Luonnonmukaisen tuotannon korvaus

HUO­MI­OI­TA­VAA:

Sitoumusten ja lisäalojen hakeminen sekä tilatyypin vaihtaminen 2020

Jos ti­lal­la­si on vuon­na 2015 an­net­tu si­tou­mus, voit ha­kea si­tou­muk­sel­le vuo­den jat­koa pää­tuki­haun yh­tey­des­sä. Jos et haet jat­koa, si­tou­muk­se­si päät­tyy.

Jos jat­ket­ta­vaa si­tou­mus­ta ei ole, voit ha­kea uut­ta si­tou­mus­ta pa­laut­ta­mal­la ELY-kes­kuk­seen lo­mak­keen 215 liit­tei­neen vii­meis­tään 15.6. Muis­ta il­moit­taa ti­la­si luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non val­von­ta­jär­jes­tel­mään vii­meis­tään 30.4. Val­von­ta­jär­jes­tel­mään il­moit­tau­du­taan pa­laut­ta­mal­la Luo­mu­val­von­ta­lo­ma­ke 1, täy­den­nys­lo­ma­ke 1a (kas­vin­tuo­tan­to) sekä tar­vit­ta­es­sa täy­den­nys­lo­ma­ke 1d (koti­e­läin­tuo­tan­to). Si­tou­muk­sen vaa­ti­mus luo­mu­kurs­sin tai -kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­mi­ses­ta tu­lee täyt­tyä vii­meis­tään 30.4.

Jos luo­mu­kurs­si on pe­rut­tu ke­vään poik­keuk­sel­li­sen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si, tie­dus­te­le kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jäl­tä, jär­jes­te­tään­kö kurs­sia ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Joll­ei kou­lu­tus­ta ole tar­jol­la, il­moi­ta ELY-kes­kuk­seen yli­voi­mai­ses­ta es­tees­tä.

Il­moi­tuk­sen pe­rus­teel­la voit siir­tää luo­mu­kurs­sin suo­rit­ta­mis­ta myö­hem­pään ajan­koh­taan. Si­tou­muk­ses­ta ei kui­ten­kaan mak­se­ta kor­vas­ta en­nen kuin olet suo­rit­ta­nut kou­lu­tuk­sen.

Voit ha­kea voi­mas­sa ole­vaan tai jat­ket­ta­vaan si­tou­muk­seen lii­tet­tä­väk­si kor­vaus­kel­poi­sia tai sel­lai­sek­si tänä vuon­na hy­väk­syt­tä­viä loh­ko­ja. Lii­tet­tä­vä ala voi olla enin­tään 5 heh­taa­ria. Jos si­tou­mus­ala en­nen liit­tä­mis­tä on alle 5 heh­taa­ria, voit liit­tää enin­tään 1 heh­taa­rin. Voit liit­tää tätä enem­män alaa an­ta­mal­la uu­den si­tou­muk­sen. Voit täl­löin kor­va­ta myös jat­ket­ta­van si­tou­muk­sen uu­del­la si­tou­muk­sel­la. Uu­det si­tou­muk­set ovat aina vii­si­vuo­ti­sia, mut­ta käy­tän­nös­sä si­tou­muk­set pää­te­tään oh­jel­ma­kau­den vaih­tu­es­sa. Tä­män­het­ki­sen tie­don mu­kaan oh­jel­ma­kau­si vaih­tuu vuon­na 2021 tai 2022. Voit tuol­loin ha­lu­tes­sa­si si­tou­tua uu­den oh­jel­ma­kau­den luo­mu­kor­vauk­seen.

Hal­lin­taa­si tul­leet vuon­na 2019 luo­mu­si­tou­muk­sel­la ol­leet loh­kot lii­te­tään au­to­maat­ti­ses­ti si­tou­muk­sel­le­si, kun il­moi­tat loh­kot pää­tuki­ha­ke­muk­sel­la­si.

Voit vaih­taa si­tou­muk­se­si tila­tyyp­piä tai muut­taa eläin­la­jia. Il­moi­ta uusi eläin­laji luo­mu­val­von­taan vii­meis­tään 30.4.2020, jot­ta eläin­mää­rät huo­mi­oi­daan vuo­del­le 2020.
Hae lisä­a­lo­jen liit­tä­mis­tä, tila­tyy­pin vaih­toa ja eläin­la­jien muu­tos­ta pa­pe­ri­lo­mak­keel­la 215. Pa­lau­ta lo­ma­ke ELY-kes­kuk­seen vii­meis­tään 15.6.2020.

