Viherryttämistuki

Vi­her­ryt­tä­mis­tu­ki on EU:n ko­ko­naan ra­hoit­ta­ma tuo­tan­nos­ta ir­ro­tet­tu suo­ra tuki, jon­ka ta­voit­tee­na on tu­kea il­mas­ton ja ym­pä­ris­tön kan­nal­ta suo­tui­sia maa­ta­lous­käy­tän­tö­jä. Nämä käy­tän­nöt (jat­kos­sa vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­set) ovat

Ti­laa­si kos­ke­viin vaa­ti­muk­siin vai­kut­ta­vat maa­ti­lan si­jain­ti, koko, vil­je­ly­kas­vit ja mah­dol­li­ses­ti har­joi­tet­tu luo­mu­tuo­tan­to. Jos haet pe­rus­tu­kea, vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­set kos­ke­vat maa­ti­la­si kaik­kia tuki­kel­poi­sia heh­taa­re­ja. Pie­net maa­ti­lat sekä pää­osin nur­mi­tuo­tan­toa har­joit­ta­vat ti­lat saa­vat va­pau­tuk­sen vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mi­ses­ta ja eko­lo­gi­ses­ta alas­ta. Jos maa­ti­la­si on luo­mu­tila, si­nul­la on au­to­maat­ti­ses­ti oi­keus vi­her­ryt­tä­mis­tu­keen il­man että si­nun tar­vit­see nou­dat­taa vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sia maa­ti­lan luo­mu­tuo­tan­to­a­lal­la.

1. Yleistä

Maa­ti­lan si­jain­ti
Maa­ti­lan si­jain­ti tuki­a­lu­eel­la AB tai C mää­räy­tyy vi­her­ryt­tä­mis­tu­es­sa ta­lous­kes­kuk­sen si­jain­nin pe­rus­teel­la. Jos ta­lous­kes­kus­ta ei ole, ti­lan si­jain­ti rat­kais­taan sen mu­kaan, kum­mal­la alu­eel­la pää­osa ti­lan pel­lois­ta si­jait­see. Maa­ti­la­si si­jain­ti mää­rää ne tuki­eh­dot, joi­ta si­nun tu­lee nou­dat­taa maa­ti­la­si koko maa­ta­lous­maal­la. Tuki mak­se­taan kui­ten­kin loh­ko­jen si­jain­nin pe­rus­teel­la eri­suu­rui­se­na eri tuki­a­lu­eil­le.

Pel­to­ala, py­sy­vät nur­met ja py­sy­vät kas­vit ovat maa­ta­lous­maa­ta
Vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sis­sa tar­kas­tel­laan ti­lan maa­ta­lous­maan ja pel­to­alan käyt­töä. Maa­ta­lous­maa­han las­ke­taan pel­to­ala, py­sy­vät vil­je­ly­kas­vit sekä py­sy­vät nur­met.

Maa­ta­lous­maan li­säk­si maa­ti­lal­la voi olla muu­ta alaa, joka on tuki­kel­vo­ton­ta. Kat­so muu­hun alaan kuu­lu­vat alat haku­op­paan kas­vi­lu­et­te­los­ta (lii­te B).

* La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

Tuki­kel­poi­nen ala vi­her­ryt­tä­mis­tu­es­sa

Vi­her­ryt­tä­mis­tu­es­sa tuki­kel­pois­ta alaa on kaik­ki maa­ti­lan maa­ta­lous­maa, pois lu­kien pel­lol­la tai luon­non­lai­tu­mel­la ole­va Ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mä­tön ala ja 20 v. ym­pä­ris­tö­tuki­so­pi­mus, pel­to. Nämä las­ke­taan kui­ten­kin mu­kaan pel­to­a­laan, luon­non­lai­tu­mel­la ole­va ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mä­tön ala py­sy­vän nur­men alaan. Vi­her­ryt­tä­mis­tu­es­sa pie­nin tuki­kel­poi­nen kas­vu­loh­ko, jol­le mak­se­taan tu­kea, on 0,05 heh­taa­ria. Alle 0,05 heh­taa­rin loh­kot ote­taan kui­ten­kin huo­mi­oon, kun mää­ri­te­tään alaa, jol­la on nou­da­tet­ta­va vi­her­ryt­tä­mi­sen vaa­ti­muk­sia ja vi­her­ryt­tä­mis­tu­en eh­to­jen täyt­ty­mis­tä.

Tuki­taso
Tuki­a­lu­ei­ta ovat AB-alue ja C-alue. Tuki­taso on AB-alu­eel­la noin 75 €/ha ja C-alu­eel­la noin 65 €/ha. Vi­her­ryt­tä­mis­tu­kea mak­se­taan maa­ti­lan tuki­kel­poi­sel­le maa­ta­lous­maal­le enin­tään vil­je­li­jän hal­lin­nas­sa ole­via tuki­oi­keuk­sia vas­taa­val­le alal­le. Myös vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sis­ta va­pau­te­tuil­le ti­loil­le mak­se­taan vi­her­ryt­tä­mis­tu­ki. Haku­op­paan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta kä­sit­te­le­väs­tä kap­pa­lees­ta voit tar­kis­taa vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­mus­ten vai­ku­tuk­set ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen mak­suun.

Luo­mu­ti­lat
Si­nul­la on oi­keus vi­her­ryt­tä­mis­tu­keen au­to­maat­ti­ses­ti il­man vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mis­ta maa­ti­lan sil­lä osal­la, joka on luo­mu­tuo­tan­nos­sa tai siir­ty­mäs­sä luo­mu­tuo­tan­toon. Si­nul­la on ol­ta­va Ruo­ka­vi­ras­ton myön­tä­mä luo­mu­to­dis­tus val­von­taan kuu­lu­mi­ses­ta ja luo­mu­vaa­ti­mus­ten täyt­tä­mi­ses­tä. Mi­kä­li aloi­tat luo­mu­tuo­tan­non, il­moit­tau­du en­sim­mäi­se­nä tuki­haku­vuon­na Ruo­ka­vi­ras­ton luo­mu­val­von­ta­re­kis­te­riin vii­meis­tään 30.4. En­sim­mäi­nen tuo­tan­to­tar­kas­tus on teh­tä­vä vii­meis­tään 15.6. liit­ty­mis­vuon­na. Oi­keus vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sis­ta va­pau­tu­mi­seen al­kaa luo­mun siir­ty­mä­kau­des­ta läh­tien. Maa­ti­la­si voi va­pau­tua vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sis­ta luo­mu­tuo­tan­non pe­rus­teel­la myös sil­loin, jos et hae luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non kor­vaus­ta.

Em. oi­keu­den käyt­tä­mi­nen on va­paa­eh­tois­ta. Voit il­moit­taa tuki­ha­ke­muk­ses­sa ras­til­la, jos et ha­lua käyt­tää tätä oi­keut­ta. To­teu­tat täl­löin nor­maa­lis­ti maa­ti­laa kos­ke­via vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sia koko ti­lan maa­ta­lous­maal­la. Oi­keut­ta ei voi va­li­ta erik­seen esi­mer­kik­si yh­del­le vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sel­le, se kos­kee kaik­kia kol­mea vaa­ti­mus­ta.

