3. Hakijan tukikelpoisuus

3.1 HAKIJA

Ha­ki­jal­la tar­koi­te­taan yk­sit­täis­tä vil­je­li­jää, joka on

Tu­kea ja kor­vaus­ta mak­se­taan ha­ki­jan hal­lin­nas­sa ole­val­le Suo­mes­sa si­jait­se­val­le maa­ti­lal­le.

Puo­li­sol­la tar­koi­te­taan avio­puo­li­soi­ta ja avio­lii­ton­o­mai­sis­sa olo­suh­teis­sa vero­vuon­na yh­tei­ses­sä ta­lou­des­sa avio­liit­toa sol­mi­mat­ta jat­ku­vas­ti elä­nei­tä hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat ai­kai­sem­min ol­leet kes­ke­nään avio­lii­tos­sa tai joil­la on tai on ol­lut yh­tei­nen lap­si (tulo­vero­laki (1535/1992) 7 §:n 1 ja 3 mom.).

Hakijan ikä

Tu­kien saa­mi­sel­le ei ole ylä­ikä­ra­jaa, lu­kuun ot­ta­mat­ta nuo­ren vil­je­li­jän tu­kia.  EU:n ko­ko­naan ra­hoit­ta­mis­sa tuis­sa ei ole ala­ikä­ra­jaa. Kan­sal­li­sis­sa tuis­sa ha­ki­jan on ol­ta­va yli 18-vuo­ti­as.  Lue kan­sal­li­sis­ta tuis­ta tar­kem­min koh­das­ta Kan­sal­li­set vil­je­li­jä­tuet ja ha­ki­jan ikä.

Eräät oh­jel­ma­pe­rus­tei­set vil­je­li­jä­kor­vauk­set ja ha­ki­jan ikä
Ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta, luon­non­hait­ta­kor­vaus­ta, luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non kor­vaus­ta ja ei-tuo­tan­nol­lis­ten in­ves­toin­tien kor­vaus­ta kos­ke­van si­tou­muk­sen hy­väk­sy­mi­sen, so­pi­muk­sen te­ke­mi­sen ja kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että ha­ki­ja­na ole­va luon­nol­li­nen hen­ki­lö tai hä­nen puo­li­son­sa on si­tou­mus- ja so­pi­mus­kau­den al­ka­mis­ta edel­tä­vän vuo­den jou­lu­kuun 31 päi­vä­nä vä­hin­tään 18-vuo­ti­as.

Jos olet alle 18-vuo­ti­as, olet tuki­haku­kel­poi­nen, jos olet sol­mi­nut avio­lii­ton, har­joi­tat maa­ta­lout­ta yh­teis­o­mis­ta­ja­na yh­des­sä van­hem­pa­si kans­sa tai ikää kos­ke­vas­ta vaa­ti­muk­ses­ta poik­ke­a­mi­seen on mui­ta eri­tyi­siä syi­tä. Jos maa- ja puu­tar­ha­ta­lout­ta har­joi­te­taan use­am­man vil­je­li­jän toi­mes­ta tai yh­tei­sö­muo­dos­sa, tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että vä­hin­tään yksi vil­je­li­jä, yh­tei­sön jä­sen, osa­kas tai yh­ti­ö­mies täyt­tää ikää kos­ke­van vaa­ti­muk­sen.

Kan­sal­li­set vil­je­li­jä­tuet ja ha­ki­jan ikä
Kan­sal­li­sia tu­kia voi saa­da myös MYEL-eläk­keel­lä ole­va vil­je­li­jä. Kan­sal­li­sen tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että sinä olet tai puo­li­so­si on tuki­vuot­ta edel­tä­vän ka­len­te­ri­vuo­den vii­mei­se­nä päi­vä­nä vä­hin­tään 18-vuo­ti­as eli jom­pi kum­pi teis­tä on ol­lut 31.12.2019 vä­hin­tään 18-vuo­ti­as.

Muus­sa yh­tei­sös­sä kuin jul­kis­yh­tei­sös­sä vä­hin­tään yh­den yh­tei­sön­ne osal­li­sen on ol­ta­va yli 18-vuo­ti­as luon­nol­li­nen hen­ki­lö, joka itse har­joit­taa maa- tai puu­tar­ha­ta­lout­ta.

