Luonnonhaittakorvaus

MUIS­TA 2020                                                                

Luon­non­hait­ta­kor­vauk­sen ta­voit­tee­na on tur­va­ta maa­ta­lous­tuo­tan­non jat­ku­mi­nen poh­joi­ses­ta si­jain­nis­ta ai­heu­tu­vis­ta epä­suo­tui­sis­ta il­mas­to-olois­ta huo­li­mat­ta ja es­tää maa­ta­lous­maan hyl­kää­mi­nen vil­je­ly­käy­tös­tä mak­sa­mal­la kor­vaus­ta epä­suo­tuis­ten alu­een ja vuo­ris­to­a­lu­een vil­je­li­jöil­le.

Luon­non­hait­ta­kor­vaus mah­dol­lis­taa maa­seu­tu­mai­se­man avoi­me­na ja hoi­det­tu­na pi­tä­mi­sen, edis­tää kes­tä­viä vil­je­ly­jär­jes­tel­miä ja maa­ta­lous­luon­non moni­muo­toi­suut­ta py­sy­vil­lä nur­mil­la. Li­säk­si toi­men­pide vai­kut­taa tila­luku­mää­rän hal­lit­tuun ke­hit­ty­mi­seen sekä ta­lou­del­li­ses­ti elin­voi­mais­ten maa­tila­yk­si­köi­den säi­lyt­tä­mi­seen ja tätä kaut­ta maa­seu­dun työl­li­syy­den yllä­pi­tä­mi­seen ja maa­seu­tu­a­lu­ei­den ta­lou­del­li­sen ke­hi­tyk­sen edis­tä­mi­seen.

Luon­non­hait­ta­kor­vaus ja­kau­tuu kah­teen erik­seen mak­set­ta­vaan kor­vauk­seen: 1.osa­ra­hoit­tei­nen osuus, jos­sa mu­ka­na kan­sal­li­nen lisä­osa ja 2. kan­sal­li­nen koti­e­läin­ti­lan ko­ro­tus. Kaik­ki ti­lat voi­vat ha­kea osa­ra­hoit­teis­ta tu­kea. Koti­e­läin­ko­ro­tus­ta voi­vat ha­kea vain koti­e­läin­ti­lat.

* La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

Pie­nin mak­set­ta­va kor­vaus on 100 eu­roa tuki­tyyp­piä koh­ti.

1. Luonnonhaittakorvauksen yleiset ehdot

Ha­ki­jan edel­ly­tyk­set
Si­nun tu­lee olla ak­tii­vi­vil­je­li­jä ja vä­hin­tään 18-vuo­ti­as. Voit olla myös alle 18-vuo­ti­as, jos puo­li­so­si täyt­tää ikä­vaa­ti­muk­sen tai har­joi­tat tuo­tan­toa yh­des­sä ikä­vaa­ti­muk­sen täyt­tä­vän per­heen­jä­se­ne­si kans­sa.

Si­nun tu­lee nou­dat­taa täy­den­tä­viä eh­to­ja (kat­so Täy­den­tä­vien eh­to­jen opas) ja pi­tää maa­ta­lous­maa avoi­me­na (eli lai­tu­me­na tai vil­je­lyyn so­vel­tu­vas­sa kun­nos­sa). Lue myös muut ha­ki­jaan ja maa­ti­laan koh­dis­tu­vat ylei­set tuki­kel­poi­suus­e­del­ly­tyk­set Tuen­ha­ki­jan perusop­paan lu­vus­ta 3.

Luon­non­hait­ta­kor­vaus ja koti­e­läin­ko­ro­tus ovat yksi­vuo­ti­sia vuo­sit­tain ha­et­ta­via kor­vauk­sia. Kor­vauk­set mak­se­taan hal­lin­nas­sa­si ole­vien kor­vaus­kel­pois­ten loh­ko­jen pin­ta-alo­jen pe­rus­teel­la. Kor­vaus­kel­pois­ten loh­ko­jen tu­lee olla hal­lin­nas­sa­si vii­meis­tään 15.6. Luon­non­hait­ta­kor­vauk­ses­sa kor­vaus­kel­poi­suus ja­kau­tuu kah­teen eril­li­seen kel­poi­suu­teen: kor­vaus­kel­poi­suus ja LHK-kel­poi­suus. Li­sää kor­vaus­kel­poi­suu­den mää­räy­ty­mi­ses­tä sekä ha­ke­mi­ses­ta ker­ro­taan Tuen­ha­ki­jan perusop­paan lu­vus­sa 7.