Mi­kä­li maa­ti­la­si ei ole ko­ko­naan luo­mu­tuo­tan­nos­sa, vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­set kos­ke­vat maa­ti­la­si sitä osaa, joka ei ole luo­mu­tuo­tan­nos­sa. Täl­löin luo­mu­tuo­tan­nos­sa ole­vaa maa­ta­lous­maa­ta ei ote­ta huo­mi­oon vaa­ti­mus­ten täyt­ty­mi­sek­si esi­mer­kik­si las­ket­ta­es­sa kas­vien luku­mää­rää. Jos et ha­lua käyt­tää oi­keut­ta­si va­pau­tua vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sis­ta vaik­ka maa­ti­lal­la­si on luo­mu­tuo­tan­toa, ti­lan vaa­ti­muk­set las­ke­taan koko ti­lan maa­ta­lous­maan pe­rus­teel­la luo­mu­ala mu­kaan lu­kien.

Esi­merk­ki 1
Maa­tila hal­lin­noi kah­ta eril­lis­tä ti­lan osaa, jois­ta toi­nen on luo­mu­tuo­tan­nos­sa ja toi­nen ta­van­o­mai­ses­sa tuo­tan­nos­sa.  Luo­mu­tuo­tan­nos­sa ole­val­la ti­lan osal­la vil­jel­lään 18 ha veh­nää, 4 ha ruis­ta ja 4 ha nur­mea. Ta­van­o­mai­ses­ti vil­jel­lyl­lä ti­lan osal­la vil­jel­lään 12 ha so­ke­ri­juu­ri­kas­ta. Mi­kä­li maa­tila käyt­tää luo­mu­poik­keus­ta, ti­lal­la on sil­ti kah­den kas­vin vaa­ti­mus, kos­ka ta­van­o­mai­sen vil­je­lyn ala on yli 10 ha mut­ta enin­tään 30 ha. Ti­lal­le las­ke­taan kas­vik­si vain so­ke­ri­juu­ri­kas ja vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mi­sen vaa­ti­mus ei täy­ty. Jos tila ei käy­tä luo­mu­poik­keus­ta, ti­lal­la on edel­leen kah­den kas­vin vaa­ti­mus, mut­ta ti­lal­le las­ke­taan kas­veik­si veh­nä, ruis, nur­mi ja so­ke­ri­juu­ri­kas ja vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mi­sen vaa­ti­mus täyt­tyy.

2. Viljelyn monipuolistaminen

Vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mi­sen ta­voit­tee­na on tuo­tan­non moni­puo­lis­ta­mi­nen ja ym­pä­ris­tön huo­mi­oi­mi­nen vil­je­lys­sä, eri­tyi­ses­ti maa­pe­rän laa­dun pa­ran­ta­mi­nen. Vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mi­nen vel­voit­taa si­nut vil­je­le­mään vaa­di­tun luku­mää­rän vil­je­ly­kas­ve­ja riip­pu­en ti­lan si­jain­nis­ta, pel­to­alan mää­räs­tä tai vil­je­lys­sä ole­vis­ta kas­veis­ta. Va­pau­dut vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mi­ses­ta, jos maa­ti­la­si on pää­osin nur­mel­la, ke­san­nol­la ja/tai pal­ko­kas­vien vil­je­lys­sä tai maa­ti­la­si pel­to­ala on alle 10 heh­taa­ria.

Vil­je­ly­kas­vil­la tar­koi­te­taan

Tal­veh­ti­via vil­je­ly­kas­ve­ja ja ke­vät­vil­je­ly­kas­ve­ja pi­de­tään eri vil­je­ly­kas­vei­na, vaik­ka ky­sees­sä ovat­kin sa­man­su­kui­set kas­vit. Spelt­ti­veh­nä (Tri­ti­cum spel­ta) kat­so­taan eri vil­je­ly­kas­vik­si kuin muut sa­man­su­kui­set vil­je­ly­kas­vit. Voit tar­kis­taa tau­lu­kos­ta 2. mit­kä kas­vit ja seos­kas­vus­tot lu­e­taan eri vil­je­ly­kas­veik­si.

Vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mi­sen vaa­ti­mus täyt­tyy, jos ti­lan pel­to­a­lal­la vil­jel­lään vaa­dit­tu mää­rä (kak­si tai kol­me) vil­je­ly­kas­vien lu­et­te­los­sa (Tau­luk­ko 2) lu­e­tel­tua vil­je­ly­kas­via.

Viljelyn monipuolistamisen vaatimus AB-alueella

Jos maa­ti­lal­la­si on 10-30 ha pel­to­alaa, si­nun on vil­jel­tä­vä vä­hin­tään kah­ta eri vil­je­ly­kas­via ja pää­kas­vin osuus saa olla enin­tään 75 % pel­to­a­las­ta. Pää­kas­vi on se kas­vi, jota on pro­sent­ti­mää­räi­ses­ti eni­ten.

Jos maa­ti­lal­la­si on yli 30 ha pel­to­alaa, si­nun on vil­jel­tä­vä vä­hin­tään kol­mea eri vil­je­ly­kas­via.  Pää­kas­vin osuus saa olla enin­tään 75 % pel­to­a­las­ta ja kah­den eni­ten vil­jel­lyn vil­je­ly­kas­vin yh­teen­las­ket­tu osuus saa olla enin­tään 95 % pel­to­a­las­ta. Kak­si eni­ten vil­jel­tyä vil­je­ly­kas­via ovat ne kas­vit, joi­ta on pro­sent­ti­mää­räi­ses­ti eni­ten ja toi­sek­si eni­ten.

Vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mis­vaa­ti­mus ei kos­ke si­nua, jos

Voit ker­ra­ta vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­mus­ten vai­ku­tuk­set ym­pä­ris­tö­kor­vauk­seen tääl­tä.

Kun tar­kis­te­taan va­pau­tuu­ko tila vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mi­ses­ta, pal­ko­kas­vi- ja nur­mi­poik­keuk­set ote­taan huo­mi­oon en­sin, ja vas­ta sen jäl­keen tut­ki­taan ti­lan pel­to­ala.

* La­taa kaa­vio pdf-tie­dos­to­na

Viljelyn monipuolistamisen vaatimus C-alueella

Jos maa­ti­lal­la­si on yli 10 heh­taa­ria pel­to­alaa, si­nun on vil­jel­tä­vä vä­hin­tään kah­ta eri vil­je­ly­kas­via. Pää­kas­vin osuus saa olla enin­tään 75 % pel­to­a­las­ta pait­si, jos pää­kas­vi­na on nur­mi, ke­san­to tai pal­ko­kas­vi.

Vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mis­vaa­ti­mus ei kos­ke si­nua, jos

Voit ker­ra­ta vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­mus­ten vai­ku­tuk­set ym­pä­ris­tö­kor­vauk­seen tääl­tä.

Kun tar­kis­te­taan va­pau­tuu­ko tila vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mi­ses­ta, pal­ko­kas­vi- ja nur­mi­poik­keuk­set ote­taan huo­mi­oon en­sin, ja vas­ta sen jäl­keen tut­ki­taan ti­lan pel­to­ala.

* La­taa kaa­vio pdf-tie­dos­to­na

Maa­ti­lan vil­je­ly­kas­vien osuu­den las­ke­mi­nen
Vil­je­ly­kas­vien osuu­den las­ke­mi­sen ajan­koh­ta on 30.6. – 31.8. Tänä ai­ka­na vil­je­ly­kas­vien on ol­ta­va las­ket­ta­vis­sa. Huo­leh­di sii­tä, että maa­ti­lal­la­si on ko. ajan­jak­son ajan vä­hin­tään vaa­ti­muk­sen mu­kai­set kak­si tai kol­me kas­via ja että vaa­di­tut kas­vien pro­sent­ti­o­suu­det täyt­ty­vät. Jos va­pau­dut vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mi­sen vaa­ti­muk­ses­ta esi­mer­kik­si ti­la­si nur­mi­alan pe­rus­teel­la, huo­leh­di sii­tä, että nur­mi­alaa on va­pau­tuk­sen edel­lyt­tä­mä mää­rä tänä ai­ka­na. Jo­kai­nen pel­to­a­laan kuu­lu­va heh­taa­ri ote­taan vil­je­ly­kas­vien osuu­den las­ke­mi­ses­sa huo­mi­oon vain ker­ran vuo­des­sa. Jos vil­je­let sa­mal­la alal­la kah­ta eri kas­via pe­räk­käin sa­mal­la kas­vu­kau­del­la, nii­tä ei voi las­kea kah­dek­si eri kas­vik­si.

Vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mis­vaa­ti­muk­sen nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­sen seu­raa­muk­sis­ta ker­ro­taan tar­kem­min vil­je­li­jä­tu­kien pel­to­val­von­ta­oh­jees­sa.

Kas­vus­tos­sa, jos­sa vil­jel­lään pää­kas­via ja alus­kas­via, ala las­ke­taan pää­kas­vin mu­kaan. Esi­mer­kik­si, jos kyl­vät kas­vu­loh­kol­le suo­ja­vil­ja­na kau­raa ja sen alle li­säk­si moni­vuo­ti­sen nur­men, ala las­ke­taan kau­rak­si.

Seos­kas­vus­to kat­so­taan yh­dek­si kas­vik­si. Seos­kas­vus­to­ja, jot­ka las­ke­taan yh­dek­si eri kas­vik­si, ovat öljy­kas­vien ja vil­jan seos­kas­vus­tot, val­ku­ais­kas­vien ja vil­jan seos­kas­vus­tot, öljy­kas­vien ja val­ku­ais­kas­vien seos­kas­vus­tot, vil­jo­jen seos­kas­vus­tot, val­ku­ais­kas­vien seos­kas­vus­tot, öljy­kas­vien seos­kas­vus­tot, siir­to­nur­mi­kas­vien seos­kas­vus­to, hu­na­ja­tuo­tan­toon käy­tet­tä­vä seos­kas­vus­to, sa­nee­raus­kas­vien seos­kas­vus­tot, moni­muo­toi­suus­pel­lon riis­ta­kas­vien seos­kas­vus­tot, moni­muo­toi­suus­pel­lon mai­se­ma­kas­vien seos­kas­vus­tot ja moni­muo­toi­suus­pel­lon niit­ty­kas­vien seos­kas­vus­tot sekä seos­kas­vus­tot, jois­sa yli 50 % sie­me­nes­tä on eko­lo­gi­seen alaan hy­väk­syt­tä­vän ty­pen­si­to­ja­kas­vin sie­men­tä.

Jos vil­je­let sa­mal­la kas­vu­loh­kol­la use­am­pia kas­ve­ja vuo­ro­ri­veis­sä, las­ke jo­kai­sel­le kas­vil­le pro­sent­ti­o­suus loh­kon kokonaisa­las­ta. Kas­via pi­de­tään vil­je­ly­kas­vi­na, jos sen ala kat­taa vä­hin­tään 25 % kokonaisa­las­ta. Piir­rä kas­vien alat kas­vu­loh­koik­si ja il­moi­ta ne kas­vit, joi­ta on yli 25 % alas­ta.

Esi­merk­ki 2
Ti­lal­la vil­jel­lään 3 ha loh­kol­la vuo­ro­ri­veis­sä pork­ka­naa 1,2 ha; si­pu­lia 1 ha ja pals­ter­nak­kaa 0,8 ha. Pork­ka­nan osuus on 40 %, si­pu­lin 33 % ja pals­ter­na­kan 27 %. Kaik­ki ylit­tä­vät 25 % ra­jan ja kaik­ki las­ke­taan kas­veik­si eli alal­la on 3 kas­via. Ti­lal­le las­ke­taan kas­vien aloik­si 3ha / 3 kas­via = pork­ka­naa 1 ha, si­pu­lia 1 ha ja pals­ter­nak­kaa 1 ha. Loh­ko ja­e­taan kol­mek­si 1 ha kas­vu­loh­kok­si.

Lisätietoa viljelykasveista ja niiden ilmoittamisesta

Vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vil­je­ly­kas­vien lu­et­te­los­sa on joi­ta­kin ryh­miä, ku­ten Muut rehu­kas­vit, Sie­men­maus­teet ja lää­ke­kas­vit (pl ku­mi­na, si­nap­pi), Ko­ris­te­kas­vit, alle 5 v. ja Leik­ko­vih­reä ja leik­ko­ha­vu, alle 5 v. kas­veis­ta, jois­sa ei ole erik­seen ni­met­tyä kas­via. Näi­tä ryh­miä voit käyt­tää il­moit­taak­se­si vain sel­lai­sia kas­ve­ja, joil­le ei löy­dy omaa ni­mi­ket­tä kas­vi­lu­et­te­los­ta. Jo­kai­nen ryh­mä las­ke­taan maa­ti­lal­la­si vain yh­dek­si kas­vik­si. Jos il­moi­tat näi­tä alo­ja, kir­joi­ta tuki­ha­ke­muk­sen lisä­tie­toi­hin, mitä kas­ve­ja näil­lä aloil­la tosi­a­si­al­li­ses­ti vil­je­let, niin voim­me täy­den­tää kas­vi­lu­et­te­loa seu­raa­van vuo­den tuki­ha­kuun.

