1. Sitoutuminen

1.1. Ympäristösitoumuksen sisältö

Ym­pä­ris­tö­si­tou­mus koos­tuu tila- ja loh­ko­koh­tai­sis­ta toi­men­pi­teis­tä, jois­ta mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta. Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen tila- ja loh­ko­koh­tais­ten toi­men­pi­tei­den kor­vauk­sen eh­dois­ta on ker­rot­tu lu­vuis­sa 4 ja 5.

Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­seen kuu­luu myös pe­rus­taso ja vä­him­mäis­vaa­ti­muk­set, jois­ta ei suo­raan mak­se­ta ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta, mut­ta nii­den nou­dat­ta­mi­nen on ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen mak­sa­mi­sen eh­to­na.

Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen pe­rus­taso on mää­ri­tel­ty erik­seen jo­kai­sel­le toi­men­pi­teel­le. Toi­men­pi­teen­pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­set ovat pää­osin täy­den­tä­vien eh­to­jen vaa­ti­muk­sia. Täy­den­tä­vien eh­to­jen nou­dat­ta­mi­nen on vie­lä oma eril­li­nen ehto­taso. Tila- ja loh­ko­koh­tais­ten toi­men­pi­tei­den pe­rus­ta­son vaa­ti­muk­set on lu­e­tel­tu näis­sä si­tou­mus­eh­dois­sa liit­tees­sä 3.

Vä­him­mäis­vaa­ti­muk­set pi­tä­vät si­säl­lään ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen lan­noi­tus­ra­joi­tuk­sia ja kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käyt­töön ja va­ras­toin­tiin liit­ty­viä vaa­ti­muk­sia, jois­ta on ker­rot­tu lu­vus­sa 3.

Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen nou­dat­ta­mi­seen liit­ty­vät täy­den­tä­vien eh­to­jen ja maa­ta­lous­maan säi­lyt­tä­mi­sen vaa­ti­muk­set, jot­ka on ker­rot­tu lu­vus­sa 2.

1.2. Sitoutuminen järjestelmään v. 2019

Si­tou­muk­sen an­ta­mi­sen ylei­set edel­ly­tyk­set täyt­tä­vä vil­je­li­jä on voi­nut vuon­na 2015 an­taa ym­pä­ris-tö­si­tou­muk­sen. Myö­hem­pi­nä vuo­si­na voi­mas­sa ole­van si­tou­muk­sen on voi­nut siir­tää tai ja­kaa pe­rus­loh­ko­jen hal­lin­nan siir­ty­mi­sen myö­tä.

Ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta voi­daan mak­saa täs­sä sel­vi­te­tyt eh­dot täyt­tä­väl­le vil­je­li­jäl­le sil­lä edel­ly­tyk­sel­lä, että hän on an­ta­nut ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen v. 2015 tai hä­nel­le on siir­ret­ty si­tou­mus tai hän on ha­ke­nut voi­mas­sa ole­van ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen siir­toa tai ja­koa lo­mak­keel­la 160 vii­meis­tään 17.6.2019 sen kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­ta, jon­ka toi­mi­a­lu­eel­la maa­ti­lan ta­lous­kes­kus tai tuo­tan­to­ra­ken­nus si­jait­see.

Jos maa­ti­lal­la ei ole ta­lous­kes­kus­ta tai tuo­tan­to­ra­ken­nus­ta, ha­ke­mus on toi­mi­tet­ta­va sen kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le, jon­ka alu­eel­la pää­osa maa­ti­lan pel­to­a­las­ta si­jait­see. Pos­tit­se toi­mi­tet­tu ha­ke­mus kat­so­taan oi­ke­aan ai­kaan toi­mi­te­tuk­si, jos se on lei­mat­tu pos­tis­sa edel­lä mai­ni­tul­le toi­mi­val­tai­sel­le vi­ran­o­mai­sel­le osoi­tet­tu­na vii­meis­tään 17.6.2019.

Vuon­na 2015 an­net­ta­van ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen si­tou­mus­kau­si al­kaa 1.5.2015 ja päät­tyy 30.4.2020. Siir­ret­ty tai ja­et­tu si­tou­mus päät­tyy myös 30.4.2020.

Si­tou­mus­ta voi­daan jat­kaa si­tou­mus­kau­den jäl­keen vuo­si ker­ral­laan.

1.3. Sitoumuksen muuttaminen lainsäädännön muuttuessa

Si­tou­mus­ta voi­daan muut­taa ky­sei­sen kor­vauk­sen eh­to­ja kos­ke­van lain­sää­dän­nön muut­tu­es­sa (Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tus (EU) N:o 1305/2013 48 ar­tik­la).

Jos kor­vauk­sen saa­ja ei hy­väk­sy muu­tos­ta, si­tou­mus rau­ke­aa, eikä jo mak­set­tua kor­vaus­ta pe­ri­tä ta­kai­sin.

1.4. Sitoumuksen antamisen yleiset edellytykset

Vil­je­li­jä ja maa­tila

Vil­je­li­jäl­lä tar­koi­te­taan maa- tai puu­tar­ha­ta­lout­ta hal­lin­noi­vaa, Suo­mes­sa si­jait­se­val­la maa­ti­lal­la har­joit­ta­vaa luon­nol­lis­ta hen­ki­löä tai oi­keus­hen­ki­löä tai luon­nol­lis­ten hen­ki­löi­den tai oi­keus­hen­ki­löi­den ryh­mää.