Vä­him­mäis­ala kor­vauk­sen mak­sa­mi­sek­si on 5 heh­taa­ria kor­vaus­kel­poi­sia loh­ko­ja (kor­vaus­kel­poi­suu­del­taan Kyl­lä ja Vain LHK). Saa­ris­to­a­lu­eel­la kor­vaus­kel­poi­sia loh­ko­ja tu­lee olla vä­hin­tään 3 heh­taa­ria. Saa­ris­to­a­lu­eet on mää­ri­tel­ty val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­ses­sa 5/2015. Pie­nin kas­vu­loh­ko, jol­le kor­vaus­ta mak­se­taan, on 0,05 heh­taa­ria. Vä­him­mäis­a­laan voi­daan kui­ten­kin lu­kea 0,01 heh­taa­ria ja sitä suu­rem­mat kor­vaus­kel­poi­set loh­kot.

Vain LHK-kor­vaus­kel­poi­suus-mer­kin­nän ovat saa­neet py­sy­väk­si lai­tu­mek­si, luon­non­nii­tyk­si tai haka­maak­si vuon­na 2014 il­moi­te­tut alat: Py­sy­vä kui­va­hei­nä, säi­lö­rehu- ja tuo­re­rehu, Py­sy­vä lai­dun­nur­mi, Luon­non­lai­dun ja –niit­ty, Haka­maa avoin ja Eri­tyis­tuki­so­pi­mus­ala py­sy­vä lai­dun.

Il­moi­ta kir­jal­li­ses­ti kun­taan yli­voi­mai­ses­ta es­tees­tä tai poik­keuk­sel­li­ses­ta olo­suh­tees­ta, jol­la on vai­ku­tus­ta kor­vauk­sen suu­ruu­teen tai sen lak­kaut­ta­mi­seen. Tee il­moi­tus 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa sii­tä kun il­moi­tus on mah­dol­lis­ta teh­dä.

Tie­to­jen toi­mit­ta­mi­nen
Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­man (2014–2020) toi­men­pi­tei­tä to­teut­ta­va kor­vauk­sen­saa­ja si­tou­tuu oh­jel­man seu­ran­nan ja ar­vi­oin­nin mah­dol­lis­ta­mi­sek­si toi­mit­ta­maan pyy­det­tä­es­sä tie­dot kor­vat­ta­van toi­men­pi­teen vai­ku­tuk­sis­ta.

Ke­san­to­ra­joi­te
Voit il­moit­taa ke­san­to­ja, luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mia ja suo­ja­vyö­hyk­kei­tä, jois­ta on teh­ty ym­pä­ris­tö­si­tou­mus v. 2015, yh­teen­sä enin­tään 25 % kor­vaus­kel­poi­ses­ta pel­to­a­las­ta. Lo­pul­la alal­la si­nun on il­moi­tet­ta­va vil­je­ly­kas­ve­ja, jot­ta kor­vaus voi­daan mak­saa koko ti­la­si kor­vaus­kel­poi­sel­le alal­le. Esi­mer­kik­si vi­her­lan­noi­tus­nur­mi ja ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen moni­muo­toi­suus­pel­lot lu­e­taan ra­joi­tet­ta mää­ri­tet­tä­es­sä kor­vauk­seen oi­keut­ta­vak­si ja vil­jel­lyk­si pel­to­a­lak­si, kun taas ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mä­tön­tä alaa ja kas­vi­maa­ta ei täl­lai­sek­si lu­e­ta.

Voit las­kea ke­san­non, luon­non­hoi­to­pel­lon ja suo­ja­vyö­hyk­keen (teh­ty ym­pä­ris­tö­si­tou­mus v. 2015 al­ka­en) kor­vauk­seen oi­keut­ta­van enim­mäis­alan vil­jel­ty­jen kor­vauk­seen oi­keut­ta­vien kas­vien yh­teis­a­las­ta. Jaa yh­teis­ala 3:lla ja pyö­ris­tä saa­tu ala alas­päin täy­teen aa­riin.