Kas­vi­koo­dil­la Seos­kas­vus­to (ty­pen­si­to­ja­kas­via yli 50 %) voit il­moit­taa sel­lai­sia ty­pen­si­to­ja­kas­vien ja mui­den kas­vien se­ok­sia, jois­sa kyl­vö­sie­men­se­ok­sen pai­nos­ta yli 50 % on eko­lo­gi­seen alaan hy­väk­syt­tä­vän ty­pen­si­to­ja­kas­vin sie­men­tä. Näi­tä ty­pen­si­to­ja­kas­ve­ja ovat ruo­ka­her­ne, rehu­her­ne, här­kä­papu, soi­ja­papu, vir­na, me­sik­kä, mai­la­nen, api­la, ma­kea lu­pii­ni, ei alas­kan­lu­pii­ni eikä ko­me­a­lu­pii­ni, tar­ha­her­ne ja pen­sas­papu. Li­säk­si kas­vi­koo­dil­la Seos­kas­vus­to (api­la yli 50 % + nur­mi­hei­nä) voit il­moit­taa nur­mi­se­ok­sia, jois­sa kyl­vö­sie­men­se­ok­sen pai­nos­ta yli 50 % on api­lan sie­men­tä.

Kas­vi­koo­dil­la Pie­net vie­rek­käi­set alat voit il­moit­taa yh­te­nä kas­vi­na sel­lai­sia kas­vus­to­ja, jos­sa eri kas­vi­la­jit si­jait­se­vat vie­rek­käin ja jo­kais­ta yk­sit­täis­tä la­jia on alle 0,05 ha. Li­säk­si kas­vi­koo­dil­la Muut vi­han­nek­set voit il­moit­taa pie­niä alle 0,05 heh­taa­rin vie­rek­käi­siä vi­han­nes­a­lo­ja yh­des­sä. Jos il­moi­tat näi­tä alo­ja, kir­joi­ta tuki­ha­ke­muk­sen lisä­tie­toi­hin, mitä kas­ve­ja näil­lä aloil­la tosi­a­si­al­li­ses­ti vil­je­let. Pie­net vie­rek­käi­set alat ja Muut vi­han­nek­set las­ke­taan kas­vik­si vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mis­vaa­ti­muk­ses­sa.

Huo­maa, että joi­ta­kin tuki­ha­ke­muk­sel­la il­moi­tet­ta­via kas­ve­ja tai käyt­tö­muo­to­ja ei las­ke­ta kas­vik­si, kun ar­vi­oi­daan vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mis­vaa­ti­muk­sen täyt­ty­mis­tä. Näi­tä ovat kas­vi­koo­dit  Kas­vi­maa; Eri­tyis­tuki­so­pi­mus­ala, pel­to; Kur­ki-, han­hi- ja jout­sen­pel­to ja Mai­se­ma­piir­re. Il­moi­ta näis­sä vaan sel­lai­sia alo­ja, joil­le et löy­dä muu­ta so­pi­vaa ni­mi­ket­tä kas­vi­lu­et­te­los­ta. Kat­so näi­den ni­mik­kei­den tar­kem­pia oh­jei­ta Haku­op­paan kas­vi­lu­et­te­los­ta (Lii­te B).

Esi­merk­ke­jä vil­jan ja nur­men yh­dis­tel­mien il­moit­ta­mi­seen:

3. Pysyvä nurmi

Py­sy­vän nur­men säi­lyt­tä­mi­sen ta­voit­tee­na on ym­pä­ris­tön huo­mi­oi­mi­nen vil­je­lys­sä, eri­tyi­ses­ti hii­len tal­teen­oton var­mis­ta­mi­nen. Py­sy­vän nur­men säi­lyt­tä­mis­tä tar­kas­tel­laan koko maan ta­sol­la. Py­sy­vän nur­men osuus koko maa­ta­lous­maas­ta ei saa vä­hen­tyä enem­pää kuin vii­si pro­sent­tia vuon­na 2015 vah­vis­te­tus­ta vii­te­o­suu­des­ta. Jos vä­he­ne­mä on tätä suu­rem­pi, on otet­ta­va käyt­töön ns. en­nal­lis­ta­mis­me­net­te­ly. Täs­tä poik­keuk­se­na ovat Na­tu­ra-alu­ei­den py­sy­vät nur­met. Nii­tä ei saa ot­taa muu­hun käyt­tö­tar­koi­tuk­seen, vaan ne on säi­ly­tet­tä­vä nur­me­na.

Py­sy­vän nur­men säi­lyt­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta nur­mi­loh­kot ja­e­taan vil­je­ly­kier­ros­sa ole­viin nur­miin ja py­sy­viin nur­miin. Vil­je­ly­kier­ros­sa ole­va nur­mi­loh­ko muut­tuu py­sy­väk­si nur­mek­si kuu­den­te­na vuon­na, kun loh­kol­le on il­moi­tet­tu kuu­te­na vuon­na pe­räk­käin hei­nä- tai nur­mi­rehu­kas­ve­ja. Loh­kon nur­men uu­si­mi­nen niin, että se esi­mer­kik­si vä­lil­lä kyn­ne­tään ja kyl­ve­tään uu­des­taan nur­mi­kas­vus­tol­le, ei kat­kai­se nur­mi­vuo­sien las­ken­taa.

Py­sy­vän nur­men mer­kin­tä on vuo­si­koh­tai­nen riip­pu­en loh­kol­la ku­na­kin vuon­na vil­jel­tä­väs­tä kas­vis­ta. Py­sy­vän nur­men mer­kin­tä ei tar­koi­ta sitä, että ky­sei­sel­lä loh­kol­la oli­si jat­kos­sa­kin vil­jel­tä­vä nur­mea. Voit vil­je­ly­suun­ni­tel­ma­si mu­kaan vil­jel­lä py­sy­vän nur­men mer­kin­nän saa­neel­la loh­kol­la mui­ta­kin vil­je­ly­kas­ve­ja ja täl­löin py­sy­vän nur­men mer­kin­tä pois­tuu. Ai­no­as­taan sil­loin jos en­nal­lis­ta­mis­me­net­te­ly jou­dut­tai­siin ot­ta­maan Suo­mes­sa käyt­töön, voi­si si­nul­le tul­la vel­voi­te pa­laut­taa muu­hun käyt­töön ot­ta­ma­si py­sy­vän nur­men ala tai muu ala py­sy­väk­si nur­mek­si.  Li­säk­si voi­si tul­la ra­joit­tei­ta ot­taa py­sy­väl­lä nur­mel­la ole­via alo­ja muu­hun vil­je­ly­käyt­töön.