Myyntikasvivaatimus

Tar­kis­ta myyn­ti­kas­vi­vaa­ti­muk­sen to­teu­tu­mi­nen. Myyn­ti­kas­vi­vaa­ti­mus kos­kee pait­si kas­vin­vil­je­ly­ti­lo­ja, myös osaa koti­e­läin­ti­lois­ta vuo­des­ta 2020 al­ka­en.

Jos olet an­ta­nut luo­mu­si­tou­muk­sen 2015, mut­ta käy­tät pää­osan sa­dos­ta omil­le ta­van­o­mai­sil­le eläi­mil­le, si­nun tu­lee joko siir­tää eläi­met luon­non­mu­kai­seen tuo­tan­toon tai aloit­taa myyn­ti­kas­vien vil­je­ly. Myyn­ti­kas­ve­ja tu­lee täl­löin il­moit­taa vä­hin­tään 30 % vuo­den 2020 si­tou­mus­a­las­ta. Vuon­na 2021 on myyn­ti­kas­ve­ja il­moi­tet­ta­va si­ten, että vä­hin­tään 30 % täy­tyy vuo­sien 2020 ja 2021 kes­ki­ar­vo­na.

Vaa­ti­mus kos­kee ti­laa­si, vaik­ka vuon­na 2015 teh­ty si­tou­mus oli­si myö­hem­min kor­vat­tu uu­del­la lisä­a­lo­jen liit­tä­mi­sen vuok­si. Vuo­des­ta 2021 al­ka­en vaa­ti­mus kos­kee ti­lo­ja, jot­ka ovat an­ta­neet en­sim­mäi­sen luo­mu­si­tou­muk­sen­sa vuon­na 2016.

Vaa­ti­mus myyn­ti­kas­vein tuot­ta­mi­ses­ta ei kos­ke luon­non­mu­kai­sen koti­e­läin­tuo­tan­non si­tou­mus­ta.

Lu­et­te­lo myyn­ti­kas­veis­ta löy­tyy si­tou­mus­eh­dois­ta. Myyn­ti­kas­vik­si ei­vät käy muut kuin lis­tal­la ole­vat kas­vit, vaik­ka ne myy­täi­siin ti­lal­ta.

Huom! Jos käy­tät myyn­ti­kas­vi­lis­tal­la ole­via val­ku­ais­kas­vien ja mui­den kas­vien se­ok­sia, voit käyt­tää se­ok­ses­sa ai­no­as­taan lis­tal­la ole­via val­ku­ais­kas­ve­ja. Il­moi­ta täl­löin loh­kon lisä­tie­dois­sa, mitä val­ku­ais­kas­ve­ja käy­tät se­ok­sis­sa.

Huom! Jos vil­je­let sini­lu­pii­nia puh­taa­na kas­vus­to­na, il­moi­ta kas­vik­si Muu ma­kea lu­pii­ni ja il­moi­ta kas­vu­loh­kon lisä­tie­dois­sa ’Sini­lu­pii­ni’. Lu­pii­neis­ta ai­no­as­taan sini­lu­pii­ni on hy­väk­syt­ty myyn­ti­kas­vi.

Lue li­sää Ruo­ka­vi­ras­ton net­ti­sivuilta: ruo­ka­vi­ras­to.fi → Tuet ja kor­vauk­set → Luon­non­mu­kai­nen tuo­tan­to.

Yleistä luomusitoumuksesta

Luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non kor­vaus on kor­vaus­ta luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­to­ta­van nou­dat­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­vis­ta ku­luis­ta ja tu­lon­me­ne­tyk­sis­tä. Luo­mu­tuo­tan­to edis­tää tur­val­lis­ten or­gaa­nis­ten lan­noi­tus­ai­nei­den kier­rä­tys­tä ja li­sää kas­vi- ja eläin­la­jien moni­muo­toi­suut­ta sekä eläin­ten la­jin­mu­kai­sem­paa hoi­toa.

Luon­non­mu­kais­ta tuo­tan­toa tu­e­taan oh­jel­ma­kau­del­la 2014–2020 vii­si­vuo­ti­sen luo­mu­si­tou­muk­sen pe­rus­teel­la.

Seu­raa­vas­sa ker­ro­taan kes­kei­sim­piä asi­oi­ta luo­mu­si­tou­muk­ses­ta. Si­tou­mus­eh­dot löy­ty­vät osoit­tees­ta www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vil­je­li­ja­op­paat → Luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non kor­vaus.

