Nuoren viljelijän tuki (EU)

Nuo­ren vil­je­li­jän tuki on EU:n ko­ko­naan ra­hoit­ta­ma, tuo­tan­nos­ta ir­ro­tet­tu suo­ra tuki. Tuen tar­koi­tuk­se­na on hel­pot­taa maa­ta­lous­tuo­tan­non aloit­ta­mis­ta ja maa­ta­lou­den ra­ken­ne­ke­hi­tys­tä. Tu­kea mak­se­taan koko maas­sa. Tuki mak­se­taan ak­tii­vi­vil­je­li­jöil­le, jot­ka jät­tä­vät vuo­sit­tain tuki­ha­ke­muk­sen. Tu­kea mak­se­taan kor­kein­taan vii­si vuot­ta.

Tukiehdot

Tu­kea mak­se­taan ak­tii­vi­vil­je­li­jäl­le, joka on aloit­ta­nut ti­lan­pi­don en­sim­mäis­tä ker­taa ti­lan pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä ja jol­la on mää­räys­val­ta.

Voit saa­da tu­kea, jos olet/olit en­sim­mäi­sen pe­rus­tuki­ha­ke­muk­sen jät­tä­mis­vuon­na kor­kein­taan 40-vuo­ti­as. Ikä­raja tar­kas­tel­laan vain en­sim­mäi­se­nä haku­vuon­na, jo­ten voit olla yli 40-vuo­ti­as en­sim­mäi­sen tar­kas­te­lu­vuo­den jäl­keen. Tänä vuon­na en­sim­mäi­sen pe­rus­tuki­ha­ke­muk­sen jät­tä­vät ha­ki­jat täyt­tä­vät ikä­vaa­ti­muk­sen, jos olet syn­ty­nyt vuon­na 1980 tai sen jäl­keen.

Tu­kea on mah­dol­lis­ta saa­da, jos olet aloit­ta­nut ti­lan­pi­don vuon­na 2014 tai sitä seu­raa­vi­na vuo­si­na (kat­so tau­luk­ko 1). Tu­kea on ha­et­ta­va en­sim­mäi­sen ker­ran aloi­tus­vuot­ta seu­raa­van vii­den vuo­den ai­ka­na. Tu­kea mak­se­taan vii­te­nä pe­räk­käi­se­nä ka­len­te­ri­vuo­te­na en­sim­mäi­ses­tä nuo­ren vil­je­li­jän tuen tuki­ha­ke­muk­ses­ta läh­tien. Jos aloi­tit 2014 ja 2015 si­nul­le ei enää mak­se­ta tu­kea, jos hait tu­kea vuon­na 2015 en­sim­mäi­sen ker­ran.

Esi­merk­ki 1.
Vil­je­li­jä aloit­ti ti­lan­pi­don pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä 1.3.2014 ja haki nuo­ren vil­je­li­jän tu­kea 2015. Vil­je­li­jä oli oi­keu­tet­tu nuo­ren vil­je­li­jän tu­keen vuo­si­na 2015–2019.  Tu­kea ei mak­se­ta enää vuon­na 2020, kos­ka 5-vuo­den tuki­kel­poi­nen jak­so on käy­tet­ty.

Esi­merk­ki 2.
Vil­je­li­jä aloit­ti ti­lan­pi­don sen pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä 1.1.2015 ja haki nuo­ren vil­je­li­jän tu­kea en­sim­mäi­sen ker­ran vas­ta 2016. Vil­je­li­jä on oi­keu­tet­tu nuo­ren vil­je­li­jän tu­keen vuo­si­na 2016–2020. Ikä­ehto tar­kas­tel­tiin vuo­del­ta 2015, kos­ka hän jät­ti en­sim­mäi­sen pe­rus­tuki­ha­ke­muk­sen vuon­na 2015.

Esi­merk­ki 3.Vil­je­li­jä aloit­ti ti­lan­pi­don sen pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä 1.8.2019. Pe­rus­tuki­ha­ke­mus siir­ret­tiin hä­nen ni­miin­sä koko­ti­lan hal­lin­nan siir­ron yh­tey­des­sä ja pe­rus­tuki mak­set­tiin hä­nel­le vuon­na 2019. Vil­je­li­jä ha­kee nuo­ren vil­je­li­jän tu­kea en­sim­mäis­tä ker­taa vas­ta vuon­na 2020. Vil­je­li­jä on oi­keu­tet­tu nuo­ren vil­je­li­jän tu­keen vuo­si­na 2020–2024. Ikä­ehto tar­kas­tel­tiin vuo­del­ta 2019, kos­ka hän jät­ti en­sim­mäi­sen pe­rus­tuki­ha­ke­muk­sen jo vuon­na 2019.