Py­sy­vien nur­mien muo­dos­tu­mi­nen ja seu­ran­ta
Vipu-pal­ve­lus­sa on kart­ta­taso, jos­ta voit tar­kis­taa si­säl­tää­kö loh­ko py­sy­vää nur­mea tai nel­jän­nen tai vii­den­nen vuo­den nur­mea en­nen tuki­ha­kua. Kas­vu­loh­kon tie­dois­sa nä­kyy muo­dos­tu­van py­sy­vän nur­men pin­ta-ala, jos il­moi­tat jo py­sy­väk­si nur­mek­si muo­dos­tu­neel­le loh­kol­le tai 5 vuot­ta nur­mel­le ol­leel­le loh­kol­le tau­lu­kon 3. mu­kai­sia hei­nä- ja nur­mi­rehu­kas­ve­ja. Nämä alat huo­mi­oi­daan au­to­maat­ti­ses­ti vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­mus­ten tar­kas­te­lus­sa Vipu­neu­vo­jas­sa. Jos il­moi­tat loh­kon seu­raa­va­na vuon­na muuk­si kuin nur­mek­si, py­sy­vän nur­men omi­nai­suus pois­tuu loh­kol­ta au­to­maat­ti­ses­ti. Tau­lu­kos­sa 4 on esi­merk­ke­jä ti­lan­teis­ta, jol­loin loh­kon ala muut­tuu py­sy­väk­si nur­mek­si.

La­taa kaa­vio pdf-tie­dos­to­na

Nur­mi­ker­ty­män jää­dyt­tä­vät kas­vit
Osa kas­veis­ta on py­sy­vän nur­men ker­ty­mi­sen jää­dyt­tä­viä kas­ve­ja. Jää­dyt­tä­vä kas­vi tar­koit­taa, että nur­mi­ker­ty­mä­vuo­det py­sy­vät en­nal­laan. Py­sy­vän nur­men vuo­det ei­vät siis nol­laan­nu tai kas­va, vaan jää­ty­vät.

Py­sy­vän nur­men ker­ty­mi­sen jää­dyt­tä­viä kas­ve­ja ovat ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen mu­kai­set vi­her­lan­noi­tus­nur­met, suo­ja­vyö­hy­ke­nur­met, moni­vuo­ti­set ym­pä­ris­tö­nur­met ja luon­non­hoi­to­pel­to­nur­met.  Et voi il­moit­taa ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen jää­dyt­tä­viä toi­men­pi­tei­tä alal­le, joka on jo muut­tu­nut py­sy­väk­si nur­mek­si.

Nur­mi­ker­ty­män nol­laan­tu­mi­nen
Jos il­moi­tat loh­kon muuk­si kuin nur­mek­si, niin py­sy­vän nur­men mer­kin­tä pois­tuu. Myös puh­das­kas­vus­to­na vil­jel­tä­vät (ei seos) sie­men­tuo­tan­to­nur­met nol­laa­vat py­sy­vän nur­men vuo­det.

Puh­das­kas­vus­to­na vil­jel­tä­vät sie­men­nur­met il­moi­te­taan kas­vi­koo­deil­la:

Esi­merk­ki jää­dyt­tä­mi­ses­tä.

Jos 4 edel­lis­tä vuot­ta (2016–2019) nur­mi­vil­je­lys­sä ol­leel­le loh­kol­le il­moi­te­taan kah­te­na vuon­na pe­räk­käin jää­dyt­tä­vä kas­vi (vuo­det 2020 ja 2021), niin loh­ko ei saa py­sy­vän nur­men mer­kin­tää. Jos loh­kol­le il­moi­te­taan jää­dyt­tä­vien kas­vien jäl­keen nur­mea, niin loh­ko muut­tuu py­sy­väk­si nur­mek­si vuon­na 2023 (6. nur­mi­vuo­si).

Esi­merk­ki nol­laan­tu­mi­ses­ta.

Jos 5 edel­lis­tä vuot­ta nur­mel­la ol­leel­le pe­rus­loh­kol­le il­moi­te­taan kak­si kas­vu­loh­koa, jois­ta toi­nen on nur­mea ja toi­nen kau­raa, nur­mel­le il­moi­tet­tu kas­vu­loh­ko muut­tuu py­sy­väk­si nur­mek­si, mut­ta kau­ral­le il­moi­te­tun kas­vu­loh­kon nur­mi­vuo­det nol­laan­tu­vat. Kat­so li­sää esi­merk­ke­jä tau­lu­kos­ta 4, mil­loin loh­ko voi muut­tua py­sy­väk­si nur­mek­si.

La­taa kaa­vio pdf-tie­dos­to­na

Na­tu­ra-nur­met
Na­tu­ra-alu­eel­la si­jait­se­vat py­sy­vät nur­met ni­met­tiin 2015 al­ka­en her­kik­si py­sy­vik­si nur­mik­si eli Na­tu­ra-nur­mik­si. Na­tu­ra-nur­mia ei saa kyn­tää tai muut­taa toi­seen käyt­tö­tar­koi­tuk­seen. Na­tu­ra-alu­eel­la si­jait­se­vat py­sy­vät nur­met ni­me­tään pe­rus­loh­ko­ta­sol­la. Pe­rus­loh­ko kat­so­taan ko­ko­nai­suu­des­saan Na­tu­ra-alu­eel­la si­jait­se­vak­si py­sy­väk­si nur­mek­si, jos osa loh­kos­ta si­jait­see Na­tu­ra-alu­eel­la. Voit uu­sia Na­tu­ra-nur­men kas­vus­ton vain eri­tyi­ses­tä syys­tä, jos uu­dis­ta­mi­seen ei lii­ty kyn­tä­mis­tä. Il­moi­ta uu­dis­ta­mi­ses­ta ja sen to­teu­tus­ta­vas­ta kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le kir­jal­li­ses­ti en­nen uu­dis­ta­mi­sen aloit­ta­mis­ta.

Py­sy­vän nur­men osuus maa­ta­lous­maas­ta las­ke­taan vuo­sit­tain
Py­sy­vien nur­mien alaa seu­ra­taan koko maan ta­sol­la. Py­sy­vän nur­men osuus maa­ta­lous­maas­ta las­ke­taan vuo­sit­tain tuen­ha­ki­joi­den il­moit­ta­mien alo­jen pe­rus­teel­la. Jos ha­vai­taan, että py­sy­vän nur­men osuus on vä­hen­ty­nyt kan­sal­li­sel­la ta­sol­la yli 5 % vuon­na 2015 las­ket­ta­vaan ver­tai­lu­a­laan näh­den, ote­taan käyt­töön ns. en­nal­lis­ta­mis­me­net­te­ly.