Si­tou­mus­tyy­pit

Toi­men­pide ja­kau­tuu kah­teen si­tou­mus­tyyp­piin, kas­vi­ti­lan ja koti­e­läin­ti­lan si­tou­muk­seen. Koti­e­läin­ti­lan si­tou­mus si­säl­tää sekä pel­to­vil­je­lyn että koti­e­läin­tuo­tan­non. Mo­lem­mis­sa pin­ta-alan vä­him­mäis­vaa­ti­mus on 5 heh­taa­ria kor­vaus­kel­poi­sia loh­ko­ja tai joka vuo­si vä­hin­tään 1 heh­taa­ri puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lys­sä ole­vaa kor­vaus­kel­pois­ta pel­toa.

Koti­e­läin­ti­lal­la on ol­ta­va pel­to­ala­vaa­ti­muk­sen li­säk­si vä­hin­tään 0,3 eläin­yk­sik­köä luon­non­mu­kai­ses­ti kas­va­tet­tu­ja eläi­miä si­tou­mus­heh­taa­ria koh­ti si­tou­mus­vuo­den kes­ki­ar­vo­na. Eläin­ti­hey­teen voi­daan las­kea nau­dat, siat, vuo­het, lam­paat ja sii­pi­kar­ja.  Eläin­ten las­ken­ta-aika on en­sim­mäi­se­nä koti­e­läin­si­tou­mus­vuon­na 1.5.–31.12. ja myö­hem­pi­nä vuo­si­na ka­len­te­ri­vuo­si.

Kaik­ki ti­lan loh­kot on lii­tet­tä­vä luo­mu­si­tou­muk­seen. Si­tou­muk­sen ulko­puo­lel­le jä­tet­tä­vis­tä alois­ta ker­ro­taan tar­kem­min si­tou­mus­eh­dois­sa.

Kas­vin­vil­je­ly­ti­lal­la on vil­jel­tä­vä myyn­ti­kas­ve­ja, ku­ten vil­jo­ja tai öljy­kas­ve­ja kes­ki­mää­rin 30 %:lla si­tou­mus­a­las­ta si­tou­mus­kau­den ai­ka­na. Luo­muun siir­ty­vän ja si­tou­muk­sen an­ta­van ti­lan on vil­jel­tä­vä myyn­ti­kas­ve­ja vas­ta 4. ja 5. si­tou­mus­vuon­na. Myyn­ti­kas­vit ja nii­den tuot­ta­mi­seen liit­ty­vät tar­kem­mat eh­dot on ker­rot­tu si­tou­mus­eh­dois­sa. Koko si­tou­mus­a­la­si voi olla nur­mel­la vain, jos käy­tät sa­don pää­osin oman kar­ja­si re­huk­si tai kans­sa­si sään­nöl­lis­tä yh­teis­työ­tä te­ke­vien luon­non­mu­kai­sen koti­e­läin­ti­lan si­tou­muk­sen an­ta­nei­den ti­lo­jen kar­jan re­huk­si.

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuuluminen

Ti­la­si on kuu­lut­ta­va val­von­ta­jär­jes­tel­mään pel­to­kas­vi- ja kas­vi­huo­ne­tuo­tan­non osal­ta ja kaik­kien ti­lan loh­ko­jen on ol­ta­va luon­non­mu­kai­ses­sa vil­je­lys­sä vii­meis­tään toi­se­na si­tou­mus­vuon­na.

Huom! Il­moit­tau­du ajois­sa val­von­ta­jär­jes­tel­mään, jos aloi­tat luon­non­mu­kai­sen koti­e­läin­tuo­tan­non. Täl­löin saat tie­don koti­e­läin­ra­ken­nus­ten so­vel­tu­vuu­des­ta luo­mu­tuo­tan­toon hy­vis­sä ajoin. Lisä­tie­to­ja saat omas­ta ELY-kes­kuk­ses­ta­si.

* La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

Maksaminen ja rajoitukset

Luo­mu­kor­vaus mak­se­taan niil­tä si­tou­mus­loh­kol­la ole­vil­ta kas­vu­loh­koilta, jot­ka il­moi­tat siir­ty­mä­vai­hee­seen tai luon­non­mu­kai­ses­ti vil­jel­lyik­si.