Kan­sal­li­sia maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­del­le myön­net­tä­viä tu­kia ovat mm. seu­raa­vat:

  1. Ete­lä-Suo­men kan­sal­li­nen tuki koti­e­läin­ta­lou­del­le, kas­vin­tuo­tan­nol­le, kas­vi­huo­ne­tuo­tan­nol­le ja puu­tar­ha­tuot­tei­den va­ras­toin­nil­le.
  2. Poh­joi­nen tuki kas­vin­tuo­tan­nol­le, koti­e­läin­ta­lou­del­le, kas­vi­huo­ne­tuo­tan­nol­le, puu­tar­ha­tuot­tei­den va­ras­toin­nil­le, met­sä­mar­jo­jen ja -sien­ten va­ras­toin­nil­le, poro­ta­lou­del­le, koti­e­läin­ta­lou­den pal­ve­luil­le, mai­don ja li­han kul­je­tus­a­vus­tuk­se­na sekä muu­na poh­joi­se­na tu­ke­na.
  3. Muut kuin 1 ja 2 koh­das­sa tar­koi­te­tut maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­den tuet.

Esi­merk­ke­jä ikä­ra­jas­ta

Esi­merk­ki 1
Alle 18-vuo­ti­aat
• olet sol­mi­nut avio­lii­ton
• har­joi­tat maa­ta­lout­ta yh­teis­o­mis­ta­ja­na yh­des­sä van­hem­pie­si tai heis­tä jom­man­kum­man kans­sa.

Il­moi­ta ha­ke­muk­sen lisä­tie­dois­sa jo­kin yllä mai­ni­tuis­ta pe­rus­teis­ta, kun haet tu­kea alle 18-vuo­ti­aa­na.

Ala­i­käi­sen ha­kies­sa tu­kea on otet­ta­va huo­mi­oon hol­hous­toi­mi­lain (442/1999) sään­nök­set mm. ylei­sen edun­val­vo­jan mää­rää­mi­sen tar­peel­li­suu­des­ta van­hem­pien ja ala­i­käis­ten las­ten vä­li­sis­sä oi­keus­toi­mis­sa. Lisä­tie­to­ja hol­hous­toi­mi­lain aset­ta­mis­ta vaa­ti­muk­sis­ta saat esim. maist­raat­tien hol­hous­toi­men yk­si­köis­tä.

Esi­merk­ki 2
Use­am­man vil­je­li­jän tai yh­tei­sön ikä­ra­joi­tuk­set
Kun use­am­pi vil­je­li­jä tai yh­tei­sö har­joit­taa maa- ja puu­tar­ha­ta­lout­ta, on luon­non­hait­ta­kor­vauk­sen, luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non kor­vauk­sen ja ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä, että vä­hin­tään yksi vil­je­li­jä, yh­tei­sön jä­sen, osa­kas tai yh­ti­ö­mies täyt­tää ala­ikä­ra­jaa kos­ke­van vaa­ti­muk­sen.

Kan­sal­li­sia tu­kia voi­daan mak­saa, jos vä­hin­tään yksi maa- tai puu­tar­ha­ta­lout­ta itse har­joit­ta­va vil­je­li­jä, yh­ti­ö­mies, jä­sen tai osa­kas täyt­tää ala­ikä­ra­jaa kos­ke­van edel­ly­tyk­sen.

Ikä­e­del­ly­tyk­set ei­vät kos­ke jul­kisoi­keu­del­lis­ta yh­tei­söä, yh­dis­tys­tä, sää­ti­ö­tä, kou­lu­ti­laa tai van­ki­la­ti­laa. Ikä­e­del­ly­tyk­set ei­vät kos­ke myös­kään ha­ki­jaa, jon­ka tuki­kel­poi­nen toi­min­ta on muu­ta kuin maa­ta­lout­ta (esim. kei­no­sie­men­nys­toi­min­ta tai mai­don kul­je­tus).

Nuo­ren vil­je­li­jän tuki (EU) ja kan­sal­li­nen nuor­ten vil­je­li­jöi­den tuki

Lue nuo­ren vil­je­li­jän tu­keen (EU) liit­ty­väs­tä ikä­ra­jas­ta lu­vus­ta Nuo­ren vil­je­li­jän tuki.