Py­sy­vän nur­men en­nal­lis­ta­mis­me­net­te­ly
Py­sy­vän nur­men en­nal­lis­ta­mi­nen tar­koit­taa sitä, että saa­tat jou­tua muut­ta­maan vii­dek­si vuo­dek­si osan muu­hun käyt­töön ote­tus­ta py­sy­vän nur­men alas­ta ta­kai­sin nur­mel­le. Voit muut­taa py­sy­väk­si nur­mek­si vii­den vuo­den ajak­si myös vas­taa­van mää­rän muu­ta alaa tai il­moit­taa jo ole­mas­sa ole­vaa nur­mea en­nal­lis­te­tuk­si py­sy­väk­si nur­mek­si. Pa­laut­ta­ma­si alat ni­me­tään py­sy­vik­si nur­mik­si pa­laut­ta­mis­päi­väs­tä läh­tien. Li­säk­si ase­te­taan sään­tö­jä, ett­ei py­sy­vää nur­mea siir­re­tä enem­pää muu­hun käyt­töön. Py­sy­vän nur­men en­nal­lis­ta­mis­vel­voi­te voi koh­dis­tua nii­hin vil­je­li­jöi­hin, joil­la on ol­lut kah­den edel­tä­vän vuo­den ai­ka­na käy­tet­tä­vis­sään maa­ta­lous­maa­ta, jon­ka käyt­tö­tar­koi­tus on muu­tet­tu py­sy­väs­tä nur­mes­ta tai py­sy­väs­tä lai­tu­mes­ta muu­hun käyt­tö­tar­koi­tuk­seen.

Tuen­ha­ki­joil­le il­moi­te­taan tila­koh­tai­nen py­sy­vän nur­men pa­laut­ta­mis­vel­voi­te ja sään­nöt vii­meis­tään 31.12. sinä vuon­na, kun py­sy­vän nur­men osuus suh­tees­sa maa­ta­lous­maa­han vä­he­nee yli 5 %. Py­sy­vä nur­mi on pa­lau­tet­ta­va tai muu­ta alaa il­moi­tet­ta­va py­sy­väk­si nur­mek­si vii­meis­tään 30.6. seu­raa­va­na vuon­na. Pa­lau­te­tut ja uu­det pe­rus­te­tut py­sy­vät nur­met kat­so­taan py­sy­vik­si nur­mik­si nii­den pa­laut­ta­mis- tai pe­rus­ta­mis­päi­väs­tä. Alal­la on kas­va­tet­ta­va nur­mea vii­si seu­raa­vaa vuot­ta pa­laut­ta­mis­päi­väs­tä läh­tien. Jos alal­la kas­voi jo en­nes­tään nur­mea, se on säi­ly­tet­tä­vä vä­hin­tään niin mon­ta vuot­ta, että vii­si vuot­ta tu­lee täy­teen.

Na­tu­ra-nur­mien en­nal­lis­ta­mis­me­net­te­ly
Na­tu­ra-nur­mien alaa ei saa ot­taa muu­hun käyt­töön. Jos kui­ten­kin olet muut­ta­nut muuk­si tai kyn­tä­nyt Na­tu­ra-nur­mea, si­nul­le ai­heu­tuu tuki­vä­hen­nyk­siä ja si­nut vel­voi­te­taan pa­laut­ta­maan Na­tu­ra-nur­mi vii­meis­tään 30.6. seu­raa­va­na vuon­na. Ala kat­so­taan Na­tu­ra-nur­mek­si sii­tä päi­väs­tä läh­tien, jol­loin se on pa­lau­tet­tu nur­mek­si.

4. Ekologinen ala (EFA-ala)

Eko­lo­gi­sen alan ta­voit­tee­na on luon­non moni­muo­toi­suu­den säi­lyt­tä­mi­nen ja pa­ran­ta­mi­nen. Eko­lo­gi­sen alan vel­voi­te kos­kee Uu­den­maan, Var­si­nais-Suo­men ja Ah­ve­nan­maan maa­kun­nis­sa si­jait­se­via ti­lo­ja. Muu Suo­mi va­pau­tuu eko­lo­gi­ses­ta alas­ta met­säi­syy­den pe­rus­teel­la.

Jos maa­ti­lal­la­si on yli 15 ha pel­to­alaa, il­moi­ta vä­hin­tään vii­si pro­sent­tia maa­ti­la­si pel­to­a­las­ta eko­lo­gi­sek­si alak­si. Voit il­moit­taa vi­her­ke­san­toa (nur­mi ja niit­ty) eko­lo­gi­se­na ala­na kor­kein­taan 15 %, mi­kä­li eko­lo­gi­sen alan vel­voi­te kos­kee ti­laa­si. Jos maa­ti­la­si si­jait­see Uu­den­maan, Var­si­nais-Suo­men tai Ah­ve­nan­maan maa­kun­nas­sa voit ha­lu­tes­sa­si il­moit­taa kor­kein­taan 10 % vi­her­ke­san­nos­ta (nur­mi ja niit­ty) eko­lo­gi­se­na ala­na, vaik­ka eko­lo­gi­sen alan vaa­ti­mus ei kos­ki­si ti­laa­si.

Eko­lo­gi­sen alan vel­voi­te las­ke­taan maa­ti­lan koko pel­to­a­las­ta, vaik­ka osa ti­la­si pel­to­a­las­ta si­jait­si­si met­säi­syy­den pe­rus­teel­la va­pau­te­tul­la alu­eel­la.  Efa – vel­voit­teen pel­to­a­laan las­ke­taan mu­kaan myös maa­ti­la­si täy­den­tä­vien eh­to­jen mu­kai­set suo­jel­lut mai­se­ma­piir­teet ja ly­hyt­kier­toi­sen ener­gi­a­puun alat. Voit il­moit­taa eko­lo­gis­ta alaa koko maa­ti­lan alu­eel­la, myös ti­lan sel­lai­sel­la loh­kol­la, joka si­jait­see met­säi­syy­den pe­rus­teel­la eko­lo­gi­sen alan vaa­ti­muk­ses­ta va­pau­te­tul­la alu­eel­la.

Jos maa­ti­la­si si­jait­see met­säi­syy­den pe­rus­teel­la va­pau­te­tul­la alu­eel­la, et voi il­moit­taa eko­lo­gis­ta alaa. Jos muu­tat maa­ti­la­si si­jain­tia kei­no­te­koi­ses­ti si­ten, että maa­ti­la­si va­pau­tuu eko­lo­gi­ses­ta alas­ta, se voi­daan tul­ki­ta tuki­eh­to­jen kier­tä­mi­sek­si.

Kun tar­kis­te­taan va­pau­tuu­ko tila vil­je­lyn eko­lo­gi­sen alan vaa­ti­muk­ses­ta, nur­mi­poik­keuk­set ote­taan huo­mi­oon en­sin ja vas­ta sen jäl­keen tut­ki­taan ti­lan pel­to­ala.

Eko­lo­gi­sen alan vaa­ti­mus ei kos­ke si­nua, jos

Voit ker­ra­ta vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­mus­ten vai­ku­tuk­set ym­pä­ris­tö­kor­vauk­seen tääl­tä.