Esi­merk­ki 1

Ti­lal­la on 100 ha kor­vaus­kel­poi­sia loh­ko­ja. Tila il­moit­taa alas­ta 10 ha ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mä­nä, yh­teen­sä 25 heh­taa­ria ke­san­to­ja, 10 heh­taa­ria LHP-nur­mea, 20 heh­taa­ria suo­ja­vyö­hy­ket­tä (si­tou­mus al­ka­en 2015) ja 25 heh­taa­ria kau­raa ja 10 ha kas­vi­maa­ta.

Mui­ta kuin ke­san­to­ra­joit­tee­seen las­ket­ta­via kor­vauk­seen oi­keut­ta­via vil­je­ly­kas­ve­ja on pel­to­a­lal­la yh­teen­sä 25 heh­taa­ria (=kau­ra). Suu­rin sal­lit­tu ke­san­to­jen mää­rä on tä­ten 25 ha/3 = 8,33 ha. Mak­su­ala saa­daan ker­to­mal­la mui­den vil­je­ly­kas­vien ala 25 ha*4/3 = 33,33 ha.

Kor­vaus­ta mak­se­taan ke­san­non, LHP-nur­men ja suo­ja­vyö­hyk­keen alal­le 8,33 heh­taa­ril­le ja kau­ran 25 heh­taa­ril­le, joka on yh­teen­sä yllä mai­nit­tu 33,33 ha. Kor­vaus­ta ei mak­se­ta ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mäl­le alal­le eikä kas­vi­maal­le.

Esi­merk­ki 2

Ti­lal­la on 20 ha suo­ja­vyö­hy­ket­tä (si­tou­mus al­ka­en 2015) ja 3 ha ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mä­tön­tä alaa.

Kos­ka kor­vauk­seen oi­keut­ta­via vil­je­ly­kas­ve­ja ei ole, ei las­ken­nas­sa syn­ny kor­vat­ta­vaa alaa ke­san­to­ra­joit­teen kas­veil­le. Kor­vaus­ta ei siis mak­se­ta lain­kaan (ei suo­ja­vyö­hyk­keel­le eikä ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mäl­le alal­le).

Vi­her­lan­noi­tus­nur­men ra­joi­te
Vi­her­lan­noi­tus­nur­mek­si il­moi­te­tus­ta loh­kos­ta voi­daan mak­saa luon­non­hait­ta­kor­vaus­ta vain kol­mel­ta pe­räk­käi­sel­tä vuo­del­ta. Täl­löin vi­her­lan­noi­tus­nur­mek­si vuo­si­na 2017, 2018, 2019 ja 2020 il­moi­tet­tu sama loh­ko ei saa enää kor­vaus­ta tuki­vuo­del­ta 2020.

Kor­vauk­sen mak­sun pe­rus­teet
Kor­vaus mak­se­taan ti­la­si kai­kil­le kor­vaus­kel­poi­sil­le loh­koil­le. Kor­vaus mak­se­taan myös edel­lis­ten oh­jel­ma­kau­sien mu­kai­sil­le maa­ta­lou­den ym­pä­ris­tö­tuen eri­tyis­tuki­so­pi­mus­a­loil­le, jot­ka kos­ke­vat suo­ja­vyö­hy­ke­nur­mia sekä luon­non ja mai­se­man moni­muo­toi­suu­den edis­tä­mis­tä.

Kor­vaus­ta ei kui­ten­kaan mak­se­ta seu­raa­vil­le aloil­le: kas­vi­maat, met­sä­pui­den tai­mi­ai­neis­ton tuot­ta­mi­sen alat, puu­var­tis­ten ener­gi­a­kas­vien alat, muun kuin pe­rus­tu­keen oi­keut­ta­van ham­pun alat. Kor­vaus­ta ei myös­kään mak­se­ta ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mik­si il­moi­te­tuil­le loh­koil­le, vil­je­le­mät­tö­mik­si il­moi­te­tuil­le loh­koil­le, 20-vuo­tis­ten eri­tyis­tuki­so­pi­mus­ten loh­koil­le eikä edel­lis­ten oh­jel­ma­kau­sien ym­pä­ris­tö­tuki­so­pi­mus­a­loil­le, jot­ka kos­ke­vat kos­teik­ko­ja.