* La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

Tuen hakeminen

Hae tu­kea pää­tuki­haun yh­tey­des­sä Vipu-pal­ve­lus­sa tai lo­mak­keel­la 101B. Hae tuki­ha­ke­muk­sel­la nuo­ren vil­je­li­jän tu­kea ja il­moi­ta tu­kea kos­ke­vat lisä­tie­dot. Ker­ro lisä­tie­dois­sa ti­lan­pi­don aloit­ta­mis­vuo­si en­sim­mäis­tä ker­taa pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä sekä tu­keen liit­ty­vät hen­ki­löt. Toi­mi­ta tar­vit­ta­vat liit­teet kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le.

Nuo­ren vil­je­li­jän tuki mak­se­taan ak­ti­voi­tu­jen tuki­oi­keuk­sien pe­rus­teel­la. Hae si­ten myös pe­rus­tu­kea, jot­ta nuo­ren vil­je­li­jän tuki voi­daan myön­tää.

Jos hait tu­kea vuon­na 2015 tai sen jäl­keen, si­nun ei tar­vit­se pa­laut­taa liit­tei­tä uu­del­leen vuon­na 2020. Mi­kä­li maa­ti­lan omis­tus- tai hal­lin­ta­suh­teis­sa on ta­pah­tu­nut muu­tok­sia tai ti­lan toi­min­ta­muo­to on muut­tu­nut, jol­loin vii­me vuo­den ha­ke­muk­sen lisä­tie­dot ovat muut­tu­neet, tee täl­löin tar­vit­ta­vat muu­tok­set lisä­tie­toi­hin ja pa­lau­ta ajan­ta­sai­set liit­teet.

Tuki­eh­to­jen on täy­tyt­tä­vä jo­kai­se­na tuen haku­vuon­na, lu­kuun ot­ta­mat­ta ikä­vaa­ti­mus­ta. Muis­ta ha­kea tu­kea joka vuo­si.

Alla on ku­vat­tu ha­ki­ja­tyy­peit­täin tar­kem­min mi­ten ti­lan­pi­don aloit­ta­mis­vuo­si, pää­a­si­al­li­nen yrit­tä­jyys ja mää­räys­val­ta mää­räy­ty­vät nuo­ren vil­je­li­jän tu­es­sa eri­lai­sil­la maa­ti­loil­la sekä ker­ro­taan tu­keen liit­ty­vien hen­ki­löi­den il­moit­ta­mis­me­net­te­lyt ja tar­vit­ta­vien liit­tei­den mää­räy­ty­mi­nen. Eh­to­jen on täy­tyt­tä­vä haku­vuon­na 15.6.–31.12., jot­ta tuki voi­daan myön­tää.

Luon­nol­li­nen hen­ki­lö yk­sin
Maa­ti­lan omis­tus ja hal­lin­ta tai vuok­ra­tun maa­ti­lan hal­lin­ta on yh­del­lä luon­nol­li­sel­la hen­ki­löl­lä.

Omis­tat maa­ti­la­si yk­sin ja se on hal­lin­nas­sa­si tai olet vuok­ran­nut hal­lit­se­ma­si maa­ti­lan toi­min­nan. Täl­löin si­nun kat­so­taan toi­mi­van maa­ti­lan pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä yk­sin luon­nol­li­se­na hen­ki­lö­nä.

Il­moi­ta nuo­ren vil­je­li­jän ha­ke­muk­sen lisä­tie­dois­sa ti­lan­pi­don aloi­tus­vuo­si pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä sekä ni­me­si tu­keen liit­ty­vis­sä hen­ki­löis­sä. Jätä ha­ke­muk­sen liit­tee­nä luo­vu­tus­kir­ja (kaup­pa- tai lah­ja­kir­ja), joka osoit­taa ti­lan­pi­don aloi­tus­vuo­den ja maa­ti­lan omis­tuk­sen. Jos maa­ti­la­si on vuok­rat­tu, jätä liit­tee­nä maa­ti­lan kir­jal­li­nen vuok­ra­so­pi­mus. Jos olet toi­mit­ta­nut em. liit­teet kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le ai­kai­sem­min esim. suku­pol­ven­vaih­dok­sen yh­tey­des­sä, liit­tei­tä ei tar­vit­se pa­laut­taa uu­del­leen ell­ei omis­tus- tai hal­lin­ta­suh­teis­sa ole ta­pah­tu­nut muu­tok­sia.

