MUUTOSHAKEMUS

Muokattu 13.1.2020

Hank­keen to­teut­ta­mi­ses­sa voi tul­la ti­lan­ne, että on tar­ve muut­taa han­ke­suun­ni­tel­maa. Jos hank­keen to­teu­tuk­ses­sa tu­lee tar­vet­ta muu­tok­sil­le, ota yh­teyt­tä tuen myön­tä­nee­seen vi­ran­o­mai­seen. Tuen myön­tä­nyt vi­ran­o­mai­nen ar­vi­oi, onko muu­tos­ha­ke­mus tar­peel­li­nen.

Ti­lan­teet, jois­sa muu­tos­ha­ke­mus tu­lee teh­dä:

Suun­ni­tel­tu­ja muu­tok­sia ei tule to­teut­taa en­nen kuin muu­tos­ha­ke­mus on vi­reil­lä. Muu­tos­ha­ke­muk­sen vi­rel­le­tu­los­ta tu­lee il­moi­tus vas­tuu­hen­ki­lön ja mah­dol­li­sen yh­teys­hen­ki­lön säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen. Muu­tos­ha­ke­muk­sen vi­reil­le­tu­lo ja pää­tös­pro­ses­si on vas­taa­va kuin han­ke­ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­ses­sä.  Mi­kä­li muu­tos­ha­ke­mus hy­lä­tään, jää alku­pe­räi­nen tuki­pää­tös voi­maan.

Muutoshakemuksen tekeminen

Va­lit­se Hank­keet-osi­os­ta han­ke, jos­ta ha­lu­at teh­dä muu­tos­ha­ke­muk­sen.

Avaa tuki­pää­tös (jos tuki­pää­tök­siä on enem­män kuin yksi, avaa vii­mei­sin teh­ty pää­tös), jon­ka jäl­keen näet va­sem­mal­la Toi­min­not-pal­kis­sa Tee muu­tos­ha­ke­mus -pai­nik­keen. Klik­kaa sitä.

Tä­män jäl­keen avau­tuu ik­ku­na, jos­sa jär­jes­tel­mä var­mis­taa, että ha­lu­at teh­dä muu­tos­ha­ke­muk­sen. Tee muu­tos­ha­ke­mus -pai­nik­kees­ta pää­set te­ke­mään muu­tos­ha­ke­muk­sen.

Muutoshakemuksen täyttäminen

Muu­tos­ha­ke­muk­sel­le ko­pi­oi­tu­vat ai­em­man tuki­pää­tök­sen tie­dot. Täy­tä muu­tos­ha­ke­muk­seen vain ne asi­at, jot­ka muut­tu­vat. Huo­mi­oi, että kaik­kia ha­ke­muk­sen tie­to­ja ei voi muu­tos­ha­ke­muk­sel­la muo­ka­ta, ku­ten esi­mer­kik­si hank­keen kus­tan­nus­mal­lia.

Jos haet muu­tos­ta hank­keen to­teu­tus­ai­kaan, voit syöt­tää hank­keen uu­den lop­pu­päi­vä­mää­rän Pe­rus­tie­dot-väli­leh­del­lä koh­das­sa To­teu­tus­ajan muut­ta­mi­nen.

Kir­joi­ta Han­ke­suun­ni­tel­ma-väli­leh­den Muu­tos­ha­ke­muk­sel­la ha­et­ta­vat muu­tok­set han­ke­suun­ni­tel­maan -kent­tään vain ne asi­at, jot­ka muu­tos­ha­ke­muk­sel­la muut­tu­vat.

Voit li­sä­tä muu­tos­ha­ke­muk­sel­le muu­tok­sia kos­ke­vat uu­det liit­teet. Alku­pe­räi­set liit­teet ei­vät ko­pi­oi­du muu­tos­ha­ke­muk­sel­le, mut­ta nii­tä ei tar­vit­se li­sä­tä uu­des­taan vaan ne löy­ty­vät tar­vit­ta­es­sa alku­pe­räi­sel­tä ha­ke­muk­sel­ta. Li­sät­ty­ä­si liit­teen nä­kyy liit­teen ni­men pe­räs­sä liit­teen li­säys­päi­vä­mää­rä.

Kus­tan­nus ja ra­hoi­tus -väli­leh­del­lä pää­set te­ke­mään muu­tok­sia hank­keen kus­tan­nus­ar­vi­oon sekä ra­hoi­tus­suun­ni­tel­maan klik­kaa­mal­la Hae muu­tos­ta hank­keen kus­tan­nuk­siin ja ra­hoi­tuk­siin. Voit pe­ruut­taa muu­tok­set pai­nik­kees­ta Pe­ruu­ta hank­keen kus­tan­nuk­sien ja ra­hoi­tuk­sien muok­kaus.

Ta­voit­teet-väli­leh­del­lä voit muo­ka­ta hank­keen ta­voi­te­tie­to­ja. Huo­mi­oi, että muu­tos­ha­ke­muk­sel­la ei il­moi­te­ta seu­ran­ta­tie­to­ja.

Kir­joi­ta Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­den Muu­tos­ha­ke­muk­sen pe­rus­te­lut -kent­tään, mis­tä syis­tä han­ke vaa­tii muu­tok­sia sekä pe­rus­te­lut sil­le, mik­si ha­e­tut muu­tok­set pi­täi­si hy­väk­syä.

Muis­ta alle­kir­joit­taa ja lä­het­tää muu­tos­ha­ke­mus.

Voit tar­vit­ta­es­sa pois­taa muu­tos­ha­ke­muk­sen. Pa­laa han­ke­map­piin ja pois­ta ha­ke­mus klik­kaa­mal­la Pois­ta muu­tos­ha­ke­mus. Voit myös pe­rua lä­het­tä­mä­si muu­tos­ha­ke­muk­sen Toi­min­not-pal­kin Pe­ruu­ta ja muok­kaa -pai­nik­kees­ta, jos muu­tos­hake­mus­ta ei ole vie­lä otet­tu kä­sit­te­lyyn. Jos ha­lu­at pe­rua kä­sit­te­lyyn ote­tun muu­tos­ha­ke­muk­sen, ota yh­teyt­tä tuen myön­tä­nee­seen vi­ran­o­mai­seen.

Vi­ran­o­mai­nen kä­sit­te­lee muu­tos­ha­ke­muk­sen ku­ten on ai­koi­naan kä­si­tel­lyt alku­pe­räi­sen ha­ke­muk­sen. Voit saa­da muu­tos­ha­ke­muk­ses­ta lisä­tie­to­pyyn­nön. Kun muu­tos­pää­tös on teh­ty saat sii­tä tie­don säh­kö­pos­til­la. Pää­set tar­kas­te­le­maan pää­tös­tä Hyr­räs­sä.

Mak­su­ha­ke­muk­sen te­ke­mi­nen aloi­te­taan aina uu­sim­mas­ta pää­tök­ses­tä.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015