Tal­vi­tu­ho­ja kär­si­neil­le loh­koil­le kor­vaus voi­daan mak­saa, jos loh­koa on hoi­det­tu täy­den­tä­vien eh­to­jen vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti ja pää­o­sal­la loh­kon pin­ta-alas­ta on kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­sen sa­don tuot­ta­va kas­vus­to. Jos sa­toa ei tu­ho­jen vuok­si alal­la ole mah­dol­lis­ta tuot­taa, kor­vaus­ta ei mak­se­ta, ell­ei alaa kyl­ve­tä ke­vääl­lä uu­del­leen.

Luon­non­hait­ta­kor­vaus ja koti­e­läin­ko­ro­tus on pe­rut­ta­va loh­kol­ta, joka pois­tuu maa­ta­lous­käy­tös­tä en­nen 31.12.2020. Pe­ru­mis­ta ei kui­ten­kaan tar­vit­se teh­dä, jos loh­ko pois­tuu maa­ta­lous­käy­tös­tä yli­voi­mai­sen es­teen tai poik­keuk­sel­li­sen syyn ta­kia (esi­mer­kik­si pak­ko­lu­nas­tus tai ti­lus­jär­jes­te­ly) tai kun se siir­tyy toi­sen hal­lin­taan kes­ken tuki­vuo­den.

Kor­vauk­sen as­teit­tai­nen vä­hen­ty­mi­nen ns. deg­res­sio
Mak­set­ta­va heh­taa­ri­koh­tai­nen kor­vaus ale­nee ti­la­si luon­non­hait­ta­kor­vauk­sen mak­su­alan kas­va­es­sa. Mak­su­a­laan lu­e­taan vain loh­kot, joil­le kor­vaus mak­se­taan. Kor­vaus mak­se­taan alen­net­tu­na alla mai­nit­tu­jen por­tai­den ylit­tä­vien heh­taa­rien osal­ta (ei ti­lan koko alal­ta). Sama alen­nus teh­dään myös koti­e­läin­ko­ro­tuk­sen mak­su­a­laan.

La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

Esi­merk­ki 3

Tila si­jait­see C-tuki­a­lu­eel­la ja ti­lal­la on 180 heh­taa­ria kor­vaus­kel­pois­ta alaa, mut­ta ei eläi­miä. Kaik­ki 180 heh­taa­ria on to­det­tu ole­van kor­vaus­kel­pois­ta, jol­le mak­se­taan myös kor­vaus­ta. Täy­den kor­vauk­sen tila saa 150 heh­taa­ril­le: 150 ha x 242 e/ha = 36 300 e. Lo­pul­le 30 heh­taa­ril­le kor­vaus mak­se­taan alen­net­tu­na eli 90 % täy­des­tä tuki­ta­sos­ta: 30 ha x (242 e/ha x 90 %) = 6 534 e.

2. Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus

Hae luon­non­hait­ta­kor­vauk­sen koti­e­läin­ko­ro­tus­ta erik­seen pää­tuki­haus­sa. Koti­e­läin­ko­ro­tus myön­ne­tään, jos ti­la­si eläin­ti­heys­raja 0,35 eläin­yk­sik­köä kor­vaus­kel­pois­ta pel­to­heh­taa­ria koh­ti täyt­tyy. Pel­to­pin­ta-alaan ei ote­ta mu­kaan Vain LHK-kor­vaus­kel­poi­suus–mer­kin­näl­lä ole­via pel­lon ulko­puo­li­sia loh­ko­ja.

Kor­vauk­sen saa­mi­sek­si riit­tää, että eläi­miä on vuo­si­kes­ki­ar­vo­na riit­tä­väs­ti. Eläin­mää­rä ja pel­to­pin­ta-ala mää­räy­ty­vät haku­vuo­del­ta.