* La­taa kaa­vio pdf-tie­dos­to­na

Eko­lo­gi­sen alan il­moit­ta­mi­nen
Voit il­moit­taa eko­lo­gi­se­na ala­na ke­san­toa, ty­pen­si­to­ja­kas­ve­ja, täy­den­tä­vien eh­to­jen mu­kai­sia suo­jel­tu­ja mai­se­ma­piir­tei­tä ja ly­hyt­kier­toi­sen ener­gi­a­puun alo­ja. Mer­kit­se tuki­ha­ke­muk­sel­la ne kas­vu­loh­kot, jot­ka il­moi­tat eko­lo­gi­se­na ala­na. Saat il­moit­taa kun­kin alan eko­lo­gi­sek­si alak­si vain yh­teen ker­taan vuo­sit­tain. Esi­mer­kik­si efa-ke­san­nol­la si­jait­se­vaa täy­den­tä­vien eh­to­jen mu­kais­ta mai­se­ma­piir­ret­tä ei voi il­moit­taa, kos­ka se si­säl­tyy jo loh­kon alaan.

Eko­lo­gi­sen alan täyt­ty­mi­nen las­ke­taan ker­to­mal­la kas­vu­loh­kon pin­ta-ala eko­lo­gi­sen alan pai­no­ker­toi­mel­la. Pai­no­ker­toi­met ovat:

* La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

Ai­no­as­taan loh­kot, jot­ka olet il­moit­ta­nut eko­lo­gi­se­na ala­na, ote­taan huo­mi­oon vaik­ka maa­ti­lal­la oli­si mui­ta­kin eko­lo­gi­sek­si alak­si kel­paa­via alo­ja. Jos huo­maat, että maa­ti­la­si eko­lo­gi­nen ala ei rii­tä, et voi tuki­haun päät­ty­mi­sen jäl­keen osoit­taa mui­ta eko­lo­gi­sia alo­ja kor­vaa­maan puut­tu­vaa alaa. Il­moi­ta sen vuok­si eko­lo­gis­ta alaa riit­tä­väs­ti pai­no­ker­toi­met huo­mi­oi­den. Jos pai­kal­la teh­tä­väs­sä val­von­nas­sa kui­ten­kin to­de­taan, ett­ei hy­väk­syt­tä­vää eko­lo­gis­ta alaa ole il­moit­ta­ma­si pin­ta-alan ver­ran, voi­daan puut­tu­vaa eko­lo­gis­ta alaa kom­pen­soi­da muul­la alal­la sii­hen mää­rään asti, jon­ka olet il­moit­ta­nut. Edel­ly­tyk­se­nä täl­lai­sel­le alal­le on, että olet il­moit­ta­nut alan kas­vi­koo­dil­la, joka hy­väk­sy­tään eko­lo­gi­sel­le alal­le ja ala täyt­tää eko­lo­gi­sen alan vaa­ti­muk­set. Kom­pen­saa­tio voi­daan teh­dä il­moit­ta­ma­si eko­lo­gi­sen alan pin­ta-alaan asti. Vi­her­ryt­tä­mis­tu­en eko­lo­gi­sen alan vaa­ti­muk­sen nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­sen seu­raa­muk­sis­ta ker­ro­taan tar­kem­min vil­je­li­jä­tu­kien pel­to­val­von­ta­oh­jees­sa.

Täy­den­tä­vien eh­to­jen sään­nöis­sä ole­va hy­vän vil­je­ly­ta­van vaa­ti­mus kos­kee myös kaik­kia eko­lo­gi­sia alo­ja.

Ke­san­to­alat (efa-ke­san­to)

Efa-ke­san­non on ol­ta­va pel­to­alaa eli et voi il­moit­taa efa-ke­san­to­na vi­her­ke­san­toa (nur­mi ja niit­ty) alal­le, joka on muut­tu­nut py­sy­väk­si nur­mek­si. Jos il­moi­tat vuon­na 2020 5-vuo­ti­aan vi­her­ke­san­non (nur­mi ja niit­ty) eko­lo­gi­se­na ala­na, se säi­lyy pel­to­a­la­na, eikä sil­le mää­ri­te­tä py­sy­vän nur­men omi­nai­suut­ta. Eko­lo­gi­seen alaan ei hy­väk­sy­tä luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mia, jois­ta mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta.

Säi­ly­tä eko­lo­gi­sek­si alak­si il­moi­tet­ta­va ke­san­to 1.1. – 15.8. vä­li­sen ajan. Tuo­na ai­ka­na sil­lä ei saa olla maa­ta­lous­tuo­tan­toa eli sil­tä ei saa kor­ja­ta sa­toa eikä sitä voi lai­dun­taa. Niit­toa, jos sa­toa ei kor­ja­ta eikä hyö­dyn­ne­tä, ei kat­so­ta maa­ta­lous­toi­min­nak­si. Voit lai­dun­taa tai kor­ja­ta sa­don efa-ke­san­nol­ta 15.8. jäl­keen. Jos kyl­vät efa-ke­san­nol­le nur­mi­kas­ve­ja tai syys­kyl­vöi­siä kas­ve­ja, voit päät­tää ja muo­ka­ta efa-ke­san­non ai­kai­sin­taan 16.8. Vuo­des­ta 2018 al­ka­en efa-ke­san­noil­la ei saa käyt­tää kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta 1.1.–15.8. vä­li­se­nä ai­ka­na. Myös peit­taus­ai­nei­den käyt­tö on kiel­let­ty. Kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käyt­tö­kiel­to kos­kee myös huk­ka­kau­ran ja mui­den vie­ras­la­jien ke­mi­al­lis­ta tor­jun­taa.

Voit il­moit­taa efa-ke­san­nok­si yksi- tai moni­vuo­ti­sil­la riis­ta-, mai­se­ma-, mesi-, niit­ty- tai nur­mi­kas­veil­la tai näi­den kas­vien sie­men­se­ok­sil­la kyl­ve­tyn vi­her­ke­san­non, sän­ki­ke­san­non tai poik­keus­ta­pauk­sis­sa avo­ke­san­non. Vi­her­ke­san­to ei voi olla kyl­vet­ty yk­sin­o­maan vil­jal­la, öljy- tai val­ku­ais­kas­veil­la tai näi­den kas­vien sie­men­se­ok­sil­la. Myös efa-ke­san­toa kos­ke­vat täy­den­tä­vien eh­to­jen mu­kai­set hoi­de­tun vil­je­le­mät­tö­män pel­lon hoi­to­vaa­ti­muk­set. Voit tar­kis­taa ne Täy­den­tä­vien eh­to­jen op­paas­ta, joka on osoit­tees­sa www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vil­je­li­ja­op­paat → Täy­den­tä­vät eh­dot.

Luon­non moni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­sek­si ja pa­ran­ta­mi­sek­si vuo­des­ta 2019 al­ka­en eko­lo­gi­sek­si alak­si hy­väk­sy­tään myös run­saas­ti met­tä ja sii­te­pö­lyä tuot­ta­vat kas­vus­tot. Voit il­moit­taa täl­lai­sen kas­vus­ton kas­vi­koo­dil­la vi­her­ke­san­to (mesi­kas­vit).