Kan­sal­li­sen nuor­ten vil­je­li­jöi­den tuen ikä­ra­jas­ta löy­tyy tie­toa lu­vus­ta Kan­sal­li­set pel­to­tuet.

Valtuutettu hakija

Yk­si­tyi­nen hen­ki­lö, yh­tei­sö, yh­ty­mä tai kuo­lin­pesä voi kir­jal­li­ses­ti val­tuut­taa jon­kun hen­ki­lön alle­kir­joit­ta­maan puo­les­taan tuki­ha­ke­muk­sen. Val­tuu­tuk­sen tu­lee olla yk­si­löi­ty ja sii­tä tu­lee il­me­tä tar­kas­ti, mi­hin val­tuut­ta­ja on suos­tu­nut. Esi­mer­kik­si eri­lais­ten si­tou­mus­ten pi­tuus tu­lee nä­kyä jo val­ta­kir­jas­sa. Kuo­lin­pe­sän osak­kaan on il­moi­tet­ta­va vi­ran­o­maisilta tul­leis­ta tie­dok­si­an­nois­ta muil­le pe­sän osak­kail­le.

Säh­köi­nen tuki­haku edel­lyt­tää, että yksi hen­ki­lö val­tuu­te­taan alle­kir­joit­ta­maan säh­köi­nen tuki­ha­ke­mus mui­den puo­les­ta. Säh­köi­ses­sä tuki­haus­sa on mah­dol­lis­ta myös edel­leen val­tuut­ta­mi­nen. Säh­köi­ses­tä val­tuut­ta­mi­ses­ta on ker­rot­tu tar­kem­min lu­vus­sa 5. Tu­kien ha­ke­mi­nen.

Neu­vo­jan val­tuut­ta­mi­nen
Voit val­tuut­taa neu­vo­jan te­ke­mään tuki­ha­ke­muk­sen säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa tai pa­laut­ta­mal­la lo­mak­keen 457 kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le. Neu­vo­jan säh­köi­ses­tä val­tuut­ta­mi­ses­ta on ker­rot­tu tar­kem­min lu­vus­sa 5. Tu­kien ha­ke­mi­nen.

Yhteisöt, yhtymät ja kuolinpesät

Yh­tei­sö­jen, yh­ty­mien ja kuo­lin­pe­sien on an­net­ta­va osak­kais­taan sel­vi­tys lo­mak­keel­la 101D, jos osa­kas­tie­dois­sa on ta­pah­tu­nut muu­tok­sia.

Yh­ty­mä ei voi olla tuki­oi­keuk­sien omis­ta­ja. Kaik­kien osak­kai­den tai osak­kai­den val­tuut­ta­man hen­ki­lön on alle­kir­joi­tet­ta­va ha­ke­mus. Yh­tei­sön ja yh­ty­män puo­les­ta alle­kir­joit­ta­ja­na voi olla myös hen­ki­lö, jol­la on ni­men­kir­joi­tus­oi­keus. Ha­ke­muk­seen on lii­tet­tä­vä val­ta­kir­jat tai ni­men­kir­joi­tus­oi­keu­den osoit­ta­va kaup­pa­re­kis­te­ri­ote tai vas­taa­va.

Kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen voi har­kin­tan­sa mu­kaan kä­si­tel­lä ha­ke­muk­sen, jos yh­tei­sön, yh­ty­män tai kuo­lin­pe­sän jon­kun osak­kaan alle­kir­joi­tus­ta ei voi­da saa­da tai alle­kir­joi­tuk­sen saa­mi­nen on eri­tyi­sen vai­ke­aa tai mah­do­ton­ta ulko­mail­la asu­mi­sen tai vas­taa­van syyn vuok­si. Ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­jil­la on täs­sä ta­pauk­ses­sa vas­tuu ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lys­tä sii­hen osak­kaa­seen näh­den, jon­ka alle­kir­joi­tus puut­tuu. Osak­kai­den on mer­kit­tä­vä alle­kir­joi­tuk­sen puut­tu­mi­sen syy lo­mak­keen 101B koh­taan ”Lisä­tie­to­ja”.