Eläin­mää­rän las­ken­ta
Eläin­mää­rä las­ke­taan eläin­re­kis­te­ri­tie­to­jen pe­rus­teel­la nau­to­jen, lam­pai­den, vuo­hien ja si­ko­jen osal­ta sekä kir­jan­pi­don pe­rus­teel­la he­vos­ten ja sii­pi­kar­jan osal­ta. He­vos­ten il­moi­tet­tu eläin­mää­rä tar­kis­te­taan myös hal­lin­nol­li­ses­ti he­vos­re­kis­te­ris­tä.

Si­nun on ol­ta­va re­kis­te­röi­ty­nyt eläin­ten­pi­tä­jäk­si ja pi­det­tä­vä eläin­re­kis­te­rien tie­dot ajan ta­sal­la. Si­nun on myös pi­det­tä­vä kir­jan­pi­toa sii­pi­kar­jan ja he­vos­ten mää­ris­tä ti­lal­la, kos­ka nii­den kuu­kau­sit­tai­nen eläin­mää­rä on il­moi­tet­ta­va erik­seen kun­taan eläin­mää­rä­il­moi­tuk­sel­la ka­len­te­ri­vuo­den 2020 jäl­keen.

Huom. Il­moi­ta he­vos­ten tai sii­pi­kar­jan eläin­mää­rät vain, jos ha­lu­at käyt­tää nii­den mää­rää eläin­ti­heys­las­ken­nas­sa. Si­nun ei tar­vit­se teh­dä eläin­mää­rä­il­moi­tus­ta, jos si­nul­la on vain re­kis­te­ri­e­läi­miä etkä käy­tä eläin­ti­heys­las­ken­nas­sa yh­tei­sö­muo­toi­sen yri­tyk­sen eläi­miä.

Muis­ta il­moit­taa myös yh­tei­sö­muo­toi­sen yri­tyk­se­si eläin­mää­rät. Yh­tei­sö­muo­toi­sen yri­tyk­sen (avoin yh­tiö, kom­man­diit­ti­yh­tiö, osa­ke­yh­tiö, osuus­kun­ta), joka ei itse hae koti­e­läin­ko­ro­tus­ta, eläin­mää­rä voi­daan las­kea mu­kaan koti­e­läin­ko­ro­tuk­se­si eläin­mää­rään, jos ky­sei­sen yri­tyk­sen mää­räys­val­ta on ol­lut 30.4.2020 per­he­y­ri­tyk­se­si jä­sen­ten hal­lin­nas­sa. Yh­tei­sö­muo­toi­sen yri­tyk­sen eläi­met voi­daan lu­kea kui­ten­kin vain yh­den koti­e­läin­ko­ro­tus­ta ha­ke­neen ti­lan hy­väk­si. Lii­tä eläin­mää­rä­il­moi­tuk­seen mu­kaan kaup­pa­re­kis­te­ri­ote mää­räys­val­lan to­te­a­mi­sek­si.

Hal­lin­to las­kee kes­ki­te­tys­ti ti­la­si eläin­ti­hey­den eläin­re­kis­te­ri­tie­to­jen ja kun­taan toi­mi­te­tun eläin­mää­rä­il­moi­tuk­sen avul­la ke­vääl­lä 2021. Jos ti­la­si eläin­ti­heys (0,35 ey/ha) ei täy­ty, ko­ro­tus­ta ei myön­ne­tä. Huom. Eläin­ti­hey­den las­ken­nas­sa de­si­maa­le­ja ei pyö­ris­te­tä.

Eläin­mää­rä eläin­re­kis­te­ris­tä
Nau­to­jen eläin­yk­sik­kö­mää­rä on ha­ki­jan hal­lin­nas­sa nau­ta­re­kis­te­ris­sä vuo­den 2020 nau­to­jen kes­ki­mää­räi­nen eläin­ryh­mit­täi­nen eläin­mää­rä ker­rot­tu­na eläin­ryh­män eläin­yk­sik­kö­ker­toi­mel­la. Vuo­si­kes­ki­arvo las­ke­taan ajal­ta 1.1.2020–31.12.2020.

