel­le hen­ki­löl­le, luon­nol­lis­ten hen­ki­löi­den ryh­mäl­le, oi­keus­hen­ki­löl­le tai oi­keus­hen­ki­löi­den ryh­mäl­le, kun ko. vas­taan­ot­ta­ja täyt­tää ak­tii­vi­vil­je­li­jän mää­ri­tel­män. Ak­tii­vi­vil­je­li­jän mää­ri­tel­mä on tar­kem­min ker­rot­tu Tuen­ha­ki­jan perusop­paan lu­vus­sa 4.

Kun tuki­oi­keuk­sia siir­re­tään pe­rin­nön, en­nak­ko­pe­rin­nön tai suo­rien tu­kien lais­sa mää­ri­tel­ty­jen suku­pol­ven­vaih­dos­ten pe­rus­teel­la, tuki­oi­keuk­sien omis­tuk­sen vas­taan­ot­ta­jan ei tar­vit­se täyt­tää ak­tii­vi­vil­je­li­jän mää­ri­tel­mää.

Kansallinen varanto ja varantoperusteet

Voit ha­kea tuki­oi­keuk­sia kan­sal­li­ses­ta va­ran­nos­ta tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa. Va­ran­to­haku jär­jes­te­tään vuo­sit­tain ja sen vii­mei­nen haku­päi­vä on 15.6.2020. Pe­rus­teet ovat: nuo­ri vil­je­li­jä, uusi vil­je­li­jä, ti­lus­jär­jes­te­lyt, LUEL- ja LUTU-vil­je­le­mät­tö­myys­si­tou­muk­sen päät­ty­mi­nen, ym­pä­ris­tö­tuen 20-vuo­ti­sen eri­tyis­ym­pä­ris­tö­tuki­so­pi­muk­sen päät­ty­mi­nen ja tuo­mi­o­is­tui­men pää­tös/hal­lin­nol­li­nen mää­räys.

Kan­sal­lis­ta va­ran­toa hal­lin­noi­daan ELY-kes­kuk­sis­sa, jot­ka myös kä­sit­te­le­vät va­ran­to­ha­ke­muk­set ja te­ke­vät ha­ke­muk­sis­ta pää­tök­set. Ha­kuun liit­ty­vä eril­li­nen ohje Tuki­oi­keuk­sien haku kan­sal­li­ses­ta va­ran­nos­ta vuon­na 2020 ja haku­lo­ma­ke nu­me­ro 289 jul­kais­taan in­ter­net-osoit­tees­sa www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vil­je­li­ja­lo­mak­keet → 289. Voit tar­vit­ta­es­sa pyy­tää haku­lo­mak­keen ja oh­jeen myös kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­ta tai ELY-kes­kuk­ses­ta.

Pää­tuki­haun tuet 202026.3.2020