2. Tuenhakijan muistilistat

Sähköisesti hakevan muistilista
  1. Jos ti­la­si osal­lis­tie­toi­hin on tul­lut muu­tok­sia, il­moi­ta uu­sien osal­lis­ten tie­dot ja pois­tu­neet osal­li­set lo­mak­keel­la 101D. Jos ensi­si­jai­nen vil­je­li­jä ti­lal­la vaih­tuu, päi­vi­tä käyt­tö­oi­keu­det lo­mak­keel­la 457 ja pa­lau­ta se kun­taan. Tä­män jäl­keen ensi­si­jai­nen vil­je­li­jä voi li­sä­tä ja muo­ka­ta Vipu-pal­ve­lun asi­oin­ti­oi­keuk­sia ja päi­vit­tää osal­lis­ten yh­teys­tie­to­ja.
  2. Voit pe­rus­taa uu­sia loh­ko­ja sekä teh­dä pe­rus­loh­ko­jen ja­ka­mi­sia ja yh­dis­tä­mi­siä va­lit­se­mal­la Vipu-pal­ve­lun etu­si­vul­ta Säh­köi­nen asi­oin­ti -lin­kis­tä Pe­rus­loh­ko­muu­tok­set-osi­on. Osi­os­sa pää­set te­ke­mään muok­kauk­set suo­raan säh­köi­seen kart­taan. Muu­tok­set läh­te­vät kun­taan kä­si­tel­tä­väk­si ja di­gi­toi­ta­vak­si. Eril­lis­tä kart­ta­lii­tet­tä ei tar­vit­se pa­laut­taa kun­taan. Tee nämä muu­tok­set en­nen kuin siir­ryt pää­tuki­ha­ke­muk­sen te­ke­mi­seen, jot­ta kun­ta eh­tii tar­kis­taa loh­ko­muu­tok­set ja saat oi­ke­at tie­dot ha­ke­muk­see­si. Suo­sit­te­lem­me, että teet loh­ko­muu­tok­set en­nen tou­ko­kuun puo­li­vä­liä.
  3. Aloi­ta säh­köi­sen ha­ke­muk­sen te­ke­mi­nen va­lit­se­mal­la Vipu-pal­ve­lun etu­si­vul­ta Säh­köi­nen asi­oin­ti -koh­ta. Siir­ry Pää­tuki­haku-osi­oon. Voit va­li­ta eri esi­täyt­tö­vaih­to­eh­dois­ta it­sel­le­si so­pi­vim­man.
  4. Voit teh­dä pe­rus­loh­kol­le raja­kor­jauk­sen Pää­tuki­haku –osi­os­sa sa­maan ai­kaan kun jä­tät tuki­ha­ke­muk­sen. Lä­he­tä pää­tuki­haun ha­ke­mus ajois­sa, jot­ta kun­ta voi var­mis­taa raja­kor­jauk­sen hy­väk­sy­mi­sen en­nen 15.6.2020. Jos raja­kor­jaus hy­lä­tään kun­nas­sa 15.6. jäl­keen, voit kor­ja­ta loh­kon kas­vu­loh­ko­tie­dot sen jäl­keen vain pa­pe­ril­la.
  5. Aloi­ta pää­tuki­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­nen loh­ko­tie­dois­ta. Voit il­moit­taa sa­mal­la ker­taa pe­rus­loh­kon ja kas­vu­loh­kon tie­dot. Täs­sä koh­das­sa voit va­li­ta käy­te­tään­kö vii­me vuo­den kas­vu­loh­ko­tie­to­ja, vil­je­ly­suun­nit­te­lu­oh­jel­mis­tos­ta tuo­tu­ja tie­to­ja vai ha­lu­at­ko täyt­tää tie­dot uu­del­leen. Täs­sä vai­hees­sa so­vel­lus oh­jaa myös tar­vit­ta­es­sa piir­tä­mään kas­vu­loh­kot. Lue li­sää lu­vus­ta 6. Maa­ta­lous­maa, pe­rus- ja kas­vu­loh­kot.