Si­ko­jen eläin­yk­sik­kö­mää­rä on sika­re­kis­te­riin mer­kit­ty­jen vuo­den 2020 si­ko­jen eläin­ryh­mit­täi­nen kes­ki­mää­rä ker­rot­tu­na eläin­yk­sik­kö­ker­toi­mel­la. Vuo­si­kes­ki­arvo las­ke­taan jo­kai­sen kuu­kau­den 1. päi­vän eläin­mää­rän vuo­si­kes­ki­ar­vo­na ajal­ta 1.1.2020–31.12.2020. Ajan­jak­sol­la on 12 kuu­kaut­ta. Kah­ta pie­nin­tä kuu­kau­den eläin­mää­rää ei ote­ta mu­kaan kes­ki­mää­räi­sen eläin­mää­rän las­ken­taan, jol­loin ja­ka­ja­na käy­te­tään 10. Por­sai­den (0-3 kk) mää­räs­tä las­ke­taan mu­kaan 2/3.

Lam­pai­den ja vuo­hien mää­rä on lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­riin mer­kit­ty­jen vuo­den 2020 lam­pai­den ja vuo­hien eläin­ryh­mit­täi­nen mää­rä. Vuo­si­kes­ki­arvo las­ke­taan ajal­ta 1.1.2020–31.12.2020.

Eläin­mää­rä kir­jan­pi­dos­ta
Sii­pi­kar­jan mää­rä on kir­jan­pi­too­si mer­kit­ty­jen vuo­den 2020 sii­pi­kar­jan eläin­ryh­mit­täi­nen mää­rä. Il­moi­ta yh­den päi­vän suu­rin broi­le­ri­mää­rä joka kuu­kau­del­ta eli va­lit­se 1.–5. päi­vän vä­lil­tä se päi­vä, jol­loin eläin­mää­rä on ol­lut suu­rin. Il­moi­ta muun sii­pi­kar­jan mää­rä kuu­kau­den 1. päi­vän ti­lan­teen mu­kai­se­na. Vuo­si­kes­ki­arvo las­ke­taan jo­kai­sen kuu­kau­den il­moi­te­tun päi­vän eläin­mää­rän vuo­si­kes­ki­ar­vo­na ajal­ta 1.1.2020–31.12.2020. Nel­jä pie­nin­tä kuu­kau­den eläin­mää­rää ei ote­ta mu­kaan kes­ki­mää­räi­sen eläin­mää­rän las­ken­taan, jol­loin ja­ka­ja­na on 8. Säi­ly­tä kir­jan­pi­toa ti­lal­la­si mah­dol­li­sia tar­kas­tuk­sia var­ten vä­hin­tään vuo­den 2024 lop­puun asti.

He­vos­ten ja po­nien mää­rä on kir­jan­pi­too­si mer­kit­ty­jen vuo­den 2020 he­vos­ten ja po­nien eläin­ryh­mit­täi­nen mää­rä. Vuo­si­kes­ki­arvo las­ke­taan jo­kai­sen kuu­kau­den 1. päi­vän eläin­mää­rän vuo­si­kes­ki­ar­vo­na ajal­ta 1.1.2020–31.12.2020. Säi­ly­tä kir­jan­pi­toa ti­lal­la­si mah­dol­li­sia tar­kas­tuk­sia var­ten vä­hin­tään vuo­den 2024 lop­puun asti.

Il­moi­ta sii­pi­kar­jan ja he­vos­ten eläin­mää­rä eril­li­sel­lä il­moi­tuk­sel­la kun­taan ka­len­te­ri­vuo­den 2020 jäl­keen. Il­moi­tuk­sen voit teh­dä säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa tai täyt­tä­mäl­lä lo­ma­ke 461 Eläin­mää­rä­il­moi­tus. Toi­mi­ta kun­taan li­säk­si tar­kem­mat tie­dot he­vo­sis­ta ja po­neis­ta. Eläin­mää­rä­lo­ma­ke (461) löy­tyy si­vus­tol­ta www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vil­je­li­ja­lo­mak­keet. Myö­häs­sä jä­tet­ty il­moi­tus alen­taa kor­vaus­ta, mut­ta liit­teen toi­mit­ta­mi­nen ei ai­heu­ta myö­häs­ty­mis­tä.