Jos ti­laa vil­je­lee use­am­pi hen­ki­lö yh­des­sä tai yh­tei­sö­muo­dos­sa, on vä­hin­tään yh­den vil­je­li­jän, yh­ti­ö­mie­hen, jä­se­nen tai osak­kaan ol­ta­va ikää kos­ke­vat edel­ly­tyk­set täyt­tä­vä hen­ki­lö, jos ha­et­te kan­sal­li­sia tu­kia. Tä­män hen­ki­lön pi­tää itse har­joit­taa maa- tai puu­tar­ha­ta­lout­ta.

Tuen­ha­ki­jan kuo­le­man vuok­si ta­pah­tu­neis­sa hal­lin­ta­oi­keu­den siir­rois­sa uu­den hal­ti­jan kat­so­taan kan­sal­li­sis­sa tuis­sa täyt­tä­vän tuen­ha­ki­jan ylei­set edel­ly­tyk­set (lä­hin­nä ikää kos­ke­vat), jos ai­em­pi tuen­ha­ki­ja on täyt­tä­nyt eh­dot tuki­hake­mus­ta toi­mi­tet­ta­es­sa.

Lohkojen hallinta

Pin­ta-alan, jol­le tu­kea mak­se­taan, pi­tää olla ha­ki­jan hal­lin­nas­sa vä­hin­tään 15.6.2020 kai­kis­sa pin­ta-ala­pe­rus­tei­sis­sa tuis­sa ja kor­vauk­sis­sa. Loh­kon hal­lin­ta pe­rus­tuu joko omis­tuk­seen tai maan­vuok­ra­so­pi­muk­seen. Ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­sis­sa so­pi­mus­alan tu­lee olla ha­ki­jan hal­lin­nas­sa so­pi­mus­kau­den ajan.

Tuen­ha­ki­jan on nou­da­tet­ta­va täy­den­tä­viä eh­to­ja 1.1.–31.12. (ks. Täy­den­tä­vien eh­to­jen opas). Pe­rus­tu­en tuki­kel­poi­suus­e­del­ly­tys­ten on täy­tyt­tä­vä koko ka­len­te­ri­vuo­den.

Tuen­ha­ki­ja voi saa­da tu­kien pii­riin vii­meis­tään 15.6.2020 vuok­raa­man­sa tai os­ta­man­sa loh­kot. Jos ai­kai­sem­pi omis­ta­ja tai hal­ti­ja on ha­ke­nut tu­kea ko. loh­kois­ta, hä­nen on pe­rut­ta­va ha­ke­muk­sen­sa näi­den loh­ko­jen osal­ta. Jos koko ti­lan hal­lin­ta siir­re­tään, hal­lin­nan siir­to on pin­ta-ala­tu­kien osal­ta mah­dol­lis­ta 31.8.2020 saak­ka. Jos ai­kai­sem­pi omis­ta­ja tai hal­ti­ja on ha­ke­nut tu­kea ti­las­ta, hä­nen on pe­rut­ta­va ha­ke­muk­sen­sa. Il­moi­ta hal­lin­nan siir­ros­ta kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­ta. (ks. lii­te A. Koko ti­lan hal­lin­nan siir­to, suku­pol­ven­vaih­dos ti­lal­la tai ti­lan­pi­don lo­pet­ta­mi­nen).

Erikseen hallinnoidut maatilayritykset sekä yhteisyritykset ja yhteistoiminta

Maa­tila­y­ri­tys voi toi­mit­taa ai­no­as­taan yh­den tuki- ja si­tou­mus­ha­ke­muk­sen.

Voit toi­mit­taa eril­li­set ha­ke­muk­set vain maa­tila­y­ri­tyk­sis­tä, joi­den yri­tys­toi­min­ta on toi­sis­taan eril­lis­tä. Mää­ri­tel­tä­es­sä eril­lis­ten maa­tila­y­ri­tys­ten ase­maa jou­du­taan si­nul­ta mah­dol­li­ses­ti pyy­tä­mään lisä­sel­vi­tyk­siä. Täl­löin ote­taan huo­mi­oon joh­ta­ma­si maa­ti­lan toi­min­nal­li­nen ja ta­lou­del­li­nen it­se­näi­syys tuo­tan­to­yk­sik­kö­nä. Huo­mi­oi­ta­via seik­ko­ja ovat mm. yri­tyk­sen vero­koh­te­lu, vil­je­li­jän ase­ma maa­ti­lal­la ja yri­tyk­sen har­joit­ta­man tuo­tan­non edel­lyt­tä­miin lu­piin sekä tuo­tan­to­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­seen liit­ty­vät ky­sy­myk­set. Mi­kään näis­tä te­ki­jöis­tä ei kui­ten­kaan yk­si­nään ole rat­kai­se­va.