  6. Il­moi­ta hal­lin­nan siir­rois­ta, eli pel­lon os­tos­ta, myyn­nis­tä ja vuok­raa­mi­ses­ta vii­meis­tään 15.6.2020 li­sää­mäl­lä pe­rus­loh­ko­ja hal­lin­taa­si tai pois­ta­mal­la loh­ko­ja hal­lin­nas­ta­si. Toi­min­not ovat mah­dol­li­sia Pää­tuki­haku- ja Pe­rus­loh­ko­muu­tok­set -osi­ois­sa.
  7. Myös pel­to­kas­vi­palk­ki­oon ja nuo­ren vil­je­li­jän tu­keen liit­ty­vät liit­teet sekä ham­pun va­kuus­to­dis­tuk­sen voit pa­laut­taa säh­köi­si­nä liit­tei­nä.
  8. Il­moi­ta loh­ko­tie­to­jen il­moit­ta­mi­sen jäl­keen maa­ti­la­si tie­dot.
  9. Mer­kit­se kaik­ki ha­ke­ma­si tuet 2. Hae tu­kia -väli­leh­del­lä. Hae täl­lä väli­leh­del­lä myös ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen, ym­pä­ris­tö­so­pi­mus­ten, edel­li­sen oh­jel­ma­kau­den ym­pä­ris­tö­tuen eri­tyis­tuki­so­pi­mus­ten ja luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non kor­vauk­sen mak­sua, jos olet si­tou­tu­nut ky­sei­siin kor­vauk­siin vuon­na 2015 tai ai­em­min.
  10. Vuon­na 2015 teh­dyt luo­mu­si­tou­muk­set, ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­set ja so­pi­muk­set päät­ty­vät. Hae si­tou­muk­sil­le ja so­pi­muk­sil­le jat­ko­vuot­ta Hae tu­kia –väli­leh­del­lä, jos ha­lu­at pi­tää ne voi­mas­sa.
  11. Kaik­kia tu­kia ei voi ha­kea Säh­köi­sen asi­oin­nin Pää­tuki­haku –osi­os­sa. Jätä tar­vit­ta­es­sa osal­lis­tu­mis­il­moi­tus EU:n eläin­palk­ki­oi­den ja kan­sal­lis­ten koti­e­läin­tu­kien jär­jes­tel­miin. Nämä säh­köi­sen asi­oin­nin eril­li­set osi­ot vaa­ti­vat kaik­ki oman kä­sit­te­lyyn lä­het­tä­mi­sen­sä.
  12. Siir­ry en­nen säh­köi­sen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä Vipu­neu­vo­ja-osi­oon, jos­sa so­vel­lus il­moit­taa, jos ha­ke­muk­sel­la­si on sel­kei­tä vir­hei­tä tai ris­ti­rii­tai­suuk­sia. Vipu­neu­vo­jas­sa näet myös, täyt­ty­vät­kö maa­ti­la­si vi­her­ryt­tä­mis­tu­en moni­puo­lis­ta­mis­vaa­ti­muk­set ja eko­lo­gi­sen alan vel­voi­te. Vipu-neu­vo­ja ei tar­kis­ta kaik­kia tu­kien eh­to­ja. Si­vul­la on link­ki yh­teen­ve­toon, jos­sa on lu­e­tel­tu Vipu-neu­vo­jan tar­kas­ta­mat asi­at. Vipu­neu­vo­ja -osi­os­sa on myös Alus­ta­va tuki­ar­vio -näyt­tö, mis­tä näet ar­vi­on ti­lal­le­si pää­tuki­haus­sa ha­et­tu­jen tu­kien pe­rus­teel­la mak­set­ta­vas­ta tu­es­ta.
  13. Et voi muut­taa säh­köi­ses­ti maa­ti­lan tila­tun­nus­ta, si­jain­ti­kun­taa, kun­ta­nu­me­roa, kun­ta­osaa ja ju­ri­dis­ta muo­toa. Il­moi­ta nämä muu­tok­set pa­pe­ri­lo­mak­keel­la 101A kun­taan vii­meis­tään 15.6.2020.