* La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

Esi­merk­ki 4

Sika­ti­lal­la on ol­lut ka­len­te­ri­vuon­na liha­si­ko­ja seu­raa­vat mää­rät sika­re­kis­te­ri­tie­to­jen pe­rus­teel­la: huh­ti­kuus­sa 200, tou­ko­kuus­sa 300, kesä­kuus­sa 350, hei­nä­kuus­sa 300, elo­kuus­sa 200, syys­kuus­sa 200, loka­kuus­sa 150 ja mar­ras­kuus­sa 200. Ti­lal­la on pel­toa 20 heh­taa­ria.

Eläin­ti­hey­den las­ke­mi­seen ei ote­ta mu­kaan 2 pie­nin­tä kuu­kaut­ta eli täs­sä ta­pauk­ses­sa kak­si kuu­kaut­ta, jol­loin si­ko­ja ei ole ol­lut lain­kaan. Yh­teen­sä eläi­miä ker­tyy 10 kuu­kau­des­ta 1900 kpl ja kes­ki­mää­räi­nen eläin­mää­rä ajan­jak­sol­la on 1900/10 = 190 kpl. Eläin­yk­si­köt ovat 190 kpl x 0,3 ey/kpl = 57 ey. Eläin­ti­heys on 57 ey/20 ha = 2,85 ey/ha.

Ti­lan eläin­ti­heys täyt­tyy ja koti­e­läin­ko­ro­tus voi­daan myön­tää.

He­vo­set
He­vos­ten tu­lee olla ko­ko­naan ha­ki­jan hal­lin­nas­sa. Jos ha­ki­ja­na on maa­ta­lous­yh­ty­mä, niin maa­ta­lous­yh­ty­män hal­lin­nas­sa. Osa­o­mis­tei­sia he­vo­sia ei huo­mi­oi­da, ai­no­as­taan ko­ko­naan ha­ki­jan hal­lin­nas­sa ole­vat. Val­ta­kir­jo­ja tai kes­ki­näi­siä so­pi­muk­sia ei hy­väk­sy­tä. Do­ku­ment­te­ja ei tar­vi­ta tuki­haus­sa, mut­ta ne tu­lee esit­tää ti­lal­la tar­peen mu­kaan. Hal­lin­nan­siir­to tu­lee olla mer­kit­ty­nä re­kis­te­riin.

He­vo­nen tai poni on ko­ko­naan ha­ki­jan hal­lin­nas­sa, jos se on

Hal­lin­ta­oi­keu­den siir­to Hip­pok­sen re­kis­te­ris­sä on mah­dol­lis­ta teh­dä joko kas­vat­ta­ja-, kil­pai­lu- tai omis­ta­ja­re­kis­te­riin. Riip­pu­mat­ta sii­tä, mi­hin re­kis­te­riin hal­lin­ta­oi­keu­den siir­to on teh­ty, he­vo­sen hal­ti­ja on oi­keu­tet­tu ha­ke­maan he­vo­ses­ta tu­kea tai las­ke­maan he­vo­sen mu­kaan eläin­ti­hey­teen­sä, ei he­vo­sen omis­ta­ja. Eli kun hal­lin­ta­oi­keus on an­net­tu kil­pai­lu­re­kis­te­ris­sä toi­sel­le, he­vo­nen ei enää ole omis­ta­jan hal­lin­nas­sa eikä omis­ta­ja voi las­kea sitä he­vos­mää­rään­sä mu­kaan eläin­ti­hey­teen. Pois­vuok­ra­tut ja hoi­to­he­vo­set ei­vät myös­kään kuu­lu eläin­mää­rään mu­kaan.

He­vos­re­kis­te­ris­sä ole­vat yli 6 kk ikäi­set he­vo­set ja po­nit tu­lee olla tun­nis­tet­tu. Tun­nis­te­tul­la he­vo­sel­la tai po­nil­la on ol­ta­va UELN- tai re­kis­te­ri­nu­me­ro, joka käy ilmi he­vos­pas­sis­ta (ai­kai­sem­min re­kis­te­ri­to­dis­tus). Eläin­ti­hey­den las­ken­nas­sa ei huo­mi­oi­da he­vos­ta, joka ei ole ko­ko­naan ha­ki­jan hal­lin­nas­sa, jota ei ole tun­nis­tet­tu tai jota ei ole re­kis­te­röi­ty Hip­pok­sen, Ees­tin ras­kaat veto­he­vo­set ry:n tai Suo­men Ir­lan­nin­cob-yh­dis­tyk­sen he­vos­re­kis­te­riin. He­vos­ten tun­nis­ta­mi­sek­si lii­tä eläin­mää­rä­il­moi­tuk­see­si tar­kem­mat tie­dot he­vo­sis­ta ja po­neis­ta: he­vo­sen/po­nin nimi, UELN- tai re­kis­te­ri­nu­me­ro sekä tie­to ke­nen hal­lin­nas­sa eläin on las­ken­ta-ai­ka­na ol­lut. Puut­teel­li­ses­ti re­kis­te­röi­dyt eläi­met hy­lä­tään eläin­ti­heys­las­ken­nas­ta.

