2. Täydentävät ehdot ja maatalousmaan säilyttäminen

2.1. Täydentävät ehdot

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on täy­den­tä­vien eh­to­jen nou­dat­ta­mi­nen. Täy­den­tä­vien eh­to­jen si­säl­töä vaa­ti­muk­si­neen on sel­vi­tet­ty tar­kem­min Täy­den­tä­vien eh­to­jen op­paas­sa, joka on lu­et­ta­vis­sa Ruo­ka­vi­ras­ton in­ter­net-si­vuil­la. Täy­den­tä­vät eh­dot ja­kau­tu­vat laki­sää­tei­siin hoi­to­vaa­ti­muk­siin ja hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­siin.

Laki­sää­tei­set hoi­to­vaa­ti­muk­set koos­tu­vat EU:n ja kan­sal­li­ses­ta lain­sää­dän­nös­tä. Sää­dök­set on lu­e­tel­tu liit­tees­sä 1. Sii­nä esi­te­tyt sää­dök­set voi­vat muut­tua. Uu­sim­mat muu­tok­set koo­taan Täy­den­tä­vien eh­to­jen op­paa­seen vuo­sit­tain. Vil­je­li­jä si­tou­tuu nou­dat­ta­maan kul­loin­kin voi­mas­sa­o­le­via sää­dök­siä.

Hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­sis­ta on sää­det­ty val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sel­la (4/2015) muu­tok­si­neen. Liit­tees­sä 2 on lu­e­tel­tu ky­sei­sen ase­tuk­sen kes­kei­sim­mät vaa­ti­muk­set. Ase­tuk­sen si­säl­töä on sel­vi­tet­ty tar­kem­min edel­lä mai­ni­tus­sa Täy­den­tä­vien eh­to­jen op­paas­sa. Täy­den­tä­vien eh­to­jen opas löy­tyy osoit­tees­ta ruo­ka­vi­ras­to.fi → täy­den­tä­vät eh­dot.

2.2. Maatalousmaan säilyttäminen

Maa­ta­lous­maa on pi­det­tä­vä avoi­me­na. Py­sy­vien vil­je­ly­kas­vien ala kat­so­taan avoi­mek­si, vaik­ka alal­la on tai­mi­tar­ho­ja, he­del­mä­pui­ta ja mar­ja­pen­sai­ta. Py­sy­vien lai­tu­mien ja py­sy­vien nur­mien alal­la voi olla mui­ta kuin edel­lä mai­nit­tu­ja puu­var­ti­sia kas­ve­ja enin­tään 50 puu­ta/ha. Puuk­si kat­so­taan yli 2 met­rin kor­kui­set puu­var­ti­set kas­vit, joil­la on yksi run­ko tai ty­ves­tä yh­teen liit­ty­nee­nä use­am­pi run­ko, sekä 0,5-2 met­rin kor­kui­set tuo­tan­to­e­läin­ten ra­vin­nok­si so­vel­tu­mat­to­mat puu­var­ti­set kas­vit.

Maa­ta­lous­maan käyt­tö muu­hun kuin maa­ta­lous­toi­min­taan

En­nen kyl­vöä, sa­don­kor­juun jäl­keen ja tal­vi­kau­del­la maa­ta­lous­maal­la ovat sal­lit­tu­ja pel­lon vil­je­ly­kun­toa pa­ran­ta­vat kun­nos­tus­toi­men­pi­teet tai muut vas­taa­vat toi­men­pi­teet, yh­dys­kun­ta­tek­ni­set työt, mat­kai­luun ja va­paa-ai­kaan liit­ty­vä toi­min­ta sekä muu vas­taa­va toi­min­ta. Kas­vu­kau­den ai­ka­na en­nen sa­don­kor­juu­ta ala voi ly­hyt­ai­kai­ses­ti olla muus­sa kuin maa­ta­lous­käy­tös­sä, jos toi­min­ta ei va­hin­goi­ta sa­toa. Maa­ta­lous­maal­la, jota käy­te­tään muu­hun kuin maa­ta­lous­toi­min­taan, on nou­da­tet­ta­va täy­den­tä­viä eh­to­ja. Käyt­tö muu­hun kuin maa­ta­lous­toi­min­taan ei saa vaa­ran­taa alan maa­ta­lous­käyt­töä seu­raa­va­na kas­vu­kau­te­na.

Jos maa­ta­lous­maa siir­re­tään ko­ko­naan pois maa­ta­lous­käy­tös­tä, sii­tä on il­moi­tet­ta­va tuki­ha­ke­muk­ses­sa Ruo­ka­vi­ras­ton mää­rää­mäl­lä ta­val­la. Maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tet­tua maa-alaa ei saa käyt­tää maa­ta­lous­toi­min­taan il­moi­tus­vuon­na eikä sitä seu­raa­va­na nel­jä­nä vuon­na. Maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tet­tu maa-ala voi­daan edel­li­ses­tä poi­ke­ten pa­laut­taa maa­ta­lous­käyt­töön, jos alal­la si­jait­se­vat ra­ken­nuk­set tai ra­ken­nel­mat pu­re­taan tai ky­sees­sä on muu kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sen hy­väk­sy­mä ha­ki­jas­ta riip­pu­ma­ton poik­keus­ti­lan­ne.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019