Avio­puo­li­sot ja avio­puo­li­soik­si rin­nas­tet­ta­vat
Mo­lem­pien puo­li­soi­den on täy­tet­tä­vä nuo­ren vil­je­li­jän tuen eh­dot, jos olet­te mo­lem­mat omis­ta­ji­na ja hal­ti­joi­na maa­ti­lal­la tai hal­lit­set­te mo­lem­mat vuok­rat­tua maa­ti­laa.

Omis­tat­te ja hal­lit­set­te maa­ti­laa yh­des­sä tai olet­te vuok­ran­neet hal­lit­se­man­ne maa­ti­lan toi­min­nan. Täl­löin tei­dän mo­lem­pien kat­so­taan toi­mi­van pää­a­si­al­li­si­na yrit­tä­ji­nä. Mo­lem­pien on täy­tet­tä­vä ikä­vaa­ti­mus. Kat­so koh­ta avio­puo­li­soik­si rin­nas­tet­ta­vat puo­li­sot.

Il­moi­ta nuo­ren vil­je­li­jän ha­ke­muk­sen lisä­tie­dois­sa ti­lan­pi­don aloi­tus­vuo­si pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä. Mikä olet­te aloit­ta­neet ti­lan­pi­don pää­a­si­al­li­si­na yrit­tä­ji­nä eri ajan­koh­ti­na, il­moi­ta se vuo­si, jol­loin puo­li­sois­ta en­sim­mäi­nen aloit­ti ti­lan­pi­don pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä. Il­moi­ta mo­lem­pien ni­met tu­keen liit­ty­vis­sä hen­ki­löis­sä. Jätä ha­ke­muk­sen liit­tee­nä luo­vu­tus­kir­ja (kaup­pa- tai lah­ja­kir­ja), joka osoit­taa ti­lan­pi­don aloi­tus­het­ken ja maa­ti­lan omis­tuk­sen. Jos maa­ti­la­si toi­min­ta on vuok­rat­tu, jätä liit­tee­nä maa­ti­lan kir­jal­li­nen vuok­ra­so­pi­mus. Jos olet toi­mit­ta­nut em. liit­teet kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le ai­kai­sem­min esim. suku­pol­ven­vaih­dok­sen yh­tey­des­sä, ei liit­tei­tä tar­vit­se pa­laut­taa uu­del­leen ell­ei omis­tus- tai hal­lin­ta­suh­teis­sa ole ta­pah­tu­nut muu­tok­sia.

Maa­ta­lous­yh­ty­mät
Kaik­kien yh­ty­män osak­kai­den on täy­tet­tä­vä nuo­ren vil­je­li­jän tuen eh­dot

Maa­tila on yh­ty­män osak­kai­den hal­lin­nas­sa. Yh­ty­män osak­kai­den kat­so­taan toi­mi­van pää­a­si­al­li­si­na yrit­tä­ji­nä, kun kaik­ki yh­ty­män osal­li­set täyt­tä­vät nuo­ren vil­je­li­jän tuen eh­dot. Kaik­kien osak­kai­den on täy­tet­tä­vä ikä­vaa­ti­mus.

Il­moi­ta maa­ta­lous­yh­ty­mä tuen ha­ki­jak­si. Il­moi­ta nuo­ren vil­je­li­jän ha­ke­muk­sen lisä­tie­dois­sa ti­lan­pi­don aloi­tus­vuo­si pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä. Jos yh­ty­män osak­kaat ovat aloit­ta­neet ti­lan­pi­don pää­a­si­al­li­si­na yrit­tä­ji­nä eri ai­koi­na, il­moi­ta se vuo­si, jol­loin osak­kais­ta en­sim­mäi­nen aloit­ti ti­lan­pi­don pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä. Il­moi­ta yh­ty­män osak­kaat tu­keen liit­ty­vis­sä hen­ki­löis­sä.