Mesi­kas­vi­ke­san­nok­si hy­väk­sy­tään

Mesi­kas­vi­ke­san­to­ja kos­ke­vat sa­mat maa­ta­lous­tuo­tan­non har­joit­ta­mis­kiel­lon, kas­vus­ton säi­lyt­tä­mi­sen ja kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käy­tön eh­dot kuin mui­ta­kin eko­lo­gi­sen alan ke­san­to­ja. Mesi­kas­vi­ke­san­to­a­lal­le saa kui­ten­kin si­joit­taa me­hi­läis­pe­siä.

Mesi­kas­vi­ke­san­non pai­no­ker­roin eko­lo­gi­se­na ala­na on 1,5. Mesi­kas­vi­ke­san­to nol­laa nur­mi­vuo­sien las­ken­nan.

Ty­pen­si­to­ja­kas­vit

Typ­peä si­to­vik­si kas­veik­si hy­väk­sy­tään ti­lan pel­to­a­lal­la ole­vat her­neet, pa­vut, lu­pii­nit (ei Alas­kan- eikä ko­me­a­lu­pii­ni), vir­nat, soi­ja­pa­vut, me­si­kät, mai­la­set, api­lat sekä näi­den kas­vien seos­kas­vus­tot. Eko­lo­gi­sek­si alak­si hy­väk­sy­tään seos­kas­vus­tot, jois­sa kyl­vö­sie­men­se­ok­sen pai­nos­ta yli 50 % on ty­pen­si­to­ja­kas­vin sie­men­tä.  Yksi- ja moni­vuo­tis­ten kas­vien kyl­vö­sie­men­se­ok­sen pai­nos­ta moni­vuo­tis­ten typ­peä si­to­vien kas­vien osuu­den on ol­ta­va yli 50 pro­sent­tia. Voit il­moit­taa täl­lai­set kas­vus­tot kas­vi­koo­deil­la Seos her­ne/här­kä­papu/ma­kea lu­pii­ni yli 50 % + vil­jaa, Seos­kas­vus­to (ty­pen­si­to­ja­kas­via yli 50 %) ja Seos­kas­vus­to (api­la yli 50 % + nur­mi­hei­nä). Eko­lo­gi­sen alan on si­jait­ta­va pel­to­a­lal­la, eli et voi il­moit­taa seos­kas­vus­toa (api­la yli 50 % + nur­mi­hei­nä) alal­le, joka on muut­tu­nut py­sy­väk­si nur­mek­si. Jos il­moi­tat eko­lo­gi­sek­si alak­si ty­pen­si­to­ja­kas­vien seos­kas­vus­toa, kir­jaa loh­ko­koh­tai­ses­ti muis­tiin käy­te­tyt sie­men­la­jit ja nii­den osuu­det kyl­vö­sie­men­se­ok­sen pai­nos­ta.

Voit vil­jel­lä eko­lo­gi­sen alan vaa­ti­mus­ta täyt­tä­vää ty­pen­si­to­ja­kas­via maa­ti­la­si kai­kil­la pel­to­loh­koil­la. Ty­pen­si­to­ja­kas­vin on ol­ta­va pel­to­loh­kol­la 30.6. – 31.8. vä­li­sen ajan.  Jos kor­jaat ty­pen­si­to­ja­kas­vin en­nen edel­lä mai­ni­tun ajan­jak­son päät­ty­mis­tä, voit muo­ka­ta pel­to­loh­kon vas­ta 1.9. al­ka­en. Kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käyt­tö on kiel­let­tyä eko­lo­gi­sen alan ty­pen­si­to­ja­kas­veil­la kyl­vös­tä 31.8. saak­ka. Myös peit­taus­ai­nei­den käyt­tö on kiel­let­ty. Jos sato kor­ja­taan myö­hem­min kuin 31.8., kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta saa käyt­tää vas­ta sa­don­kor­juun jäl­keen.  Jos typ­peä si­to­va kas­vi on kyl­vet­ty ai­em­pa­na vuon­na, kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käyt­tö­kiel­to al­kaa 1.1. Kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käyt­tö­kiel­to kos­kee myös huk­ka­kau­ran ja mui­den vie­ras­la­jien ke­mi­al­lis­ta tor­jun­taa. On suo­si­tel­ta­vaa muo­ka­ta ty­pen­si­to­ja­kas­vus­to joko myö­hään syk­syl­lä tai vas­ta seu­raa­va­na ke­vää­nä. Jos kyl­vät alal­le syys­kyl­vöi­siä kas­ve­ja, voit muo­ka­ta loh­kon ja kyl­vää edel­li­ses­tä päi­vä­mää­räs­tä poi­ke­ten ai­kai­sin­taan 15.7. Ty­pen­si­to­ja­kas­vien kas­vus­to voi olla yksi­vuo­ti­nen tai moni­vuo­ti­nen. Kas­vus­ton saa kor­ja­ta, mut­ta kor­juu ei ole pa­kol­lis­ta.

Ly­hyt­kier­toi­sen ener­gi­a­puun alat
Ly­hyt­kier­toi­sen ener­gi­a­puun aloik­si hy­väk­sy­tään maa­ta­lous­maal­le pe­rus­te­tut haa­van ja pa­jun alat. Hyb­ri­di­haa­pa ja pop­pe­li ei­vät ole alku­pe­räis­la­je­ja, eikä nii­tä sen vuok­si voi­da hy­väk­syä efa -alak­si. Ener­gi­a­pui­den alaa ei saa lan­noit­taa ki­ven­näis­lan­noit­teil­la. Voit käyt­tää kas­vin­suo­je­lu­ai­neis­ta ai­no­as­taan rik­ka­kas­vien tor­jun­taan tar­koi­tet­tu­ja kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta kas­vus­ton pe­rus­ta­mis­vuon­na ja kas­vus­ton lo­pet­ta­mis­vuon­na ai­kai­sin­taan 1.9.

Täy­den­tä­vien eh­to­jen mu­kai­set mai­se­ma­piir­teet
Täy­den­tä­vien eh­to­jen mu­kai­set mai­se­ma­piir­teet ovat suo­jel­tu­ja pui­ta, puu­ryh­miä ja luon­non­muis­to­merk­ke­jä, joi­ta on Suo­mes­sa mel­ko vä­hän. Ne voi­vat si­jai­ta myös pel­to­alan vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä. Mai­se­ma­piir­teet voi­vat olla enin­tään 0,20 heh­taa­rin ko­koi­sia. Efa-alak­si voit il­moit­taa täy­den­tä­vien eh­to­jen mu­kai­sen mai­se­ma­piir­teen, joka on re­kis­te­röi­ty ja lii­tet­ty pe­rus­loh­kon alaan. Lisä­tie­to­ja mai­se­ma­piir­tei­den re­kis­te­röin­nis­tä saat täy­den­tä­vien eh­to­jen op­paas­ta, kap­pa­lees­ta 3.5, tai lo­mak­keel­ta 442. Et voi va­li­ta sa­maa alaa kah­dek­si eri efa-alak­si.

Pää­tuki­haun tuet 202026.3.2020