Tuki­e­del­ly­tys­ten kier­tä­mi­sen seu­rauk­set

Vi­ran­o­mai­set sel­vit­tä­vät ole­mas­sa ole­vien ti­lo­jen muut­ta­mi­set ja uu­sien ti­lo­jen muo­dos­ta­mi­set. Tä­män vuok­si eril­li­set tuki­ha­ke­muk­set voi­daan yh­dis­tää. Ha­ke­mus­ten yh­dis­tä­mis­tä har­kit­ta­es­sa voi­daan ver­ra­ta ai­kai­sem­pien vuo­sien ha­ke­mus­tie­to­ja ja sel­vit­tää, joh­taa­ko tu­kien ha­ke­mi­nen toi­sen maa­tila­y­ri­tyk­sen kaut­ta esi­mer­kik­si palk­ki­o­e­tuuk­sien tai ra­hoi­tus­ku­rin ra­joi­tus­ten kier­tä­mi­seen. Ha­ke­mus­tie­to­jen tar­kas­te­lu ei ra­joi­tu pel­käs­tään edel­li­seen vuo­teen. Myös sel­lai­set muu­tok­set tar­kas­te­taan, joil­la py­ri­tään saa­maan ra­joit­tei­den alai­sia palk­ki­o­e­tuuk­sia vai­heit­tai­sil­la maa­ti­lan hal­lin­nan muu­tok­sil­la.

Tu­kea ei voi­da myön­tää, jos ryh­dyt sel­lai­siin pel­lon hal­lin­nan muu­tok­sia kos­ke­viin tai mui­hin vas­taa­viin toi­men­pi­tei­siin, joi­den il­mei­se­nä tar­koi­tuk­se­na on kier­tää tu­kien myön­tä­mi­sel­le mää­rät­ty­jä edel­ly­tyk­siä.

Tu­kia voi­daan alen­taa tai jät­tää mak­sa­mat­ta, jos tuen saa­mi­sek­si jol­le­kin olo­suh­teel­le tai toi­men­pi­teel­le on an­net­tu sel­lai­nen muo­to, joka ei vas­taa asi­an var­si­nais­ta luon­net­ta tai tar­koi­tus­ta. Täl­lai­se­na toi­men­pi­tee­nä voi tul­la ky­sy­myk­seen esim. tuo­tan­non kei­no­te­koi­nen ja­ka­mi­nen eril­lis­ten tuen­ha­ki­joi­den ni­miin, il­mei­se­nä tar­koi­tuk­se­na kier­tää tuki­eh­to­ja.

Yri­tys­muo­don muu­tok­sen mer­ki­tys
Yri­tys­muo­don muu­tok­sel­la tar­koi­te­taan esim. sitä, että luon­nol­li­set hen­ki­löt eli vil­je­li­jät aloit­ta­vat tuo­tan­to­pa­nok­sil­laan yh­teis­toi­min­nan maa­ta­lous­yh­ty­mä­nä, osa­ke­yh­ti­ö­nä, avoi­me­na yh­ti­ö­nä tai kom­man­diit­ti­yh­ti­ö­nä tai jo ole­mas­sa ole­van yri­tyk­sen yri­tys­muo­toa muu­te­taan tai tila ja­e­taan. Vi­ran­o­mais­ten on tut­kit­ta­va tuen­ha­ki­ja­na ole­vien uu­sien tuot­ta­jien muo­dos­ta­mi­nen, jot­ta var­mis­tu­taan sii­tä, ett­ei uu­sia ha­ki­joi­ta muo­dos­te­ta tuki­sään­tö­jen kier­tä­mi­sek­si.