Jätä ha­ke­muk­sen liit­tee­nä luo­vu­tus­kir­ja (kaup­pa- tai lah­ja­kir­ja), joka osoit­taa ti­lan­pi­don aloi­tus­het­ken ja maa­ti­lan omis­tuk­sen. Jos maa­tila on vuok­rat­tu, jätä liit­tee­nä maa­ti­lan kir­jal­li­nen vuok­ra­so­pi­mus. Jätä liit­tee­nä myös ajan­ta­sai­nen yh­ty­mä­sel­vi­tys. Liit­teis­tä on sel­vit­tä­vä ajan­ta­sai­ses­ti yh­ty­män osal­li­set. Jos olet toi­mit­ta­nut em. liit­tei­tä kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le ai­kai­sem­min esim. suku­pol­ven­vaih­dok­sen yh­tey­des­sä, ei liit­tei­tä tar­vit­se pa­laut­taa liit­tei­tä, ell­ei niis­sä ole ta­pah­tu­nut muu­tok­sia.

Ja­ka­ma­ton kuo­lin­pesä
Kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den on täy­tet­tä­vä nuo­ren vil­je­li­jän tuen eh­dot

Maa­tila on kuo­lin­pe­sän hal­lin­nas­sa. Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den kat­so­taan toi­mi­van pää­a­si­al­li­si­na yrit­tä­ji­nä, kun kaik­ki kuo­lin­pe­sän osak­kaat täyt­tä­vät nuo­ren vil­je­li­jän tuen eh­dot. Kaik­kien osak­kai­den on täy­tet­tä­vä ikä­vaa­ti­mus.

Il­moi­ta kuo­lin­pesä tuen ha­ki­jak­si. Il­moi­ta nuo­ren vil­je­li­jän ha­ke­muk­sen lisä­tie­dois­sa ti­lan­pi­don aloi­tus­vuo­si pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä. Mi­kä­li kuo­lin­pe­sän osak­kaat ovat aloit­ta­neet ti­lan­pi­don pää­a­si­al­li­si­na yrit­tä­ji­nä eri ai­koi­na, il­moi­ta se vuo­si, jol­loin osak­kais­ta en­sim­mäi­nen aloit­ti ti­lan­pi­don pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä. Il­moi­ta kuo­lin­pe­sän osak­kaat tu­keen liit­ty­vis­sä hen­ki­löis­sä.

Jätä ha­ke­muk­sen liit­tee­nä peru­kir­ja tai muu ajan­ta­sai­nen sel­vi­tys kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta. Liit­teis­tä on sel­vit­tä­vä ajan­ta­sai­ses­ti kuo­lin­pe­sän osak­kaat.

Osa­ke­yh­tiö
Nuo­ren vil­je­li­jän tuen eh­dot täyt­tä­vil­lä vil­je­li­jöil­lä on ol­ta­va hal­lin­nas­sa yli 50 % osa­ke­yh­ti­ön osak­keis­ta ja hei­dän omis­ta­man­sa osak­kei­den tuo­tet­ta­va yli 50 % yh­ti­ön osak­kei­den ääni­mää­räs­tä.

Em. eh­don täyt­ty­es­sä osak­kai­den kat­so­taan toi­mi­van pää­a­si­al­li­si­na yrit­tä­ji­nä. Kaik­kien eh­don täyt­tä­vien osak­kai­den on täy­tet­tä­vä ikä­vaa­ti­mus.

Il­moi­ta osa­ke­yh­tiö tuen­ha­ki­jak­si. Il­moi­ta nuo­ren vil­je­li­jän ha­ke­muk­sen lisä­tie­dois­sa ti­lan­pi­don aloi­tus­vuo­si pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä. Tämä on vuo­si, jol­loin eh­dot täyt­tä­vis­tä osak­kais­ta en­sim­mäi­nen on aloit­ta­nut toi­min­nan pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä. Il­moi­ta eh­don täyt­tä­vät osak­kaat tu­keen liit­ty­vis­sä hen­ki­löis­sä.

Jätä ha­ke­muk­sen liit­tee­nä luo­vu­tus­kir­ja (kaup­pa- tai lah­ja­kir­ja). Jätä liit­tee­nä myös kaup­pa­re­kis­te­ri­ote, yh­ti­ö­jär­jes­tys ja osa­kas­lu­et­te­lo. Liit­teis­tä on sel­vit­tä­vä ajan­ta­sai­ses­ti osa­ke­yh­ti­ön osak­kai­den ni­met, syn­ty­mä­ajat, osak­kei­den mää­rä ja nii­den ääni­val­ta.