Tuo­tan­non tai tila­ra­ken­teen muu­tok­set
Il­moi­ta kir­jal­li­ses­ti kun­taan poik­keuk­sel­li­ses­ta olo­suh­tees­ta, jol­la on vai­ku­tus­ta koti­e­läin­ko­ro­tuk­sen suu­ruu­teen tai sen lak­kaut­ta­mi­seen. Tee il­moi­tus 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa sii­tä kun il­moi­tus on mah­dol­lis­ta teh­dä.

Koti­e­läin­ko­ro­tus voi­daan myön­tää jat­ka­val­le ti­lal­le, jos suku­pol­ven­vaih­dos tai koko ti­lan hal­lin­nan­siir­to on teh­ty vii­meis­tään 31.8.2020 ja en­ti­nen hal­ti­ja on ha­ke­nut koti­e­läin­ko­ro­tus­ta. Ti­lan en­ti­sen hal­ti­jan eläin­mää­rä ote­taan huo­mi­oon jat­ka­van hal­ti­jan eläin­mää­rän las­ken­nas­sa, jos näin on vil­je­li­jöi­den kes­ken so­vit­tu. Jos jat­ka­va hal­ti­ja ei ha­lua, että eläin­mää­rä las­ke­taan myös en­ti­sel­tä hal­ti­jal­ta, jat­ka­van hal­ti­jan on sii­tä il­moi­tet­ta­va kun­taan.

Las­ken­ta­päi­vään ajoit­tu­va tuo­tan­to­tau­ko vai­kut­taa eläin­mää­rien las­ken­nas­sa kes­ki­mää­räis­tä eläin­mää­rää vä­hen­tä­väs­ti (=ky­sei­sen/ky­seis­ten kuu­kau­sien eläin­mää­rä on nol­la). Tuo­tan­to­tauon ajoit­tu­mi­sel­la tai pi­tuu­del­la ei ole mui­ta ra­joi­tuk­sia.

Eläin­suo­je­lu­ri­kok­sen ja -rik­ko­muk­sen vai­ku­tus
Koti­e­läin­ko­ro­tuk­sen mak­sa­mi­nen kes­key­te­tään sen eläin­la­jin osal­ta, kun eläin­suo­je­lu­ri­kos­ta tai eläin­suo­je­lu­rik­ko­mus­ta kos­ke­vas­sa asi­as­sa on aloi­tet­tu syy­te­har­kin­ta.

Koti­e­läin­ko­ro­tus­ta ei myön­ne­tä sen eläin­la­jin osal­ta, jos­ta tuen­ha­ki­ja on tuo­mit­tu eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta ja mää­rät­ty eläin­ten­pito­kiel­toon. Ky­seis­tä eläin­la­jia ei huo­mi­oi­da eläin­ti­hey­den las­ken­nas­sa ky­sei­se­nä vuon­na.

Koti­e­läin­ko­ro­tus­ta ei myös­kään myön­ne­tä sen eläin­la­jin osal­ta, jol­le tuen­ha­ki­jal­le on mää­rät­ty eläin­ten­pito­kiel­to. Ko­ro­tus­ta ei myön­ne­tä eläin­ten­pito­kiel­to­a­jal­ta eikä teko­vuo­den ja lain­voi­mai­sen tuo­mi­on an­ta­mi­sen vä­li­sel­tä ajal­ta eikä ky­seis­tä eläin­la­jia huo­mi­oi­da eläin­ti­hey­den las­ken­nas­sa.

Pää­tuki­haun tuet 202026.3.2020