Vuokrasopimukset

Kir­jal­li­nen vuok­ra­so­pi­mus
Ruo­ka­vi­ras­to suo­sit­te­lee, että teet kir­jal­li­sen vuok­ra­so­pi­muk­sen ja so­vit tuki­oi­keuk­sis­ta maan­vuok­ra­so­pi­muk­sen yh­tey­des­sä. Maan­vuok­ra­lais­sa (258/1966) sää­de­tään maan­vuok­ra­so­pi­muk­sis­ta. Maa­ta­lous­maa, jol­la ei ole maa­ta­lou­den har­joit­ta­mi­seen tar­vit­ta­via asuin- ja ta­lous­ra­ken­nuk­sia tai jol­la ne ovat tä­hän tar­koi­tuk­seen riit­tä­mät­tö­mät, voi­daan an­taa vuok­ral­le enin­tään 20 vuo­den mää­rä­a­jak­si pää­a­si­al­li­ses­ti maa­ta­lou­den har­joit­ta­mi­seen käy­tet­tä­väk­si. Vil­jel­mä, jol­la on maa­ta­lou­den har­joit­ta­mi­seen tar­vit­ta­vat asuin- ja ta­lous­ra­ken­nuk­set, voi­daan an­taa vuok­ral­le enin­tään 25 vuo­den mää­rä­a­jak­si pää­a­si­al­li­ses­ti maa­ta­lou­den har­joit­ta­mi­seen käy­tet­tä­väk­si. Jos mää­rä­ai­kaa ei ole mer­kit­ty vuok­ra­so­pi­muk­seen, kat­so­taan vuok­ra­so­pi­muk­sen ole­van voi­mas­sa kak­si vuot­ta.

Suul­li­nen vuok­ra­so­pi­mus on pä­te­vä sil­loin, kun ra­ken­ta­mat­to­man maa­ta­lous­maan vuok­ra-aika on kor­kein­taan kak­si vuot­ta.

Rii­ta-asi­at
Jos maan­vuok­ra­so­pi­mus rii­tau­te­taan, tuen­mak­su kes­key­te­tään, kun­nes tuo­mi­o­is­tui­mis­ta on saa­tu pää­tös sii­tä, ke­nen hal­lin­nas­sa pel­to on ol­lut ja min­kä ajan­jak­son.

Tuki­ha­ke­mus­ten liit­teek­si ei pää­sään­töi­ses­ti tar­vi­ta vuok­ra­so­pi­mus­ta.

3.2 MAATILAN TUKIKELPOISUUS
Maatilan määritelmä

Suo­ris­sa tuis­sa ja oh­jel­ma­pe­rus­tei­sis­sa vil­je­li­jä­kor­vauk­sis­sa ti­lal­la tar­koi­te­taan kaik­kia joh­ta­mi­a­si, sa­man jä­sen­val­ti­on alu­eel­la si­jait­se­via maa­ta­lous­toi­min­taan käy­tet­tä­viä yk­si­köi­tä. Eli sa­man vil­je­li­jän tai sa­mo­jen vil­je­li­jöi­den Suo­mes­sa vil­je­le­mät tuo­tan­to­yk­si­köt (ti­lat) kat­so­taan yh­dek­si maa­ti­lak­si.

Jos vil­je­li­jä vil­je­lee usei­ta maa­ta­lous­toi­min­taan käy­tet­tä­viä yk­si­köi­tä eri puo­lil­la Suo­mea ja ne muo­dos­ta­vat yh­den hal­lin­nol­li­sen ko­ko­nai­suu­den eli ovat vil­je­li­jän joh­don alai­suu­des­sa, il­moi­te­taan näi­den yk­si­köi­den tie­dot vain yh­del­lä ha­ke­muk­sel­la. Tämä ha­ke­mus kat­taa kaik­ki ky­sees­sä ole­vat yk­si­köt.

Kan­sal­li­sis­sa tuis­sa maa­ti­lal­la tar­koi­te­taan joh­ta­maa­si yh­den tai use­am­man kiin­teis­tön tai kiin­teis­tön osan tai tuo­tan­to­ra­ken­nuk­sen ja sen maa­poh­jan muo­dos­ta­maa, maa­ta­lou­den har­joit­ta­mi­seen käy­tet­tä­vää toi­min­nal­li­ses­ti ja ta­lou­del­li­ses­ti it­se­näis­tä tuo­tan­to­yk­sik­köä, jota hal­lit­set yh­te­nä ko­ko­nai­suu­te­na omis­tuk­sen tai vuok­rauk­sen pe­rus­teel­la.