  14. Lä­he­tä ha­ke­muk­set hy­vis­sä ajoin en­nen vii­meis­tä haku­päi­vää. Häi­ri­öi­tä tie­to­jen lä­het­tä­mi­seen voi ai­heu­tua esi­mer­kik­si säh­kö­kat­ko­jen, tie­to­ko­neen toi­mi­mat­to­muu­den tai pal­ve­li­men häi­ri­öi­den ta­kia. Jos ha­lu­at muut­taa jo pa­laut­ta­maa­si ha­ke­mus­ta, pe­ruu­ta ha­ke­mus, tee tar­vit­ta­vat muu­tok­set ja lä­he­tä ha­ke­mus uu­del­leen. Uusi ha­ke­mus kor­vaa aina ai­kai­sem­man.
  15. Olet itse vas­tuus­sa ha­ke­muk­se­si pe­ril­le­me­nos­ta. Saat ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä kuit­taus­vies­tin an­ta­maa­si säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen. Jos kuit­taus­ta ei säh­kö­pos­tit­se tule, voit var­mis­taa ha­ke­muk­sen pe­ril­le­me­non kun­nas­ta. Kuit­taus voi jää­dä saa­mat­ta esi­mer­kik­si vir­heel­li­sen säh­kö­pos­ti­o­soit­teen ta­kia. Säi­ly­tä säh­köi­sen ha­ke­muk­sen on­nis­tu­nees­ta lä­het­tä­mi­ses­tä saa­ma­si vas­taan­otto­vies­ti ai­na­kin ku­lu­van vuo­den lop­puun saak­ka tai tu­los­ta se ar­kis­toin­tia var­ten. Anna vas­taan­otto­il­moi­tus tie­dok­si muil­le maa­ti­lan omis­ta­jil­le.
  16. Kun olet pa­laut­ta­nut ha­ke­muk­sen, voit tu­los­taa tai tal­len­taa yh­teen­ve­don ha­ke­muk­se­si tie­dois­ta Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä. Yh­teen­ve­don tal­teen ot­ta­mi­nen on tär­ke­ää, jos ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­sä ta­pah­tuu vir­he. Ha­ke­mus on läh­te­nyt, jos ha­ke­muk­sen oi­ke­aan ylä­kul­maan on tu­los­tu­nut lä­he­tys­ajan­koh­ta.
  17. Voit muut­taa tai pe­rua ha­ke­muk­sen haku­ai­ka­na. Haku­ajan jäl­keen voit muut­taa tai pe­rua ha­ke­muk­sen vain pa­pe­ri­lo­mak­keel­la.
  18. Pa­lau­ta säh­köi­nen ha­ke­mus vii­meis­tään 15.6.2020 klo 23.59. Et voi jät­tää säh­köis­tä ha­ke­mus­ta myö­häs­ty­nee­nä. Toi­mi­ta myö­häs­ty­nyt ha­ke­mus kun­taan pa­pe­ri­lo­mak­keel­la. Yli­voi­mai­nen este tul­ki­taan sa­mal­la ta­val­la säh­köi­ses­sä ja pa­pe­ri­lo­mak­keil­la teh­tä­väs­sä tuki­haus­sa: sen tu­lee olla en­nal­ta ar­vaa­ma­ton ja vil­je­li­jän vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien ulko­puo­lel­la. Yli­voi­mai­nen este tut­ki­taan aina ta­paus­koh­tai­ses­ti ja ase­tus­ten mu­kai­ses­ti. Esi­mer­kik­si pal­ve­li­men häi­ri­öi­tä, säh­kö­kat­koa tai tie­to­ko­neen toi­mi­mat­to­muut­ta ei voi­da ensi­si­jai­ses­ti tul­ki­ta yli­voi­mai­sek­si es­teek­si. Lue li­sää ha­ke­muk­sen jät­tö­a­jois­ta ja myö­häs­ty­mi­sis­tä  lu­vus­ta 5.
  19. Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen syys­il­moi­tuk­set loh­ko­koh­tai­sis­ta toi­men­pi­teis­tä pel­to­jen tal­vi­ai­kai­nen kas­vi­peit­tei­syys, lie­te­lan­nan si­joit­ta­mi­nen pel­toon ja ra­vin­tei­den ja or­gaa­nis­ten ai­nei­den kier­rät­tä­mi­nen teh­dään syk­syl­lä 2020 Vipu-pal­ve­lus­sa tai lo­mak­keel­la 465 30.10. men­nes­sä.