Osuus­kun­ta
Enem­mis­tön (yli puo­let) osuus­kun­nan jä­se­nis­tä on täy­tet­tä­vä nuo­ren vil­je­li­jän tuen eh­dot

Em. eh­don täyt­ty­es­sä osuus­kun­nan jä­sen­ten kat­so­taan toi­mi­van pää­a­si­al­li­si­na yrit­tä­ji­nä. Kaik­kien eh­don täyt­tä­vien jä­sen­ten on täy­tet­tä­vä ikä­vaa­ti­mus.

Il­moi­ta osuus­kun­ta tuen ha­ki­jak­si.  Il­moi­ta nuo­ren vil­je­li­jän ha­ke­muk­sen lisä­tie­dois­sa ti­lan­pi­don aloi­tus­vuo­si pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä. Tämä on vuo­si, jol­loin eh­dot täyt­tä­vis­tä jä­se­nis­tä en­sim­mäi­nen on aloit­ta­nut toi­min­nan pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä. Il­moi­ta eh­don täyt­tä­vät jä­se­net tu­keen liit­ty­vis­sä hen­ki­löis­sä.

Jätä ha­ke­muk­sen liit­tee­nä luo­vu­tus­kir­ja (kaup­pa- tai lah­ja­kir­ja). Jätä liit­tee­nä myös jä­sen- ja omis­ta­ja­lu­et­te­lo. Liit­teis­tä on sel­vit­tä­vä ajan­ta­sai­ses­ti osuus­kun­nan jä­sen­ten ni­met ja syn­ty­mä­ajat.

Kom­man­diit­ti­yh­tiö
Nuo­ren vil­je­li­jän tuen eh­dot täyt­tä­vät vil­je­li­jät ovat vas­tuun­a­lai­sia yh­ti­ö­mie­hiä ja hei­tä on enem­mis­tö (yli puo­let) yh­ti­ön vas­tuun­a­lai­sis­ta yh­ti­ö­mie­his­tä

Em. eh­don täyt­ty­es­sä yh­ti­ö­mies­ten kat­so­taan toi­mi­van pää­a­si­al­li­si­na yrit­tä­ji­nä. Kaik­kein eh­don täyt­tä­vien yh­ti­ö­mies­ten on täy­tet­tä­vä ikä­vaa­ti­mus.

Il­moi­ta kom­man­diit­ti­yh­tiö tuen ha­ki­jak­si. Il­moi­ta nuo­ren vil­je­li­jän ha­ke­muk­sen lisä­tie­dois­sa ti­lan­pi­don aloi­tus­vuo­si pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä. Tämä on vuo­si, jol­loin eh­dot täyt­tä­vis­tä yh­ti­ö­mie­his­tä en­sim­mäi­nen on aloit­ta­nut toi­min­nan pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä. Il­moi­ta eh­don täyt­tä­vät yh­ti­ö­mie­het tu­keen liit­ty­vis­sä hen­ki­löis­sä.

Jätä ha­ke­muk­sen liit­tee­nä luo­vu­tus­kir­ja (kaup­pa- tai lah­ja­kir­ja). Jätä liit­tee­nä myös kaup­pa­re­kis­te­ri­ote ja yh­ti­ö­so­pi­mus. Liit­teis­tä on sel­vit­tä­vä ajan­ta­sai­ses­ti kaik­kien yh­ti­ö­mies­ten ni­met ja syn­ty­mä­ajat sekä yh­ti­ön vas­tuun­a­lai­set yh­ti­ö­mie­het.

Avoin yh­tiö
Kaik­kien yh­ti­ö­mies­ten on täy­tet­tä­vä nuo­ren vil­je­li­jän tuen eh­dot

Avoi­men yh­ti­ön yh­ti­ö­mie­het toi­mi­vat pää­a­si­al­li­si­na yrit­tä­ji­nä, kun kaik­ki osak­kaat täyt­tä­vät nuo­ren vil­je­li­jän tuen eh­dot. Hei­dän on kaik­kien täy­tet­tä­vä ikä­vaa­ti­mus.