Luo­mu­si­tou­muk­sel­le voit il­moit­taa vuo­sit­tain ke­san­to­ja ja luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mia yh­teen­sä enin­tään 25 % si­tou­mus­a­las­ta, jos ti­la­si on luo­mu­tila. Jos il­moi­tat ke­san­toa ja LHP-nur­mea tätä enem­män, niis­tä mak­se­taan sil­le alal­le, joka saa­daan ja­et­ta­es­sa mui­den luo­mu­kor­vauk­seen oi­keut­ta­vien loh­ko­je­si ala kol­mel­la. Esim. jos olet il­moit­ta­nut ke­san­toa 50 % si­tou­mus­loh­kois­ta ja lop­pu on kau­raa, voi­daan ke­san­nos­ta kor­vaus mak­saa 16,67 %:lle.

Luo­mu­si­tou­muk­sen teh­neel­le ei mak­se­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen vi­her­lan­noi­tus­nur­mien kor­vaus­ta (54 e/ha).

Ener­gi­an­tuo­tan­to­tar­koi­tuk­seen kas­va­tet­ta­vas­ta ruo­ko­hel­ves­tä ei mak­se­ta luo­mu­kor­vaus­ta. Re­huk­si tai kui­vik­keek­si vil­jel­tä­väl­le ruo­ko­hel­vel­le voi­daan kui­ten­kin mak­saa kor­vaus. Il­moi­ta täl­lai­set alat kas­vi­koo­dil­la Ruo­ko­hel­pi (rehu/kui­vi­ke). Ener­gi­an­tuo­tan­toon käy­tet­tä­vät alat il­moi­te­taan koo­dil­la Ruo­ko­hel­pi (ener­gia).

Luo­mu­kor­vaus­ta ei mak­se­ta mm. ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mäs­tä alas­ta, suo­ja­vyö­hyk­keis­tä tai kur­ki-, han­hi- ja jout­sen­pel­lois­ta. Si­tou­mus­eh­dois­sa ker­ro­taan tar­kem­min alat, joil­le luo­mu­kor­vaus­ta ei mak­se­ta.

Luo­mu­si­tou­mus koti­e­läin­tuo­tan­nos­ta ra­joit­taa mah­dol­li­suuk­si­a­si va­li­ta sa­man eläin­la­jin toi­men­pi­tei­tä eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­ses­ta. Et voi myös­kään va­li­ta ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen toi­men­pi­det­tä puu­tar­ha­kas­vien vaih­to­eh­toi­sis­ta kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­mis­tä.

Luomun vaiheen ilmoittaminen

Kiin­ni­tä eri­tyis­tä huo­mi­o­ta kas­vu­loh­ko­jen luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non siir­ty­mä­vai­hei­den il­moit­ta­mi­seen. Täy­tä luo­mun siir­ty­mä­vai­he kai­kis­ta ti­lan kas­vu­loh­kois­ta, riip­pu­mat­ta sii­tä, kuu­lu­vat­ko ne luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non si­tou­muk­seen. Il­moi­tus tar­vi­taan luo­mu­kor­vauk­sen mak­sa­mi­seen, luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non tar­kas­tus­jär­jes­tel­mää var­ten ja vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sis­ta va­pau­tu­mi­sek­si luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non pe­rus­teel­la.

Luo­mu­tuot­tee­na käyt­tö tai mark­ki­noin­ti:

Siir­ty­mä­vai­heel­la tar­koi­te­taan ai­kaa, jol­loin loh­ko­ja vil­jel­lään luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non vaa­ti­muk­sin, mut­ta tuot­tei­den mark­ki­noi­mi­nen luon­non­mu­kai­seen tuo­tan­toon viit­taa­vin mer­kin­nöin ei ole vie­lä mah­dol­lis­ta.

Yksi­vuo­ti­sil­la kas­veil­la siir­ty­mä­vai­heen pi­tuus on kak­si vuot­ta en­nen kyl­vöä. Nur­mi­kas­veil­la aika on kak­si vuot­ta en­nen sa­don­kor­juu­ta. Muil­la moni­vuo­ti­sil­la kas­veil­la, ku­ten ra­par­pe­ri, man­sik­ka ja ome­na, siir­ty­mä­aika on kol­me vuot­ta en­nen sa­don­kor­juu­ta.

Siir­ty­mä­vai­he­tuot­tee­na käyt­tö tai mark­ki­noin­ti.

Kas­vi­la­jis­ta riip­pu­mat­ta vaa­ti­muk­se­na on, että siir­ty­mä­aika on kes­tä­nyt vä­hin­tään 12 kuu­kaut­ta en­nen kor­jat­ta­vaa sa­toa. Huom! 1. vuo­den siir­ty­mä­vai­hees­sa ole­van kas­vu­loh­kon tuot­tei­ta ei voi mark­ki­noi­da siir­ty­mä­vai­heen tuot­tei­na.