Paperihakijan muistilista

Voit ha­kea tu­kea ha­lu­tes­sa­si myös pa­pe­ri­lo­mak­keil­la. Lo­mak­kei­ta saat kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­ta ja in­ter­ne­tis­tä osoit­tees­ta www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vil­je­li­ja­lo­mak­keet.

  1. Pa­lau­ta Maa­ti­lan osal­li­set 101D -pa­pe­ri­lo­ma­ke kun­taan, jos teet muu­tok­sia maa­ti­lan osal­lis­ten tie­toi­hin tai li­säät uu­sia osal­li­sia.
  2. Pää­tuki­haun tuki­ha­ke­muk­seen kuu­lu­vat lo­mak­keet 101B ja 102B. Toi­mi­ta kas­vu­loh­ko­kar­tat niis­tä pe­rus­loh­kois­ta, joi­den kas­vu­loh­koi­hin on tul­lut muu­tok­sia vii­me vuo­des­ta.  Pa­lau­ta tar­vit­ta­es­sa lo­mak­keet 101A, 101D, 102A ja 102C. Kat­so muut tar­vit­ta­vat lo­mak­keet ja liit­teet sekä nii­den pa­lau­tus­ajat jo­kai­sen tuen koh­dal­ta. Jos si­nul­la on koti­e­läin­tila, pa­lau­ta tar­vit­ta­es­sa myös lo­ma­ke 184 Osal­lis­tu­mis­il­moi­tus EU:n eläin­palk­ki­oi­den ja kan­sal­lis­ten koti­e­läin­tu­kien tuki­jär­jes­tel­miin.
  3. Mer­kit­se ha­ke­ma­si tuet 101B:lle. Hae myös ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen, ym­pä­ris­tö­so­pi­mus­ten, edel­li­sen oh­jel­ma­kau­den ym­pä­ris­tö­tuen eri­tyis­tuki­so­pi­mus­ten ja luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non kor­vauk­sen mak­sua, jos olet si­tou­tu­nut ky­sei­siin kor­vauk­siin vuon­na 2015 tai ai­em­min.
  4. Vuon­na 2015 teh­dyt luo­mu­si­tou­muk­set, ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­set ja so­pi­muk­set päät­ty­vät. Hae si­tou­muk­sil­le ja so­pi­muk­sil­le jat­ko­vuot­ta lo­mak­keel­la 101B, jos ha­lu­at pi­tää ne voi­mas­sa.
  5. Alle­kir­joi­ta kaik­ki lo­mak­keet ja mer­kit­se nii­hin ni­men­sel­ven­nys. Jos tuki­ha­ke­mus koos­tuu eril­li­sis­tä si­vuis­ta, alle­kir­joi­ta jo­kai­nen sivu. Mer­kit­se li­säk­si jo­kai­sel­le si­vul­le päi­väys ja tila­tun­nus. Alle­kir­joi­tus voi­daan kor­va­ta val­ta­kir­jal­la tai yh­ti­ö­muo­dois­sa ta­van­o­mai­sel­la ni­men­kir­joi­tus­oi­keu­del­la. Epä­sel­vis­sä ti­lan­teis­sa kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen voi pyy­tää toi­mit­ta­maan kaup­pa­re­kis­te­ri­ot­teen, jos­ta ni­men­kir­joi­tus­oi­keus käy ilmi.
  6. Pa­lau­ta lo­mak­keet ja liit­teet ajois­sa pos­tit­se tai vie ne kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le vii­meis­tään 15.6.2020. Pos­tit­se lä­he­tet­ty ha­ke­mus kat­so­taan ajois­sa saa­pu­neek­si, jos se on pos­ti­lei­mat­tu vii­meis­tään 15.6.2020 ja osoi­tet­tu maa­ti­lan si­jain­ti­kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le.
Tuen­ha­ki­jan pe­rus­opas 202026.3.2020