Pel­to­a­laan pe­rus­tu­vis­sa kan­sal­li­sis­sa tuis­sa tuki­taso mää­räy­tyy pe­rus­loh­kon tai kas­vu­loh­kon si­jain­nin mu­kaan.

Erik­seen hal­lin­noi­duis­ta maa­tila­y­ri­tyk­sis­tä sekä yh­teis­y­ri­tyk­sis­tä ja yh­teis­toi­min­nas­ta ker­ro­taan tar­kem­min ala­lu­vus­sa ot­si­kol­la Erik­seen hal­lin­noi­dut maa­tila­y­ri­tyk­set sekä yh­teis­y­ri­tyk­set ja yh­teis­toi­min­ta.

Suo­mes­sa har­joi­tet­tu tuo­tan­to
Tu­kia mak­se­taan vain Suo­mes­sa har­joi­te­tus­ta tuo­tan­nos­ta. Vil­je­li­jän kan­sa­lai­suu­del­la ei ole mer­ki­tys­tä.

Maatilan tukikelpoisuuteen vaadittava ala

Suo­rat tuet
Pie­nin tuki­kel­poi­nen kas­vu­loh­ko, jos­ta voi­daan mak­saa pe­rus­tu­kea, vi­her­ryt­tä­mis­tu­kea, pel­to­kas­vi­palk­ki­o­ta ja EU:n nuo­ren vil­je­li­jän tu­kea on 0,05 heh­taa­ria. Alle 0,05 heh­taa­rin loh­kot ote­taan kui­ten­kin huo­mi­oon, kun mää­ri­tel­lään alaa, jol­la on nou­da­tet­ta­va vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sia.

Tu­kea ei myön­ne­tä, jos ha­et­tu­jen suo­rien tu­kien yh­teis­mää­rä tuki­vuon­na on 200 eu­roa tai sitä pie­nem­pi.

Jos haet tuki­haku­vuon­na pe­rus­tu­en tuki­oi­keuk­sia kan­sal­li­ses­ta va­ran­nos­ta, on joi­den­kin va­ran­to­pe­rus­tei­den ha­ke­mi­sel­le mää­ri­tet­ty vä­him­mäis­pin­ta-ala.

Eräät oh­jel­ma­pe­rus­tei­set vil­je­li­jä­kor­vauk­set
Ym­pä­ris­tö- ja luo­mu­kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että si­nul­la on hal­lin­nas­sa koko si­tou­mus­kau­den ajan vä­hin­tään 5,00 heh­taa­ria ym­pä­ris­tö­si­tou­mus­alaa, tai jos on kyse puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lyyn liit­ty­väs­tä ym­pä­ris­tö­kor­vauk­ses­ta, vä­hin­tään yksi heh­taa­ri puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lyk­ses­sä ole­vaa ym­pä­ris­tö­si­tou­mus­alaa.

Si­tou­mus päät­tyy, jos vä­him­mäis­alaa kos­ke­va ehto ei täy­ty. Tämä voi ai­heut­taa jo mak­set­tu­jen tu­kien ta­kai­sin­pe­rin­nän koko si­tou­mus­kau­del­ta.

Kor­vaus­kel­poi­set loh­kot, jot­ka ovat kas­vin­vuo­rot­te­lun ta­kia yh­te­nä si­tou­mus­vuo­te­na toi­sen si­tou­muk­sen an­ta­neen vil­je­li­jän hal­lin­nas­sa, voi­daan las­kea loh­koa pää­sään­töi­ses­ti hal­lit­se­van ha­ki­jan vä­him­mäis­a­laan. Täs­sä ta­pauk­ses­sa pe­rus­loh­kon vaih­toa si­tou­muk­sel­ta toi­sel­le on ha­et­ta­va erik­seen kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­ta, joka te­kee pää­tök­sen vaih­don hy­väk­syt­tä­vyy­des­tä. Vil­je­li­jän on il­moi­tet­ta­va pe­rus­te­lu vaih­dok­sel­le. Kor­vaus mak­se­taan sil­le, joka kor­vaus­kel­pois­ta loh­koa vil­je­lee ja il­moit­taa loh­kon ha­ke­muk­sel­laan.

Ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­sen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että so­pi­muk­sen koh­tee­na ole­va ala on vä­hin­tään 0,30 heh­taa­ria. Kur­ki-, han­hi- ja jout­sen­pel­to­jen yllä­pi­dos­ta teh­tä­vän ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­sen koh­tee­na ole­van alan on ol­ta­va vä­hin­tään 5,00 heh­taa­ria. So­pi­mus­a­lu­een on ol­ta­va hal­lin­nas­sa­si koko so­pi­mus­kau­den.

Luon­non­hait­ta­kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että si­nul­la on hal­lin­nas­sa­si vä­hin­tään 5,00 heh­taa­ria kor­vaus­kel­pois­ta maa­ta­lous­maa­ta. Jos ti­la­si si­jait­see saa­ris­to­a­lu­eel­la, riit­tää, että si­nul­la on 3,00 heh­taa­ria kor­vaus­kel­pois­ta maa­ta­lous­maa­ta saa­ris­to­a­lu­eel­la.

Ei-tuo­tan­nol­lis­ten in­ves­toin­tien kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että in­ves­toin­nin koh­teen hoi­dos­ta teh­dään in­ves­toin­nin päät­ty­mi­sen jäl­keen so­pi­mus, jon­ka koh­tee­na ole­va ala on vä­hin­tään 0,30 heh­taa­ria.

Kan­sal­li­set kas­vin­tuo­tan­non tuet
Si­nul­la tu­lee olla vii­meis­tään 15.6.2020 hal­lin­nas­sa­si kas­vu­kau­den 2020 ajan vä­hin­tään 5,00 heh­taa­ria vil­je­lyk­seen so­vel­tu­vaa pel­toa. Jos ky­sees­sä on puu­tar­ha­kas­vien kas­vi­koh­tai­nen tuki, si­nul­la tu­lee olla vä­hin­tään 1,00 heh­taa­ria puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lys­sä ole­vaa pel­toa.

3.3 VILJELYTAPA

Täy­den­tä­vät eh­dot ovat hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­sia ja laki­sää­tei­siä hoi­to­vaa­ti­muk­sia. Laki­sää­tei­set hoi­to­vaa­ti­muk­set liit­ty­vät ym­pä­ris­tö­a­si­oi­hin, kan­san­ter­vey­teen, kas­vien ter­vey­teen sekä eläin­ten ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin.

Täy­den­tä­vis­tä eh­dois­ta voit lu­kea tar­kem­min täy­den­tä­vien eh­to­jen op­paas­ta www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vil­je­li­ja­op­paat → Täy­den­tä­vät eh­dot

EU:n ko­ko­naan ja osit­tain ra­hoit­ta­mien tu­kien myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että säi­ly­tät maa­ta­lous­maan lai­tu­mek­si tai vil­je­lyyn so­vel­tu­vas­sa kun­nos­sa. Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen ja luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non kor­vauk­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että nou­da­tat maa­ta­lous­maan säi­lyt­tä­mis­vaa­ti­mus­ta sekä lan­noit­tei­den ja kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käyt­töä kos­ke­via vä­him­mäis­vaa­ti­muk­sia.

Si­nun on py­rit­tä­vä kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­sen sa­don tuot­ta­mi­seen.

Kan­sal­lis­ten vil­je­ly­a­laan pe­rus­tu­vien tu­kien saa­mi­nen edel­lyt­tää, että ta­voit­tee­na­si on tuot­taa kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­nen sato paik­ka­kun­nan tuo­tan­to-olo­suh­teet huo­mi­oon ot­ta­val­la ta­val­la (vil­je­ly­tapa ku­vat­tu alla). Li­säk­si poh­joi­ses­sa heh­taa­ri­tu­es­sa on avo­maan­vi­han­nek­sil­la sa­don­kor­juu­vaa­ti­mus.

Kan­sal­li­siin tu­kiin oi­keut­ta­vaan vil­je­ly­ta­paan kuu­lu­vat:

Huom.
Jos vil­je­let hamp­pua, kat­so lii­te C!

Tuen­ha­ki­jan pe­rus­opas 202026.3.2020