Siir­ty­mä­vai­heen las­ke­mi­nen voi­daan aloit­taa ai­kai­sin­taan sii­tä päi­vä­mää­räs­tä, jol­loin ha­ke­mus val­von­ta­jär­jes­tel­mään liit­ty­mi­ses­tä on saa­pu­nut ELY-kes­kuk­sel­le.

Il­moi­ta kas­vu­loh­kon ti­lan­ne seu­raa­vin nu­me­roin:

1 = 1. vuo­den siir­ty­mä­vai­hees­sa
2 = 2. vuo­den siir­ty­mä­vai­hees­sa
3 = 3. vuo­den siir­ty­mä­vai­hees­sa
4 = Luon­non­mu­kai­ses­sa vil­je­lys­sä
5 = Vil­je­ly­suun­ni­tel­man mu­kaan luon­non­mu­kai­seen vil­je­lyyn siir­ret­tä­vä, mut­ta tois­tai­sek­si ta­van­o­mai­ses­ti vil­jel­ty kas­vu­loh­ko
9 = Py­sy­väs­ti ta­van­o­mai­ses­sa vil­je­lys­sä

Esi­merk­ki 1.

Aloi­tat luo­mu­tuo­tan­non vuon­na 2020. Vil­je­ly­suun­ni­tel­man mu­kaan siir­ty­mä­vai­he luon­non­mu­kai­seen vil­je­lyyn kas­vu­loh­kol­la ai­o­taan aloit­taa vas­ta vuon­na 2021. Kas­vu­kau­del­la 2020 kas­vu­loh­kol­la vil­jel­lään ta­van­o­mai­ses­ti pe­ru­naa. Il­moi­ta täl­löin koo­di 5.

Esi­merk­ki 2.

Olet liit­ty­nyt luo­mu­val­von­taan ke­vääl­lä 2018. Loh­kon siir­ty­mi­nen luo­mu­vil­je­lyyn on aloi­tet­tu tou­ko­kuus­sa 2018. Siir­ty­mä­vai­heen pi­tuus yksi­vuo­ti­sil­la kas­veil­la on kak­si vuot­ta en­nen en­sim­mäis­tä luo­mu­tuot­tee­na mark­ki­noi­ta­van kas­vin kyl­vöä. Kyl­vät loh­kol­le kau­raa tou­ko­kuus­sa 2020. Il­moi­ta vuon­na 2020 koo­di 4 Luon­non­mu­kai­ses­sa vil­je­lys­sä.

Esi­merk­ki 3.

Olet liit­ty­nyt luo­mu­val­von­taan ke­vääl­lä 2018. Loh­kol­la on vil­jel­ty nur­mea vuon­na 2018 ja 2019 luo­mu­eh­to­jen mu­kai­ses­ti. Siir­ty­mä­vai­heen pi­tuus moni­vuo­ti­sil­la nur­mi­kas­veil­la on kak­si vuot­ta en­nen sa­don­kor­juu­ta. Il­moi­ta täl­löin vuon­na 2020 koo­di 4 Luon­non­mu­kai­ses­sa vil­je­lys­sä.

Esi­merk­ki 4.

Olet aloit­ta­nut ome­na­tar­han siir­tä­mi­sen luo­mu­tuo­tan­toon tou­ko­kuus­sa 2018. Siir­ty­mä­vai­heen pi­tuus moni­vuo­ti­sil­la kas­veil­la on kol­me vuot­ta en­nen en­sim­mäis­tä luo­mu­tuot­tee­na mark­ki­noi­ta­van sa­don kor­juu­ta, eli siir­ty­mä­aika täyt­tyy tou­ko­kuus­sa 2021. Vuo­si 2020 on siis kas­vu­loh­kon kol­mas siir­ty­mä­vai­he­vuo­si, jo­ten mer­kit­se loh­ko koo­dil­la 3.

Luomukorvaus ja viherryttämistuki

Luo­mu­tila on au­to­maat­ti­ses­ti va­pau­tet­tu vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sis­ta. Täl­löin si­nun ei tar­vit­se nou­dat­taa vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sia niil­lä loh­koil­la, jot­ka kuu­lu­vat luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non val­von­ta­jär­jes­tel­mään. Vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­set kos­ke­vat kui­ten­kin nii­tä loh­ko­ja, joi­ta vil­je­let ta­van­o­mai­ses­ti. Lue li­sää vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sis­ta Vi­her­ryt­tä­mis­tu­en -lu­vus­ta.

Pää­tuki­haun tuet 202026.3.2020