Il­moi­ta avoin yh­tiö tuen ha­ki­jak­si.  Il­moi­ta nuo­ren vil­je­li­jän ha­ke­muk­sen lisä­tie­dois­sa ti­lan­pi­don aloi­tus­vuo­si pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä. Tämä on vuo­si, jol­loin yh­ti­ö­mie­his­tä en­sim­mäi­nen on aloit­ta­nut toi­min­nan pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä. Il­moi­ta kaik­ki yh­ti­ö­mie­het tu­keen liit­ty­vis­sä hen­ki­löis­sä.

Jätä ha­ke­muk­sen liit­tee­nä luo­vu­tus­kir­ja (kaup­pa- tai lah­ja­kir­ja). Jätä liit­tee­nä myös kaup­pa­re­kis­te­ri­ote ja yh­ti­ö­so­pi­mus. Liit­teis­tä on sel­vit­tä­vä ajan­ta­sai­ses­ti kaik­kien yh­ti­ö­mies­ten ni­met ja syn­ty­mä­ajat.

Vai­heit­tai­set suku­pol­ven­vaih­dok­set ja muu­tok­set toi­min­ta­muo­dois­sa

Maa­ta­lous­yh­ty­mät:
Jos maa­ta­lous­yh­ty­mäs­sä on mu­ka­na vil­je­li­jä, joka ei täy­tä nuo­ren­vil­je­li­jän tuki­eh­to­ja, voi eh­dot täyt­tä­vä vil­je­li­jä olla oi­keu­tet­tu tu­keen sil­loin, kun yh­ty­mä on pu­ret­tu ja hän aloit­taa maa­ta­lous­toi­min­nan en­sim­mäis­tä ker­taa pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä. Vas­taa­vas­ti, jos yh­ty­mäs­sä on mu­ka­na vil­je­li­jä, joka ei täy­tä eh­to­ja, voi yh­ty­mä olla oi­keu­tet­tu nuo­ren vil­je­li­jän tu­keen sii­tä läh­tien, kun kaik­ki yh­ty­män jä­se­net täyt­tä­vät en­sim­mäis­tä ker­taa nuo­ren vil­je­li­jän tuen eh­dot. Ikä­raja tar­kas­tel­laan sil­tä vuo­del­ta, kun aloi­tat en­sim­mäis­tä ker­taa pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä. Aloi­tus­vuo­dek­si mää­räy­tyy vas­taa­va vuo­si.

Kuo­lin­pe­sät, avio­puo­li­soi­na vil­je­le­vät ja avoi­met yh­ti­öt tar­kas­tel­laan vas­taa­val­la peri­aat­teel­la.

Osa­ke­yh­tiö:
Jos osa­ke­yh­tiö ei täy­tä nuo­ren vil­je­li­jän tuen eh­to­ja (esim. nuo­rel­la vil­je­li­jäl­lä on 49 % osa­ke­yh­ti­ön osak­keis­ta ja nii­den ääni­mää­räs­tä), voi osa­ke­yh­tiö täyt­tää nuo­ren vil­je­li­jän tuen eh­dot sii­tä läh­tien, kun nuo­rel­la vil­je­li­jäl­lä on yli 50 % osa­ke­yh­ti­ön osak­keis­ta ja nii­den ääni­val­las­ta. Ikä­raja tar­kas­tel­laan sil­tä vuo­del­ta, kun aloi­tat en­sim­mäis­tä ker­taa pää­a­si­al­li­se­na yrit­tä­jä­nä. Aloi­tus­vuo­dek­si mää­räy­tyy vas­taa­va vuo­si.

Osuus­kun­nat ja kom­man­diit­ti­yh­ti­öt tar­kas­tel­laan vas­taa­val­la peri­aat­teel­la.

Tuen määrä ja maksaminen

Tu­kea mak­se­taan pe­rus­tu­es­sa ak­ti­voi­tu­jen tuki­oi­keuk­sien pe­rus­teel­la kor­kein­taan 90 tuki­oi­keus­heh­taa­ril­le. Tuen mää­rä on n. 54 eu­roa/ha. Lo­pul­li­nen tuki­taso voi olla tätä suu­rem­pi tai pie­nem­pi.

Nuo­ren vil­je­li­jän tu­kea kos­kee ra­hoi­tus­kuri ja li­ne­aa­ri­nen leik­kaus (ks. Tuen­ha­ki­jan pe­rus­opas koh­ta 10.2.).

Pää­tuki­haun tuet 202026.3.2020