Maa­ti­lal­la tar­koi­te­taan vil­je­li­jän joh­ta­maa yh­den tai use­am­man kiin­teis­tön tai kiin­teis­tön osan tai tuo­tan­to­ra­ken­nuk­sen ja sen maa­poh­jan muo­dos­ta­maa, maa­ta­lou­den har­joit­ta­mi­seen käy­tet­tä­vää toi­min­nal­li­ses­ti ja ta­lou­del­li­ses­ti it­se­näis­tä tuo­tan­to­yk­sik­köä, jota hal­li­taan yh­te­nä ko­ko­nai­suu­te­na omis­tuk­sen tai vuok­rauk­sen pe­rus­teel­la.

Ak­tii­vi­vil­je­li­jä

Vil­je­li­jän tu­lee olla ase­tuk­sen (EU) N:o 1307/2013 9 ar­tik­lan 2-5 koh­das­sa tar­koi­tet­tu ak­tii­vi­vil­je­li­jä.

Ak­tii­vi­vil­je­li­jäk­si kat­so­taan aina vil­je­li­jä, jon­ka suo­rien tu­kien myön­net­ty yh­teis­mää­rä haku­vuot­ta edel­tä­vä­nä ka­len­te­ri­vuon­na on enin­tään 5 000 eu­roa, riip­pu­mat­ta sii­tä mitä vil­je­li­jän muu toi­min­ta on. Ak­tii­vi­vil­je­li­jäk­si ei kat­so­ta sel­lais­ta luon­nol­lis­ta tai oi­keus­hen­ki­löä taik­ka luon­nol­lis­ten tai oi­keus­hen­ki­löi­den ryh­mää, joka hal­lin­noi len­to­a­se­mia, rau­ta­tie­yh­ti­öi­tä, vesi­yh­ti­öi­tä, kiin­teis­tö­yh­ti­öi­tä, py­sy­viä ur­hei­lu­kent­tiä tai va­paa-ajan alu­ei­ta, ja jol­le on myön­net­ty suo­ria tu­kia yli 5 000 eu­roa haku­vuot­ta edel­tä­vä­nä ka­len­te­ri­vuon­na.

Pin­ta-ala

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että vil­je­li­jäl­lä on hal­lin­nas­saan koko si­tou­mus­kau­den vä­hin­tään 5 heh­taa­ria si­tou­muk­sel­la ole­vaa kor­vaus­kel­pois­ta pel­to­alaa tai vä­hin­tään 1 heh­taa­ri si­tou­muk­sel­la ole­vaa kor­vaus­kel­pois­ta pel­to­alaa vuo­sit­tain puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lys­sä. Pel­to­a­lal­la tar­koi­te­taan maan­käyt­tö­la­jil­taan pel­toa ole­vaa alaa.

Ikä

Vuon­na 2019 siir­ret­tä­vän tai ja­et­ta­van si­tou­muk­sen hy­väk­sy­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että ha­ki­ja­na ole­va luon­nol­li­nen hen­ki­lö tai hä­nen puo­li­son­sa on si­tou­muk­sen an­ta­mis­ta edel­tä­vän vuo­den jou­lu­kuun 31. päi­vä­nä vä­hin­tään 18-vuo­ti­as, eli vuon­na 2019 si­tou­tu­van ha­ki­jan tai hä­nen puo­li­son­sa tu­lee olla syn­ty­nyt vii­meis­tään 31.12.2000. Puo­li­sol­la tar­koi­te­taan ha­ki­jan avio­puo­li­soa tai tä­män kans­sa avio¬lii­ton­o­mai­sis­sa olo­suh­teis­sa elä­vää hen­ki­löä (tulo­vero­laki (1535/1992) 7 §:n 3 mom.)

Alle 18-vuo­ti­aan an­ta­ma si­tou­mus voi­daan kui­ten­kin hy­väk­syä sii­nä ta­pauk­ses­sa, että hen­ki­lö har­joit­taa maa­ta­lout­ta yh­teis­o­mis­ta­ja­na yh­des­sä van­hem­pan­sa kans­sa tai ikää kos­ke­vas­ta vaa­ti­muk­ses­ta poik­ke­a­mi­seen on mui­ta eri­tyi­siä syi­tä.

Jos maa- ja puu­tar­ha­ta­lout­ta har­joi­te­taan use­am­man vil­je­li­jän toi­mes­ta tai yh­tei­sö­muo­dos­sa, kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että vä­hin­tään yksi vil­je­li­jä, yh­tei­sön jä­sen, osa­kas tai yh­ti­ö­mies täyt­tää ikää kos­ke­van vaa­ti­muk­sen.

Ikää kos­ke­va vaa­ti­mus ei kos­ke jul­kisoi­keu­del­lis­ta yh­tei­söä, yh­dis­tys­tä, sää­ti­ö­tä, van­ki­la­ti­laa tai kou­lu­ti­laa.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2019 muu­tok­set16.4.2019